Notícies: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL Notícies d'actualitat 2019-07-20T18:16:12Z Govern de les Illes Balears 2019-07-20T18:16:12Z ca La presidenta Armengol i el conseller Negueruela presenten el Pla de Lluita contra la Precarietat Laboral, que incorpora per primera vegada el control del registre de jornada de devers 700 empreses 3843889 2019-07-18T13:28:57Z 2019-07-18T13:28:57Z <p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica Neue, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #525252;"><span style="font-family: Bariol Regular Regular, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad">32 inspectors duran a terme durant juliol i agost 1.300 actuacions per controlar la qualitat de l&#8217;ocupaci&#243; en mat&#232;ria de temporalitat, parcialitat i horaris laborals</span></span></span></span></span></span></span></p> 2019-07-18T13:28:57Z Consell de Govern: EL SOIB INVERTIRÀ 9,5 MILIONS D'EUROS PER DESENVOLUPAR ELS PROGRAMES MIXTS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 3843868 2019-07-18T12:23:41Z 2019-07-18T12:23:41Z <p>Consell de Govern: EL SOIB INVERTIR&#192; 9,5 MILIONS D&#8217;EUROS PER DESENVOLUPAR ELS PROGRAMES MIXTS DE FORMACI&#211; I OCUPACI&#211;</p> 2019-07-18T12:23:41Z Turisme seguirà actuant per combatre els excessos i afavorir la convivència 3843842 2019-07-18T12:05:51Z 2019-07-18T12:05:51Z <p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica Neue, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad">El conseller Negueruela ha rebut avui als representants de la plataforma de ve</span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="nl-NL">&#239;</span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad">ns de Son Espanyolet per con</span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="fr-FR">&#232;</span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad">ixer de primera m</span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="fr-FR">&#224; </span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;">la situaci</span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad">&#243; en aquest barri</span></span></span></span></span></span></span></p> 2019-07-18T12:05:51Z L'afiliació a la Seguretat Social al juny registra un nou màxim històric amb 580.595 persones treballant i tota la nova ocupació indefinida i a temps complet 3843652 2019-07-18T11:42:49Z 2019-07-18T11:42:49Z <p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica Neue, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="pt-PT">La taxa d</span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;">&#8217;</span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold Bold, serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="pt-PT">atur administratiu baixa fins a 5,9% per primera vegada des de 2007, amb 36.372 persones desocupades</span></span></span></span></span></span></span></strong></p> 2019-07-18T11:42:49Z Aprovació definitiva dels projectes d'inversió i actuacions en matèria turística corresponent a la convocatòria de 2018 3840746 2019-07-15T10:33:34Z 2019-07-15T10:33:34Z <p>Veure la resoluci&#243; de la presidenta del CBAT de data 19 de juny de 2019, publicat al BOIB n&#250;mero 86, de 29 de juny.</p> 2019-07-15T10:33:34Z Iago Negueruela i Vázquez, nou president del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics 3840702 2019-07-15T09:52:08Z 2019-07-15T09:52:08Z <p>El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, disposa que el Sr. Iago Negueruela i V&#225;zquez assumeix la titularitat de la Conselleria de Model Econ&#242;mic, Turisme i Treball.</p> <p>D'acord amb l'article 10 dels Estatuts del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, ser&#224; president o presidenta la persona titular de la conselleria comptent en mat&#232;ria de turisme.&#160;</p> <p>Correspon al president d'aquest consorci les seg&#252;ents funcions, entre d'altres:</p> <p>- Exercir la m&#233;s alta representaci&#243; del consorci en tots els &#224;mbits.</p> <p>- Organitzar els serveis i la direcci&#243; i la inspecci&#243; del funcionament del consorci.</p> <p>- Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, donant el vistiplau als acords adoptats.</p> <p>- Aprovar i signar en nom del consorci qualsevol tipus d'actes, contractes i convenis per al desenvolupament dels seus objectius.</p> 2019-07-15T09:52:08Z Operacions Estadístiques del mercat laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria 796480 2019-07-11T11:18:07Z 2019-07-11T11:18:07Z <p>Recull de les dades laborals m&#233;s rellevants de la Conselleria de Treball, Comer&#231; i Ind&#250;stria</p> 2019-07-11T11:18:07Z Indicadors Salarials 2934985 2019-07-02T08:11:27Z 2019-07-02T08:11:27Z <p>&#205;ndex de costs laborals de les Illes Balears corregit d'efectes estacionals i de calendari.</p> <p>&#160;</p> <p>Actualment la DGOE prepara una operaci&#243; estad&#237;stica consistent en la Mostra Continua de Vida Laboral (MCVL), ser&#224; publicada tan aviat com sigui possible</p> 2019-07-02T08:11:27Z Indicadors Parcials de Conjuntura Econòmica Balear i per Illes 2752083 2019-07-02T08:02:30Z 2019-07-02T08:02:30Z <p>Conjunt d'indexs i dades actuals i anteriors (s&#232;ries temporals) que permeten evaluar el comportament de l'economia de les Illes Balears globalment i a nivell de sectors</p> <p>Actualment la DGOE prepara una web anomenada "Observatori del comer&#231;" que contidr&#224; indicadors i altres dades mitjan&#231;ant les quals ser&#224; possible analitzat l'evoluci&#243; del sector a les Illes Balears</p> 2019-07-02T08:02:30Z Operacions Estadístiques econòmiques de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria 1022301 2019-07-02T07:53:03Z 2019-07-02T07:53:03Z <p>Relaci&#243; de les estad&#237;stiques econ&#242;miques&#160;m&#233;s rellevants de la Conselleria de Treball, Comer&#231; i Ind&#250;stria</p> 2019-07-02T07:53:03Z Balears disposarà de 9,1 milions € addicionals de FEDER per haver aconseguit els objectius fixats per al 2018 3810505 2019-06-18T08:21:08Z 2019-06-18T08:21:08Z 2019-06-18T08:21:08Z A partir del 15 de juny entra en funcionament el bus llançadora al far de Formentor i comença la restricció de trànsit 3810479 2019-06-18T08:18:38Z 2019-06-18T08:18:38Z 2019-06-18T08:18:38Z 40 representants del sector turístic participen en un taller de la fundació Futouris sobre "Vacances sense plàstic" 3808010 2019-06-14T09:22:26Z 2019-06-14T09:22:26Z 2019-06-14T09:22:26Z El municipi de Consell s'adhereix a la xarxa de comunicacions de seguretat i emergències del Govern balear, TetraIB 3807982 2019-06-14T09:12:07Z 2019-06-14T09:12:07Z 2019-06-14T09:12:07Z 10 investigadors nous i 18 joves qualificats s'incorporen a l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears 3805357 2019-06-12T09:03:54Z 2019-06-12T09:03:54Z 2019-06-12T09:03:54Z Ajuts de l'ICIB per donar suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals 3805304 2019-06-12T08:48:08Z 2019-06-12T08:48:08Z 2019-06-12T08:48:08Z Les Illes Balears inverteixen 85 milions d'euros de finançament europeu en ocupació, inclusió social i educació 3805273 2019-06-12T08:41:46Z 2019-06-12T08:41:46Z 2019-06-12T08:41:46Z L'afiliació a la Seguretat Social encandena un nou mes de màxims històric amb 557.469 persones treballant 3805229 2019-06-12T08:28:42Z 2019-06-12T08:28:42Z 2019-06-12T08:28:42Z El refugi de Cabrera inicia una nova etapa amb mesures per garantir la sostenibilitat del Parc Nacional 3793286 2019-06-04T14:07:26Z 2019-06-04T14:07:26Z 2019-06-04T14:07:26Z Una delegació europea estudia a Balears les fórmules per compensar el transport de mercaderies i passatgers 3793268 2019-06-04T13:52:38Z 2019-06-04T13:52:38Z 2019-06-04T13:52:38Z Estadístiques del comerç 3671282 2019-06-03T06:48:12Z 2019-06-03T06:48:12Z <p>En aquest apartat es recullen les dades dels indicadors i estad&#237;stiques relacionades amb el comer&#231;, tant al detall com a l'engr&#242;s.</p> 2019-06-03T06:48:12Z Quatre iniciatives en turisme de les Illes Balears seran adaptades a diverses regions d'Europa gràcies al projecte BRANDTour 3781544 2019-05-30T12:03:29Z 2019-05-30T12:03:29Z 2019-05-30T12:03:29Z La plataforma Tripadvisor paga la primera sanció de 300.000 € per publicitar oferta de lloguer turístic il·legal 3781536 2019-05-30T11:52:50Z 2019-05-30T11:52:50Z 2019-05-30T11:52:50Z L'Agència d'Estratègia Turística dona a conèixer l'oferta de gastronomia i cicloturisme a periodistes estrangers 3780477 2019-05-28T09:41:33Z 2019-05-28T09:41:33Z 2019-05-28T09:41:33Z Iniciat el decreixement en places turístiques a Mallorca: Turisme dona de baixa definitiva 5.439 places 3770408 2019-05-21T09:12:48Z 2019-05-21T09:12:48Z 2019-05-21T09:12:48Z Ratificat pel Consell de Govern el Pla Anual 2019 d'Impuls de Turisme Sostenible, dotat amb 128,3 milions d'euros 3769292 2019-05-20T08:40:03Z 2019-05-20T08:40:03Z 2019-05-20T08:40:03Z Autorizada la licitació de les obres per redistribuir i rehabilitar el convent de Sant Diego a Alaior, projecte finançat amb ITS 3769267 2019-05-20T08:36:00Z 2019-05-20T08:36:00Z 2019-05-20T08:36:00Z Augmenta la satisfacció dels residents a les Illes Balears amb el turisme i amb l'Impost de Turisme Sostenible 3769186 2019-05-20T07:40:27Z 2019-05-20T07:40:27Z 2019-05-20T07:40:27Z Una nova aplicació mòbil desenvolupada per la Fundació Bit permet fer les cites prèvies als serveis del Govern 3769135 2019-05-20T07:35:29Z 2019-05-20T07:35:29Z 2019-05-20T07:35:29Z Ajudes per valor de 8 milions d'euros amb l'Impost de Turisme Sostenible per posar en marxa 561 nous punts de recàrrega 3769153 2019-05-20T07:32:29Z 2019-05-20T07:32:29Z 2019-05-20T07:32:29Z L'IdISBa llança dues noves convocatòries finançades amb l'Impost de Turisme Sostenible per incorporar 10 investigadors 3769144 2019-05-20T07:28:13Z 2019-05-20T07:28:13Z 2019-05-20T07:28:13Z Agencies de viatges i guies turístics - Procediments 1119271 2019-05-16T07:21:43Z 2019-05-16T07:21:43Z <p>Llistat de procediments relatius a ag&#232;ncies de viatges i guies tur&#237;stics.</p> 2019-05-16T07:21:43Z Secretaria General 234025 2019-05-13T11:06:57Z 2019-05-13T11:06:57Z <p>Les Secretaries generals existents a cada Conselleria s&#243;n un &#242;rgan directiu amb funcions de car&#224;cter transversal. El Secretari general &#233;s l&#8217;encarregat de la gesti&#243; dels serveis comuns i de les funcions d&#8217;assessorament jur&#237;dic i de suport t&#232;cnic als altres &#242;rgans de la Conselleria.<br />De la Secretaria General en depenen les Unitats de Gesti&#243; Econ&#242;mica&#160; i de Contractaci&#243;, el Servei de Personal i el Servei Jur&#237;dic.</p> 2019-05-13T11:06:57Z La Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible aprova el Pla Anual per a 2019, dotat amb 128,3 milions d'euros 3758967 2019-05-13T09:27:39Z 2019-05-13T09:27:39Z 2019-05-13T09:27:39Z Les Illes Balears commemoren el Dia d'Europa amb Música i Dansa, en un acte organitzat pel Centre Balears Europa 3758958 2019-05-13T09:24:14Z 2019-05-13T09:24:14Z 2019-05-13T09:24:14Z El CBAT destina 22 milions d'euros a finançar projectes de millora d'infraestructures a 43 municipis de Mallorca 3754668 2019-05-07T09:30:44Z 2019-05-07T09:30:44Z 2019-05-07T09:30:44Z Turisme cedeix un solar a l'Ajuntament de Palma que permetrà la millora de l'entorn urbà de la Platja de Palma 3754713 2019-05-07T09:29:56Z 2019-05-07T09:29:56Z 2019-05-07T09:29:56Z El Govern explica l'aposta de les Illes Balears per al turisme sostenible a Londres en el marc d'una taula rodona internacional 3754697 2019-05-07T09:27:14Z 2019-05-07T09:27:14Z 2019-05-07T09:27:14Z El Centre Balears Europa organitza un acte institucional amb dansa i música per al Dia d'Europa a les Illes Balears 3754678 2019-05-07T09:21:45Z 2019-05-07T09:21:45Z 2019-05-07T09:21:45Z El Consell de Govern autoritza nous ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears 3754652 2019-05-07T09:12:25Z 2019-05-07T09:12:25Z 2019-05-07T09:12:25Z La campanya contra l' intrusisme en el transport de viatgers incrementa dies de control i inclou, de nou, inspectors de paisà 3754619 2019-05-07T08:59:06Z 2019-05-07T08:59:06Z 2019-05-07T08:59:06Z El Consell de Direcció de l'AETIB aprova una nova convocatòria dels Premis Turisme de les Illes Balears 3747693 2019-05-02T15:45:19Z 2019-05-02T15:45:19Z 2019-05-02T15:45:19Z El servei de neteja del litoral inicia una nova campanya després d'haver recollit 58 tones de residus l'any passat 3747677 2019-05-02T15:29:01Z 2019-05-02T15:29:01Z 2019-05-02T15:29:01Z Presentat el Pla Autonòmic contra el Tràfic De Dones i Nines amb Fins d'Explotació Sexual i d'Abordatge a la Prostitució 3747661 2019-05-02T15:25:43Z 2019-05-02T15:25:43Z 2019-05-02T15:25:43Z Una vintena d'empreses nàutiques s'associen en un clúster per posicionar-se com un referent industrial i empresarial internacional 3747646 2019-05-02T15:21:50Z 2019-05-02T15:21:50Z 2019-05-02T15:21:50Z Autoritzats 1,25 milions d'euros per a la formació de personal investigador a centres i empreses balears 3747623 2019-05-02T15:08:16Z 2019-05-02T15:08:16Z 2019-05-02T15:08:16Z Les línies del bus interurbà Aerotib reforcen el servei a partir del mes de maig amb els nous horaris de temporada d'estiu 3747569 2019-05-02T15:02:59Z 2019-05-02T15:02:59Z 2019-05-02T15:02:59Z El programa RobotIB arribarà a tots els centres d'educació secundària de les Illes Balears al curs 2019-2020 3747545 2019-05-02T14:31:32Z 2019-05-02T14:31:32Z 2019-05-02T14:31:32Z Les Illes Balears registren un màxim històric d'ocupació en un primer trimestre amb 516.000 persones treballant 3747513 2019-05-02T14:24:02Z 2019-05-02T14:24:02Z 2019-05-02T14:24:02Z L'empresa d'enginyeria Sampol adquireix una parcel·la al ParcBit, que podrà allotjar un nou edifici amb oficines 3735595 2019-04-25T13:02:40Z 2019-04-25T13:02:40Z 2019-04-25T13:02:40Z