Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Notícies d'actualitat 2018-02-22T16:45:20Z Govern de les Illes Balears 2018-02-22T16:45:20Z ca Accions formatives a la seu de l'EBAP 187626 2018-02-16T13:30:14Z 2018-02-16T13:30:14Z <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 19 al 25 de febrer</p> 2018-02-16T13:30:14Z Borsa especialitat formació - Menorca 3252301 2018-02-14T14:56:47Z 2018-02-14T14:56:47Z <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 21 de febrer</p> 2018-02-14T14:56:47Z Borsa cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica 3088696 2018-02-14T14:44:57Z 2018-02-14T14:44:57Z <p>Publicades les llistes provisionals de persones admeses i excloses</p> 2018-02-14T14:44:57Z Borsa escala d'infraestructures 2995495 2018-02-14T14:35:17Z 2018-02-14T14:35:17Z <p>Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses</p> 2018-02-14T14:35:17Z Borsa d'estadística 3182314 2018-02-13T16:10:33Z 2018-02-13T16:10:33Z <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses del concurs per constituir una borsa extraordin&#224;ria de l&#8217;especialitat estad&#237;stica de la Administraci&#243;n especial de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears, a l&#8217;illa de Mallorca</p> 2018-02-13T16:10:33Z Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 1300217 2018-02-13T14:17:56Z 2018-02-13T14:17:56Z <p style="text-align: justify;">El Servei de Patrimoni de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni &#233;s l'encarragat de gestionar l'Inventari General de B&#233;ns i Drets de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar els diferents tipus de b&#233;ns de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears de la seva propietat, cedits o adscrits.</p> 2018-02-13T14:17:56Z Pla de Llengua Catalana 2018 3173626 2018-02-12T12:02:59Z 2018-02-12T12:02:59Z <p><span></span></p> 2018-02-12T12:02:59Z Plans de Formació General i Sectorial 2018 2808444 2018-02-12T12:01:54Z 2018-02-12T12:01:54Z 2018-02-12T12:01:54Z Borsa de sociologia o ciències polítiques, i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere 3066686 2018-02-08T15:52:55Z 2018-02-08T15:52:55Z <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa</p> 2018-02-08T15:52:55Z Borsa de medicina 3160242 2018-02-08T12:41:22Z 2018-02-08T12:41:22Z <p>Publicades les llistes provisionals de persones aspirants admeses</p> 2018-02-08T12:41:22Z Publicacions ocasionals de l'EBAP 2808104 2018-02-07T10:06:03Z 2018-02-07T10:06:03Z <p>Primera publicaci&#243; de la tercera s&#232;rie</p> 2018-02-07T10:06:03Z Borsa especialitat formació 3005157 2018-02-06T14:50:05Z 2018-02-06T14:50:05Z <p>Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> 2018-02-06T14:50:05Z Borsa especialitat cooperació 3005164 2018-02-06T14:33:36Z 2018-02-06T14:33:36Z <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa</p> 2018-02-06T14:33:36Z El Govern i els ajuntaments de Palma, Calvià, Artà, Bunyola i Capdepera obren el període d'admissió de sol·licituds pels aspirants a 162 places fixes pels cossos respectius de Policia Local 3222938 2018-01-31T13:50:30Z 2018-01-31T13:50:30Z <p>&#65279;&#65279;&#65279;<span>El proc&#233;s s&#8217;emmarca dins del pla impulsat pel Govern per a la conversi&#243; de les places interines en places de funcionari de carrera municipal dins dels cossos de Policia Local de Balears i es realitzar&#224; mitjan&#231;ant concurs oposici&#243;. L&#8217;experi&#232;ncia i m&#232;rits dels aspirants podran suposar fins un 40% del barem de la puntuaci&#243; final.</span></p> 2018-01-31T13:50:30Z Procés selectiu unificat de la Policia Local 2018 - Ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma 3222460 2018-01-31T08:27:33Z 2018-01-31T08:27:33Z 2018-01-31T08:27:33Z Borsa escala d'arquitectura tècnica 2964156 2018-01-30T15:03:33Z 2018-01-30T15:03:33Z <p>Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> 2018-01-30T15:03:33Z Plans de Formació de Seguretat i Emergències 2018 2809768 2018-01-24T13:58:13Z 2018-01-24T13:58:13Z <p style="margin: 0.8em 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 1.2em; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">El calendari d&#8217;inscripci&#243; previst per a les activitats formatives del<span>&#160;</span><strong>Pla de Formaci&#243; Policial</strong><span>&#160;</span>del primer semestre de l&#8217;any 2018 &#233;s el seg&#252;ent:&#160;</p> <ul style="margin: 0.8em 0px 1em 2em; padding: 0px; outline: 0px; list-style-position: inside; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0.5em; outline: 0px;">Inscripci&#243; del 24 al 7 de febrer per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir en el mes de febrer i mar&#231;.</li> <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0.5em; outline: 0px;">Inscripci&#243; del 17 de mar&#231; al 31 de mar&#231; per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir en el mes d&#8217;abril, maig i juny.</li> </ul> <p style="margin: 0.8em 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 1.2em; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Referent al termini d&#8217;inscripci&#243; als cursos corresponents al primer semestre del<span>&#160;</span><strong>Pla de Formaci&#243; de Voluntaris de Protecci&#243; Civil</strong>, els per&#237;odes d&#8217;inscripci&#243; seran espec&#237;fics per a cada activitat formativa. S&#8217;informar&#224; als caps de les agrupacions d&#8217;aquests per&#237;odes d&#8217;inscripci&#243; una vegada que estiguin tancades les dates d&#8217;impartici&#243; dels cursos.</p> 2018-01-24T13:58:13Z Cursos FIOP-2018 1746648 2018-01-22T12:12:14Z 2018-01-22T12:12:14Z <p><span id="result_box" lang="es"><span>&#160;</span></span></p> 2018-01-22T12:12:14Z Nou material en la modalitat d'autoaprenentatge 3215058 2018-01-22T07:55:03Z 2018-01-22T07:55:03Z 2018-01-22T07:55:03Z L'EBAP aprova els nous plans formatius per al 2018 amb una dotació d'1,1 milions 3216246 2018-01-18T16:12:53Z 2018-01-18T16:12:53Z 2018-01-18T16:12:53Z Borsa escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació 2964093 2018-01-18T12:05:22Z 2018-01-18T12:05:22Z <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa extraordin&#224;ria</p> 2018-01-18T12:05:22Z Borses de personal funcionari interí 2028931 2018-01-15T13:11:01Z 2018-01-15T13:11:01Z 2018-01-15T13:11:01Z L'Avantprojecte de llei de la modificació de la Llei d'activitats inicia el tràmit d'informació pública 3208872 2018-01-09T14:28:11Z 2018-01-09T14:28:11Z <p><span>La modificaci&#243; de la llei agilitzar&#224; les tramitacions, donar&#224; facilitats als ajuntaments i refor&#231;ar&#224; el control de les il&#183;legalitats</span></p> 2018-01-09T14:28:11Z El Govern presenta un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 31,42 dies corresponent al passat mes de novembre 3208862 2018-01-09T14:26:32Z 2018-01-09T14:26:32Z <p><span>La previsi&#243; es situar novament aquest indicador per sota dels 30 dies en el registre corresponent al passat mes de desembre</span></p> 2018-01-09T14:26:32Z Balears reduirà el deute a l'any 2018 per primera vegada i evita demanar 142 milions d'euros de nou endeutament 3208852 2018-01-09T14:24:18Z 2018-01-09T14:24:18Z <p><span>El Govern preveu la primera reducci&#243; del deute en termes absoluts, de m&#233;s de 6 milions d&#8217;euros en relaci&#243; al tancament de 2017 / Balears recorre a menys endeutament del que pot assumir i assoleix un &#8220;punt d&#8217;inflexi&#243;&#8221; despr&#233;s d&#8217;anys de creixement continuat del deute</span></p> 2018-01-09T14:24:18Z Balears critica la retallada de 67 milions d'euros per part del Govern de l'Estat en el finançament per a 2018 3208845 2018-01-09T14:21:49Z 2018-01-09T14:21:49Z <p><span>Cladera considera &#8220;injusta&#8221; la reducci&#243; de les aportacions respecte a les xifres comunicades pel mateix ministeri el passat mes de juliol &#8220;Ara m&#233;s que mai &#233;s necess&#224;ria la reforma urgent del model de finan&#231;ament per tenir una major autonomia fiscal&#8221;, ha destacat la consellera</span></p> 2018-01-09T14:21:49Z El SEIB112 ha registrat 157 incidents durant la nit de Cap d'Any 3208834 2018-01-09T14:18:26Z 2018-01-09T14:18:26Z <p><span>El Sistema d&#8217;Emerg&#232;ncies de les Illes Balears SEIB112, depenent de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques ha rebut durant la nit de Cap d'Any, entre les 23 hores del dia 31 i les 8 hores del dia 1, un total de 693 telefonades i ha registrat 157 incidents. Per illes hi ha hagut en total 133 incid&#232;ncies a Mallorca, 6 a Menorca i 18 a Eivissa.</span></p> 2018-01-09T14:18:26Z El Govern troba a faltar una proposta en ferm de l'Estat per a reformar el finançament autonòmic. 3208821 2018-01-09T14:17:06Z 2018-01-09T14:17:06Z <p><span>La tercera reuni&#243; del Comit&#232; T&#232;cnic del Consell de Pol&#237;tica Fiscal i Financera aborda el desequilibri vertical del finan&#231;ament i la lleialtat institucional entre l&#8217;Administraci&#243; de l&#8217;Estat i les CA, per&#242; no serveix per que l'Estat faci cap proposta concreta d'un nou SFA.</span></p> 2018-01-09T14:17:06Z ​Menys incidències greus i mortals a les platges de les Illes Balears durant la temporada alta de 2017 3208812 2018-01-09T14:15:44Z 2018-01-09T14:15:44Z <p><span>El Govern presenta el balan&#231; de la Mem&#242;ria anual de Platges 2017, amb descens dels &#242;bits en un 21%, i un augment de l&#8217;edat mitjana dels finats fins als 70 anys.</span></p> 2018-01-09T14:15:44Z ​L'episodi de fenòmens meteorològics adversos provoca 190 incidències a Balears, entre els quals l'incendi de Port de Pollença i la mort d'una persona a Alcúdia 3208803 2018-01-09T14:13:30Z 2018-01-09T14:13:30Z <p><span>La Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior mant&#233; activada l&#8217;alerta IG1 a Mallorca i Menorca, amb previsi&#243; de rebaixar-la a les pr&#242;ximes hores en per la millora de la predicci&#243; meteorol&#242;gica.</span></p> 2018-01-09T14:13:30Z ​Oposicions CAIB 2018: Un 10% de les 8.526 instàncies presentades han estat declarades excloses provisionalment 3208795 2018-01-09T14:10:45Z 2018-01-09T14:10:45Z <p> <div class="ficha-texto-titular"> <div>Ja estan publicats al BOIB els llistats d&#8217;aspirants admesos i exclosos. Aquest dimecres s&#8217;obre el termini per esmenar les errades o omissions comeses en el proc&#233;s d&#8217;inscripci&#243;.</div> </div> </p> 2018-01-09T14:10:45Z Nit de Nadal sense incidents d'importància a les Illes Balears 3208786 2018-01-09T14:09:08Z 2018-01-09T14:09:08Z <p><span>El Tel&#232;fon d&#8217;emerg&#232;ncies 112 ha registrat 142 incidents a Balears entre les 20 hores d&#8217;ahir i les 8 del mati del dia de Nadal, sense danys a persones.</span></p> 2018-01-09T14:09:08Z Aprovats definitivament els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018, "la millor prova de l'estabilitat del Govern", segons la consellera Cladera. 3208771 2018-01-09T14:06:57Z 2018-01-09T14:06:57Z <p><span>Despr&#233;s de tres dies de debat parlamentari al Ple de la cambra, els Pressuposts CAIB 2018 ha quedat aprovats gr&#224;cies a l&#8217;impuls dels grups parlamentaris que fan suport al Govern, PSIB, Mes per Mallorca, Podem, Mes per Menorca i Grup Mixt-Gent per Formentera.</span></p> 2018-01-09T14:06:57Z Els ajuntaments de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà pacten amb el Govern l'inici d'un procés extraordinari per estabilitzar 162 places interines de Policia Local 3208754 2018-01-09T14:03:53Z 2018-01-09T14:03:53Z <p><span>La signatura de l&#8217;encomana de gesti&#243; en favor de l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica ha comptat amb la pres&#232;ncia de la consellera Catalina Cladera aix&#237; com de representants dels cinc municipis. Aquest proc&#233;s est&#224; emmarcat en el Decret-Llei 1/2017 impulsat pel Govern, que permet fer aquests processos de concurs oposici&#243; per estabilitzar la situaci&#243; de les m&#233;s de 500 places interines de policies a Balears</span></p> 2018-01-09T14:03:53Z Catalina Cladera enalteix la qualitat del servei públic i la proximitat al ciutadà que promou la nova Llei de coordinació, en el marc de la celebració de la IX Diada de la Policia Local d'Eivissa 3208728 2018-01-09T14:00:53Z 2018-01-09T14:00:53Z <p><span>L&#8217;acte ha servit per atorgar distincions als membres dels cossos de Policia Local dels cinc municipis eivissencs, i per lliurar els diplomes acreditatius als 10 nous policies tutors d&#8217;Eivissa.</span></p> 2018-01-09T14:00:53Z Balears manté la senda d'estabilització del deute públic amb les dades del tancament del tercer trimestre de 2017 3208712 2018-01-09T13:57:26Z 2018-01-09T13:57:26Z <p><span>El deute &#233;s de 9.049 milions d&#8217;euros, el que suposa un 30,8% del PIB, el mateix percentatge que a l&#8217;inici de legislatura La consellera Cladera valora la &#8220;l&#237;nia de control i estabilitzaci&#243;&#8221; i la previsi&#243; de reduir el deute al tancament de 2017</span></p> 2018-01-09T13:57:26Z Cladera: "L'Impost del turisme sostenible és una norma jurídicament sòlida i que ha estat feta amb rigor" 3208696 2018-01-09T13:55:46Z 2018-01-09T13:55:46Z <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques posa en valor l&#8217;ITS en la presentaci&#243; del llibre &#8220;El impuesto balear sobre estancias tur&#237;sticas&#8221;, de la professora Carmen Fern&#225;ndez, que analitza la norma des del punt de vista jur&#237;dic i t&#232;cnic.</span></p> 2018-01-09T13:55:46Z Obert el termini de presentació de sol·licituds de les oposicions per a 92 places dels cossos facultatius de la CAIB 3208684 2018-01-09T13:52:29Z 2018-01-09T13:52:29Z <p><span>L&#8217;EBAP enceta el per&#237;ode d&#8217;inscripci&#243; a aquesta nova fase de les oposicions a partir d&#8217;aquest dimecres i fins el proper 12 de gener</span></p> 2018-01-09T13:52:29Z Més de 8.100 sol·licituds per a les oposicions dels serveis generals de la CAIB 3208253 2018-01-08T16:41:48Z 2018-01-08T16:41:48Z <p><span>La mitjana d'edat de les persones aspirants &#233;s de 39 anys i m&#233;s d'un 70% corresponen a inst&#224;ncies presentades per dones</span></p> 2018-01-08T16:41:48Z El Parlament aprova la nova Llei de coordinació de Policia Local de les Illes Balears 3208238 2018-01-08T16:06:25Z 2018-01-08T16:06:25Z <p><span>La norma entrar&#224; en vigor immediatament, quan es publiqui al butllet&#237; oficial, i la seva operativitat ser&#224; completa en el moment de l&#8217;aprovaci&#243; del reglament de desenvolupament.</span></p> 2018-01-08T16:06:25Z La Direcció General d'Emergències i Interior ha convocat amb caràcter preventiu al Grup de Suport Tècnic del Pla Meteobal davant la previsió de neu a la Serra de Tramuntana 3208230 2018-01-08T15:57:14Z 2018-01-08T15:57:14Z <p><em>Es recomana als ciutadans informar-se abans de sortir davant la possibilitat de que es produeixin talls de carreteres</em></p> 2018-01-08T15:57:14Z El Govern proposa un nou sistema de finançament autonòmic basat en el "federalisme asimètric" com "alternativa viable" per a totes les comunitats 3208222 2018-01-08T15:53:33Z 2018-01-08T15:53:33Z <p><span>La consellera Cladera i el director general de Pressuposts expliquen el posicionament de Balears davant la reforma del model de finan&#231;ament</span></p> 2018-01-08T15:53:33Z Formentera rebrà 15,10 milions d'euros del pressupost CAIB 2018 3208214 2018-01-08T15:50:04Z 2018-01-08T15:50:04Z <p><span>La consellera Catalina Cladera ha presentat les principals xifres dels Pressuposts Generals de la CAIB per a 2018 al Consell de Formentera</span></p> 2018-01-08T15:50:04Z ​El Consell de Capitalitat aprova les inversions que l'Ajuntament de Palma finançarà en 2018 amb les aportacions del Govern i del Consell de Mallorca 3208200 2018-01-08T15:39:01Z 2018-01-08T15:39:01Z <p><span>El Govern aportar&#224; 6,5 milions de lliure disposici&#243;, un mili&#243; d&#8217;euros m&#233;s que en 2017, a m&#233;s d&#8217;altres aportacions a trav&#233;s d&#8217;inversions dins del terme municipal de Palma, i per a compensar &#160;actuacions anteriors. De la seva banda, el Consell de Mallorca aporta altres 5,5 milions per a inversi&#243; directa.</span></p> 2018-01-08T15:39:01Z El Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears supera la votació de les esmenes a la totalitat i segueix el seu tràmit al Parlament 3208192 2018-01-08T15:34:57Z 2018-01-08T15:34:57Z <p><span>La consellera Catalina Cladera destaca que els &#8220;5.009 milions d&#8217;euros del pressupost 2018 permeten consolidar el benestar social i garanteix les bases de futur de prosperitat i estabilitat econ&#242;mica&#8221;.</span></p> 2018-01-08T15:34:57Z ​Menorca rebrà 100,6 milions d'euros del pressupost CAIB 2018, dels quals 42 es destinaran a inversions en ports, habitatge, residències i dependència, educació i salut. 3208184 2018-01-08T15:31:26Z 2018-01-08T15:31:26Z <p><span>La consellera Catalina Cladera ha presentat les principals xifres del PGIB 2018 al Consell Insular de Menorca, a representants municipals i de les principals associacions sindicals i empresarials de l&#8217;illa.</span></p> 2018-01-08T15:31:26Z El director general d'Emergències i Interior presideix la primera reunió del nou coordinador de Protecció Civil amb els caps de les agrupacions de voluntaris 3208177 2018-01-08T15:25:55Z 2018-01-08T15:25:55Z <p><span>El director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior del Govern de les Illes Balears, Pere Perell&#243;, ha presidit la primera reuni&#243; del nou coordinador de Protecci&#243; Civil, Jaume Pol, amb els caps de les agrupacions de voluntaris de Protecci&#243; Civil de Mallorca.</span></p> 2018-01-08T15:25:55Z El Govern avança en la negociació dels aspectes fiscals de la nova llei de Règim Especial de les Illes Balears 3208169 2018-01-08T15:20:08Z 2018-01-08T15:20:08Z <p><span>Catalina Cladera i Jos&#233; E. Fern&#225;ndez de Moya han tractat temes de fiscalitat inclosos en el document de consens &#8220;Cap a un nou REIB&#8221;, com a part del paquet de mesures compensadores de la insularitat per a particulars, empreses i administracions de Balears</span></p> 2018-01-08T15:20:08Z Aquest divendres finalitza el termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria d'Oposicions CAIB 2018 3208160 2018-01-08T15:15:32Z 2018-01-08T15:15:32Z <p><strong>L&#8217;EBAP ja ha rebut m&#233;s de 4.700 sol&#183;licituds des de que va obrir el proc&#233;s a finals d&#8217;octubre</strong></p> 2018-01-08T15:15:32Z Sindicats i Govern referenden unànimement l'aprovació del primer Sistema d'Avaluació de Competències per a treballadors de la funció pública de la CAIB 3208149 2018-01-08T15:11:28Z 2018-01-08T15:11:28Z <p><span>Amb la seva aprovaci&#243; definitiva en Consell de Govern, prevista pel pr&#242;xim divendres, aquest mecanisme s&#8217;aplicar&#224; al personal de serveis generals de l&#8217;Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma i resultar&#224; una eina valuosa per a detectar punts de millora en la prestaci&#243; de serveis p&#250;blics i l&#8217;atenci&#243; a les demandes dels ciutadans.</span></p> 2018-01-08T15:11:28Z