torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: S'aprova fixar el percentatge mínim del 3 % de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes als centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció i als programes d’ocupació protegida

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Consell de Govern ha aprovat fixar un percentatge mínim del 3 % de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d’aquests contractes, i també de reserva de l’execució, als centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció, regulades en la Llei 44/2007, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, i als programes d’ocupació protegida.
 
En aquest sentit, també s’ha acordat que s’estableixi que aquest percentatge s’apliqui al conjunt del sector públic de l’Administració autonòmica i determinar que els centres especials d’ocupació i les empreses d’inserció estiguin inscrites en el registres de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
 
Aquest acord es pren com a conseqüència de la incidència que la crisi econòmica ha tingut sobre els col·lectius més vulnerables. Tant es així que les persones amb algun tipus de discapacitat i les persones en risc d’exclusió social han estat les que han patit taxes d’atur més elevades. A més, els centres especials d’ocupació i les empreses d’inserció han vist reduïda la seva capacitat per competir amb les empreses ordinàries.
 
Històricament, hi ha hagut un consens general a oferir una protecció especial a les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social. De fet, el 17 d’octubre de 2014 tots els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears i EAPN – Illes Balears, Xarxa per a la Inclusió Social, signaren el Pacte per a la Inclusió, que inclou mesures orientades a la simplificació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb aquests col·lectius amb l’Administració i que té com a objectiu impulsar la contractació pública amb les entitats socials sense afany de lucre, amb la incorporació de clàusules socials a la contractació pública.
 
Finalment, val a dir que l’article 4 de la Llei 31/2015 autoritza el Consell de Govern a fixar uns percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d’aquests contractes a centres especials d’ocupació i a empreses d’inserció regulades amb la condició que almenys el 30 % dels treballadors del centres especials d’ocupació siguin treballadors amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
 

Acords del Consell de Govern. 18 desembre 2015

Consell de Govern Ordinari