BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 119 - 28 / setembre / 2017

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10463

Contracte per a l'execució del projecte d'obres consistent en obertura de vial al carrer bisbe Morro

Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el projecte i plec de condicions que han de regir el Contracte per a l'execució del projecte d'obres consistent en obertura de vial al carrer bisbe Morro.

De conformitat amb el que disposa l’art 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el projecte d’aquesta obra s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de quinze dies hàbils.

També de conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 20 de setembre de 2017

El batle-president,

Virgilio Moreno Sarrió

 

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia la licitació per a l’adjudicació del Contracte per a l'execució del projecte d'obres consistent en obertura de vial al carrer bisbe Morro.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte per a l'execució del projecte d'obres consistent en obertura de vial al carrer bisbe Morro.

b) Lloc d’execució: carrer bisbe Morro.

c) Termini d’execució: cinc (5) mesos, a comptar des del dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: cent vint-i-quatre mil vuit-cents vuitanta-quatre amb cinquanta euros (124.884,50 €), IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

6.- Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense IVA.

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

8.- Requisits específics del contractista: Els determinats al plec de condicions.

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta al plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

10.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

11.- Criteri d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa.

12.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de mil euros (1.000 €).

 

Inca, 20 de setembre de 2017

El batle-president,

Virgilio Moreno Sarrió


Versió

Idioma