BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 024 - 25 / febrer / 2017

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 1846

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 15 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018

Versió PDF

Text

Antecedents

 1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix en l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació del professorat.
 2. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes estableix en l’article 26.1 que les polítiques públiques educatives s’han d’adreçar a aconseguir un model educatiu basat en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexuals; el rebuig de qualsevol forma de discriminació; el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. Per a això, s’ha de potenciar la igualtat real de dones i homes en totes les seves dimensions: curricular, organitzativa i d’altres. Aquest article també estableix, en el punt 3, que l’Administració educativa de les Illes Balears ha de garantir la posada en marxa als centres de projectes coeducatius que fomentin la construcció de les relacions igualitàries de les dones i els homes sobre la base de criteris d’igualtat que ajudin a identificar i eliminar les situacions de discriminació per orientació i identitat sexuals i les de violència masclista.
 3. El Decret 41/2016, de 15 de juliol , pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix en l’article 9 que els centres de professorat han de promoure el desenvolupament professional del professorat per mitjà de la dinamització de la formació permanent, contextualitzada en la pràctica professional.
 4. El Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020, aprovat per mitjà de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016, estableix la modalitat de formació en els centres com una modalitat d’entre 8 i 60 hores de formació que constitueix una eina de suport al projecte educatiu del centre en el marc de processos d’innovació, així com que aquests programes els ha de convocar la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i han de coordinar-los els centres de professorat.
 5. El mateix Pla Quadriennal de Formació Permanent estableix com a línia estratègica la formació per conèixer les dimensions i implicacions de la diversitat i per aplicar estratègies d’atenció a l’heterogeneïtat de procedència de l’alumnat des dels models organitzatius i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de gènere i de la coeducació.
 6. El Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l’article 2.4 c que la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat és competent en matèria de formació permanent del professorat.
 7. D’aquesta manera, doncs, esdevé necessari convocar el procediment per sol·licitar la participació al programa “Cap a la coeducació als centres educatius” dels centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a les Illes Balears per al curs 2017-2018.

Fonaments de dret

 1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
 2. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
 3. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 4. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.
 5. El Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dictam la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per al desenvolupament del programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per a centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a les Illes Balears per al curs 2017-2018.

Segon

Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i als llocs web del Servei de Formació del Professorat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de publicar-se, de conformitat amb l’article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s’estableix a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 15 de febrer de 2017

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat                  La directora de l’Institut Balear de la Dona

                            Maria F. Alorda Vilarrubias                                                                                      Rosa Cursach Salas

 

ANNEX 1

Instruccions per al desenvolupament del programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

 1. Aquestes Instruccions concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018.
 2. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Formació del Professorat, adscrit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, i l’Institut Balear de la Dona.
 3. Aquest programa vol promoure la igualtat entre homes i dones mitjançant la formació als centres docents que permeti consensuar, planificar i executar actuacions encaminades a treballar la coeducació com un element més dins el currículum, amb la finalitat de dur a terme actuacions educatives per incidir en les necessitats que, en aquest respecte, es deriven del context social i educatiu actual.

Article 2

Objectius del programa

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

 1. Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
 2. Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
 3. Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
 4. Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.

Article 3

Centres destinataris

 1. Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
 2. Cada centre pot presentar una única sol·licitud en aquesta convocatòria.

Article 4

Compromisos

 1. La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a:
  1. Organitzar formació inicial i contínua per al personal docent que participa al programa.
  2. Assessorar en el desenvolupament del projecte de cadascun dels centres.
  3. Fer difusió de les bones pràctiques relacionades amb aquesta convocatòria.
  4. Impulsar l’elaboració de material didàctic que promogui la igualtat.
  5. Avaluar el procés i els resultats del programa.
  6. Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del programa.
 2. L’Institut Balear de la Dona es compromet a:
  1. Fer-se càrrec del cost de la formació i les despeses associades del programa fins al límit establert.
  2. Col·laborar en el disseny del programa formatiu.
  3. Fer un reconeixement als centres que participin positivament en aquest programa.
 3. Els centres participants al programa es comprometen a:
  1. Dissenyar i implementar un projecte impulsor de la igualtat en què sigui present la participació de la comunitat educativa.
  2. Fer participar en el programa un mínim de dos docents, amb el vistiplau de l’equip directiu.
  3. Nomenar una persona encarregada de la coordinació del projecte.
  4. Implicar l’equip directiu per facilitar aspectes organitzatius, espais i horaris per tal d’assolir els objectius del projecte.
  5. Participar en la formació de manera activa i dur a terme les tasques encomanades.
  6. Presentar una memòria final del projecte.
  7. Avaluar l’impacte del projecte.

Article 5

Coordinació del programa

Cada centre ha de designar una persona encarregada de la coordinació del programa, que ha de fer part del claustre del professorat del centre i participar en la formació. Aquesta persona ha d’assumir les funcions següents:

 1. Coordinar l’elaboració del projecte.
 2. Organitzar i coordinar el treball.
 3. Assistir a les reunions relacionades amb la formació del programa que convoquin el Servei de Formació del Professorat i l’Institut Balear de la Dona.
 4. Encarregar-se de les signatures d’assistència i actes de les reunions que es duguin a terme al propi centre.
 5. Elaborar i lliurar la memòria final del projecte.

Article 6

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

 1. Les sol·licituds per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura a l’annex 2.
 2. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 de maig de 2017.
 3. La sol·licitud de participació al programa s’ha de presentar al Servei de Formació del Professorat mitjançant correu electrònic (a l’adreça sfp@dgfpfp.caib.es) i, també, per qualsevol de les vies previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 7

Comissió de Selecció

 1. La Comissió de Selecció examina les sol·licituds presentades i elabora un llistat amb els centres seleccionats.
 2. Aquesta Comissió està formada pels membres següents:
  1. La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat o persona en qui delegui, que actua com a presidenta.
  2. La directora de l’Institut Balear de la Dona o persona en qui delegui.
  3. El cap del Servei de Formació del Professorat o persona en qui delegui.
  4. Un assessor o assessora del Servei de Formació del Professorat.
  5. Una tècnica o tècnic de l’Institut Balear de la Dona.
  6. Un funcionari o funcionària de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, que actua com a secretari.

Article 8

Criteris de Selecció

 1. La Comissió de Selecció ha de seleccionar un màxim de 10 centres, en base als projectes presentats, que han de contenir:
  1. La justificació de la sol·licitud (origen de la necessitat, fets rellevants, capacitat de produir millores, etc.).
  2. Els objectius, els continguts i la durada de la formació.
  3. La previsió de l’organització de la feina (feina que es farà, disponibilitat quant a espais i temps, organització de les tasques, etc.).
  4. La llista del professorat participant.
  5. Les mesures per a l’aplicació i la transferència de la formació a l’aula i al centre.
  6. Els criteris d’avaluació.
 2. En el cas que una vegada aplicat aquest criteri de selecció el nombre de centres que el compleixen superi el nombre de places ofertes s’ha d’aplicar el criteri d’ordre d’arribada de la sol·licitud.

Article 9

Centres seleccionats

 1. El Servei de Formació del Professorat publicarà al seu web <http://www.sfp.caib.es> la llista provisional de centres seleccionats.
 2. Els centres interessats, en un termini de dos dies hàbils comptadors a partir de la data de publicació de la llista provisional al web del Servei de Formació del Professorat, poden formular les al·legacions oportunes.
 3. Passat aquest termini, el Servei de Formació del Professorat resoldrà les reclamacions i publicarà la llista definitiva al seu web.

Article 10

Assessorament

La coordinació i l’assessorament del programa en els centres participants va a càrrec del Servei de Formació del Professorat i de l’Institut Balear de la Dona, que tenen les funcions següents:

 1. Assessorar en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació del projecte.
 2. Organitzar i coordinar el treball, en col·laboració amb la persona que coordina el programa al centre.
 3. Avaluar, conjuntament amb el coordinador o coordinadora del centre, les activitats duites a terme i les persones participants.
 4. Gestionar les certificacions pertinents per al reconeixement de la formació.

Article 11

Finalització del programa

 1. Una vegada finalitzat el desenvolupament del programa, la persona que el coordini ha de presentar al Servei de Formació del Professorat la documentació següent:
  1. La memòria final del projecte, en què han de constar:
   • Les activitats que s’hagin duit a terme.
   • Els canvis produïts en l’organització del centre o en la feina a les aules.
   • Els materials elaborats.
   • La valoració del grau de consecució dels objectius plantejats i propostes de millora.
   • L’avaluació del projecte, amb especial referència a la transferència dels coneixements a la pràctica educativa, a l’impacte en l’alumnat i la comunitat educativa.
   • L’avaluació de les persones participants, amb l’especificació de si la persona és apta o no apta d’acord amb l’assistència, la participació i la implicació en els treballs del programa.
   • La proposta de certificació de les persones participants, amb el llistat de persones que tenen dret a la certificació de la seva participació al programa signada per la persona que coordina el programa i amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu i de la persona assessora del programa formatiu.
 2. La documentació s’ha de presentar en el termini d’un mes comptador des de la data de la darrera sessió de feina.

Article 12

Certificació i inscripció en el registre de formació

 1. El Servei de Formació del Professorat ha de fer d’ofici la certificació i la inscripció en el registre de formació.
 2. Només tenen dret a la certificació aquelles persones avaluades com a aptes.
 3. A la persona que coordina el programa de formació se li ha de certificar un 25 % més d’hores que el total d’hores del programa de formació.
 4. Els docents participants en aquest programa tenen dret a una certificació de 40 hores sempre que es compleixin els requisits descrits anteriorment.

ANNEX 2

Sol·licitud de participació en la convocatòria del programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018

Nom del centre:

Nom del director/a:

Adreça:

Codi postal:

Localitat:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Nombre de línies del centre:

Nombre de professors del centre:

Nombre d’alumnes del centre:

Relació de persones participants:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

[...]

Nom del coordinador/a del programa:

Adreça electrònica de contacte:

..................................., ....... d ...................... de 2017

El director / La directora

[rúbrica i segell del centre]


Versió

Idioma