BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 096 - 5 / agost / 2017

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

Núm. 8612

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes estatals i autonòmiques per al lloguer d’habitatges per a l’any 2017

Versió PDF

Text

El 10 d’abril de 2013 es va publicar en el BOE núm. 86 el Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. Les ajudes que preveu aquest Pla consisteixen en l’atorgament d’ajudes per al lloguer d’habitatges, entre d’altres.

El 6 de novembre de 2014, el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen signar un conveni de col·laboració per a l’execució del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.

El 10 de desembre de 2016 es va publicar en el BOE núm. 298 el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre, que prorroga per a l’any 2017 el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.

El 3 de febrer de 2017, el Consell de Govern de les Illes Balears va adoptar, entre d’altres, l’Acord d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2017) i, en l’annex d’aquest Acord i per a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, s’estableixen les previsions següents:

I. Direcció general o entitat: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

Font de finançament: 25501 431B01 capítol 7 FF 15030.

Descripció: subvencions en matèria d’habitatge (lloguer d’habitatge, parc públic d’habitatge en lloguer, rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbanes, i implantació de l’informe d’avaluació d’edificis).

Objectius i efectes: concedir els ajuts del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (prorrogat el 2017) per tal de fomentar l’accés, la rehabilitació i la promoció de l’habitatge.

Cost: 5.822.544 euros.

Convocatòria: anual (2017).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.

II. Direcció general o entitat: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

Font de finançament: 25501 431B01 capítol 7.

Descripció: subvencions per al lloguer d’habitatges.

Objectius i efectes: concedir subvencions a determinats sectors de la població amb dificultats per ajudar al pagament del lloguer d’un habitatge.

Cost: 200.000 euros.

Convocatòria: anual (2017).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.

En el preàmbul d’aquest Pla estratègic s’expressa que, en tot cas, les quanties que es preveuen per a cada línia de subvenció del Pla tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l’alteració eventual a l’alça o a la baixa de les quanties previstes a l’hora d’aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté aquest Pla.

D’aquesta manera, l’existència de crèdit adequat i suficient només s’ha de verificar en la tramitació de cada una de les convocatòries que, si escau, es produeixin d’acord amb les bases reguladores que s’aprovin en el marc del pla estratègic de subvencions vigent, i això sens perjudici que es faci una previsió general —no limitadora— de les quanties de totes les línies de subvencions susceptibles de regular-se i convocar-se en el mateix pla estratègic de subvencions.

El 28 de juliol de 2017 es va signar, entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Conveni de col·laboració per a l’execució de la pròrroga, per a l’any 2017, del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat mitjançant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre.

La clàusula quarta d’aquest Conveni de col·laboració per a l’execució de la pròrroga del Pla estatal, relativa al finançament dels programes del Pla per desenvolupar en el marc d’aquest Conveni per a les Illes Baleares, estableix que el finançament dels programes s’ha de fer en l’exercici 2017 d’acord amb la distribució d’imports següent:

— Programa 2. Ajuda per al lloguer d’habitatges: 3.000.000 euros de finançament estatal.

El dia 29 de juny de 2017 es va publicar, en el BOIB núm. 79, l’Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d’habitatge, les quals gestioni o estableixi l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que se’n dictin a l’empara s’han d’aprovar amb una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Atesa la realitat social i econòmica del moment, i a fi de donar resposta a una necessitat real dels ciutadans, com és poder accedir a un habitatge, aquest Pla estatal d’habitatge ara prorrogat per a l’any 2017 posa en marxa el sistema d’ajudes estatals per fomentar el lloguer dirigit a persones que realment ho necessiten, tenint en compte factors com la renda de la unitat de convivència, amb la limitació de la quantia dels lloguers i amb el finançament d’una proporció.

A la vegada, s’estableix el sistema d’ajudes autonòmiques per al lloguer d’habitatges, però únicament per a l’àmbit de les illes d’Eivissa i Formentera, pel que fa al lloguer d’habitatges de quantia superior als 600 euros i igual o inferior a 800 euros, ateses les circumstàncies especials que concorren en aquestes illes, ja que les rendes dels lloguers són més elevades que a les altres illes.

El Consell de Govern, en la sessió de 28 de juliol de 2017, va atorgar l’autorització prèvia al conseller de Territori, Energia i Mobilitat per exercir les competències en matèria d’autorització i de disposició de la despesa derivada de l’expedient d’aquesta convocatòria.

El Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclou la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

L’article 2.9 d del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, que depèn de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, exerceix les seves competències en els àmbits materials següents: foment de la rehabilitació d’immobles, habitatges de protecció oficial, supressió de barreres arquitectòniques, i control de la qualitat de l’edificació i arquitectura: projectes i valoracions.

Per tot això, de conformitat amb l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 11 de l’Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s’estableixen les bases reguladores, dict la següent

RESOLUCIÓ

    

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte de la Resolució

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d’ajudes estatals i autonòmiques per al lloguer d’habitatges per a l’any 2017, a l’empara de la normativa següent:

— El Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d’un any, a partir de l’1 de gener de 2017 i fins al 31 de desembre de 2017, mitjançant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre.

— L’Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017 (publicada en el BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017), per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d’habitatge, les quals gestioni o estableixi l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Article 2

Actuació subvencionable

L’ajuda per al lloguer d’habitatges té per objecte facilitar l’accés i la permanència a un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb recursos econòmics escassos, i consisteix en el finançament de part de la renda que han de satisfer els arrendataris dels habitatges llogats, sempre que es compleixin els requisits que exigeix aquesta Resolució.

Article 3

Normativa aplicable

1. La sol·licitud, la tramitació i la resolució de les ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges que preveu aquesta Resolució es regeixen per:

— La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

— El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

— El Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.

— El Reial decret 637/2016, de 9 de desembre, que prorroga per un any el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.

— L’Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d’habitatge, les quals gestioni o estableixi l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Les disposicions que es dictin en desplegament d’aquesta normativa.

— El Conveni de col·laboració de 6 de novembre de 2014 signat entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’execució del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.

— El Conveni de col·laboració de  28 de juliol de 2017 signat entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’execució de la pròrroga, per a l’any 2017, del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.

— Aquesta mateixa Resolució.

2. Quant a les ajudes autonòmiques, el Reial decret 233/2013 i el Reial decret 637/2016 esmentats són, en tot cas, supletoris del dret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’incís final de l’apartat 3 de l’article 149.3 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978.

Article 4

Entitat col·laboradora

1. Les funcions materials i tècniques derivades de la instrucció o gestió de les ajudes regulades en aquesta Resolució s’han de dur a terme mitjançant la col·laboració de l’entitat pública empresarial Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) que, a aquest efecte, té la condició d’entitat col·laboradora de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

2. Aquesta col·laboració no implica el lliurament de fons de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat a l’IBAVI, ni tampoc comporta la cessió de la titularitat de la competència de la Conselleria a aquesta entitat col·laboradora, de manera que els actes administratius els ha de proposar i dictar l’òrgan competent de la Conselleria, d’acord amb l’informe de la Comissió Avaluadora.

 

Article 5

Finançament de les actuacions

1. Les ajudes estatals regulades en aquesta Resolució s’han d’abonar amb càrrec a la partida pressupostària i per la quantia màxima que s’indica a continuació:

Partida pressupostària                                                Import                  Anualitat

25501/431B01/78000/00 (FF 15030)                     3.000.000,00 €                      2017

2. Les ajudes autonòmiques regulades en aquesta Resolució s’han d’abonar amb càrrec a la partida pressupostària i per la quantia màxima que s’indica a continuació:

Partida pressupostària                                                Import                  Anualitat

25501/431B01/78000/00                                        335.000,00 €                         2017

3. La concessió de les ajudes regulades en aquesta Resolució queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries i a qualsevol altra limitació que s’estableixi en el Reial decret 233/2013.

4. Així mateix, la concessió de les ajudes que regula aquesta Resolució està limitada pels crèdits pressupostaris que s’hi inclouen. No obstant això, les quanties màximes es poden incrementar, si hi ha disponibilitat pressupostària suficient, mitjançant una resolució.

Article 6

Requisits dels beneficiaris

Poden sol·licitar les ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges que preveu aquesta Resolució les persones físiques majors d’edat residents a les Illes Balears que, a més de complir els requisits generals que estableix l’article 10 de l’Ordre de bases reguladores del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, compleixen els requisits específics següents:

a. Que siguin titulars, en qualitat d’arrendatàries, d’un contracte de lloguer d’habitatge d’una durada mínima d’un any o estiguin en condicions de subscriure’l. El contracte ha d’indicar expressament la referència cadastral de l’habitatge i ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

La condició de persona arrendatària s’ha d’acreditar:

— En cas de ser titular del contracte de lloguer d’habitatge, mitjançant l'aportació d’aquest contracte.

— En el cas de persones que vulguin accedir a un lloguer d’habitatge, el contracte s’ha de presentar en el termini de trenta dies des de la resolució definitiva de la concessió de l’ajuda, que queda condicionada a la presentació d’aquest document.

b. Que l’habitatge objecte de lloguer estigui situat dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c. Que l’habitatge llogat o per llogar constitueixi la residència habitual i permanent dels arrendataris. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar:

— En cas de ser titulars del contracte de lloguer d’habitatge, amb un certificat de convivència que acrediti, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual a l’habitatge objecte del contracte de lloguer.

— En el cas de persones que vulguin accedir a un lloguer d’habitatge, aquest certificat de convivència s’ha de presentar en el termini de trenta dies des de la resolució definitiva de la concessió de l’ajuda, que queda condicionada a la presentació d’aquest document.

d. Que en les sol·licituds d’ajudes estatals per al lloguer d’habitatges i per a l’àmbit de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la renda de l’habitatge objecte del contracte de lloguer sigui igual o inferior a 600 euros mensuals.

e. Que en les sol·licituds d’ajudes autonòmiques per al lloguer d’habitatges i per a l’àmbit de les illes d'Eivissa i Formentera que no siguin susceptibles de l’ajuda estatal prevista en l’apartat d d’aquest article 6, la renda de l’habitatge objecte del contracte de lloguer sigui superior a 600 euros mensuals i igual o inferior a 800 euros mensuals.

f. Que totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat tenguin la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d’estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.

g. Que els ingressos en conjunt de les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte de lloguer, determinats d’acord amb el que disposa l’article 8, siguin inferiors al límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència o excepcionalment a 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Aquests ingressos s’han d’acreditar amb les dades que consten a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Si la persona sol·licitant o qualsevol dels integrants de la unitat de convivència no han presentat la declaració, l’IBAVI pot sol·licitar altres informacions, fins i tot una declaració responsable sobre els ingressos o altres documents acreditatius oficials de l’Agència Tributària, a l’efecte de determinar els ingressos reals de la persona sol·licitant o de la unitat de convivència.

h. Que s’hagi dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l’organisme corresponent. L’IBAVI ha de comprovar d’ofici que s’ha dipositat la fiança.

Article 7

Incompatibilitats

1. No pot ser beneficiària d’aquestes ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges aquella persona que incorri en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni aquella persona que hagi estat subjecte d’una revocació d’alguna de les ajudes que preveuen aquest Pla o altres plans estatals o autonòmics d’habitatge per causes imputables als sol·licitants.

2. No es pot concedir l’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges quan la persona sol·licitant o qui tengui la residència habitual i permanent a l’habitatge objecte del contracte de lloguer es trobi en alguna de les situacions que s’indiquen a continuació:

a) Sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya. S’exceptuen d’aquest requisit aquelles persones que siguin titulars d’un habitatge i acreditin que no en disposen per les causes següents:

· Separació o divorci.

· Trasllat obligatori del domicili per motius laborals, sempre que el domicili estigui situat fora de les Illes Balears.

· Qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, acreditada degudament.

b) Tengui parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la part arrendadora.

c) Sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actua com a part arrendadora.

Article 8

Regles per a la determinació dels ingressos

Per a l’obtenció de l’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges, a l’efecte de determinar els ingressos de la persona física o la unitat de convivència que tengui o hagi de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge llogat, se segueixen els criteris següents:

— S’ha de partir de les quanties de la base imposable general i de l’estalvi, regulades respectivament en els articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, corresponents a la declaració o les declaracions presentades per la persona sol·licitant i per cada un dels membres de la unitat de convivència relatives al darrer període impositiu amb termini de presentació vençut en el moment de la sol·licitud de l’ajuda. Si la persona sol·licitant o qualssevol dels integrants de la unitat no han presentat la declaració, l’IBAVI pot sol·licitar altres informacions, fins i tot una declaració responsable sobre els ingressos, a l’efecte de determinar els ingressos reals de la persona sol·licitant o de la unitat.

— La quantia resultant s’ha de convertir en un nombre de vegades l’IPREM en vigor durant el període al qual es refereixen els ingressos avaluats.

— El nombre de vegades de l’IPREM resultant s’ha de ponderar amb l’aplicació d’un coeficient multiplicador únic d’1, en funció del nombre de membres de la unitat de convivència, a l’efecte d’establir els ingressos màxims.

 

Article 9

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds d’ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges s’han de valorar d’acord amb els ingressos de la unitat de convivència segons els criteris i la prioritat de valoració que s’indiquen a continuació:

a) A aquest efecte, el límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència (LIUC) que permet l’accés a l’ajuda s’ha d’expressar en nombre de vegades la quantia anual de l’IPREM, que es determina segons les regles següents:

— Si la unitat de convivència està composta per una sola persona adulta, la quantia de l’IPREM es multiplica per 1.

— Si la unitat de convivència està composta per dues o més persones:

- La primera persona adulta computa 1 vegada l’IPREM.

- Cada persona addicional de 14 anys o més computa 0,5 vegades l’IPREM.

- Cada persona addicional de menys de 14 anys computa 0,3 vegades l’IPREM.

b) La prioritat de les persones sol·licitants s’ha de determinar amb el major resultat d’aplicar la fórmula següent, amb quatre decimals:

1-IUC/LIUC

On:

IUC = ingressos de la unitat de convivència.

LIUC = límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència que permet l’accés a l’ajuda.

2. En cas que la unitat de convivència o algun dels seus membres estigui inclòs en els sectors preferents indicats a continuació, a la quantitat resultant de l’apartat primer se li ha d’afegir la puntuació que correspongui:

— Persones amb discapacitat: 0,40.

— Famílies nombroses: 0,20.

— Dones víctimes de violència de gènere: 0,50.

— Persones afectades per desnonaments i subjectes a mesures de flexibilització de les execucions hipotecàries: 1.

— Víctimes del terrorisme: 0,40.

Si a la unitat de convivència hi ha més d’un sector preferent, s’ha de sumar la puntuació corresponent a cada un d’ells.

A l’efecte d’aquesta convocatòria d’ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges, s’entén per sector preferent aquell que ve definit a l’annex 1 del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre.

3. En cas d’empat en el nivell d’ingressos, té prioritat la unitat de convivència inclosa en un sector preferent. Si persisteix l’empat, la preferència s’ha de determinar per ordre d’entrada de la sol·licitud.

4. Excepcionalment, si les sol·licituds presentades d’ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges que compleixen els requisits no exhaureixen el crèdit pressupostari previst, poden ser beneficiàries de l’ajuda les unitats de convivència els ingressos de les quals no superin 3 vegades l’IPREM.

Article 10

Quantia de l’ajuda

1. En les sol·licituds d’ajudes estatals per al lloguer d’habitatges i per a l’àmbit de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la quantia de l’ajuda és de fins a un 40 % de la renda anual que s’hagi de satisfer per al lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim per habitatge de 2.400 euros anuals o 200 euros mensuals.

2. En les sol·licituds d’ajudes autonòmiques per al lloguer d’habitatges i per a l’àmbit de les illes d’Eivissa i Formentera que no puguin acollir-se a l’ajuda estatal prevista en l’apartat 1 d’aquest article 10, la quantia de l’ajuda autonòmica és de fins a un 40 % de la renda anual que s’hagi de satisfer per al lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim per habitatge de 3.000 euros anuals o 250 euros mensuals.

3. En el cas que en el contracte de lloguer figurin diversos arrendataris i no s’especifiqui la part de la renda que satisfà cada un d’ells, s’ha d’entendre que es paga a parts iguals. No obstant això, els arrendataris poden manifestar la seva voluntat que la totalitat de l’ajuda sigui satisfeta a un d’ells, segons el model que figura a l’annex 4.

4. L’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges s’ha de calcular prenent com a referència l’import del rebut del lloguer corresponent a la darrera mensualitat vençuda en la data de la publicació d’aquesta convocatòria, i és invariable durant el període de dotze mesos concedit, llevat que es produeixi una disminució de la renda de lloguer.

Article 11

Compatibilitat amb altres subvencions

1. Les ajudes que regula aquesta Resolució són incompatibles amb altres ajudes per al lloguer per a arrendataris amb recursos econòmics escassos que concedeixi qualsevol altra Administració o entitat pública. No es consideren afectats per aquesta incompatibilitat els supòsits excepcionals en què els serveis socials de la Comunitat Autònoma aportin un complement per al pagament del lloguer a beneficiaris en situacions de vulnerabilitat especial.

2. L’ajuda estatal per al lloguer d’habitatges és incompatible amb l’ajuda autonòmica per al lloguer d’habitatges.

Article 12

Àmbit temporal

1. L’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges es pot atorgar amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017. En cas de contractes de durada superior a un any subscrits amb anterioritat a aquesta data, i que continuïn vigents durant l’any 2017, l’ajuda també es reconeix a partir de l’1 de gener de 2017, sempre que es compleixin els altres requisits exigits.

2. Els beneficiaris que tenguin contracte de lloguer amb data de finalització anterior als dotze mesos de l’anualitat de 2017 han d’aportar la pròrroga del contracte, i si no ho fan s’ha d’obrir l’expedient de revocació de la part concedida i no acreditada.

3. Aquesta ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges es concedeix per un termini màxim per justificar de dotze mesos i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2017.

Article 13

Obligacions de la persona beneficiària

1. Sens perjudici de les obligacions generals que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 27 de l’Ordre de bases reguladores del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, els beneficiaris de l’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges han de complir els requisits següents:

a. Domiciliar el pagament de l’ajuda en alguna entitat financera o de crèdit.

b. Tenir domiciliat el pagament de la renda de lloguer de l’habitatge en una entitat financera o de crèdit des de l’1 de gener de 2017, en cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de vigència posterior, a partir d’aquesta.

A l’expedient s’ha de fer constar el número de compte bancari dels arrendadors i dels arrendataris. A l’efecte d’aquesta ajuda, únicament s’admeten aquelles mensualitats de lloguer domiciliades degudament en una entitat financera o de crèdit. No s’admeten rebuts en mà o que no es corresponguin amb la mensualitat corresponent.

c. Estar al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer. No presentar els justificants en el termini establert o el pagament parcial de la renda comporta la pèrdua de l’ajuda de la mensualitat no justificada, sens perjudici que es pugui percebre l’import de la resta de mensualitats pendents si es compleixen els requisits establerts.

d. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

A la sol·licitud d’ajuda s’ha d’incloure expressament l’autorització de la persona sol·licitant perquè l’Administració de la Comunitat Autònoma o bé l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) puguin obtenir, de manera directa, l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, i obtenir les dades d’identitat i cadastrals. En cas que la persona sol·licitant no ho autoritzi, ha d’aportar la documentació que acredita aquesta informació.

e. Justificar, en el termini establert i en la forma que pertoqui, el compliment dels requisits i de les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.

f. Destinar l’import de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat.

g. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida.

h. Comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s’exigeixen per concedir la subvenció.

i. Quan l’agrupació de beneficiaris deixi de complir els requisits exigits, la responsabilitat ha de ser en proporció al benefici de l’ajuda i tenen l’obligació de comunicar-ho a l’Administració.

2. En el cas que es produeixi alguna modificació, els beneficiaris ho han de comunicar a l’IBAVI en el termini màxim de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la modificació, llevat dels terminis específics que estableixi aquesta convocatòria. No comunicar qualsevol modificació comporta l’inici d’un procediment de reintegrament de les quanties que s’hagin cobrat indegudament.

Article 14

Modificacions en l’import de la renda

Quan les parts que hagin subscrit el contracte de lloguer acordin una disminució de l’import de la renda, els beneficiaris no perden el dret a la subvenció si el nou lloguer compleix els requisits i les condicions que estableixen el Reial decret 233/2013, prorrogat pel Reial decret 637/2016, i aquesta Resolució. La modificació s’ha de comunicar a l’IBAVI el mes anterior a la vigència de la nova renda. En aquest cas, la quantia de l’ajuda s’ha d’ajustar a la del nou lloguer.

Un increment de l’import de la renda no comporta, en cap cas, una modificació d’augment de l’ajuda concedida.

Article 15

Canvi de domicili de la persona beneficiària

Quan la persona beneficiària subscrigui un nou contracte de lloguer i canviï el domicili per un altre d’ubicat a les Illes Balears, està obligada a comunicar el canvi en el termini màxim de cinc dies des de la signatura del nou contracte de lloguer. La persona beneficiària no perd el dret a la subvenció si el nou contracte de lloguer no suposa la interrupció temporal amb l’anterior contracte i compleix els requisits, els límits i les condicions que estableixen el Reial decret 233/2013, prorrogat pel Reial decret 637/2016, i aquesta Resolució. En aquest cas, la quantia de l’ajuda s’ha d’ajustar a la del nou lloguer, que ha de ser igual o inferior a l’anterior.

Capítol II

Procediment de concessió

Article 16

Règim de concurrència

El procediment de concessió d’aquestes subvencions estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges es tramita pel sistema de concurrència competitiva mitjançant la comparació, en un únic procediment de totes les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació d’acord amb els criteris establerts, d’acord amb el procediment en règim de concurrència previst a l’article 6 de l’Ordre de bases reguladores del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017.

Article 17

Sol·licituds i lloc de presentació

1. Les sol·licituds de l’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges es poden presentar telemàticament a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears <http:// habitatge.caib.es>, o bé de forma presencial, segons el model que figura en l’annex 1, en qualsevol de les oficines de l’IBAVI, a la seu de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació complementària que s’indica a l’article 19.

2. La presentació de la sol·licitud implica que la persona interessada accepta les prescripcions que estableixen aquesta Resolució, la normativa aplicable i el Conveni de col·laboració inicial i el de pròrroga que s’esmenten a l’article 3 d’aquesta Resolució.

Article 18

Termini de presentació

1. El termini per presentar les sol·licituds d’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges comprèn des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, fins el dia 21 de setembre de 2017 inclòs.

2. Per a les sol·licituds que es presentin fora de termini s’ha de dictar una resolució d’inadmissió i notificar-la a la persona interessada, d’acord amb el que disposa l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 19

Documentació necessària per a la sol·licitud

1. Juntament amb la sol·licitud d’ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d’habitatges s’ha de presentar la documentació següent:

a. Documents d’identitat de cada una de les persones titulars del contracte de lloguer (DNI, NIE o document equivalent).

b. Autorització expressa de la persona beneficiària de l’ajuda perquè l’òrgan instructor pugui obtenir la informació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, segons el model que figura en l’annex 2.

Aquesta comprovació es fa abans de dictar la resolució de concessió i, en el cas que hagi vençut el termini de validesa dels certificats expedits, en el moment en què es dicti la resolució per la qual s’ordena el pagament.

Si de la comprovació resulta l’incompliment de les obligacions esmentades, sense més tràmits d’esmena, no es concedirà ni s’abonarà l’ajuda per incompliment dels requisits exigits.

c. Certificat del Registre de la Propietat de cada un dels arrendataris que figuren en el contracte de lloguer de titularitats immobiliàries ubicades en territori espanyol. En cas de ser propietaris o titulars de qualsevol dret que permeti l’ús, la utilització o el gaudi d’algun habitatge a Espanya, cal acreditar-ne la no disponibilitat per alguna de les causes que estableix l’article 7.2 a.

La resta de membres de la unitat de convivència han de signar una declaració responsable que no són titulars de cap immoble ubicat en territori espanyol, segons el model que figura en l’annex 3.

d. Declaracions responsables dels arrendataris del contracte de lloguer, segons el model que figura a l’annex 3:

— Que no incorren en cap de les circumstàncies de prohibició per ser-ne beneficiaris que preveuen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

— Que han de justificar l’aplicació dels fons percebuts, en el termini establert i en la forma que pertoqui.

— Que han de justificar el compliment dels requisits i de les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.

— Que han de destinar l’import íntegre de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual l’han sol·licitat.

— Que han de comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s’exigeixen per concedir la subvenció.

— Que s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents.

— Que han d’aportar tota la informació que els requereixi l’IBAVI o l’òrgan instructor.

— Que no han estat subjecte de revocació de cap de les ajudes que preveuen aquest Pla o altres plans estatals o autonòmics d’habitatge per causes imputables als sol·licitants.

e. Declaracions responsables de tots els membres de la unitat de convivència que tenen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge llogat, segons el model que figura en l’annex 3:

— Que no tenen relació de parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb els arrendadors.

— Que no són socis o partícips de la persona física o jurídica que actua com a part arrendadora.

 — Que es comprometen a complir les condicions i els requisits que estableixen l’Ordre de bases i la convocatòria, les quals coneixen i accepten íntegrament.

— Que saben que, en cas de falsedat en les dades o la documentació aportada o d’ocultació d’informació, de les quals es pugui deduir intenció d’engany en benefici propi o aliè, se’ls pot excloure d’aquest procediment i poden ser objecte de sanció; així mateix, si pertoca, els fets s’han de posar en coneixement del ministeri fiscal per si poden ser constitutius d’il·lícit penal.

f. Contracte de lloguer de l’habitatge:

— En cas de contracte de lloguer en vigor, s’ha d’aportar el contracte d’arrendament on figuri expressament la referència cadastral.

— En el cas de les persones que vulguin accedir a un arrendament d’habitatge, a la sol·licitud ha de constar l’import mensual del lloguer previst i el contracte s’ha d’aportar en el termini de 30 dies des de la resolució definitiva de concessió de l’ajuda, que queda condicionada a l’aportació. En el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la sol·licitud i s’ha de dictar la resolució corresponent d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g. Certificat de convivència, a l’efecte de determinar que aquest n’és el domicili habitual. Si el contracte de lloguer se subscriu amb posterioritat a la resolució definitiva de concessió, els sol·licitants han de presentar el certificat en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la resolució definitiva de la concessió de l’ajuda, que queda condicionada a l’aportació d’aquest document. En el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la sol·licitud i s’ha de dictar la resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

h. Rebuts domiciliats de pagament del lloguer en una entitat financera o de crèdit des de l’1 de gener de 2017, en el cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de vigència posterior, a partir d'aquesta i fins a la darrera mensualitat vençuda en la data de la publicació de la convocatòria.

i. Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, segons el model que figura en l’annex 5. Aquest document s’ha de signar per ambdues cares.

j. Fotocòpia del llibre de família, en el cas de família nombrosa.

k. En el cas de pertànyer a algun dels sectors preferents, s’ha d’aportar la documentació judicial, bancària, notarial o la resolució administrativa que ho justifiqui.

2. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’IBAVI per obtenir informació d’altres administracions respecte a les dades d’identitat, tributàries, cadastrals i de qualsevol altre tipus que puguin ser necessàries per a la resolució del procediment.

Article 20

Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la normativa o hi manca documentació, l’IBAVI ha de requerir la persona interessada que, en el termini improrrogable de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, i se li ha d’indicar que, en el cas que no ho faci, s’entén que desisteix de la sol·licitud i s’ha de dictar la resolució corresponent, d’acord amb l’article 68.1 en relació amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest requeriment d’esmena i els altres actes de tràmit són objecte de publicació en el tauler d’anuncis de les oficines de l’IBAVI i en la pàgina web del Govern de les Illes Balears.

Article 21

Protecció de dades

La sol·licitud d’ajuda de lloguer o de la pròrroga de l’ajuda implica que la persona interessada autoritza l’Administració per al tractament de les dades de caràcter personal per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les normes que la despleguen.

 

Article 22

Instrucció del procediment

1. La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge és l'òrgan instructor del procediment de concessió de les ajudes que preveu aquesta Resolució, mitjançant la col·laboració de l’IBAVI quant a les funcions materials i tècniques derivades de la instrucció o gestió d’aquestes ajudes, d’acord amb l’article 4 d’aquesta Resolució.

2. Correspon a l’IBAVI dur a terme d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució. A aquest efecte, sens perjudici del que disposa l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l’IBAVI pot:

a) Requerir la persona interessada que aporti la documentació complementària que permeti acreditar el compliment dels requisits;

b) Dur a terme les verificacions i els controls que siguin necessaris.

3. Una vegada que ha transcorregut el termini per presentar les sol·licituds, que s’han esmenat els defectes i que s’han efectuat les comprovacions que es consideren necessàries, els serveis competents de l’IBAVI han de valorar les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris i el procediment establerts, i han d’emetre un informe sobre les qüestions que es deriven de les bases reguladores i de la convocatòria, on s’ha de fer constar la relació de totes les sol·licituds rebudes per a l’ajuda estatal per al lloguer d’habitatges, amb indicació de quines s’han de concedir, denegar o inadmetre a tràmit, o considerar que han desistit de la petició, i la relació de totes les sol·licituds rebudes per a l’ajuda autonòmica per al lloguer d’habitatges, amb indicació de quines s’han de concedir, denegar o inadmetre a tràmit, o considerar que han desistit de la petició.

4. Aquest informe dels serveis competents de l’IBAVI, amb l’expedient complet, s'ha de traslladar a la Comissió Avaluadora, a l’efecte que emeti un informe, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

Article 23

Comissió Avaluadora

1. Es crea la Comissió Avaluadora, que està formada per un president, que és el substitut de la directora gerent de l’IBAVI; un secretari, que és el secretari del Consell d’Administració de l’IBAVI, i tres vocals, dos designats pel substitut de la directora gerent entre el personal de l’IBAVI i un designat pel director general d’Arquitectura i Habitatge.

2. La Comissió Avaluadora ha de valorar l’informe emès pels serveis competents de l’IBAVI i ha d’emetre un informe general amb la finalitat d’establir l’ordre de prelació entre totes les sol·licituds estatals presentades, amb indicació de quines s’han de concedir, denegar o inadmetre a tràmit, o considerar que han desistit de la petició, així com també establir l’ordre de prelació entre totes les sol·licituds autonòmiques presentades, amb indicació de quines s’han de concedir, denegar o inadmetre a tràmit, o considerar que han desistit de la petició. En el cas que el crèdit consignat en aquesta convocatòria, quant a les ajudes estatals o autonòmiques, sigui suficient per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits no és necessari establir l'ordre de prelació respectiu.

Article 24

Propostes de resolució provisional de concessió

1. D’acord amb l’informe emès per la Comissió Avaluadora, el director general d’Arquitectura i Habitatge ha de formular sengles propostes de resolució provisional de concessió d’ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges, que han d’incloure la llista de les persones beneficiàries, la puntuació obtinguda i l’import de l’ajuda concedida, respectivament.

2. Les propostes de resolució provisional de concessió d’ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges, d’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el tauler d’anuncis de l’IBAVI i a la pàgina web del Govern de les Illes Balears. Les propostes en qüestió han de preveure un termini d’audiència de deu dies per formular al·legacions i aportar documents.

3. Una vegada que s’han examinat les al·legacions presentades i, en tot cas, quan s’ha exhaurit el termini concedit per presentar-les, el director general d’Arquitectura i Habitatge ha d’emetre sengles propostes de resolució definitiva de concessió de les ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges, que ha d’elevar al conseller de Territori, Energia i Mobilitat perquè en dicti les resolucions que pertoquin.

4. Les propostes de resolució provisional o definitiva de concessió de la subvenció no creen cap dret a favor de les persones interessades que s’hi proposin davant de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es dictin i notifiquin les resolucions de concessió de l’ajuda corresponents.

Article 25

Resolucions de concessió

1. El conseller de Territori, Energia i Mobilitat ha de dictar les resolucions de concessió d’ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d’habitatges, basant-se en les propostes de resolució definitives del director general d’Arquitectura i Habitatge.

2. Les resolucions de concessió de les subvencions han de ser motivades i han de contenir, entre d’altres, les dades següents:

— La identificació de tots els sol·licitants als quals s’ha concedit l’ajuda.

— La puntuació obtinguda per cadascun d’ells segons els criteris de valoració.

— L’import de l’ajuda estatal per al lloguer d’habitatge o, si s’escau, l’import de l’ajuda autonòmica per al lloguer d’habitatge.

— El compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

— Les partides pressupostàries i l’anualitat a què s’ha d’imputar la despesa.

— El règim de justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

— El règim de pagament de l'ajuda.

— Les condicions a què se subjecta l’eficàcia de la concessió de l’ajuda.

— Les altres obligacions de què respon la persona beneficiària.

3. Si la persona interessada ha sol·licitat l’ajuda abans de signar el contracte de lloguer, s’ha de dictar una resolució condicionada a la signatura i notificar-la a la persona interessada, alhora que se li ha de requerir perquè presenti el contracte de lloguer i el certificat de convivència corresponent en el termini improrrogable de trenta dies. En el cas que no ho faci s’entén que desisteix de la sol·licitud i s’ha de dictar la resolució corresponent d’acord amb l’article 68.1 en relació amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 26

Termini i notificació

1. El termini màxim per dictar i notificar la resolució de concessió és de tres mesos, comptadors des de la data en què acabi el termini per presentar les sol·licituds. Si transcorre aquest termini sense que se n’hagi publicat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

2. La resolució de concessió s’ha de comunicar a les persones interessades mitjançant la publicació en el tauler d’anuncis de l’IBAVI, en la pàgina web del Govern de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. S’entén que el beneficiari accepta la concessió de l’ajuda si no manifesta expressament que hi renuncia en el termini de deu dies comptadors a partir de la publicació.

4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat la resolució, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 27

Justificació i abonament de l’ajuda

1. Entre els dies 1 i 10 de cada mes natural la persona beneficiària ha de presentar el justificant bancari de pagament de la darrera mensualitat de lloguer vençuda.

En el document bancari ha de constar la identificació completa de la persona que efectua el pagament (part arrendatària) i de qui el rep (part arrendadora), l’import i el concepte, que ha d’incloure el mes a què correspon i l’habitatge objecte del lloguer.

2. El justificant bancari de pagament de la darrera mensualitat de lloguer vençuda s’ha de presentar telemàticament a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears, o de manera presencial lliurant aquest document bancari a qualsevol de les oficines de l’IBAVI.

3. Si el document bancari no es presenta en el termini assenyalat a l’apartat primer, la persona beneficiària perd el dret a cobrar l’ajuda de la mensualitat no justificada, sens perjudici de percebre l’import corresponent a les mensualitats pendents que li han concedit, si compleix els requisits per a l’abonament.

4. La justificació parcial de la mensualitat de renda no dóna dret a cobrar l’import proporcional de la subvenció.

Article 28

Proposta i resolució de pagament

1. Una vegada que s’ha comprovat que la persona beneficiària compleix tots els requisits establerts, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, a proposta del director general d’Arquitectura i Habitatge, ha de dictar, periòdicament, les resolucions de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament que, respectivament, han d’incloure la relació de les persones beneficiàries de l’ajuda estatal i l’import reconegut, i, si s’escau, la relació de les persones beneficiàries de l’ajuda autonòmica i l’import reconegut.

2. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat en el termini d’un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, ambdós comptadors des de l’endemà que es notifiqui la resolució.

Article 29

Revocació i reintegrament

L’incompliment de les obligacions que estableixen aquesta Resolució, l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, dóna lloc a la revocació de l’ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes pels beneficiaris.

Article 30

Règim d’infraccions i sancions

Les accions i les omissions que constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions estan tipificades en els articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 51, 52 i 53 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Article 31

Impugnació

Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat en el termini d’un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, ambdós comptadors des de l’endemà que es publiqui la Resolució.

  

Palma, 3 d’agost de 2017

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat

Marc Pons i Pons


Versió

Idioma