torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Aprovat el Decret que regula la creació d’una Mesa de Pares i Mares

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 El Consell de Govern ha donat el vist-i-plau al Decret pel qual es constitueix una Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares de l’alumnat de les Illes Balears per tal de donar una major presència i participació a les famílies en la presa de decisions d’aquelles qüestions pròpies del sistema educatiu de les Illes Balears i de permetre un major apropament entre l’Administració i els pares i mares o tutors legals de l’alumnat.
 
Tant l’escola com la família tenen en les seves mans el repte d’educar els menors, per la qual cosa la coordinació entre ambdues institucions és fonamental per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, per a l’assoliment dels objectius de convivència i d’èxit escolar, en definitiva per facilitar el desenvolupament integral dels infants. Els experts coincideixen a assenyalar que la participació activa de pares i mares en l’entorn educatiu afavoreix una major autoestima dels alumnes, un major rendiment escolar, una millora de les relacions entre els pares i els fills, i una actitud positiva de les famílies cap a l’escola.
 
Aquest Decret s’aprova amb la finalitat de potenciar la participació en l’àmbit educatiu de les associacions de pares i mares de l’alumnat a través de les federacions en les quals es trobin agrupades, així com de les confederacions que integren les federacions.
 
Serà un òrgan col·legiat, les funcions del qual seran la informació, estudi, discussió i seguiment d’aquelles qüestions que afectin qüestions pròpies del sistema educatiu de la Comunitat Autònoma, en especial sobre els avantprojectes i projectes de disposicions normatives rellevants que, en matèria educativa, elabori la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Així mateix podrà proposar l’adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l’ensenyament i el seguiment d’aquestes.
 
 La Mesa de Diàleg Permanent amb pares i mares de l’alumnat de les Illes Balears  quedarà constituïda pel conseller/a d’Educació, Cultura i Universitats;  la persona titular de la Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives; a persona titular de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional; dues persones en representació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats; un membre de cadascuna de les federacions de pares i mares d’alumnes i de les confederacions existents en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears incloses en el cens de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats; un membre de la Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives i dues persones de reconegut prestigi en el món educatiu, designats pel president o la presidenta de la Mesa.
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari