BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 122 - 5 / octubre / 2017

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10577

Contracte d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms mitjançant procediment obert i concurs

Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el Contracte d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms mitjançant procediment obert i concurs.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 25 de setembre de 2017

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms mitjançant procediment obert i concurs.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms mitjançant procediment obert i concurs

b) Termini d’execució: tres (3) anys amb possibilitat de tres (3) pròrrogues anuals fins a un total de sis (6) anys.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària i anticipada.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 18.445,60 €, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

6.- Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

8.- Requisits específics del contractista: els especificats al plec de condicions.

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

10.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

11.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

A) Criteris en que la valoració està sotmesa a fórmula matemàtica: oferta econòmica, fins a 90 punts.

Es valorarà una millora en la prima total anual, assignant la màxima puntuació a la millor oferta econòmica, que serà aquella que obtindrà la baixa més gran respecte al preu de licitació.

Per la valoració de la resta d’ofertes es penalitzarà cada oferta segons la següent fórmula:

Valoració = 90 – [(proposta a valorar – proposta més econòmica) / (pressupost de licitació/90)]

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el pressupost de licitació i, per tant, no seran valorades.

B) Criteris en que la valoració està sotmesa a un judici de valor: fins a 10 punts.

Es consideraran els següents subcriteris:

1.- Trencament de vidres i cristalls, fins a 5 punts.

2.- Robatori i incendi, fins a 5 punts.

Dins cada un d’aquests subcriteris es donarà la màxima puntuació a la millor proposta i la resta es valoraran de forma raonada, comparativa i proporcional entre les ofertes presentades i la millor.

12.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

Inca, 25 de setembre de 2017

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Versió

Idioma