Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Notícies d'actualitat 2019-06-20T21:04:52Z Govern de les Illes Balears 2019-06-20T21:04:52Z ca Enquesta de riscs psicosocials policia local 3813337 2019-06-20T13:36:41Z 2019-06-20T13:36:41Z 2019-06-20T13:36:41Z Accions formatives a la seu de l'EBAP 187626 2019-06-20T12:04:46Z 2019-06-20T12:04:46Z <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 24 al 30 de juny</p> 2019-06-20T12:04:46Z Concurs de trasllats de personal laboral fix 2019 3633040 2019-06-19T07:13:28Z 2019-06-19T07:13:28Z <p>Publicada data revisi&#243; m&#233;rits netejador/a.</p> 2019-06-19T07:13:28Z Jornades formatives sobre Drons de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria 3805251 2019-06-17T12:04:02Z 2019-06-17T12:04:02Z 2019-06-17T12:04:02Z Segona edició del Màster en Gestió de Polítiques Públiques (UIB) 3808245 2019-06-14T11:55:16Z 2019-06-14T11:55:16Z <p>Per&#237;ode de preinscripcions obert fins al dia 12 de juliol.</p> 2019-06-14T11:55:16Z Pla de Formació de Llengua Catalana 2019 3598710 2019-06-14T09:14:49Z 2019-06-14T09:14:49Z <p>&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;Publicats els torns de les proves orals de llengua catalana dels dies 18 i 19 de juny.</p> 2019-06-14T09:14:49Z Jornada: Gestió econòmica de la contractació administrativa 3773178 2019-06-11T08:13:26Z 2019-06-11T08:13:26Z <p><strong>Per&#237;ode d&#8217;inscripci&#243;</strong>: del 27 de maig al 10 de juny.</p> 2019-06-11T08:13:26Z Recomenacions per a realitzar les proves de certificació de coneixements (PCC) que es duran a terme els dies 28 de juny i 1 i 2 de juliol de 2019 3800521 2019-06-10T10:25:21Z 2019-06-10T10:25:21Z 2019-06-10T10:25:21Z Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial 151703 2019-05-23T10:31:46Z 2019-05-23T10:31:46Z <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> 2019-05-23T10:31:46Z Millores corporatives en Seguretat de la CAIB 3735659 2019-05-17T09:16:44Z 2019-05-17T09:16:44Z <p>El Servei de Seguretat actualitza la seva imatge corporativa.</p> 2019-05-17T09:16:44Z DADES ESTADÍSTIQUES 2892070 2019-05-16T12:17:35Z 2019-05-16T12:17:35Z 2019-05-16T12:17:35Z Guia per a l'elaboració dels plans d'emergència municipal. 1416607 2019-05-13T07:48:43Z 2019-05-13T07:48:43Z <p>El Servei de Planificaci&#243; d'Emerg&#232;ncies posa a disposici&#243; dels Ajuntaments, una guia de continguts m&#237;nims per a l'elaboraci&#243;&#160;dels plans&#160;d'emerg&#232;ncia municipal.&#160;</p> 2019-05-13T07:48:43Z Procés selectiu unificat de la Policia Local 2019 - Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera 3757447 2019-05-10T10:40:02Z 2019-05-10T10:40:02Z 2019-05-10T10:40:02Z Oposicions CAIB 2019 3737379 2019-05-03T08:41:33Z 2019-05-03T08:41:33Z <p>&#65279;&#65279;&#65279;El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds &#233;s de l'1 al 20 de maig, ambd&#243;s inclosos.&#160;</p> 2019-05-03T08:41:33Z Instal·lacions SEVESO de nivell inferior. 3733849 2019-04-29T11:19:20Z 2019-04-29T11:19:20Z 2019-04-29T11:19:20Z Publicat el temari de les convocatòries de proves selectives per a l'accés a les categories dels cossos de policia local de les Illes Balears 2539850 2019-04-23T11:42:21Z 2019-04-23T11:42:21Z 2019-04-23T11:42:21Z Inscripció als cursos en el darrer moment 421384 2019-04-05T07:51:11Z 2019-04-05T07:51:11Z <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> 2019-04-05T07:51:11Z SEVESO 2960637 2019-04-04T12:03:41Z 2019-04-04T12:03:41Z 2019-04-04T12:03:41Z Legislació de patrimoni de les Administracions públiques 873451 2019-03-26T11:31:08Z 2019-03-26T11:31:08Z <p style="text-align: justify;">Aquesta edici&#243;, preparada per funcionaris de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, &#233;s el n&#250;m. 15 de la <em>Col&#183;lecci&#243; Legislativa</em> que&#160;l'Institut d'Estudis Auton&#242;mics va editar en catal&#224; l'any 2011. L'obra recull la legislaci&#243; d'&#224;mbit estatal, auton&#242;mic&#160;i local relativa al patrimoni de les Administracions p&#250;bliques (en format PDF).</p> 2019-03-26T11:31:08Z Sol·licitud de certificats de l'EBAP 1321811 2019-03-25T14:57:41Z 2019-03-25T14:57:41Z 2019-03-25T14:57:41Z Memòries parc mòbil 2359337 2019-03-12T11:40:39Z 2019-03-12T11:40:39Z <p>Mem&#242;ries anuals&#160; del parc m&#242;bil de l&#8217;Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears</p> 2019-03-12T11:40:39Z Formularis per complimentar l'inventari de les entitats del sector públic instrumental de la CAIB 3683113 2019-03-08T12:13:51Z 2019-03-08T12:13:51Z 2019-03-08T12:13:51Z Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 1300217 2019-03-07T12:48:20Z 2019-03-07T12:48:20Z <p style="text-align: justify;">El Servei de Patrimoni de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni &#233;s l'encarragat de gestionar l'Inventari General de B&#233;ns i Drets de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar els diferents tipus de b&#233;ns de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears de la seva propietat, cedits o adscrits.</p> 2019-03-07T12:48:20Z Concurs específic Intervenció General 3634058 2019-03-07T12:38:14Z 2019-03-07T12:38:14Z <p>Procediment per proveir, mitjan&#231;ant el sistema de concurs espec&#237;fic, un lloc de treball&#160; d'interventor/a&#160; adjunt/a responsable de Comptabilitat i Sistemes adscrit a la Intervenci&#243; General de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears</p> 2019-03-07T12:38:14Z Llei 6/2019, de 16 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. 3667581 2019-02-21T13:17:38Z 2019-02-21T13:17:38Z <p style="text-align: center;">Entrar&#224; en vigor el 16 d'abril de 2019</p> <div class="alerta" style="text-align: center;"><span class="unitatFALSE">En tenir un text consolidat (no oficial) per facilitar als interessats es disposar&#224; l'enlla&#231; corresponent</span></div> 2019-02-21T13:17:38Z ADQUISICIONS 3111798 2019-01-31T11:10:25Z 2019-01-31T11:10:25Z <p>En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes adquisicions d'immobles, les adquisicions adjudicades, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula les adquisicions a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> 2019-01-31T11:10:25Z ABINTESTATOS 3313711 2019-01-31T11:09:37Z 2019-01-31T11:09:37Z <p>Procedimiento Juridico / Notarial previsto en el caso de defunci&#243;n sin testamento ni herederos.</p> 2019-01-31T11:09:37Z ARRENDAMENTS 2385254 2019-01-31T11:07:37Z 2019-01-31T11:07:37Z <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes d'arrendament d'immobles, els arrendaments adjudicats, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula els arrendaments a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> 2019-01-31T11:07:37Z Pressuposts Generals 2019 32147 2019-01-30T09:26:04Z 2019-01-30T09:26:04Z <p>Pressuposts generals de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> 2019-01-30T09:26:04Z L'EBAP aprova els nous plans formatius per al 2019 3638349 2019-01-24T13:56:47Z 2019-01-24T13:56:47Z <p>L&#8217;oferta formativa inclou cursos adre&#231;ats al personal de l&#8217;Administraci&#243; auton&#242;mica i a policies locals, bombers i voluntaris de protecci&#243; civil.</p> 2019-01-24T13:56:47Z Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local 2018 3096295 2018-12-17T13:27:25Z 2018-12-17T13:27:25Z 2018-12-17T13:27:25Z Plans de Formació de Seguretat i Emergències 2018 2809768 2018-11-14T12:34:58Z 2018-11-14T12:34:58Z <p style="margin: 0.8em 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 1.2em; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">El calendari d&#8217;inscripci&#243; previst per a les activitats formatives del<span>&#160;</span><strong>Pla de Formaci&#243; Policial</strong><span>&#160;</span>del primer semestre de l&#8217;any 2018 &#233;s el seg&#252;ent:&#160;</p> <ul style="margin: 0.8em 0px 1em 2em; padding: 0px; outline: 0px; list-style-position: inside; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0.5em; outline: 0px;">Inscripci&#243; del 24 al 7 de febrer per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir en el mes de febrer i mar&#231;.</li> <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0.5em; outline: 0px;">Inscripci&#243; del 17 de mar&#231; al 31 de mar&#231; per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir en el mes d&#8217;abril, maig i juny.</li> </ul> <p style="margin: 0.8em 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 1.2em; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Referent al termini d&#8217;inscripci&#243; als cursos corresponents al primer semestre del<span>&#160;</span><strong>Pla de Formaci&#243; de Voluntaris de Protecci&#243; Civil</strong>, els per&#237;odes d&#8217;inscripci&#243; seran espec&#237;fics per a cada activitat formativa. S&#8217;informar&#224; als caps de les agrupacions d&#8217;aquests per&#237;odes d&#8217;inscripci&#243; una vegada que estiguin tancades les dates d&#8217;impartici&#243; dels cursos.</p> 2018-11-14T12:34:58Z Reunió de coordinació i anàlisi tècnica entre els organismes participants en l'operatiu del Pla Inunbal a la comarca del Llevant 3567182 2018-11-13T10:17:16Z 2018-11-13T10:17:16Z <p><span>Prop de 30 institucions, organismes i cossos auton&#242;mics, estatals i municipals es reuneixen per compartir els primers an&#224;lisi t&#232;cnics i plantejar propostes de millora, com a passa pr&#232;via a l&#8217;elaboraci&#243; dels informes definitius de l&#8217;operatiu</span></p> 2018-11-13T10:17:16Z Eivissa rebrà 140,44 milions als nous pressuposts de la CAIB 2019, dels quals més de la meitat es destinen a inversions 3567167 2018-11-13T10:15:04Z 2018-11-13T10:15:04Z <p><span>Eivissa rebr&#224; 140,44 milions d'euros en 2019 a trav&#233;s dels nous pressuposts de la CAIB, un augment de 13,26 milions que suposa un 10,43% m&#233;s que en 2018. D'aquesta quantitat, m&#233;s de la meitat, fins a 73,21 milions, es destinen a inversions, provinents de les conselleries del Govern de les Illes Balears i de les empreses del sector p&#250;blic instrumental.</span></p> 2018-11-13T10:15:04Z El Govern presenta el Projecte de llei de pressuposts per a 2019 a prop de 20 institucions i agents socials i econòmics de Mallorca 3567137 2018-11-13T10:10:19Z 2018-11-13T10:10:19Z <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha presentat aquest dimecresel Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears per a l&#8217;any 2019 a institucions, patronals empresarials, sindicats i altres agents socials i econ&#242;mics de Mallorca.</span></p> 2018-11-13T10:10:19Z ​El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma entra a tràmit en el Parlament. 3567100 2018-11-13T10:05:08Z 2018-11-13T10:05:08Z <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha lliurat avui el Projecte de llei de pressupostos generals de la Comunitat Aut&#242;noma al president del Parlament, Baltasar Picornell en l&#8217;acte que oficialitza l&#8217;inici del tr&#224;mit de discussi&#243; del text a la cambra balear.</span></p> 2018-11-13T10:05:08Z NOTA PÚBLICA DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 3567088 2018-11-13T09:52:21Z 2018-11-13T09:52:21Z 2018-11-13T09:52:21Z El Govern, totes les administracions i Red Eléctrica Española treballen de manera coordinada en el restabliment del subministrament elèctric a Menorca 3567080 2018-11-13T09:47:34Z 2018-11-13T09:47:34Z <p><span>Ja s'estan instal&#183;lant generadors en punts prioritaris dels municipis afectats i es treballa perqu&#232; dem&#224; arribin m&#233;s des de la pen&#237;nsula si les condicions del mar ho permeten</span></p> 2018-11-13T09:47:34Z El Servei d'Emergències 112 de les Illes Balears obre un nou procés per a la selecció de gestors telefònics 3567069 2018-11-13T09:43:08Z 2018-11-13T09:43:08Z <p><span>El procediment es va iniciar dimarts i les sol&#183;licituds es podran presentar fins al 12 de novembre de 2018</span></p> 2018-11-13T09:43:08Z Balears dona suport a l'acord adoptat a la Conferencia Sectorial d'Administració Pública per afavorir la mobilitat interadministrativa de les treballadores públiques víctimes de violència de gènere 3567061 2018-11-13T09:40:44Z 2018-11-13T09:40:44Z <p><span>El Govern de les Illes Balears ha donat suport aquest dilluns a l&#8217;acord adoptat a la Confer&#232;ncia Sectorial d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, per part del Ministeri de Pol&#237;tica Territorial i Funci&#243; P&#250;blica i de totes les comunitats aut&#242;nomes, per afavorir la mobilitat interadministrativa de les treballadores p&#250;bliques v&#237;ctimes de viol&#232;ncia de g&#232;nere.</span></p> 2018-11-13T09:40:44Z 359 policies locals participaren voluntàriament en l'operatiu d'emergència de Sant Llorenç 3567053 2018-11-13T09:37:53Z 2018-11-13T09:37:53Z <p><span>Un total de 359 efectius policials de 40 municipis de Mallorca han participat de forma volunt&#224;ria en l&#8217;operatiu d&#8217;emerg&#232;ncia per la torrentada que va afectar el Llevant de Mallorca el passat 9 d&#8217;octubre i que va causar la mort de 13 persones.</span></p> 2018-11-13T09:37:53Z La Direcció General d'Emergències i Interior ha convocat el Grup de Suport Tècnic amb caràcter preventiu davant la previsió de pluges fortes a totes les Illes 3567044 2018-11-13T09:35:03Z 2018-11-13T09:35:03Z <p><em>El Seib112 recomana molta precauci&#243; i tenir en compte els consells d&#8217;autoprotecci&#243; davants pluges m&#233;s intenses previstes a partir de l&#8217;horabaixa de dem&#224;</em></p> 2018-11-13T09:35:03Z ​Els cossos de Policia Local de les Pitiüses ja han previst la convocatòria de processos d'oposició per a convertir 32 places interines en places fixes de funcionaris municipals 3566987 2018-11-13T09:00:00Z 2018-11-13T09:00:00Z <p><span>El director de l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, Jaime Tovar, es reuneix a Eivissa amb representants de diversos municipis, i ofereix l&#8217;ajuda del Govern en la realitzaci&#243; dels procediments.</span></p> 2018-11-13T09:00:00Z Els municipis de Menorca coneixen de primera ma el procés de regularització de places interines de Policia Local que impulsa el Govern 3566977 2018-11-13T08:57:23Z 2018-11-13T08:57:23Z <p><span>El director de l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, Jaime Tovar, es reuneix a Ma&#243; amb representants de diversos municipis menorquins</span></p> 2018-11-13T08:57:23Z 32 ajuntaments de Balears ja s'han sumat als processos per convertir en fixes de carrera, places interines de Policia Local 3566968 2018-11-13T08:53:50Z 2018-11-13T08:53:50Z <p><strong>El Govern informa als responsables dels municipis de Mallorca dels tr&#224;mits per facilitar les convocat&#242;ries de places de Policia Local a cada localitat, amb un procediment an&#224;leg al que s&#8217;ha organitzat conjuntament per als cossos de Palma, Calvi&#224;, Capdepera, Art&#224; i Bunyola.</strong></p> 2018-11-13T08:53:50Z ​Balears tanca el segon trimestre de 2018 amb un deute públic inferior al de 2014, en relació al producte interior brut 3566959 2018-11-13T08:50:06Z 2018-11-13T08:50:06Z <p><span>La consellera Catalina Cladera destaca que &#8220;les xifres demostren que hem aturat el creixement desbocat del deute de la passada legislatura&#8221; i que al &#8220;darrer trimestre d&#8217;enguany&#8221; es confirmar&#224; la baixada de la xifra del deute tamb&#233; en termes absoluts</span></p> 2018-11-13T08:50:06Z El Govern participa a les II Jornades Tècniques sobre Intel·ligència i Emergències celebrades a Eivissa 3566950 2018-11-13T08:46:50Z 2018-11-13T08:46:50Z <p><span>El director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior del Govern de les Illes Balears, Pere Perell&#243;, juntament amb el cap del servei d&#8217;Ordenaci&#243;, Joan Pol, han participat avui mat&#237; a les &#8220;II Jornades T&#232;cniques sobre Intel&#183;lig&#232;ncia i Emerg&#232;ncies&#8221;, organitzades per l&#8217;Associaci&#243; Espanyola de Lluita contra el Foc (ASELF) al Palau de Congressos d&#8217;Eivissa</span></p> 2018-11-13T08:46:50Z Balears reclama avançar cap a una proposta de nou model de finançament en l'inici de la negociació de la reforma del sistema actual 3566942 2018-11-13T08:43:59Z 2018-11-13T08:43:59Z <p><span>El Govern de les Illes Balears reclama avan&#231;ar cap a una proposta de nou model de finan&#231;ament auton&#242;mic en la primera sessi&#243; de treball, celebrada ahir dimecres, del nou Grup de Decisi&#243;,creat pel nou equip del Ministeri d&#8217;Hisenda i constitu&#239;t per representants de totes les comunitats aut&#242;nomes de r&#232;gim com&#250;, per a la reforma de l&#8217;actual sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic.</span></p> 2018-11-13T08:43:59Z La Direcció general d'Emergències i Interior llança la campanya "Amunt la gent valenta!" per captar nous voluntaris de Protecció Civil a Eivissa 3566934 2018-11-13T08:41:20Z 2018-11-13T08:41:20Z <p><span>La Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, depenent de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, ha presentat avui la campanya &#8220;Amunt la gent valenta!&#8221; per &#160;fomentar la incorporaci&#243; de voluntaris de Protecci&#243; Civil a les 5 agrupacions d&#8217;Eivissa.</span></p> 2018-11-13T08:41:20Z El Govern ofereix als ajuntaments adherir-se al segon procés especial unificat per convocar places i estabilitzar plantilles de les policies locals 3566925 2018-11-13T08:38:20Z 2018-11-13T08:38:20Z <p><span>El Govern de les Illes Balears ofereix als ajuntaments adherir-se al segon proc&#233;s extraordinari especial unificat d&#8217;acc&#233;s a les plantilles de les policies locals dels municipis de les Illes per tal de facilitar i donar suport als seus processos selectius per a estabilitzar les plantilles</span></p> 2018-11-13T08:38:20Z