torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Aprovat el decret que estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

El Consell de Govern ha aprovat el decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. Aquest Decret constitueix el desplegament normatiu per a l’educació secundària obligatòria que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i integra el que regula el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. Aquest Decret és d’aplicació als centres docents públics i privats de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
 
El currículum està integrat pels objectius de cada ensenyament i etapa educativa; les competències, o capacitats per aplicar de manera integrada els continguts propis de cada ensenyament i etapa educativa; els continguts, o conjunts de coneixements, habilitats, destreses i actituds; la metodologia didàctica; els estàndards i els resultats d’aprenentatge avaluables, i els criteris d’avaluació. En l’educació secundària obligatòria els continguts s’ordenen en assignatures, que es classifiquen en matèries i àmbits.
 
Les principals novetats que s’estableixen en aquesta norma són conseqüència de les modificacions introduïdes pel Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre de 2104 i publicat el 3 de gener de 2015 pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, entre les quals es poden esmentar:
 
 
  • Organització de l’etapa d’educació secundària obligatòria en dos cicles: el primer cicle comprèn de primer a tercer, i el segon cicle comprèn quart d’educació secundària obligatòria.
 
  • Opció d’elegir entre ensenyaments acadèmics, per iniciació al batxillerat, i ensenyaments aplicats per iniciació a la Formació Professional a partir del tercer curs d’ESO.
 
  • S’introdueix la matèria de valors ètics com alternativa a l’àrea de religió
 
  • Les assignatures s'agruparan en tres blocs: 1- assignatures troncals; 2.-assignatures específiques; 3.- assignatures de lliure configuració autonòmica (llengua i literatura catalana).
 
  • Límits a la promoció a ESO: Nova avaluació final que serà necessària superar per obtenir el títol de Graduat en ESO
 
  • Es lliurarà als alumnes un certificat d’estudis cursats al finalitzar el primer cicle d’ESO (1r a 3r), o quan hagi finalitzat el segon curs d’ESO si l’alumne passa a un cicle de Formació Professional Bàsica.
 
 
  • S’estableix l’entrega d’un informe a les famílies, anomenat Consell Orientador, per ajudar a destriar l’itinerari més adequat i elaborat per l’equip docent al final de cada curs de la ESO.
 
 
  • Nous programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment (el que es denomina fins aquest curs escolar “Diversificació curricular”). S’implantaran en el cursos de 2on i 3r d’ESO. Els alumnes s’incorporaran a aquests programes a proposta de l’equip docent i dels pares, mares o tutors legals. Van dirigits principalment als alumnes que presentin dificultats revelades per l’aprenentatge no imputables a la manca d’estudis o esforç, i comprendran adaptacions organitzatives i curriculars: agrupació de  matèries en àmbits, metodologia específica, activitats pràctiques, etc.
 
Implantació:
- Cursos 1r i 3r ESO: curso escolar 2015-2016
- Cursos 2on i 4t ESO: curso escolar 2016-2017
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari