Notícies: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Notícies d'actualitat 2018-09-26T15:15:52Z Govern de les Illes Balears 2018-09-26T15:15:52Z ca Aprovat el projecte de creació d'un carril bici a Cala Ferrera 3498880 2018-09-25T07:46:10Z 2018-09-25T07:46:10Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte t&#232;cnic per a la creaci&#243; de dos trams nous de carril bici a Cala Ferrera, del terme municipal de Felanitx.</p> <p>Un dels dos trams s'ubicar&#224; des de l'entrada de Cala Ferrera fins a l'inici del cam&#237; de Cala sa Nau. L'altre tram transcorrer&#224; fins a la localitat de Cala d'Or. A m&#233;s de la nova pavimentaci&#243; de les voravies i la senyalitzaci&#243;, tamb&#233; es realitzar&#224; nou enjardinament i la instal&#183;laci&#243; d'enllumenat, tot amb l'objectiu de dotar de m&#233;s seguretat per als usuaris i millorar la infraestructura d'aquest nucli tur&#237;stic de la costa de Felanitx.</p> <p>El projecte est&#224; dotat amb un pressupost de 428.723,15 &#8364;, del qual aquest consorci finan&#231;ar&#224; amb 339.373,76 &#8364;.</p> 2018-09-25T07:46:10Z Aprovades les actuacions per a la millora de l'oferta turística de Sencelles 3498858 2018-09-25T07:15:46Z 2018-09-25T07:15:46Z <p>L'Ajuntament de Sencelles present&#224; durant la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions de 2017 una s&#232;rie d'actuacions adre&#231;ades a la millora de l'oferta tur&#237;stica del municipi.</p> <p>Entre aquestes actuacions destaca la millora i condicionament de vuit camins i vies municipals que als darrers anys han incrementat el seu &#250;s com a vies ciclotur&#237;stiques o com a connexi&#243; amb diverses rutes excursionistes al muncipi.&#160;</p> <p>Els treballs consistiran en la millora de la pavimentaci&#243; a alguns trams concrets, la neteja i desbrossament de voreres i la instal&#183;laci&#243; de nova senyalitzaci&#243; per als usuaris.</p> <p>L'&#224;mbit d'actuaci&#243; es localitza al Cam&#237; de Morell&#243;, al Cam&#237; de s'Era Esfondrada, al Cam&#237; de Consell, al Cam&#237; de Jornets, al Cam&#237; de s'Erissal, al Cam&#237; de connexi&#243; entre Sa M&#224;niga i Son Fronsoi, al Cam&#237; de Son Lluci&#224; i al Cam&#237; des Pou d'en Briv&#243;. El pressupost ascendeix a un total de 234.681,83 &#8364;, dels quals el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics aporta 187.157,60 &#8364;.</p> 2018-09-25T07:15:46Z Aprovat el projecte de reforma del carrer de Teodor Canet, del Port d'Alcúdia 3498841 2018-09-25T06:52:39Z 2018-09-25T06:52:39Z <p>El projecte aprovat destaca per la reforma integral d'aquest vial urb&#224; de segona l&#237;nia del Port d'Alc&#250;dia per tal de crear un nou eix c&#237;vic. Els treballs consistiran en la modificaci&#243; de la pavimentaci&#243; existent i l'ampliaci&#243; de les voravies, la dotaci&#243; de nou enllumenat p&#250;blic i la instal&#183;laci&#243; de nou mobiliari i equipaments.</p> <p>El Port d'Alc&#250;dia ressalta com a un dels indrets tur&#237;stics principals de Mallorca, amb un nombre important d'establiments hotelers i una &#224;mplia oferta complement&#224;ria que d&#243;na servei als visitants. El proc&#233;s de millora d'aquest nucli tur&#237;stic s'inici&#224; als anys '90 amb la reforma, l'embelliment i reordenaci&#243; del front mar&#237;tim per tal de revitalitzar l'activitat adre&#231;at a aquest sector.</p> <p>El consorci col&#183;labora en el finan&#231;ament d'aquest projecte amb l'aportaci&#243; de 500.000 &#8364; provinents de la regularitzaci&#243; i venda de les places d'allotjament tur&#237;stic.&#160; &#160;</p> 2018-09-25T06:52:39Z Adquisició de places turístiques 2156322 2018-09-21T07:57:38Z 2018-09-21T07:57:38Z <p>Informaci&#243; relativa a l'adquisici&#243; de places tur&#237;stiques</p> 2018-09-21T07:57:38Z Els ajuntaments de Mallorca presenten un total de 65 projectes a la convocatòria pública d'inversions de 2018 3497363 2018-09-20T13:07:29Z 2018-09-20T13:07:29Z <p>Finalitzat el termini per a la presentaci&#243; de sol&#183;licituds per a la participaci&#243; en la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions de 2018, un total de 43 ajuntaments de Mallorca han presentat al Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics 65 projectes per a optar al finan&#231;ament que s'ofereix per a la realitzaci&#243; d'actuacions per al foment del turisme i a la millora de la seva infraestructura.</p> <p>Els projectes s'adrecen a &#224;mbits molt variats del sector, com ara, la divulgaci&#243; del patrimoni hist&#242;ric i arqueol&#242;gic, l'art contemporani, la creaci&#243; de noves rutes ciclotur&#237;stiques, l'impuls del turisme esportiu, la reforma de vials a zones tur&#237;stiques madures, la rehabilitaci&#243; d'accessos i la instal&#183;laci&#243; de senyalitzaci&#243; i punts d'informaci&#243; a nuclis tur&#237;stics i a fora vila.</p> 2018-09-20T13:07:29Z El Parlament i el Govern es comprometen amb la comunitat científica de les Illes Balears 3496769 2018-09-19T15:02:17Z 2018-09-19T15:02:17Z 2018-09-19T15:02:17Z Govern i centres de recerca organitzen "La Nit de la Investigació de les Illes Balears" 3496761 2018-09-19T14:57:57Z 2018-09-19T14:57:57Z 2018-09-19T14:57:57Z El ParcBit celebra la seva primera Festa Major 3496750 2018-09-19T14:36:53Z 2018-09-19T14:36:53Z 2018-09-19T14:36:53Z Balears participa a la Xina a una fira turística dins l'estratègia del posicionament de les illes com a destinació de qualitat i d'hivern 3496739 2018-09-19T14:27:51Z 2018-09-19T14:27:51Z 2018-09-19T14:27:51Z El Govern apunta a la consolidació de la transformació del model turístic en la celebració del Dia Mundial del Turisme 3496730 2018-09-19T14:23:18Z 2018-09-19T14:23:18Z 2018-09-19T14:23:18Z La Mola acollirà "La Nit de la Investigació 2018" a Menorca 3496704 2018-09-19T12:12:21Z 2018-09-19T12:12:21Z 2018-09-19T12:12:21Z Govern i centres de recerca organitzen "La Nit de la Investigació de les Illes Balears" 3496687 2018-09-19T12:09:59Z 2018-09-19T12:09:59Z 2018-09-19T12:09:59Z El ParcBit es prepara per a la seva primera Festa Major 3493466 2018-09-13T13:28:41Z 2018-09-13T13:28:41Z 2018-09-13T13:28:41Z Aprovat el projecte de rutes hidràuliques del municipi de Porreres 3490767 2018-09-11T09:32:06Z 2018-09-11T09:32:06Z <p>L'Ajuntament de Porreres va presentar durant la convocat&#242;ria d'inversions p&#250;bliques de 2017 del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics un projecte adre&#231;at a donar a con&#232;ixer els antics sistemes de captaci&#243; i d'abastiment d'aigua que durant segles es feien servir i que avui en dia encara es poden contemplar en el municipi de Porreres.</p> <p>El projecte consistir&#224; en divulgar aquest patrimoni del Pla de Mallorca tant als mallorquins com als visitants, mostrant tots els elements de la xarxa hidr&#224;ulica i l'enginy dels nostres avantpassats per aconseguir aigua per al cosum de les persones i del bestiar, i per regar els camps de conreu. Un recurs esc&#224;s en el Mediterrani, per&#242; que antigament aprofitaren i consumiren de forma responsable, obtenint-lo i emmagatzemant-lo a trav&#233;s dels diferents sistemes que avui en dia es conserven, com ara, els pous, les cisternes, els molins, les s&#237;nies, els safaraigs, els aljubs, les fonts de mina, els brolladors, els albellons, les s&#237;quies, les canaletes, els qanats o els aq&#252;eductes, que possibiltaren l'activitat agr&#224;ria i ramadera a les possessions i al camp.</p> <p>La xarxa hidr&#224;ulica es donar&#224; a con&#232;ixer mitjan&#231;ant unes rutes divulgatives, realitzant una s&#232;rie d'obres de senyalitzaci&#243;, condicionament i millora de camins p&#250;blics, a m&#233;s de la implementaci&#243; de programes inform&#224;tics i aplicacions, recopilaci&#243; d'informaci&#243;, captaci&#243; d'imatges i so, locuci&#243;, traducci&#243; a altres idiomes i integraci&#243; a una nova plataforma digital.</p> <p>El projecte est&#224; pressupostat en 211.140,18 euros, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics finan&#231;ar&#224; el 80%, amb un import de 168.912,14 euros.&#160;</p> 2018-09-11T09:32:06Z Música i premis per celebrar el Dia Mundial del Turisme 3487364 2018-09-07T12:27:21Z 2018-09-07T12:27:21Z 2018-09-07T12:27:21Z Destinam 100.000 € a ajudes per a la producció audiovisual 3487352 2018-09-07T12:23:42Z 2018-09-07T12:23:42Z 2018-09-07T12:23:42Z Cala Millor amplia les instal·lacions esportives amb fons de la borsa de places turístiques 3487325 2018-09-07T12:19:04Z 2018-09-07T12:19:04Z 2018-09-07T12:19:04Z Convocatòria d'ajuts 2018-2020 per a PIMES i ASALS per a la realització d'activitat R+D+i 3404910 2018-08-28T12:00:19Z 2018-08-28T12:00:19Z <p>Resoluci&#243; d' 1 de juny de 2018 de la consellera d'innovaci&#243;, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocat&#242;ria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense &#224;nim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnol&#242;gic o innovaci&#243; pera&#160; dur a termre acccions en mat&#232;ria de transfer&#232;ncia del coneixement i activitats innovadores.</p> 2018-08-28T12:00:19Z Tècnics de suport a l'R+D 2018 3454862 2018-08-27T09:17:07Z 2018-08-27T09:17:07Z <p>L&#8217;objecte de la convocat&#242;ria, en r&#232;gim de concurr&#232;ncia competitiva, &#233;s la contractaci&#243; personal t&#232;cnic de suport perqu&#232; s&#8217;incorpori a grups de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears</p> 2018-08-27T09:17:07Z Guia informativa lloguer turístic 3433885 2018-08-24T11:37:00Z 2018-08-24T11:37:00Z 2018-08-24T11:37:00Z La vicepresidenta considera que el nou edifici polivalent de Marratxí el farà més atractiu com a destinació turística 3465136 2018-08-24T09:28:16Z 2018-08-24T09:28:16Z 2018-08-24T09:28:16Z Aprovat el projecte de reurbanització i millora del carrer d'Isaac Peral de Ca'n Picafort 3464706 2018-08-22T10:24:01Z 2018-08-22T10:24:01Z <p>Ubicat a la segona l&#237;nia del nucli urb&#224; de Ca'n Picafort, el carrer d'Isaac Peral ser&#224; objecte d'una profunda reforma que suposar&#224; una important millora d'aquest eix principal a un dels indrets tur&#237;stics m&#233;s rellevants de Mallorca, amb nombrosos establiments hotelers, apartaments tur&#237;stics i oferta complement&#224;ria que d&#243;na servei a aquest sector.</p> <p>Consistir&#224; en la reurbanitzaci&#243; del vial des de la carretera de Santa Margalida fins a Son Baul&#243;, renovant tot el paviment amb noves instal&#183;lacions i serveis, a m&#233;s de la millora de la xarxa d'enllumenat p&#250;blic i mobiliari urb&#224;, senyalitzaci&#243; i enjardinament.</p> <p>El projecte fou seleccionat durant la convocat&#242;ria d'inversions de l'any 2017 i compta amb el finan&#231;ament del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, fins a un 59,88% del pressupost, quantificat en 500.000 &#8364;.</p> 2018-08-22T10:24:01Z Turisme aixeca 44 actes a establiments de restauració i oci nocturn per operar il·legalment a zones turístiques de Mallorca 3463994 2018-08-20T07:40:10Z 2018-08-20T07:40:10Z 2018-08-20T07:40:10Z Anunci de licitació del contracte d'obres del projecte de ruta cicloturística de la Badia d'Alcúdia, als termes municipals d'Alcúdia i Santa Margalida 3460414 2018-08-16T09:18:21Z 2018-08-16T09:18:21Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stica licita el contracte d'obres per a l'execuci&#243; del projecte de ruta ciclotur&#237;stica de la Badia d'Alc&#250;dia, als termes municipals d'Alc&#250;dia i Santa Margalida, corresponent al Pla Estrat&#232;gic Tur&#237;stic d'Alc&#250;dia, Platja de Muro i Ca'n Picafort, amb un pressupost base de licitaci&#243; de 568.799,95 &#8364;.</p> <p>La informaci&#243; i tota la documentaci&#243; i els plecs es podran obtenir al perfil del contractant d'aquest consorci de la Plataforma de Contractaci&#243; del Sector P&#250;blic.</p> <p>El termini que tenen els licitadors per presentar les seves proposicions finalitza dia 12 de setembre de 2018.</p> 2018-08-16T09:18:21Z La Conselleria de Turisme i la Secretaria d'Estat de Turisme col·laboraran en la millora de la qualitat turística a les Illes Balears 3458949 2018-08-13T10:27:56Z 2018-08-13T10:27:56Z 2018-08-13T10:27:56Z La Direcció General de Fons Europeus presenta un mapa de consulta de projectes europeus 3458938 2018-08-13T10:24:13Z 2018-08-13T10:24:13Z 2018-08-13T10:24:13Z La Conselleria de Turisme ha patrocinat 33 projectes de diversificació i desestacionalització turística entre gener i maig de 2018 3458923 2018-08-13T10:17:02Z 2018-08-13T10:17:02Z 2018-08-13T10:17:02Z Aprovat el projecte de millora de la senyalització de camins públics de Mancor de la Vall 3457518 2018-08-09T13:06:21Z 2018-08-09T13:06:21Z <p>El projecte de millora de la senyalitzaci&#243; dels camins p&#250;blics al municipi de Mancor de la Vall ha obtingut l'aprovaci&#243; per part del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, amb el vistiplau de la part t&#232;cnica del projecte i l'autoritzaci&#243; del seu pressupost, quantificat en un total 6.437,20 &#8364;, del qual aquest consorci es compromet a finan&#231;ar el 80%, amb un import de 5.149,76 &#8364;.</p> <p>Les actuacions descrites s'emmarquen en el projecte de millora de la infraestructura p&#250;blica que fa servir els vistants d'aquest municipi, principalment durant l'&#232;poca d'hivern i primavera amb la pr&#224;ctica del cicloturisme, potenciant aix&#237; la desestacionalitzaci&#243; de l'oferta, com a un dels principals objectius que estableix l'article 92 de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears.&#160;&#160;</p> 2018-08-09T13:06:21Z Aprovat el projecte de creació del centre d'interpretació del vi de Santa Maria del Camí 3457424 2018-08-09T11:38:25Z 2018-08-09T11:38:25Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha supervisat i aprovat el projecte d'execuci&#243; per a la creaci&#243; d'un nou centre d'interpretaci&#243; del vi a la localitat de Santa Maria del Cam&#237;, amb un pressupost de 47.385,28 &#8364;, del qual aquest consorci finan&#231;ar&#224; fins a 37.748,83 &#8364;.&#160;</p> <p>Conegut arreu de les Balears com un dels municipis amb m&#233;s tradici&#243; vitivin&#237;cola, Santa Maria del Cam&#237; produeix actualment al voltant del 20% del vi que es comercialitza a Mallorca, amb bodegues molt conegudes, com ara, Maci&#224; Batle, Son Cresp&#237;, 7103, Bodega &#192;ngel, Jaume de Puntir&#243; o Ramany&#224;. Fou un dels pobles que va patir la plaga de la filoxera a finals del segle XIX, per&#242; aconseguiren retornar el conreu de la vinya al municipi, comercialitzar un altre cop el producte, i crear a partir dels anys '80 un vi d'excel&#183;lent qualitat, que actualment &#233;s reconegut entre els millors de tot Espanya i es destina una part de la producci&#243; al mercat europeu.</p> <p>Per tal de posar en valor el vi de la comarca del Raiguer, donar a con&#232;ixer la seva hist&#242;ria, la tradici&#243;, el conreu del ra&#239;m, els antics m&#232;todes de conreu i la seva mecanitzaci&#243; i modernitzaci&#243;, els pagesos que treballaren el camp i els que s'hi dediquen actualment, es crear&#224; aquest centre d'interpretaci&#243; del vi al casc antic de Santa Maria del Cam&#237;. Ubicat a l'edifici de Ca s'Apotecari, de titularitat municipal, donar&#224; a con&#232;ixer a tots els visitants la informaci&#243; que precisen sobre aquest producte, potenciant l'enoturisme com a activitat desestacionalitzadora.</p> 2018-08-09T11:38:25Z Assistència tècnica per identificar el potencial tecnològic dels RRHH propis d'Eivissa i Menorca 3342523 2018-08-07T08:52:24Z 2018-08-07T08:52:24Z <p style="text-align: justify;">Estimar el potencial i talent tecnol&#242;gic dels recursos humans d'Eivissa i Menorca que es troben fora de les seves illes i el seu possible desenvolupament als parcs tecnol&#242;gics d'Eivissa i Menorca mitjan&#231;ant l'atracci&#243; i/o creaci&#243; d'empreses especialit&#231;ades en l'economia del coneixement.</p> 2018-08-07T08:52:24Z El Centre Balears Europa convoca quatre beques per realitzar pràctiques a la seva oficina de Brussel·les 3453582 2018-08-06T07:30:59Z 2018-08-06T07:30:59Z 2018-08-06T07:30:59Z El campus tecnològic d'estiu del ParcBit premia el projecte DeerGrow de panells LED per a cultius en interior 3453559 2018-08-06T07:13:01Z 2018-08-06T07:13:01Z 2018-08-06T07:13:01Z Els turistes a les Illes Balears van fer una despesa de 16.000 milions d'euros durant 2017, un 12% més que l'any anterior 3450738 2018-08-03T10:30:46Z 2018-08-03T10:30:46Z 2018-08-03T10:30:46Z Turisme aixeca 3 actes de sanció per comercialització turística il·legal de caravanes 3450341 2018-08-03T08:14:55Z 2018-08-03T08:14:55Z 2018-08-03T08:14:55Z Aprovat el projecte de millora del carrer Baladres de Cala Millor 3448760 2018-08-02T12:47:13Z 2018-08-02T12:47:13Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte d'execuci&#243; del projecte de segona fase de la millora urbana i semipeotonalitzaci&#243; del carrer Baladres de la localitat de Cala Millor, al terme municipal de Sant Lloren&#231; des Cardassar, amb un pressupost definitiu de 714.062,93 &#8364;, del qual aquest consorci es compromet a finan&#231;ar fins al 70,02% de l'obra, quantificat en 500.000 &#8364;.</p> <p>El projecte afectar&#224; un total de 315 metres d'aquest vial de tr&#224;nsit connector del nucli tur&#237;stic costaner, i consistir&#224; en la reforma de tot el paviment, substitu&#239;nt-lo per llambordes, la renovaci&#243; de totes les xarxes existents, la instal&#183;laci&#243; de nou enllumenat p&#250;blic, jardineria i mobiliari urb&#224;.</p> 2018-08-02T12:47:13Z Aprovat el projecte de segona fase de millora del Passeig Marítim de Cala Millor - Cala Bona 3448729 2018-08-02T12:14:37Z 2018-08-02T12:14:37Z <p>La segona fase del projecte de reurbanitzaci&#243; i millora del Passeig Mar&#237;tim de Cala Millor i Cala Bona, entre el carrer des Comellar Fondo i el carrer de Mestral, al terme municipal de Son Servera, ha rebut la supervisi&#243; t&#232;cnica favorable i s'ha resolt definitivament per tal de poder licitar les obres a partir de novembre, durant el per&#237;ode de menor activitat tur&#237;stica.</p> <p>El projecte d'obres consistir&#224; en la restituci&#243; de tot el paviment amb Stone-tile i mescla bituminosa al carril bici, i la millora de les xarxes existents, a m&#233;s de la instal&#183;laci&#243; de nou enllumenat p&#250;blic, senyalitzaci&#243; i col&#183;locaci&#243; de nou mobiliari urb&#224;.</p> <p>Les actuacions projectades pretenen completar la modernitzaci&#243; i el perfeccionament d'aquest vial situat a primera l&#237;nia d'un dels indrets on es concentra major activitat al sector tur&#237;stic, amb establiments d'allotjament tur&#237;stic i negocis que d&#243;nen servei als visitants.</p> <p>Comptar&#224; amb un pressupost total de 635.249,43 &#8364;, amb el finan&#231;ament del 78,71% per part del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, quantificat en 500.000 &#8364;, d'acord amb el conveni de col&#183;laboraci&#243; formalitzat amb l'Ajuntament de Son Servera al desembre de 2017.&#160;</p> 2018-08-02T12:14:37Z Aprovat el projecte de reforma i ampliació de l'oficina d'informació turística de Cala Millor 3439517 2018-07-31T12:02:11Z 2018-07-31T12:02:11Z <p>La presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte d'execuci&#243; per a la reforma i ampliaci&#243; de l'oficina d'informaci&#243; tur&#237;stica de la localitat de Cala Millor, a m&#233;s de la construcci&#243; de nous banys p&#250;blics.</p> <p>El projecte millorar&#224; i modernitzar&#224; unes instal&#183;lacions que presenten en l'actualitat algunes defici&#232;ncies i moltes mancances a l'hora de donar un servei de qualitat per als visitants d'aquesta localitat on es concentra un nombre important d'establiments i de places hotelers, i que t&#233; un elevat aflu&#232;ncia de turistes durant l'&#232;poca d'estiu.&#160;</p> <p>El consorci seleccion&#224; el projecte durant la convocat&#242;ria p&#250;blica de 2017, at&#232;s que suposa una notable millora de la infraestructura tur&#237;stica i del servei que es d&#243;na al visitant.</p> <p>Compte amb un pressupost total de 172.754,21 &#8364;, del qual el consorci ha aprovat finan&#231;ar un m&#224;xim del 80%, quantificat en 137.790,70 &#8364;.&#160;&#160;</p> 2018-07-31T12:02:11Z Aprovat el projecte de millora de la senyalització turística de Fornalutx 3439482 2018-07-31T11:34:53Z 2018-07-31T11:34:53Z <p>El projecte consisteix en la instal&#183;laci&#243; de senyalitzaci&#243; nova, tant dins el nucli urb&#224; de Fornalutx com als seus accessos, renovant l'existent i implementant nova rotulaci&#243;, per tal d'informar als visitants d'aquesta localitat i servir-los com a guia dels punts m&#233;s rellevants, dels serveis existents, dels diferents establiments i tamb&#233; per potenciar les activitats i els negocis que es beneficien del sector tur&#237;stic.</p> <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics seleccion&#224; aquest projecte durant la convocat&#242;ria p&#250;blica de 2017 per la import&#224;ncia que suposa aquest projecte a un dels indrets que rep m&#233;s aflu&#232;ncia de visitants, amb motiu del seu atractiu i gran valor arquitect&#242;nic, conegut a nivell internacional i que &#233;s una aturada necess&#224;ria en les excursions de la ruta de Pedra en Sec del recorregut GR-221 que travessa la Serra de Tramuntana.</p> <p>El pressupost de l'actuaci&#243; &#233;s de 31.104,39 &#8364;, del qual aquest consorci finan&#231;ar&#224; el 80%, amb un import de 24.883,11 &#8364;.</p> 2018-07-31T11:34:53Z Aprovat el projecte de remodelació de la Gran Via Puig des Teix, de la localitat de Santa Ponça 3439450 2018-07-31T11:10:35Z 2018-07-31T11:10:35Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha resolt l'aprovaci&#243; del projecte d'execuci&#243; de la remodelaci&#243; de la Gran Via Puig des Teix, de la localitat de Santa Pon&#231;a, al terme municipal de Calvi&#224;.</p> <p>L'actuaci&#243; suposar&#224; una millora substancial a un dels eixos m&#233;s importants d'aquesta localitat tur&#237;stica, i on es concentra major activitat d'aquest sector, amb un nombre elevat de places hoteleres i establiments i negocis que d&#243;nen servei als visitants d'aquest indret de Mallorca.</p> <p>El vial t&#233; una longitud d'aproximadament 595 metres, on es far&#224; una reordenaci&#243; vi&#224;ria i una substituci&#243; completa del paviment, a m&#233;s de millorar el sistema de drenatge de pluvials, una renovaci&#243; de les xarxes existents, nou enllumenat p&#250;blic, la instal&#183;laci&#243; de nou mobiliari urb&#224; i senyalitzaci&#243; informativa, i l'enjardinament de la zona. Les obres tindran una durada de set mesos i s'efectuaran durant l'&#232;poca de l'any amb menor activitat tur&#237;stica.&#160;</p> <p>El projecte s'emmarca en les actuacions que el que consorci contribueix amb el seu finan&#231;ament arran de la convocat&#242;ria p&#250;blica de l'any 2017, amb un pressupost total d'1.249.380,51 &#8364;, del qual el consorci aporta 500.000 &#8364;</p> <p>&#160;</p> 2018-07-31T11:10:35Z Allotjaments turístics - Procediments 1119943 2018-07-30T12:48:56Z 2018-07-30T12:48:56Z <p>Procediments en mat&#232;ria d'allotjaments tur&#237;stics.</p> 2018-07-30T12:48:56Z La vicepresidenta presenta dues noves eines digitals de la Conselleria de Turisme 3438850 2018-07-30T10:33:41Z 2018-07-30T10:33:41Z 2018-07-30T10:33:41Z La jornada #CienciaenelParlamento del 17 de setembre tractarà la política científica i els pol·linitzadors 3438718 2018-07-30T07:52:37Z 2018-07-30T07:52:37Z 2018-07-30T07:52:37Z Aprovat el projecte de millora del sistema de pluvials de l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi 3437940 2018-07-26T06:48:08Z 2018-07-26T06:48:08Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics executar&#224; durant l'hivern el projecte d'obres consistent en la millora del drenatge de les aig&#252;es de pluvials de l'Avinguda Primavera de la localitat de la Col&#242;nia de Sant Jordi, al terme municipal de Ses Salines, amb l'objectiu de resoldre els problemes d'inundacions que han sorgit als darrers anys en aquest indret, destacat com a una de les principals zones d'aflu&#232;ncia de visitants i d'activitat empresarial del sector tur&#237;stic.</p> <p>El projecte compte amb el finan&#231;ament del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics amb un pressupost quantificat en 121.066,65 &#8364;, fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; subscrit l'any 2014 amb l'Ajuntament de Ses Salines, el qual fou seleccionat durant la convocat&#242;ria p&#250;blica de projectes d'aquell mateix any.</p> 2018-07-26T06:48:08Z La vicepresidenta anuncia que la sanció de 300.000 € a AirBnb ja és ferma 3436200 2018-07-19T12:56:03Z 2018-07-19T12:56:03Z 2018-07-19T12:56:03Z Es presenta la línia d'ajudes a les cadenes curtes de comercialització amb 375.000 euros de l'Impost de Turisme Sostenible 3436192 2018-07-19T12:52:21Z 2018-07-19T12:52:21Z 2018-07-19T12:52:21Z El Govern explica com presentar una DRIAT per fer comercialització turística d'habitatges 3436181 2018-07-19T12:47:50Z 2018-07-19T12:47:50Z 2018-07-19T12:47:50Z Una jornada al ParcBit acosta els ajuts destinats a l'R+D+I d'àmbit autonòmic, estatal i europeu a les empreses i entitats de les Illes Balears 3436163 2018-07-19T12:43:11Z 2018-07-19T12:43:11Z 2018-07-19T12:43:11Z Comença el campus d'estiu "EmprenBit Tech Camp" al Parc Bit 3436151 2018-07-19T12:39:26Z 2018-07-19T12:39:26Z 2018-07-19T12:39:26Z El director general d'Innovació presenta un projecte empresarial gestat al CentreBit Menorca 3431666 2018-07-10T12:32:51Z 2018-07-10T12:32:51Z 2018-07-10T12:32:51Z El Govern recupera les estacions per monitoritzar la posidònia 3431654 2018-07-10T12:28:11Z 2018-07-10T12:28:11Z 2018-07-10T12:28:11Z