torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Aprovat el Decret de planificació territorial de les instal·lacions de producció d’energies renovables

Conselleria d'Economia i Competitivitat

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, el Decret de modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, per incorporar-hi l’ordenació territorial de les energies renovables. Les Illes compten així amb el primer Pla específic de renovables, que aporta seguretat jurídica a tots els actors i estableix un desenvolupament ordenat d’aquestes fonts energètiques.
La normativa que s’incorpora al Pla Director Sectorial Energètic neix de la necessitat de incrementar la producció d’energia elèctrica procedent de fonts renovables, per complir amb les previsions autonòmiques, estatals i europees en matèria d’energies renovables i de reducció de les emissions de CO2.
A dia d’avui, sobre el total de la producció eléctrica a les Illes, l’aportació de les energies renovables és lleugerament superior al 2%. La finalitat és complir amb l’objectiu 20/20/20, aconseguir per a l’any 2.020 una reducció del 20% dels gasos d’efecte hivernacle; estalviar un 20% del consum d’energia gràcies a l’eficiència energètica i promoure les energies renovables fins al 20%.
Per aquest motiu, la norma es centra en les tecnologies considerades madures i capaces de participar de forma significativa en la producció elèctrica, com són la fotovoltaica i l’eòlica.
El Pla Director Sectorial Energètic estableix les possibilitats d’instal·lació d’energies renovables en funció de les seves característiques i ubicació, per tal que el seu desenvolupament es dugui a terme de manera que no afecti negativament el territori ni el paisatge de les Illes. El Decret inclou un mapa d’aptitud territorial per acollir instal·lacions d’energies renovables, combinant les possibilitats tècniques i de recursos naturals amb els criteris paisatgístics i mediambientals, creant tres zones d’aptitud i altres d’exclusió:
Les zones d’aptitud alta estan formades per aquells sòls de major aptitud ambiental i territorial per acollir les instal·lacions i, per tant, que es consideren prioritaris per a la implantació d’aquestes.
Les zones d’aptitud mitjana estan formades per sòls amb menys aptitud que els de la zona anterior atès que s’hi identifiquen característiques ambientals o territorials que suposen alguna limitació, no crítica, per a la implantació d’aquestes instal·lacions.
Les zones d’aptitud baixa estan formades per sòls de menor aptitud que les dues zones anteriors atès que hi conflueixen un major nombre de característiques ambientals o territorials que suposen alguna limitació, no crítica, per a la implantació d’aquestes instal·lacions.
Les zones d’exclusió estan formades pels espais naturals protegits: Parc Nacional, Parcs Naturals, Reserves, Monuments Naturals i Zona d’exclusió i Zona d'ús limitat del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. S’inclouen en aquestes zones les Àrees d'Alt nivell de protecció establertes pels PTI; el nucli de la Reserva de la Biosfera de Menorca; els llocs de la Xarxa Natura 2000 (LIC/ZEC i ZEPAs); les zones humides i les zones Ramsar; i els Alzinars protegits.
En el procés d’informació pública i participació del text aprovat avui pel Consell de Govern,  s’han incorporat de manera total o parcial les aportacions rebudes per part de les administracions públiques, entitats i particulars.
Durant aquest procés s’han incorporat també com a zones d’exclusió per a instal·lacions eòliques la franja d’1 km a l’entorn de les zones humides i zones Ramsar, els terrenys situats a 1 km a l’entorn de nuclis urbans i els sòls urbans i urbanitzables. S’inclouen també en aquesta categoria la península de Cap Roig (Portinatx) a Eivissa, per ser un enclavament de gran interès per a la protecció de l’avifauna; les unitats paisatgístiques del Pla de Sant Mateu, Pla de Gelabert i Pla de Corona pel seu interès patrimonial i paisatgístic; la zona nord de Ferreries, pels seus especials valors naturals i paisatgístics; així com les àrees de transició definides pels PTI.  
S’han incorporat també com a zones d’exclusió per a instal·lacions fotovoltaiques les Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) i les Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP) definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears i recollides en el planejament territorial i urbanístic vigent.
 
Foment de les petites instal·lacions a les zones aptes
L’objectiu de la planificació territorial de les energies renovables, és que a les zones definides com a aptes, el procés de tramitació de les instal·lacions sigui més senzill, donat que ja s’han descartat les zones més sensibles en termes de protecció de riscs ambientals, espais naturals protegits, hàbitats, fauna, connectivitat ecològica i planejament territorial vigent, entre d’altres.
En aquesta línia, en el cas de les instal·lacions fotovoltaiques s'afavoreix la utilització de les cobertes de les edificacions i les petites instal·lacions. El desenvolupament de grans parcs fotovoltaics, de més de 4 hectàrees,  s’hauran de tramitar per via de declaració d’interès general i estaran subjectes a processos administratius amb la participació dels agents interessats, que hauran de vetllar perquè aquestes infraestructures no afectin negativament l'entorn i la capacitat de producció agrícola del territori, i a processos de participació ciutadana. A més hauran de situar-se o bé en espais degradats com pedreres abandonades o abocadors a restaurar, o en terrenys de baixa productivitat agrícola. També podran integrarse de forma efectiva amb l’activitat agrària, d’acord amb el que estableix la legislació agrària vigent.
Pel que fa a l'energia eòlica es fomenten les instal·lacions microeòliques en espais urbans, així com els aerogeneradors de petita potència. Queden prohibits els parcs eòlics a la Serra de Tramuntana i altres entorns singulars. A les zones aptes, els parcs eòlics també hauran de tramitar-se per via de declaració d’interès general i amb processos de participació ciutadana.
Per a les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques s’estableix l’obligatorietat d’avaluar l’efecte acumulatiu de tots els projectes, així com la delimitació d’una zona de 500 metres d’aptitud baixa a l’entorn dels espais protegits o d’interès ambiental.
Atenent a les particularitats territorials de les Pitiüses, es redueix la superfície màxima de les petites instal·lacions fotovoltaiques, que passa de 0,3 ha a 0,15 ha i amb potència no superior a 100 kW.
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari