Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2017-10-21T03:04:07Z Govern de les Illes Balears 2017-10-21T03:04:07Z ca Activitat de formació: Impuls a les competències socials i creatives (ICSCrea) 3065720 2017-10-20T11:30:54Z 2017-10-20T11:30:54Z <p>Entre d&#8217;altres, un dels objectius del programa ICSCrea &#233;s fomentar la creativitat i la innovaci&#243; en la formaci&#243; professional</p> <div> <p>&#160;</p> </div> 2017-10-20T11:30:54Z Educació destina més de 200.000 euros a equipament musical per als quatre conservatoris professionals de música de les Illes 3106288 2017-10-19T12:35:49Z 2017-10-19T12:35:49Z <p><em>La compra es far&#224; mitjan&#231;ant concurs p&#250;blic i dona resposta a les necessitats plantejades pels centres&#160;</em></p> 2017-10-19T12:35:49Z Programa de centres ecoambientals curs 2017/2018 3067999 2017-10-19T06:26:35Z 2017-10-19T06:26:35Z 2017-10-19T06:26:35Z Es redueix el nombre de casos d'assetjament escolar a les aules de les Illes Balears 3105730 2017-10-18T12:19:06Z 2017-10-18T12:19:06Z <p><em>&#160; Tots els centres de les Balears apliquen programes de prevenci&#243; per a la millora de la conviv&#232;ncia<em style="font-size: 0.8em;">&#160;</em></em></p> <p><em>&#160; S&#8217;ha refor&#231;at la formaci&#243; cap a les comissions de conviv&#232;ncia, molt ben valorades pels centres</em></p> <p><em>&#160;S&#8217;incrementa un 63&#160;% la implantaci&#243; de programes per al foment de la igualtat de g&#232;nere</em></p> <p><em>&#160;Nom&#233;s el 30&#160;% dels protocols oberts s&#8217;han tractat finalment com a assetjament escolar</em></p> 2017-10-18T12:19:06Z Reunió de seguiment del conveni per a la realització de les proves corresponents al Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF escolar) 3105792 2017-10-18T11:34:25Z 2017-10-18T11:34:25Z <p>Un dels objectius del conveni &#233;s que l&#8217;alumnat de les Illes Balears pugui obtenir aquest diploma oficial que atorga el Ministeri d&#8217;Educaci&#243; franc&#232;s</p> 2017-10-18T11:34:25Z CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2017-2018) 2840476 2017-10-17T12:05:25Z 2017-10-17T12:05:25Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 14/08/2017:</span> Tr&#224;mit Previ a la Presa de Possessi&#243;</p> 2017-10-17T12:05:25Z Professors de religió 2933601 2017-10-17T12:04:12Z 2017-10-17T12:04:12Z 2017-10-17T12:04:12Z Comissions de serveis (curs 2017-2018) 2938568 2017-10-17T12:02:45Z 2017-10-17T12:02:45Z <p>Llista definitiva de l'adjudicaci&#243; dels funcionaris de carrera que han sol&#183;licitat comissi&#243; de serveis.</p> 2017-10-17T12:02:45Z Adjudicació de destinacions provisionals curs 2017-2018 2985239 2017-10-17T12:02:15Z 2017-10-17T12:02:15Z <p><span>Llista definitiva d'adjudicacions dels funcionaris en pr&#224;ctiques pel curs 2017-2018</span>.</p> 2017-10-17T12:02:15Z Servei de retribucions (Centres Públics) 3055875 2017-10-17T12:00:42Z 2017-10-17T12:00:42Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 13/09/2017:</span></p> <p>Taula de retribucions mensuals actualitzada del personal docent.</p> 2017-10-17T12:00:42Z Convocatòria específica i extraordinària d'interins (curs 2017-2018) 3058247 2017-10-17T11:58:16Z 2017-10-17T11:58:16Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 10/10/2017:</span></p> <p>Publicaci&#243; de les llistes definitives d'admesos i exclosos.</p> 2017-10-17T11:58:16Z CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018) 3059491 2017-10-17T11:55:35Z 2017-10-17T11:55:35Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 11/10/2017:</span></p> <p>Llista definitiva d'admesos i exclosos.</p> 2017-10-17T11:55:35Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat 3041442 2017-10-17T11:55:33Z 2017-10-17T11:55:33Z 2017-10-17T11:55:33Z CONCURS-OPOSICIÓ 2018 3067794 2017-10-17T11:54:40Z 2017-10-17T11:54:40Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 09/10/2017:</span></p> <p>Places i especialitats per a les oposicions de personal docent de l'any 2018.</p> 2017-10-17T11:54:40Z NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018) 3099444 2017-10-17T11:12:04Z 2017-10-17T11:12:04Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 16/10/2017:</span></p> 2017-10-17T11:12:04Z Nova convocatòria específica i extraordinària d'interins (curs 2017-2018) 3105049 2017-10-17T11:06:45Z 2017-10-17T11:06:45Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 17/10/2017:</span></p> 2017-10-17T11:06:45Z Visita a les noves instal·lacions del CEPA Sant Antoni 3105319 2017-10-17T10:36:50Z 2017-10-17T10:36:50Z <p>La directora general de Formaci&#243; Professional i Formaci&#243; del Professorat i la delegada territorial&#160; d&#8217;Educaci&#243; a Eivissa i Formentera valoraren positivament el canvi d&#8217;ubicaci&#243;</p> 2017-10-17T10:36:50Z Ajudes universitàries de desplaçament 2016-2017 2900924 2017-10-17T10:18:37Z 2017-10-17T10:18:37Z <p>NOVETAT 21/08/2017</p> <p>Publicat l'informe de documentaci&#243; pendent.</p> <p>Termini de presentaci&#243; de documentaci&#243;: fins al 22 de setembre de 2017.</p> 2017-10-17T10:18:37Z Concerts educatius curs escolar 2017-2018 2908832 2017-10-16T15:08:34Z 2017-10-16T15:08:34Z <p>Publicada la Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 18 de setembre de 2017 per la qual s'aprova l'amplicaci&#243; de determinades hores del professorat de m&#250;sica per al Programa Integrat de M&#250;sica del centre concertat Sant Josep Obrer II&#160;per al curs 2017-2018</p> <p>Publicada la resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica l'annex 12<span style="white-space: pre;"> </span>del Decret 3/2017, de 13 de gener, per la qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocat&#242;ries per a l'establiment i la renovaci&#243; dels concerts educatius a partir del curs acad&#232;mic 2017-2018</p> 2017-10-16T15:08:34Z Resolució provisional de les ajudes de desplaçament i de mobilitat 2016-2017 1647969 2017-10-16T12:13:00Z 2017-10-16T12:13:00Z <p><span style="color: red;">NOVETAT 16/10/17&#160;&#160;</span>Proposta de resoluci&#243; provisional de concessi&#243; de les ajudes de mobilitat dins l&#8217;&#224;mbit de l&#8217;Euroregi&#243; Pirineus Mediterr&#224;nia i ajudes de despla&#231;ament 2016-2017</p> 2017-10-16T12:13:00Z I Jornada d'Administratius de la Salut 3104634 2017-10-16T11:11:30Z 2017-10-16T11:11:30Z <p>El cap del Departament d&#8217;FP, Lluc Mas, hi impart&#237; una xerrada titulada &#8220;La formaci&#243; professional. Formaci&#243; i reconeixement d&#8217;experi&#232;ncia&#8221;&#160;&#160;</p> 2017-10-16T11:11:30Z Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional 3104437 2017-10-16T10:00:08Z 2017-10-16T10:00:08Z <div> <p>Per primera vegada es podran realitzar estades formatives no nom&#233;s a empreses i entitats de les Illes Balears sin&#243; tamb&#233; a les de l&#8217;Estat espanyol o la Uni&#243; Europea</p> </div> 2017-10-16T10:00:08Z La convocatòria d'oposicions docents per a 2018 oferirà 1.007 places 3090108 2017-10-16T09:23:04Z 2017-10-16T09:23:04Z <p><em>Educaci&#243; i sindicats treballaran per a fer una planificaci&#243; temporal d&#8217;oposicions m&#233;s enll&#224; de 2020 i estudiaran mesures d&#8217;estabilitat per als interins</em></p> 2017-10-16T09:23:04Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat 2637018 2017-10-13T09:47:52Z 2017-10-13T09:47:52Z <p><span>NOVETAT: 11/09/2017</span></p> <p>Publicada Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 8 de setembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol&#183;licituds estimades i desestimades, presentades del 15 de juny al 30 de juny de 2017, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formaci&#243; del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramaci&#243; de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.</p> 2017-10-13T09:47:52Z Pautes d'actuació de procediments 2407538 2017-10-13T08:49:23Z 2017-10-13T08:49:23Z <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat.</p> 2017-10-13T08:49:23Z Educació inicia la tramitació per crear un servei de prevenció de riscs laborals propi 3096807 2017-10-11T13:03:45Z 2017-10-11T13:03:45Z <p><strong><em>Avui s&#8217;ha presentat l&#8217;esborrany del decret a la Mesa Sectorial d&#8217;Educaci&#243;</em></strong><strong>&#160;</strong></p> 2017-10-11T13:03:45Z Visita del conseller d'Educació i Universitat, Martí March al CEE Pinyol Vermell a Marratxí 3096775 2017-10-11T12:50:33Z 2017-10-11T12:50:33Z <p><em>L&#8217;objectiu &#233;s el de con&#232;ixer la realitat dels centres de les Illes Balears</em></p> 2017-10-11T12:50:33Z Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears 3096631 2017-10-11T11:27:08Z 2017-10-11T11:27:08Z <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds finalitza el 27 d&#8217;octubre de 2017</p> 2017-10-11T11:27:08Z Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar" 3096462 2017-10-11T09:01:17Z 2017-10-11T09:01:17Z <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds &#233;s de l&#8217;11 al 25 d&#8217;octubre de 2017</p> 2017-10-11T09:01:17Z Finalitzen les jornades d'acollida dels auxiliars de conversa 3088384 2017-10-11T07:14:45Z 2017-10-11T07:14:45Z <p>La darrera jornada va tenir lloc el passat dilluns a Menorca</p> 2017-10-11T07:14:45Z Gestió econòmica dels centres concertats 37079 2017-10-11T06:24:28Z 2017-10-11T06:24:28Z <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions, models d'impresos i informes pagaments.</p> 2017-10-11T06:24:28Z Taxes en matèria d'educació 2017 167527 2017-10-11T06:15:32Z 2017-10-11T06:15:32Z <p>Instruccions i normativa.</p> 2017-10-11T06:15:32Z Oferta Educativa curs 2017-2018 50606 2017-10-10T12:42:46Z 2017-10-10T12:42:46Z <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> 2017-10-10T12:42:46Z Despeses tribunals del concurs oposició de funcionaris docents 2017 177457 2017-10-10T12:19:58Z 2017-10-10T12:19:58Z <p>Instruccions i impresos per a la justificaci&#243; de les despeses dels tribunals d'oposicions d'acc&#233;s als cossos de funcionaris docents.</p> 2017-10-10T12:19:58Z Gran èxit de participació en el IV Simposi d'Aprenentatge Cooperatiu 3095890 2017-10-10T11:55:23Z 2017-10-10T11:55:23Z <p>Hi varen participar 300 docents d&#8217;arreu de l&#8217;Estat espanyol i del Principat d&#8217;Andorra, 100 dels quals de les Illes Balears</p> 2017-10-10T11:55:23Z Gestió econòmica dels centres docents publics no universitaris 133815 2017-10-10T11:40:18Z 2017-10-10T11:40:18Z <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions i models d'impresos.</p> 2017-10-10T11:40:18Z Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar". 3095374 2017-10-10T11:36:15Z 2017-10-10T11:36:15Z <p>Programa de formaci&#243; i transfer&#232;ncia &#8220;Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar".</p> <p><strong>Terminis de presentaci&#243;: </strong>de l'11 d'octubre fins al 25 d'octubre de 2017 (ambd&#243;s inclosos).<strong></strong></p> 2017-10-10T11:36:15Z Centres educatius promotors de salut curs 2017/2018 3055038 2017-10-10T11:21:17Z 2017-10-10T11:21:17Z <p>Es posa en marxa la quarta convocat&#242;ria amb l&#8217;objectiu que tota la comunitat educativa adopti h&#224;bits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.</p> 2017-10-10T11:21:17Z Tramitació de les despeses generades per la impartició de cursos i conferències 950324 2017-10-10T11:19:34Z 2017-10-10T11:19:34Z 2017-10-10T11:19:34Z II Trobada de Zeladors a l'Hospital Universitari Son Espases 3095308 2017-10-10T06:49:34Z 2017-10-10T06:49:34Z <p>La trobada compt&#224; amb el suport i la participaci&#243; de l&#8217;IQPIB i el SOIB</p> 2017-10-10T06:49:34Z Dotació addicional del suport educatiu a centres concertats 2017-2018 3002456 2017-10-09T18:54:23Z 2017-10-09T18:54:23Z <p>Resoluci&#243; definitiva del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 20 de juliol de 2017 per la qual es determina l&#8217;ampliaci&#243; de la dotaci&#243; de personal de suport educatiu per a l&#8217;atenci&#243; a la diversitat a l&#8217;ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018</p> 2017-10-09T18:54:23Z Comissió Valoració Professorat 3088088 2017-10-09T18:52:05Z 2017-10-09T18:52:05Z 2017-10-09T18:52:05Z Educació posa en marxa el programa RobotIB per fomentar la introdució de la robótica entre els alumnes d'ESO el curs 2017/18 3092100 2017-10-09T12:45:53Z 2017-10-09T12:45:53Z <p><em>25 instituts de Balears podran participar d&#8217;aquesta iniciativa que inclou formaci&#243; per als docents i el material necessari per dur-la a terme</em></p> 2017-10-09T12:45:53Z 2017 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions 109111 2017-10-09T12:41:24Z 2017-10-09T12:41:24Z <p>Normativa i els distints models d'impresos per a la tramitaci&#243; de les indemnitzacions per ra&#243; del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.</p> 2017-10-09T12:41:24Z Martí March ha visitat avui el CEPA Camp Rodó de Palma amb motiu de l'inici de curs dels centres d'adults 3090120 2017-10-09T12:38:24Z 2017-10-09T12:38:24Z 2017-10-09T12:38:24Z Convocatòria Programa EOIES curs 2017-18 2480478 2017-10-09T11:57:37Z 2017-10-09T11:57:37Z <p><strong>NOVETAT:</strong>&#160;<strong>Llistat definitiu de centres admesos al programa EOIES per illa, EOI i grups per idioma</strong></p> <p><strong>La prova de nivell estar&#224; operativa del 9 al 19 d'octubre</strong></p> 2017-10-09T11:57:37Z La Conselleria d'Educació i el Consell de Menorca signaran per segon any l'acord per impulsar l'educació de persones adultes 3090010 2017-10-09T11:22:22Z 2017-10-09T11:22:22Z <div> <p>Una de les finalitats del conveni &#233;s fomentar la formaci&#243; permanent de les persones adultes per fer efectiu l&#8217;aprenentatge al llarg de tota la vida</p> <p>&#160;</p> </div> 2017-10-09T11:22:22Z Cursos específics d'idiomes per al sector turístic 2763734 2017-10-09T11:18:05Z 2017-10-09T11:18:05Z <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals d'idiomes enfocats al turisme</p> 2017-10-09T11:18:05Z Cursos específics quadrimestrals d'idiomes 3056702 2017-10-09T09:20:53Z 2017-10-09T09:20:53Z <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals de diferents idiomes.</p> 2017-10-09T09:20:53Z Procés d'admissió i matriculació a les Escoles Oficials d'Idiomes 2017-2018 2902032 2017-10-06T08:17:57Z 2017-10-06T08:17:57Z <p><strong>NOVETAT:</strong><span>&#160;Per&#237;ode de matr&#237;cula extraordinari per cobrir les places vacants.</span></p> 2017-10-06T08:17:57Z