BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 107 - 31 / agost / 2017

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9286

Exposició dels plecs que han de regir el contracte de serveis per a l'el.laboració de notícies per a la seva difusió a internet així com l'enregistrament de les sessions plenàries i emissió en directe via internet, i anunci de licitació

Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el Contracte de serveis per a l'el.laboració de notícies per a la seva difusió a internet així com l'enregistrament de les sessions plenàries i emissió en directe via internet.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de cinc dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultaneja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 17 d'agost de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis per a l'el.laboració de notícies per a la seva difusió a internet així com l'enregistrament de les sessions plenàries i emissió en directe via internet.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte de serveis per a l'el.laboració de notícies per a la seva difusió a internet així com l'enregistrament de les sessions plenàries i emissió en directe via internet.

b) Lloc d’execució: Dependències municipals de l’Ajuntament d’Inca (Pça Espanya, 1)

c) Termini d’execució: 1 any, amb possibilitat de pròrroga per un any més.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 24.500.- euros, IVA exclòs, millorable pels licitadors a les seves ofertes i a favor de l’Ajuntament.

5.- Garantia provisional: no se’n exigeix.

6.- Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense IVA.

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

8.- Requisits específics del contractista: els indicats en el plec de condicions.

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: vuit dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

10.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els quatre dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

11.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

a) El preu del contracte, amb una puntuació màxima de 60 punts.

b) Aspectes tècnics de l’oferta. Entre ells es consideren:

1.- Equipament tècnic i dotació de personal: fins a 10 punts.

2.- Millores que tenguin relació amb el servei a prestar:

2.1.- Millores en el nombre de notícies ofertes anualment per muntar i editar: fins a 5 punts.

2.2.- Millores en la qualitat d’imatge i del servei d'streaming: fins a 5 punts.

2.3.- Reducció del temps de muntatge i publicació de les notícies a youtube: fins a 5 punts.

2.4.- Fotografia actes institucionals i rodes de premsa i fotografia anual membres del consistori: fins a 10 punts.

2.5.- Disseny i elaboració de fulls mensuals "Tot d'Inca" i cartelleria variada: fins a 5 punts.

12.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

 

Inca, 17 d'agost de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió


Versió

Idioma