torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Aprovat el decret que estableix el currículum de Batxillerat a les Illes Balears

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

El Consell de Govern ha aprovat el decret pel qual s’estableix el currículum de Batxillerat a les Illes Balears Aquest Decret, d’acord amb la disposició final quarta de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, constitueix el desplegament normatiu per al batxillerat que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i integra el que regula el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.
 
Aquest Decret és d’aplicació als centres docents públics i privats de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments del batxillerat.
 
El currículum està integrat pels objectius de cada ensenyament i etapa educativa; les competències, o capacitats per aplicar de manera integrada els continguts propis de cada ensenyament i etapa educativa; els continguts, o conjunts de coneixements, habilitats, destreses i actituds; la metodologia didàctica; els estàndards i els resultats d’aprenentatge avaluables, i els criteris d’avaluació.
 
En el batxillerat els continguts s’ordenen en assignatures, que es classifiquen en matèries.
 
Les principals novetats que s’estableixen en aquesta norma són conseqüència de les modificacions introduïdes pel Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre de 2104 i publicat el 3 de gener de 2015 pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, entre les quals es poden esmentar:
 
  • En finalitzar el batxillerat es durà a terme una avaluació individualitzada amb la finalitat de comprovar els objectius assolits en l’etapa i el grau d’adquisició de les competències.
  • Per obtenir el títol de Batxillerat serà necessari aprovar totes les matèries de l’etapa i superar l’avaluació final del Batxillerat.
  • Per accedir al Batxillerat es requereix estar en possessió del títol de Graduat en ESO i haver superat l’avaluació final de l’ESO per l’opció d’ensenyaments acadèmics.
  • El batxillerat s’organitza en tres modalitats: 1-Ciències;, 2 Humanitats i Ciències socials, dividida en dos itineraris, i 3- Arts.
  • Les assignatures s’agruparan en tres blocs: troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica. Aquesta nova configuració curricular suposa un increment en l’autonomia de les administracions educatives i dels centres, que poden decidir les opcions i vies en què s’especialitzen i fixar l’oferta d’assignatures dels blocs d’assignatures específiques i de lliure configuració autonòmica, en el marc de la programació dels ensenyaments que estableixi cada administració educativa.
 
Implantació:
- Curso 1r: curso escolar 2015-2016
- Curso 2on: curso escolar 2016-2017
 
La primera avaluació final del batxillerat es realitzarà al finalitzar el curso 2016-2017 als alumnes que hagin cursat 2on de batxillerat i NO tendrá efectes acadèmics (no serà necessari superar-la per obtenir el títol de batxiller), però sí es tendrá en compte per a l’accés a la Universitat.
 
L’avaluació final que es realitzi al finalitzar el curs 2017-2018 SÍ tendrà efectes acadèmics.
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari