BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 024 - 25 / febrer / 2017

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 1881

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix a l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat.

2. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l’article 9 que els centres de professorat han de promoure el desenvolupament professional del professorat per mitjà de la dinamització de la formació permanent contextualitzada en la pràctica professional, especialment per mitjà de la formació en els mateixos centres educatius o de centres en xarxa. 

3. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears, estableix en el seu article 1 que els centres de professorat han de donar resposta a les noves necessitats del sistema educatiu i especialment dels equips pedagògics dels centres educatius, en relació amb la formació permanent del professorat, promovent-la especialment en els centres educatius.

4. L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari estableix a l’article 11 que les activitats de formació realitzades en centres docents poden ser assimilades a alguna de les modalitats bàsiques a què fa referència l’article 5 de l’esmentada Ordre. Aquest article 5 estableix al punt 2 que el pla de formació permanent del professorat pot establir altres modalitats formatives i modificar i concretar les característiques essencials de les modalitats bàsiques.

5. El Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020, aprovat per mitjà de Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016,  estableix la modalitat de formació dels centres com una modalitat vinculada a projectes globals de millora dels centres educatius i determina que aquests programes de formació són de llarga durada i han de combinar la millora de la gestió, la innovació metodològica, la formació i l’avaluació, així com una proposta global de reorganització. D’altra part, estableix que aquests plans de millora els ha de regular la Conselleria d’Educació i Universitat i que els centres seleccionats han de tenir prioritat per accedir a la formació contextualitzada. A més, aquests programes formatius han de ser flexibles d’acord amb els plans de millora i poden contenir diversos tipus d’activitats com assessorament extern, formació interna de centre, grups de treball, aplicació pràctica i d’altres.

6. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 17 de febrer de 2017 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018 estableix, al punt cinquè de l’Annex 1, que els centres seleccionats han de desenvolupar un programa de formació del centre vinculat al pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre, en col·laboració amb el centre de professorat de referència, que tengui com a eix una de les línies estratègiques previstes en el Pla quadriennal de formació permanent del professorat i d’acord amb les instruccions que, a aquest efecte, dicti la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

7. El Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l’article 2.4 c que la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat és competent en matèria de formació permanent del professorat.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de juliol).

3. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016).

4. L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8, de 17 de gener de 2002).

5. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 (BOIB núm. 41, de 31 de març de 2016).

6. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 17 de febrer de 2017 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018 (BOIB núm. 22, de 21 de febrer).

7. El Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i amb la intenció de convocar els programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per als cursos 2017-2018 i 2018-2019, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears que figuren a l’Annex d’aquesta resolució.

2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web del Servei de Formació del Professorat i dels centres de professorat de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb el que s’estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s’estableix a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 22 de febrer de 2017

La directora general

Maria F. Alorda Vilarrubias

ANNEX

Instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per al desenvolupament de programes de formació dels centres (FdC) vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres, a l’àmbit de les Illes Balears, per als cursos 2017-2018 i 2018-2019.

Article 2

Centres destinataris

Els centres destinataris d’aquesta formació són aquells seleccionats en el procés de selecció per a la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018.

Article 3

Objectiu del programa de formació i relació amb els àmbits d’intervenció i amb el Pla quadriennal de formació del professorat

L’objectiu és proporcionar als centres la formació que necessiten per desenvolupar el seu pla d’innovació pedagògica. El programa de formació ha d’estar lligat als objectius plantejats i als àmbits d’intervenció educativa triats per cada centre, segons consta a la convocatòria del procés de selecció dels centres, i s’ha de referir a una de les línies estratègiques del Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020, que són:

a. La formació contextualitzada i vinculada a la millora de les pràctiques educatives, al rendiment i a la millora dels resultats dels processos d’aprenentatge.

b. La formació per a la convivència amb recursos i tècniques de desenvolupament personal, gestió emocional, habilitats comunicatives i de relació per millorar les competències personals del docent, generar expectatives positives a l’alumnat i millorar el clima de l’aula i les habilitats emocionals i socials de l’alumnat.

c. La formació per a la millora de la gestió dels centres i els equips de treball que contempli la competència per exercir  la funció directiva, el lideratge pedagògic, la coordinació docent, la facilitació de grups, la dinamització i l’assessorament de la formació.

d. La formació per al coneixement de les dimensions i les implicacions de la diversitat i per aplicar estratègies d’atenció a la heterogeneïtat de procedència de l’alumnat des dels models organitzatius i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de gènere i de la coeducació.

e. La formació per a la millora dels processos d’aprenentatge de llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica, en metodologies que vinculin l’aprenentatge amb les situacions de la vida quotidiana, a partir dels projectes lingüístics de cada centre.

f. La formació per a la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum i fomentar-ne els usos didàctics, així com per al desenvolupament de la competència digital del professorat en l’activitat professional.

g. La formació per a l’actualització científica i didàctica de col·lectius específics per millorar el seguiment i l’avaluació dels centres educatius, la intervenció socioeducativa, la construcció de l’aprenentatge a partir de la pràctica, els nous coneixements cientificotècnics i la connexió entre l’entorn educatiu i la realitat productiva i d’ocupació.

h. La formació adreçada al suport per transformar els centres educatius en entorns col·laboratius d’aprenentatge en què participin tots els membres de la comunitat educativa.

Article 4

Participació a la formació

1. Al programa de formació de cada centre hi ha de participar al manco el 50% del professorat de l’etapa on s’implementa el pla d’innovació pedagògica per als Instituts d’Educació Secundària, i el 50% del claustre per als Centres d’Educació Infantil i Primària.

2. A més del professorat del centre i d’acord amb els àmbits d’intervenció proposats, en totes o en una part de les activitats formatives podran participar-hi altres membres de la comunitat educativa, com el personal d’administració i serveis, personal de suport o auxiliars tècnics educatius, o les famílies, quan la seva incorporació en el desenvolupament de les activitats es consideri convenient.

Article 5

Coordinació del programa de formació

Per a cada programa de formació s’ha de designar una persona coordinadora que formi part del claustre de professorat del centre i que participi a la formació. Aquesta persona ha d’assumir les funcions següents:

a. Coordinar l’elaboració del programa de formació.

b. Vetllar pel compliment dels acords adoptats amb el centre de professorat per a la implementació del programa de formació.

c. Convocar i dinamitzar les sessions de formació.

d. Organitzar i coordinar el treball que s’ha de dur a terme, en col·laboració amb la persona assessora de formació del centre de professorat designada a l’efecte.

e. Assistir a les reunions relacionades amb la formació que convoqui el centre de professorat.

f. Encarregar-se de les signatures d’assistència a les activitats formatives i de recollir la documentació que s’elabori o que hagi de formar part de la memòria.

g. Elaborar i lliurar al centre de professorat la memòria final del programa formatiu.

Article 6

Temporalització

1. Els programes de formació del centre (FdC) tendran una durada mínima de 30 hores i una durada màxima de 60 hores per a cada un dels cursos escolars d’implementació del pla d’innovació pedagògica.

2. Per a cada un dels dos cursos de vigència s’ha de presentar una sol·licitud i un programa de formació d’acord amb aquestes instruccions.

Article 7

Tipus d’activitats formatives

1. Els programes de formació poden contenir activitats dels tipus següents:

a. Ponència externa, que no podrà superar el 30% de la durada total del programa de formació per a cada curs escolar.

b. Grups de treball per a la reflexió pedagògica i l’elaboració de materials i recursos.

c. Assessorament entre iguals i intercanvi d’experiències.

d. Mentoria o assessorament col·laboratiu.

e. Visites a altres centres o entitats relacionades amb el programa formatiu.

f. Tallers pràctics d’experimentació formativa.

2. Una part d’aquestes activitats, que no pot superar el 10% del total d’hores de formació assignades al programa, es pot realitzar en un entorn virtual si així ho preveu el programa presentat.

3. Així mateix, els programes de formació han d’incloure activitats per a l’avaluació de la formació i de l’impacte de la transferència, el resultats de les quals s’han de recollir a la memòria final. Aquestes activitats han de representar, al menys, un 10% de la durada total del programa.

Article 8

Sol·licitud, presentació i contingut del programa de formació

1. El programa de formació ha de contenir, a més de les dades generals, el títol de l’activitat, el centre i el nombre de persones participants, els aspectes següents:

a. Objectius, continguts i durada de la formació.

b. Previsió de l’organització del treball (activitats a realitzar, disponibilitat quant a espais i temps, organització de les tasques, intervenció assessora, ...)

c. Llistat de professorat participant.

d. Mesures per a l’aplicació i la transferència de la formació a l’aula i al centre.

e. Criteris d’avaluació.

2. Els centres de professorat posaran a disposició dels centres, mitjançant la seva web, un model flexible de programa per facilitar-ne l’elaboració, així com el formulari de sol·licitud.

3. La sol·licitud i el programa de formació s’han de presentar al centre de professorat de referència presencialment, per fax o per correu electrònic.

4. El termini per presentar la sol·licitud i el programa de formació comença el 30 d’abril i finalitza el 15 de juny del 2017, per al programa formatiu del curs 2017-2018, i del 30 d’abril fins el 15 de juny de 2018, per al programa formatiu del curs 2018-2019.

Article 9

Assessorament del centre de professorat

1. La revisió i concreció del programa formatiu de cada centre, per a cada curs escolar, l’han de dur a terme els equips pedagògics del centre de professorat de referència en funció d’un diàleg que s’ha d’obrir entre el centre sol·licitant i el centre de professorat, amb la finalitat d’adequar la formació al desenvolupament del pla d’innovació pedagògica. Aquesta fase del procés s’ha de realitzar abans del 30 de setembre de cada curs escolar.

2. Els centres educatius s’han de comprometre a desenvolupar l’activitat d’acord amb els compromisos adquirits amb el centre de professorat per al desenvolupament del programa i s’han de responsabilitzar que les sessions de treball tenguin una durada de, al menys, dues hores. Així mateix han d’aportar les dades que el centre de professorat determini per a la gestió de les activitats del programa.

3. Per a l’aprovació definitiva del programa els centres educatius han de presentar el llistat del professorat compromès amb la realització del programa formatiu i que ha de ser, al menys, el 50% del professorat adscrit a una etapa educativa del centre en els Instituts d’Educació Secundària, i el 50% del claustre de professorat en els Centres d’Educació Infantil i Primària. La inscripció formal del professorat participant es realitzarà un cop s’hagi aprovat definitivament el programa formatiu en funció del procediment establert al punt 1 d’aquest article.

4. El centre de professorat assignarà, per a cada programa formatiu, una persona assessora de formació que ha d’assumir les funcions establertes en la normativa vigent i, especialment:

a. Assessorar en el disseny, desenvolupament i avaluació de les activitats.

b. Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del programa formatiu.

c. Programar i gestionar les ponències externes, si escau.

d. Organitzar, coordinar i dinamitzar el treball, en col·laboració amb la persona coordinadora del programa.

e. Avaluar, conjuntament amb la persona coordinadora, les activitats realitzades i els participants en el marc d’un procés d’avaluació compartida i participada.

f. Gestionar les certificacions pertinents per al reconeixement de la formació.

Article 10

Finalització del programa de formació del primer curs de vigència

1. La presentació de la documentació s’ha de realitzar en el termini d’un mes comptador des de la data de la última sessió de treball.

2. Una vegada finalitzat el desenvolupament del programa formatiu, la persona coordinadora ha de lliurar al centre de professorat la documentació  següent:

- Memòria final, que ha de contenir:

a. Modificacions introduïdes respecte al programa inicial.

b. Valoració de les activitats realitzades.

c. Canvis introduïts en l’organització del centre o en el treball a les aules.

d. Relació de materials elaborats.

e. Valoració del grau de consecució dels objectius plantejats.

f. Avaluació del programa formatiu, amb especial referència a l’adequació de la formació a les necessitats del professorat per desenvolupar el pla d’innovació pedagògica.

g. Avaluació dels participants, amb especificació de si la persona és apta o no apta en funció de l’assistència (màxim del 15% de faltes d’assistència), la participació i la implicació en els treballs del programa. Aquesta avaluació ha de ser realitzada per la persona coordinadora i la persona assessora de formació en el marc del procés d’una avaluació compartida i participada.

h. Propostes de millora i d’activitats formatives per al curs següent.

i. Annex: Registre de signatures.

- Proposta de certificació dels participants, amb el llistat de persones que tenen dret a la certificació de la seva participació a l’activitat formativa, signada per la persona coordinadora del programa, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu i de la persona assessora del centre de professorat.

Article 11

Finalització del programa de formació del segon curs de vigència

En finalitzar el programa formatiu del segon curs escolar de vigència, s’ha de presentar la memòria del segon programa formatiu en els termes assenyalats a l’article anterior, excepció feta del que s’estableix a la lletra h) del punt 2, en que s’han de substituir les propostes de millora per al curs següent per les propostes de millora a mig termini.

Article 12

Certificació i inscripció en el registre de formació

1. La certificació i la inscripció en el registre de formació es realitzarà d’ofici pel centre de professorat corresponent.

2. Només podran tenir dret a la certificació aquelles persones avaluades com a aptes.

3. A la persona coordinadora del programa de formació se li certificarà un 25% més d’hores que el total d’hores del programa de formació.


Versió

Idioma