torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern Acordat posar a disposició pública part dels programes informàtics de l’Administració

<7ªL1> Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

El Consell de Govern acorda posar a disposició pública part dels desenvolupaments informàtics del Govern de les Illes Balears.

Actualment és objectiu de totes les administracions públiques apropar l’administració a la ciutadania, aquest objectiu implica una reorganització dels procediments i una modernització que no seria possible sense l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). 

La legislació actual en matèria d’administració digital, i en concret la llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, imposa a les administracions una sèrie de procediments. Això suposa una despesa considerable en matèria TIC i un cost de temps en adaptació en els processos interns. Aquesta llei obliga tant a l’Administració de l’Estat com a les Administracions autonòmiques i corporacions locals, i en aquest punt són evidents les diferències pressupostàries existents. 

La major part dels desenvolupaments informàtics del Govern de les Illes Balears es duu a terme, des de fa anys, amb tecnologies de software lliure, cosa que implica que actualment es disposi d’un catàleg de productes que, amb adaptacions puntuals, es podrien utilitzar per les diferents administracions, amb el conseqüent estalvi econòmic i de temps.

Com a exemple, la relació d’aplicatius que el Govern estaria en disposició d’alliberar són:

•	SISTRA: Sistema de Tramitació electrònica. Es tracta d’una eina que dóna suport al desenvolupament i la tramitació telemàtica de procediments administratius.

•	ROLSAC: Gestor de Continguts corporatiu. Eina de gestió de continguts de la web corporativa especialitzat en gestionar continguts administratius.

•	GDAFORMS: Generador de Documents administratius. Eina que permet la generació automàtica de documents administratrius a partir de la definició de plantilles RTF i dels camps a autoemplenar a partir de formunlaris d’entrada.

•	GUSITE: Generador de Microsites. Eina especialitzada en la creació de pàgines web per a personal no necessàriament tècnic. Facilita un disseny homogeni de les pàgines i múltiples serveis de forma automàtica.