BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 085 - 13 / juliol / 2017

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 7403

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat

Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix a l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació del professorat.

2. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix a l’article 4, com a principis de la formació del professorat, l’actualització dels continguts formatius determinats per les necessitats del sistema educatiu, els projectes educatius dels centres i la qualificació professional i personal del professorat, i la transferència de la formació permanent a la pràctica educativa, en l’educació d’alumnat i en el funcionament dels centres, per tal de contribuir a la millora de la qualitat educativa, a l’equitat i a l’èxit escolar.

3. El mateix Decret, a l’article 8.3, determina que la Conselleria d’Educació i Universitat podrà establir noves modalitats formatives i regular altres processos formatius i autoformatius relacionats amb la recerca i la innovació, o per mitjà de la combinació de diverses modalitats.

4. El Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020, aprovat per mitjà de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 estableix, al punt 6, les vuit línies estratègiques de formació i els àmbits i continguts de formació relacionats amb cada línia.

5. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix, a l’article 16, les activitats formatives que poden ser reconegudes com a autoformació, sempre que s’adjunti una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada a la pràctica educativa. El nombre d’hores de formació reconeguda, per a cada itinerari autoformatiu, no pot ser superior a 100 hores.

6. El mateix article indica també que la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat ha de dictar les instruccions en relació amb la presentació, per part de les persones interessades, de la documentació necessària per sol·licitar el reconeixement en els terminis que s’estableixin.

7. El Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l’article 2.4 c que la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat és competent en matèria de formació permanent del professorat.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de juliol).

3. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020 (BOIB núm. 41, de 31 de març).

4. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 de maig).

5. El Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions que determinen els itineraris d’autoformació i les condicions de presentació, per part de les persones interessades, de la documentació necessària per sol·licitar el seu reconeixement, que figuren a l’annex 1 d’aquesta resolució.

2. Aprovar el model de sol·licitud, que figura a l’annex 2.

3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al lloc web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb el que s’estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s’estableix a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de juny de 2017

La directora general,

Maria F. Alorda Vilarrubias

 

 ANNEX 1

Instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per al reconeixement dels itineraris d’autoformació realitzats per les persones destinatàries de la formació permanent especificades a l’article 3 del Decret 41/2016, de 15 de juliol.

Article 2

Itinerari d’autoformació

L’itinerari d’autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar. Ha d’incloure, a més, una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa.

Article 3

Referència a les línies estratègiques del Pla Quadriennal

Cada itinerari autoformatiu ha de fer referència a una de les línies estratègiques del Pla quadriennal que, per al període 2016-2020, són les següents:

1. Metodologies d’aprenentatge

2. Convivència i educació emocional

3. Gestió d’equips i coordinació docent

4. Educació inclusiva

5. Millora de les competències lingüístiques

6. TIC i competència digital

7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

8. Comunitat educativa d’aprenentatge

Article 4

Activitats formatives incloses dins l’itinerari autoformatiu

Només es poden incloure dins un itinerari autoformatiu les activitats de formació que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes, sempre que no es tracti de les activitats regulades en els articles 12, 13, 14 i 15 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017. Així, poden formar-ne part les titulacions universitàries oficials, titulacions superiors de règim especial o d’altres (sempre que siguin diferents de les que s’hagin al·legat com a requisit per a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics); els programes de formació d’especialista, expert o màster universitari obtinguts amb posterioritat a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics, i altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi, segons estableix l’article 16 de l’Ordre esmentada.

Article 5

Memòria explicativa i informe de transferència

1. Les activitats formatives presentades han d’anar acompanyades d’una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu realitzat i un informe sobre la transferibilitat de la formació a la pràctica educativa, tal com estableix l’article 16.1 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017.

2. Aquest informe, d’una extensió d’entre 5 i 10 pàgines, ha de posar de manifest les possibilitats de transferència en un centre educatiu de la formació rebuda i la capacitat de l’interessat per aplicar els coneixements adquirits en activitats amb l’alumnat a l’aula o al centre, a partir del disseny d’una aplicació didàctica, d’un projecte d’aula, de material didàctic, etc.

Article 6

Sol·licitud i reconeixement de l’itinerari autoformatiu

1. La persona interessada pot presentar la sol·licitud de reconeixement d’un itinerari autoformatiu cada curs escolar, a partir del curs escolar 2017-2018. No es pot reconèixer un itinerari que ja hagi estat certificat anteriorment.

2. La sol·licitud de reconeixement de l’itinerari autoformatiu ha d’incloure les còpies compulsades dels certificats o titulacions de les activitats formatives realitzades i finalitzades durant el curs escolar, la memòria explicativa i l’informe de transferència.

3. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha de valorar la sol·licitud de reconeixement de l’itinerari autoformatiu i adjudicar les hores de formació que li corresponen.

4. El nombre d’hores de formació reconegudes, per a un itinerari autoformatiu i per curs escolar, no pot ser superior a 100 hores, segons l’article 16.2 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017.


Versió

Idioma