BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 124 - 10 / octubre / 2017

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 11058

Resolució conjunta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de dia 2 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria a participar en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019

Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix a l’article 1, com un dels dos principis bàsics que inspira el sistema educatiu, el foment i la promoció de la investigació, l’experimentació i la innovació educativa, i a l’article 102 estableix que la formació permanent constitueix un dret i una obligació del professorat. Així mateix, l’article 113 de la llei esmentada estableix que els centres d’ensenyament han de disposar d’una biblioteca escolar i que les biblioteques escolars han de contribuir a fomentar la lectura, que l’alumne accedeixi a la informació i a altres recursos per a l’aprenentatge de les altres àrees i matèries i que es pugui formar en l’ús crític d’aquests recursos. Igualment, les biblioteques escolars han de contribuir a fer efectius els principis pedagògics referits a la lectura.

2. La Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears estableix a l’article 10 que les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari proporcionen la informació i el material necessaris per al suport dels objectius acadèmics, acompleixen funcions pedagògiques, faciliten l’accés a la cultura i eduquen en la utilització de llurs fons, i que el finançament i el funcionament de les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari depenen de la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’educació.

3. El Marco de referencia para las bibliotecas escolares (Ministeri d’Educació, 2011) recull al capítol 4, entre els àmbits d’actuació de la biblioteca escolar, els programes per a l’adquisició de la competència informacional (alfabetització informacional, tractament de la informació i competència digital, etc.), mitjançant els quals estableix que la biblioteca escolar hauria de disposar dels recursos de forma efectiva, orientar en la utilització d’aquests recursos, dissenyar juntament amb la resta de professors programes de formació en la cerca, selecció i ús de les fonts d’informació i del treball documental, i ajudar el professorat perquè des de les respectives matèries reforci aquests aprenentatges.

4. Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, estableix a l’article 2.4 c que la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat és competent en matèria de formació permanent del professorat i a l’article 2.4 e que la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa ho és en matèria d’impuls i foment de la innovació educativa.

5. El Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020, aprovat per mitjà de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016, estableix a l’apartat 6.1 la formació contextualitzada i vinculada a la millora de les pràctiques educatives, al rendiment i a la millora dels resultats dels processos d’aprenentatge com una de les vuit línies estratègiques de la formació del professorat per al quadrienni 2016-2020.

6. La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa gestiona el Programa de Biblioteques Escolars, que es va crear en el marc del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la millora de les biblioteques escolars.

7. El Programa de Biblioteques Escolars dona suport a un model de biblioteca que facilita la formació de lectors competents, però també al desenvolupament de competències clau en la societat de la informació, l’anomenada competència informacional, i a l’ús i la producció de la informació. Entre els àmbits d’actuació del Programa de Biblioteques Escolars hi ha el d’ensenyar i desenvolupar accions per a la millora de la competència informacional i mediàtica (ALFIN/AMI) i propiciar l’aprenentatge per projectes i altres metodologies actives utilitzant els recursos i serveis de la biblioteca en el desenvolupament de les pràctiques quotidianes. La biblioteca impulsa metodologies que permeten adquirir habilitats en l’ús de la informació com són els anomenats treballs per projectes.

Aquesta convocatòria es basa en la proposta Proyectos documentales integrados (Rosa Piquín Cancio, 2011), com a investigacions que fan que l’alumnat, a més a més d’indagar sobre un tema o problema concret, es familiaritza amb els mecanismes de cerca d’informació i de treball intel·lectual, en què utilitza per a això els recursos documentals de la biblioteca escolar. Els projectes documentals integrats són un instrument per generar i estimular noves formes d’aprendre d’acord amb la societat de la informació. Són la manera de treballar que permet transformar la informació en coneixement i amb la qual la biblioteca escolar es converteix en l’eix de l’acció formativa.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. La Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears.

3. El Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

4. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears.

5. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.

7. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dictam la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. Convocar els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria a participar en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

2. Aprovar les instruccions per al desenvolupament del programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, adreçat a centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria (annex 1).

3. Aprovar el model de sol·licitud de participació al programa (annex 2).

4. Aprovar el model de guió per elaborar el projecte de biblioteca escolar (annex 3).

5. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i als llocs web del Servei de Normalització Lingüística i Formació i del Servei d’Innovació Educativa.

  

Palma, 2 d’octubre de 2017

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat

Maria F. Alorda Vilarrubias

El director general d’Innovació i Comunitat Educativa

Jaume Ribas Seguí

 

 

ANNEX 1
Instruccions per al desenvolupament del programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquestes Instruccions concreten els aspectes necessaris perquè els centres d’educació primària i educació secundària obligatòria puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

2. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i el Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.

3. Aquest programa vol promoure les competències docents en el treball per projectes de caràcter interdisciplinari o de projectes d’investigació amb el suport de la biblioteca escolar, els anomenats projectes documentals integrats (PDI).

4. El programa forma part de les línies d’actuació del Servei d’Innovació Educativa en la proposta d’actuacions per al curs 2017-2018, que opta per donar suport als centres que volen incloure en el seu itinerari de feina metodologies que contribueixin a l’adquisició de competències clau en la societat de la informació i les tecnologies de la informació i la comunicació.

5. El programa es basa en una formació inicial i contínua del professorat, en el disseny d’un projecte documental integrat durant el curs 2017-2018, en l’aplicació corresponent durant el curs 2018-2019 i en el seguiment de l’impacte formatiu en els alumnes.

Article 2

Objectius del programa

Els objectius del programa són:

a. Impulsar que les biblioteques escolars facilitin el disseny i desenvolupament de programes per a l’adquisició de la competència informacional en l’ús, tractament i producció de la informació en els diferents suports i formats, així com les possibilitats que ofereix la biblioteca per a la incorporació de metodologies innovadores conseqüents amb les necessitats educatives actuals.

b. Conèixer la contribució de la biblioteca escolar a l’adquisició i desenvolupament de les competències informacionals.

c. Aprendre a dissenyar projectes d’investigació des de la biblioteca escolar, projectes documentals integrats (PDI), com a instruments per generar i estimular les noves formes d’aprenentatge d’acord amb la societat de la informació.

d. Dissenyar i implementar un projecte documental integrat en què sigui present la participació de la comunitat educativa.

e. Formar el professorat implicat en el programa en els coneixements necessaris per dissenyar el seu projecte documental integrat i la seva aplicació.

f. Dotar els centres participants d’una aportació econòmica destinada a l’aplicació del projecte.

g. Oferir un espai de reflexió entorn dels diferents aspectes de la biblioteca escolar.

 

Article 3

Destinataris

1. Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs 2017-2018.

2. Cada centre pot presentar una única sol·licitud de participació en aquesta convocatòria.

Article 4

Compromisos

1. La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a:

a. Fer una aportació econòmica total de 30.000 euros repartits entre 15 centres seleccionats en funció del nombre d’unitats del centre i destinats a l’actualització i el funcionament de la seva biblioteca escolar, especialment en els aspectes treballats a través dels objectius de la convocatòria i tots els relacionats amb els projectes documentals integrats des de la biblioteca. Aquestes aportacions es fan de la partida pressupostària 13601 421K02 22900 00 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2017.

b. Organitzar formació inicial i contínua per als docents seleccionats que participin al programa:

 • Durant el curs 2017-2018, una jornada de formació específica de caràcter presencial, i assessorament i formació a distància durant el segon i tercer trimestre del curs acadèmic per al disseny d’un projecte documental integrat adaptat a les necessitats de cada centre (30 hores de formació del professorat).
 • Durant el curs 2018-2019, assessorament, seguiment i formació a distància per a la posada en pràctica del projecte documental integrat dissenyat, i la participació en una jornada d’intercanvi d’experiències (20 hores de formació del professorat).

c. Assessorar i guiar el desenvolupament del projecte de cadascun dels centres.

d. Fer difusió de les bones pràctiques relacionades amb aquesta convocatòria.

e. Impulsar l’elaboració de material didàctic relacionat amb el programa.

f. Avaluar el procés i els resultats del programa.

g. Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del programa.

2. Els centres participants al programa es comprometen a:

a. Participar en el programa durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 en totes les activitats de formació del professorat que es preveuen en la convocatòria.

b. Nomenar una persona encarregada de coordinar el projecte que participarà en les activitats de formació que es preveuen en la convocatòria, amb el vistiplau de l’equip directiu.

c. Participar en el programa amb un mínim de tres docents, un dels quals ha de ser el coordinador del projecte, que han de participar en les activitats de formació que es preveuen en la convocatòria, amb el vistiplau de l’equip directiu.

d. Implicar l’equip directiu per facilitar aspectes organitzatius, espais i horaris per tal d’assolir els objectius del projecte.

e. Presentar una memòria final de l’aplicació del projecte documental integrat dins el termini establert.

f. Avaluar l’impacte del projecte.

g. Destinar la totalitat del finançament aconseguit amb aquesta convocatòria a l’actualització i el funcionament de la biblioteca escolar del centre, especialment en els aspectes tractats a través dels projectes treballats i tots els relacionats amb els projectes documentals integrats des de la biblioteca.

h. Comptar amb l’aprovació del claustre i presentar el projecte al consell escolar perquè el valori, així com el compromís d’ambdós òrgans per facilitar la posada en pràctica del projecte (annexos 4 i 5)

 

Article 5

Coordinació del programa

Cada centre designarà una persona encarregada de la coordinació del programa, la qual ha de formar part del claustre del professorat del centre i participar en la formació. Aquesta persona assumirà les funcions següents:

a. Coordinar l’elaboració i aplicació del projecte documental integrat resultant de la formació contínua de la convocatòria.

b. Organitzar i coordinar el treball del centre, en col·laboració amb l’assessor del Servei d’Innovació Educativa que es designi a l’efecte.

c. Assistir a les reunions relacionades amb la formació del programa que convoquin el Servei de Normalització Lingüística i Formació i el Servei d’Innovació Educativa.

d. Elaborar i lliurar la memòria final del projecte.

 

Article 6

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

1. Les sol·licituds per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura a l’annex 2 i s’ha de presentar en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB. El model de sol·licitud també es pot trobar als llocs web del Servei de Normalització Lingüística i Formació i del Servei d’Innovació Educativa.

2. Cada centre ha de presentar el seu projecte de biblioteca escolar, perquè es valori, d’acord amb el model que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

3. La sol·licitud i els documents que l’acompanyen s’han de trametre a l’adreça de correu electrònic sie@dgice.caib.es.

 

Article 7

Comissió de Selecció

1. Per instruir el procediment derivat d’aquesta convocatòria es constitueix una Comissió de Selecció, integrada pels membres següents:

a. La cap del Servei d’Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que la presideix.

b. El cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, o persona en qui delegui.

c. Un inspector del Departament d’Inspecció Educativa, designat pel cap del Departament d’Inspecció Educativa.

d. Un assessor del Servei d’Innovació Educativa.

e. Un assessor del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

f. Un funcionari de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, que actua com a secretari.

2. La Comissió també pot convocar a les sessions altres persones que, per raons tècniques, estiguin implicades en el programa.

3. Són funcions de la comissió:

a. Examinar les sol·licituds i documents presentats i elaborar un llistat amb els centres seleccionats.

b. Requerir els sol·licitants perquè completin la documentació preceptiva o que rectifiquin les deficiències detectades en la sol·licitud.

c. Comprovar que els centres compleixen els requisits i les obligacions del programa.

d. Publicar als llocs web del Servei de Normalització Lingüística i Formació i del Servei d’Innovació Educativa la llista provisional de centres seleccionats.

e. Resoldre les al·legacions rebudes dins el període de temps establert i publicar la llista definitiva de centres seleccionats als llocs web del Servei de Normalització Lingüística i Formació i del Servei d’Innovació Educativa.

f. Aprovar les memòries finals dels projectes.

g. Expedir la proposta de certificació dels docents participants que hi tinguin dret.

h. Fer difusió de les accions duites a terme.

 

Article 8

Selecció dels centres

1. La Comissió ha de seleccionar els centres d’entre les sol·licituds rebudes, fins a un màxim de 15 centres, i valorar-les a partir del breu programa de biblioteca presentat segons l’annex 3. Per seleccionar els centres participants s’han de tenir en compte el aspectes següents:

 • Apartat A (organització i gestió de la biblioteca escolar del centre)

a. Disposició d’un espai destinat exclusivament a la biblioteca escolar del centre.

b. Existència d’un responsable de la biblioteca escolar entre el professorat definitiu del centre, amb un nombre suficient d’assignació d’hores per a les funcions que li són pròpies.

c. Existència d’un equip o comissió de biblioteca escolar, de caràcter interdisciplinari, format per professors de diferents cicles o departaments presents en el centre, amb disponibilitat i dedicació específica per a les diferents tasques derivades del programa.

d. Implicació de l’equip directiu en el programa de biblioteca escolar del centre que faciliti els aspectes organitzatius i els horaris per tal d’assolir els objectius del projecte.

e. Existència de fons en diferents suports.

f. Obertura de la biblioteca amb un horari ampli i accessible, que inclogui activitats formatives i adaptat a les necessitats de la comunitat educativa.

g. Formació específica de la persona responsable de la biblioteca i dedicació horària destinada a l’atenció de la biblioteca.

h. Formació específica i dedicació a la biblioteca dels membres de la comissió o equip de la biblioteca.

i. Inversió per part del centre en la biblioteca escolar durant els darrers dos cursos en equipament, millora, col·leccions (fons bibliogràfics, recursos, etc.).

j. Actuacions i pressuposts prevists per als propers cursos.

k. Utilització de sistemes estandarditzats de classificació (CDU), actualitzats i automatitzats els dos darrers cursos.

l. Utilització del programa de gestió de biblioteques Abiesweb.

m. Difusió i comunicació dels serveis i les activitats de la biblioteca (blog, web, etc.).

 • Apartat B (metodologia i qualitat del breu projecte de biblioteca del centre presentat amb l’annex 3 de la sol·licitud)

a. Existència d’un projecte de biblioteca escolar propi i implicació d’aquesta en el projecte educatiu del centre. En cas de tenir-ne, s’ha d’adjuntar amb els documents de la sol·licitud.

b. Metodologia de treball del centre educatiu: treball per projectes i metodologies pedagògiques actives, cooperatives i globalitzadores.

c. Línea de treball del centre. Treball basat en projectes experimentals.

d. Suport de la biblioteca escolar a la metodologia pedagògica del centre.

e. Qualitat global del programa de biblioteca del centre, considerant com a punt de partida les propostes i previsions de millora, així com la dinàmica de la biblioteca escolar ja creada.

f. Grau d’adequació del projecte a les orientacions previstes en aquesta convocatòria.

g. Integració del projecte de biblioteca del centre a les actuacions destinades a l’adquisició de les competències clau de l’alumnat i dels objectius prevists al projecte educatiu del centre.

h. Coordinació de projectes de caràcter interdisciplinari i realització d’activitats de competència mediàtica els dos darrers cursos.

i. Sistematització d’activitats de foment de la lectura els dos darrers cursos.

j. Integració de la cultura impresa i de la cultura digital des de la concepció de la lectura com a alfabetització múltiple, els dos darrers cursos.

k. Participació de l’alumnat, el professorat i la comunitat educativa en conjunt.

l. Criteris i procediments d’avaluació: indicadors que es tindran en compte i instruments que s’utilitzaran.

 • Apartat C. Participació del centre en el “Programa pilot d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular” durant el curs 2017-2018.

2. En cas d’empat s’ha d’aplicar el criteri d’ordre d’arribada de la sol·licitud.

3. Els centres interessats poden formular al·legacions a la llista provisional de centres seleccionats en un termini de tres dies naturals comptadors a partir de la data de publicació d’aquesta llista.

4. Passat aquest termini, la Comissió de Selecció resoldrà les reclamacions i publicarà la llista definitiva.

5. Una vegada publicada la llista definitiva, els docents dels centres seleccionats han de formalitzar la inscripció a la formació a través del Portal de Serveis al Personal dins els terminis que s’estableixin.

Article 9

Finalització del programa

1. Una vegada finalitzat el desenvolupament del programa, cada centre ha de trametre al Servei d’Innovació Educativa els documents següents:

a. Curs 2017-2018, el disseny del projecte documental integrat elaborat durant el curs.

b. Curs 2018-2019, una memòria final del programa, amb un màxim de 15 pàgines, amb el vistiplau de la direcció del centre. La memòria final del projecte ha de contenir la informació següent:

 • Les activitats que s’hagin duit a terme.
 • La incidència de les intervencions fetes en el conjunt de la comunitat educativa i l’impacte en els resultats educatius.
 • Els materials elaborats.
 • La valoració del grau de consecució dels objectius planejats i propostes de millora.
 • Els canvis fets en l’organització (horari, comissió de biblioteca, etc.), l’automatització i la gestió del fons que s’hagin duit a terme.
 • Les actuacions fetes per millorar el fons documental, els equipaments i les instal·lacions de la biblioteca escolar del centre.
 • L’avaluació del projecte, amb una especial referència a la transferència dels coneixements a la pràctica educativa i a l’impacte en l’alumnat i en la comunitat educativa.

2. La documentació s’ha de presentar en suport digital per correu electrònic a l’adreça sie@dgice.caib.es en el termini d’un mes comptador des de la data de la darrera sessió de feina.

3. Els centres que vulguin aportar altres documents descriptius del projecte no inclosos en algun dels apartats anteriors poden fer-ho adjuntant-los com a annex a la memòria.

Article 10

Certificació i inscripció en el registre de formació

1. El Servei de Normalització Lingüística i Formació, a proposta de la Comissió de Selecció, és l’encarregat de fer la certificació i la inscripció al registre de formació.

2. Els docents que hagin participat activament en la formació per al professorat, implementat el projecte de transferència a l’aula i presentat la memòria, sempre que aquestes activitats comptin amb una valoració positiva, tenen dret al reconeixement de 50 hores de formació del professorat, repartides entre els dos cursos que dura el programa de la manera següent:

 • Curs 2017-2018: 30 hores de formació del professorat.
 • Curs 2018-2019: 20 hores de formació del professorat.

A la persona que coordina el projecte se li certificarà un 25 % més d’hores que el total d’hores del programa de formació.

 

 

ANNEX 2
Sol·licitud de participació en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats” per als
cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019

Dades del centre

Nom i llinatges del director/a:

Nom del centre:

Codi del centre:

Adreça:

Localitat:

Codi postal:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Nom del coordinador/a del programa:

Telèfon:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

1. Que el centre té la intenció de desenvolupar el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

2. Que el programa ha estat aprovat pel claustre de professors.

3. Que el consell escolar n’ha estat informat.

4. Que els professors participants per ordre de prioritat en la participació en el programa de formació del professorat són els següents:

Llinatges i nom

Curs

DNI

Adreça electrònica

Telèfon

SOL·LICIT:

Que el centre sigui admès a la convocatòria del programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

 • Breu projecte de biblioteca escolar del centre segons l’annex 3.
 • El projecte de biblioteca escolar propi del centre, en cas d’haver-n’hi (opcional).
 • Certificat d’haver informat el consell escolar (annex 4).

 

 

Es presenta adjunt a aquesta sol·licitud.

Encara no s’ha reunit el consell escolar i es lliurarà abans del 30 de juny de 2018.

 • Certificat d’aprovació del claustre de la participació al programa (annex 5).

Es presenta adjunt a aquesta sol·licitud.

Encara no s’ha reunit el claustre de professors i es lliurarà abans del 30 de juny de 2018.

......................., ........ d....................... de 2017

[rúbrica del director/a i segell]

  

 

ANNEX 3
Guió per elaborar el projecte de biblioteca escolar

1. Nom del centre.

2. Trajectòria de la biblioteca fins al moment. Característiques actuals. Funcionament i organització, segons els punts de l’apartat A dels criteris de selecció de la convocatòria (màxim 3 fulls, en Noto Sans 11, doble espai):

 • Estructura organitzativa i funcional.
 • Implicació de l’equip directiu del centre i del claustre de professors en el programa de biblioteca escolar.
 • Espais i recursos de la biblioteca escolar.
 • Tipologia i gestió del fons.
 • Recursos humans i la seva formació en l’àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.
 • Actuacions fetes en la millora de la biblioteca els dos darrers cursos.
 • Actuacions i pressupost prevists per als propers cursos. Enumeració.
 • Difusió dels serveis i les activitats de la biblioteca.
 • D’altres.

3. Metodologia i qualitat del projecte de biblioteca escolar i la implicació d’aquesta en el projecte educatiu del centre, segons els punts de l’apartat B dels criteris de selecció de la convocatòria (màxim 6 fulls, Noto Sans 11, doble espai):

 • Existència d’un projecte de biblioteca escolar de centre, qualitat global d’aquest i adequació a les orientacions previstes en aquesta convocatòria. En cas que el centre tengui un projecte de biblioteca escolar propi, es pot adjuntar a la convocatòria.
 • Metodologia de treball del centre educatiu: treball per projectes i metodologies pedagògiques actives, cooperatives i globalitzadores.
 • Línea de treball. Amb l’horari d’organització del centre adjunt.
 • Paper de la biblioteca dins la línea pedagògica del centre. Línies metodològiques del centre i implicació de la biblioteca.
 • Actuacions destinades a l’adquisició de les competències clau de l’alumnat i dels objectius prevists en el projecte educatiu del centre.
 • Activitats per al foment de la lectura i la comprensió lectora en totes les àrees i matèries.
 • Accions per a la integració de la cultura impresa i la cultura digital. Multialfabetismes.
 • Accions per a la millora de la competència mediàtica i informacional.
 • Activitats per propiciar l’aprenentatge per projectes i altres metodologies actives utilitzant els recursos i serveis de la biblioteca.
 • D’altres.

4. Criteris i procediments d’avaluació. Indicadors que es tindran en compte i instruments que s’utilitzaran.

 

 

 

ANNEX 4
Reunió del consell escolar

[Nom i llinatges] ……………………..........……………...............….............…, director/a del centre educatiu .....………....…………………………………..........…….., de ………………………,

DECLAR:

Que en la sessió del consell escolar que va tenir lloc dia …………………....... es va informar de la participació d’aquest centre al programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

......................., ........ d....................... de 2017

[rúbrica i segell]

  

 

ANNEX 5
Reunió del claustre de professors

[Nom i llinatges] ……………………............……...…............….............…, director/a del centre educatiu ..................………………………………………..........…….., de ………………………,

DECLAR:

Que en la reunió del claustre de professors que va tenir lloc el dia …………………....... es va aprovar la participació d’aquest centre en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

......................., ........ d....................... de 2017

[rúbrica i segell]


Versió

Idioma