BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 119 - 28 / setembre / 2017

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10464

Contractació de les obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d'Inca-2017

Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que han de regir la Contractació de les obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d'Inca-2017.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultaneja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 19 de setembre de 2017

El batle-president,

Virgilio Moreno Sarrió

 

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte d’obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d'Inca-2017.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: contracte d'obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d’Inca.

b) Lloc d’execució: diversos carrers d’Inca

c) Termini d’execució: tres (3) mesos, a comptar a partir de la firma de l’acta de replanteig i inici de l’obra.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: Dos-cents trenta-cinc mil disset amb setanta-set euros (235.017,77-€), IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix

6.- Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense IVA.

7.- Assegurança de responsabilitat civil: Sis-cents mil euros (600.000,00.-€)

8.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

9.- Requisits específics del contractista: Els determinats al plec de condicions.

10.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

11.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: 13 hores

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

12.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

a) Oferta econòmica sobre el tipus de licitació: fins a 50 punts. Es valorarà la millor oferta econòmica amb la màxima puntuació (50 punts). Per a la valoració de la resta d’ofertes es penalitzarà cada oferta segons la següent fórmula:

Valoració = 50 - ((proposta a valorar - proposta més econòmica)/(pressupost de licitació/50))

b) Oferta econòmica de millores: fins a 50 punts. A part dels carrers que formen part del projecte i que són objecte del contracte d’obres i, per tant, de compliment obligatori, el contractista, com a millora a càrrec seu i sense cap cost per l’Ajuntament, podrà oferir la pavimentació asfàltica d’altres carrers d’entre els que es descriuen en el projecte. L’empresa licitadora podrà optar per oferir l’execució d’un carrer, varis, tots o cap, però no podrà oferir la pavimentació d’altres carrers que no siguin aquests ni tampoc altres millores que no siguin aquestes. A la pavimentació asfàltica d’altres carrers com a millora se li atorgarà la següent puntuació:

- Si s’ofereix l’execució de la pavimentació asfàltica de l’avinguda Raiguer (des del carrer Rafel Albertí fins a l’avinguda Germanies): 22,5 punts.

- Si s’ofereix l’execució de la pavimentació asfàltica del carrer Anselm Turmeda: 15 punts.

- Si s’ofereix l’execució de la pavimentació asfàltica del carrer Puresa (des de l’avinguda Coc i Lluc fins a la plaça font vella): 7,5 punts.

- Si s’ofereix l’execució de la pavimentació asfàltica del carrer font (des del carrer glòria fins al carrer sirena): 5 punts.

13.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 1.000.- euros.

 

Inca, 19 de setembre de 2017

El batle-president,

Virgilio Moreno Sarrió


Versió

Idioma