BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 022 - 21 / febrer / 2017

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 1644

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 de febrer de 2017 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018

Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig, i suplement en català núm. 11, de 16 de maig), manifesta, en l’exposició de motius, que les reformes educatives han de ser contínues i graduals i que el paper dels legisladors i dels responsables de l’educació no és altre que el d’afavorir la millora contínua i progressiva de l’educació que reben els ciutadans.

Afegeix, també, que, tot i que les administracions han d’establir el marc general en què s’ha de desenvolupar l’activitat educativa, els centres han de tenir un marge propi d’autonomia que els permeti adequar la seva actuació als principis, criteris, objectius i plantejaments educatius del seu projecte educatiu i a les característiques del seu alumnat, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit escolar de tots els estudiants.

Així mateix, l’article 2.2 estableix que els poders públics han de prestar una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l’ensenyament, en especial, la qualificació i la formació del professorat; la seva feina en equip; la dotació de recursos educatius; la recerca, l’experimentació i la renovació educatives; el foment de la lectura i l’ús de biblioteques; l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió; la funció directiva; l’orientació educativa i professional; la inspecció educativa, i l’avaluació.

2. Amb relació a l’autonomia dels centres, l’article 120 de la mateixa Llei orgànica estableix que les administracions educatives han d’afavorir l’autonomia dels centres de manera que els seus recursos econòmics, materials i humans es puguin adequar als plans de treball i organització que elaborin, una vegada hagin estat convenientment avaluats i valorats. Afegeix, també, que els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden dur a terme experimentacions, adoptar plans de treball i formes d’organització o ampliar l’horari escolar en els termes que estableixin les administracions educatives.

Quant al fet de dotar els centres de recursos, l’article 122.2 estableix que les administracions educatives poden assignar dotacions més grans de recursos a determinats centres públics o privats concertats per raó dels projectes que ho requereixin o atenent les condicions d’especial necessitat de la població que escolaritzen.

Pel que fa als perfils professionals, l’article 123.3 preveu que, per complir els seus projectes educatius, els centres públics poden formular requisits de titulació i capacitació professional respecte de determinats llocs de feina del centre, d’acord amb les condicions que estableixin les administracions educatives.

3. La Llei esmentada, en el títol VII, encomana a la inspecció educativa el suport a l’elaboració dels projectes educatius i l’autoavaluació dels centres escolars, com a peça clau per millorar el sistema educatiu.

4. En el context de les Illes Balears, mitjançant el Decret 67/2008 s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears. En l’exposició de motius s’exposa que l’exigència de proporcionar una educació de qualitat a tots els alumnes, tenint en compte la diversitat d’interessos, característiques i situacions personals, obliga a reconèixer als centres educatius una capacitat de decisió que afecta tant l’organització com el funcionament en els tres àmbits de la seva autonomia: pedagògica, organitzativa i de gestió de recursos.

El Decret esmentat reconeix també que l’avaluació és un instrument valuós de seguiment i de valoració dels processos i dels resultats obtinguts. Amb la finalitat de millorar constantment i de retre comptes sobre l’ús que es fa dels mitjans i dels recursos, s’han d’establir procediments d’avaluació dels diferents àmbits i agents de l’activitat educativa.

El foment de l’autonomia dels centres queda recollit, en el Decret esmentat, en l’article 11, més concretament en els apartats 1 i 3, en els quals s’estableix que la Conselleria d’Educació i Universitat ha de fomentar aquesta autonomia mitjançant l’assessorament, la formació i els recursos específics, de manera que els centres puguin adequar les seves possibilitats organitzatives i funcionals als plans de treball que elaborin en el marc de la normativa vigent. També s’hi preveu que els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden adoptar projectes d’innovació, projectes de recerca, plans de treball o formes d’organització que suposin una millora contínua tant dels processos educatius com dels seus resultats, en els termes que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat.

5. D’acord amb aquests plantejaments, la Conselleria d’Educació i Universitat promou, mitjançant aquesta Resolució, la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, en l’exercici de l’autonomia que els atribueix la llei. En l’annex 1 s’inclou la definició dels plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres i les característiques, el desenvolupament, els objectius i el contingut mínim d’aquests plans.

La proposta de base que es fa per canviar el funcionament dels centres gira a l’entorn del concepte de comunitat professional d’aprenentatge: una organització amb un lideratge distribuït i una autonomia suficient per crear les condicions necessàries per al desenvolupament personal i l’alt rendiment acadèmic dels alumnes en un entorn inclusiu; una organització que fomenta el creixement professional dels docents i fa evident el compromís de cadascun dels membres amb una visió comuna centrada en l’aprenentatge.

6. En espera que s’actualitzi la normativa reglamentària de l’organització i el funcionament dels centres docents de les Illes Balears, convé fer possible que s’adoptin propostes sistematitzades d’actuació dels centres en el marc normatiu explicitat en els paràgrafs anteriors. Així, resulta pertinent dur a terme una convocatòria que permeti a l’Administració educativa donar la possibilitat als centres docents de les Illes Balears de promoure mesures de millora, a fi de fomentar la igualtat d’oportunitats i millorar els resultats educatius dins un entorn inclusiu.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol, i suplement en català núm. 7 de 1985).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig, i suplement en català núm. 11, de 16 de maig), segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre, i suplement en català de la mateixa data).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).

4. El Decret 67/2008, de 6 de juny, pel quals'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears(BOIB núm. 83, de 14 de juny).

5. El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària i dels col·legis públics d’educació infantil i primària (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre).

6. El Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre).

7. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51, d’1 de març, i suplement en català núm. 5 de 1983), i reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, de 16 de març, i suplement en català núm. 9, de 16 de març), el qual estableix en l’article 36.2 que, en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer), i pel Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost (BOIB núm. 60, de 12 de maig).

Per tot això, i d’acord amb la proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres formulada en data 16 de febrer de 2017, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar la definició, les característiques i els objectius dels plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres (annex 1).

Segon

Convocar el procés de selecció de centres docents d’educació infantil i primària i d’instituts d’educació secundària de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018 (annex 2).

Tercer

Aprovar el model de sol·licitud d’admissió a la convocatòria per implantar plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18 (annex 3).

Quart

Aprovar el calendari de la convocatòria per implantar plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18 (annex 4).

Cinquè

Disposar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 de febrer de 2017

El conseller d’Educació i Universitat

Martí X. March Cerdà

 

ANNEX 1

Definició, característiques, objectius i àmbits d’intervenció educativa dels plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres

Primer. Definició i característiques dels plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres

El pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre és un document estratègic que, a partir de l’anàlisi de les necessitats detectades pel centre educatiu en les quatre darreres memòries anuals, defineix els objectius de millora i les estratègies i les actuacions necessàries per aconseguir-los. Suposa un acord de col·laboració entre el centre educatiu i la Conselleria d’Educació i Universitat. La posada en marxa del pla esdevé una oportunitat perquè els centres posin en pràctica les actuacions necessàries per:

- Millorar els resultats educatius dels alumnes a partir de la millora del seu aprenentatge per mitjà del desenvolupament de totes les competències, especialment, les competències clau per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre.

- Reorganitzar la feina en equip i cooperativa dels professors.

- Promoure la participació de tota la comunitat educativa, especialment la de les famílies.

- Obrir-se a l’entorn a través de projectes i col·laboracions amb altres centres educatius i entitats de la zona (serveis socials, centre de salut, associacions, etc.).

El pla d’innovació pedagògica es fonamenta en l’autonomia dels centres per organitzar els seus recursos i el seu currículum i per respondre de la gestió que fan dels recursos humans i econòmics. Els centres tindran el suport de l’Administració educativa durant el procés de canvi i integració de les actuacions de millora.

El pla ha de concretar elements estratègics de millora de la gestió dels centres, de la formació dels professors, de la coordinació dels equips de feina i d’innovació metodològica i de la participació de les famílies en l’aprenentatge dels alumnes. L’avaluació de la implantació d’aquest canvi estratègic ha d’anar lligada a l’avaluació de l’impacte que té en els resultats acadèmics, en la millora de la convivència i en la reducció de l’absentisme i, en el cas de secundària, de l’abandonament del sistema educatiu abans d’obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

El claustre de professors i el consell escolar de cada un dels centres ha d’haver aprovat prèviament que el centre participi en aquesta iniciativa.

Segon. Objectius estratègics dels plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres

Els objectius estratègics dels plans són els següents:

- Promoure l’autonomia dels centres en la recerca de pràctiques educatives innovadores que contribueixin al desenvolupament de les competències de tots els alumnes, dissenyades en el projecte educatiu o en altres documents institucionals.

- Fomentar la coordinació i la feina en equip de tots els docents i dels altres professionals que participen en el procés d’ensenyament-aprenentatge de tal manera que els centres es converteixin en comunitats professionals d’aprenentatge.

- Impulsar l’aplicació de canvis organitzatius i metodològics que permetin donar resposta a les necessitats educatives des d’una perspectiva inclusiva.

- Fomentar la col·laboració de les famílies en el desenvolupament dels projectes del centre.

- Millorar la coordinació del centre docent amb l’entorn i optimitzar l’ús dels recursos tenen a la seva disposició.

- Promoure la cultura de l’autoavaluació i l’assessorament entre iguals com a pràctica quotidiana dels centres i de tots els seus agents.

- Sistematitzar l’intercanvi de pràctiques educatives de referència, que consisteixen en iniciatives dels professors vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com dels materials i els recursos educatius elaborats pels professors, un cop s’han implementat i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

- Recollir i ordenar les bones pràctiques d’actualització o innovació pedagògica que aporten evidències del canvi que s’ha produït al centre pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i la gestió.

- Integrar l’oferta d’activitats extraescolars en el projecte educatiu del centre, entesa com un mitjà més per contribuir al desenvolupament integral dels alumnes.

- Promoure l’oferta de serveis complementaris (escola matinera, menjador escolar, etc.) per facilitar la conciliació de la vida familiar.

Tercer. Àmbits d’intervenció educativa

Les línies d’actuació dels plans han de fer referència a alguns dels àmbits d’intervenció següents:

- Organització pedagògica: l’adopció de mesures organitzatives, curriculars i pedagògiques que permetin la interdisciplinarietat i la globalització dels aprenentatges i l’enfocament cap a les competències, a partir d’una gestió flexible dels horaris i noves formes de coordinació interdepartamental o entre cicles.

-  Inclusió: l’adopció de mesures organitzatives, curriculars i pedagògiques enfocades a l’atenció educativa de tots els alumnes de manera inclusiva.

-  Gestió: la gestió eficient dels recursos humans, basada en la feina coordinada i en equip dels professors i l’assignació clara de responsabilitats dins l’estructura organitzativa, amb especial esment als criteris de confecció d’equips de professors i d’equips de tutors.

- Formació: la implantació d’un pla de formació dels professors lligat al projecte educatiu del centre.

- Convivència: la creació d’un clima de convivència positiva al centre, a partir d’activitats encaminades a la prevenció dels conflictes que fomentin la creació de vincles positius entre els membres de la comunitat escolar i que dotin els alumnes d’eines que millorin la seva autonomia i competència social.

- Famílies: la participació de les famílies en processos decisoris, avaluadors i educatius i la relació i la cooperació amb els serveis educatius i socials, d’acord amb els procediments de participació prevists en el pla.

- Autoavaluació: el disseny i la posada en pràctica de mecanismes d’autoavaluació dels centres, dels seus projectes i dels seus responsables, així com l’assessorament entre iguals, tant entre els professors com entre els centres, en el cas de plans de zona, per facilitar la reflexió sobre el procés educatiu i la millora de la qualitat educativa.

Quart. Desenvolupament dels plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres

Els plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres tenen una vigència de dos anys, sempre que se superi l’avaluació de seguiment del primer any. Les actuacions d’intervenció educativa per assolir els objectius que hagin resultat eficaces s’han d’integrar en la dinàmica del centre i s’han de concretar en l’actualització del projecte educatiu del centre.

Els plans s’han d’elaborar d’acord amb el guió recollit en aquest annex. En tot cas, han d’estar emmarcats en el context de cada centre i han de partir del diagnòstic inicial, elaborat per l’equip directiu a partir de les memòries de les quatre darreres programacions anuals. Així mateix, els plans han d’incorporar la resta de plans i projectes del centre per facilitar-ne la coordinació i l’execució.

Els plans s’han d’elaborar i executar d’acord amb aquest procés de temporalització:

Fase 1: elaboració del pla

Els plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres han de contenir, com a mínim, els aspectes següents:

- El diagnòstic inicial elaborat a partir de les valoracions de les dades de tots els àmbits del centre i dels resultats acadèmics i de les avaluacions externes. Com a part d’aquest diagnòstic, hi han de figurar específicament els àmbits en els quals es detecta una necessitat de millora. Així mateix, el centre hi pot descriure les actuacions vinculades als àmbits d’intervenció esmentats en el punt tercer d’aquest annex que ha posat en pràctica i l’avaluació d’aquestes actuacions.

- La concreció dels objectius que el centre vol assolir, gradualment, dins el període previst en la convocatòria, relacionats amb els àmbits de millora obtinguts del diagnòstic inicial. Aquests objectius han de ser específics, mesurables, assolibles, realistes i temporalitzats.

- Els indicadors quantitatius d’avaluació, que han de permetre comprovar en quina mesura s’assoleixen els objectius.

- Les actuacions per assolir aquests objectius, que s’han d’agrupar entorn dels àmbits triats pel centre tenint en compte les necessitats de canvi detectades en l’anàlisi de la situació inicial i la realitat d’aquest. Han d’estar relacionades amb els objectius i es valorarà que estiguin relacionades amb els àmbits d’intervenció del punt tercer.

-  La gestió del pla, que inclou:

1. L’atribució de responsabilitats, amb una atenció especial a l’equip impulsor: determinació dels agents del centre (individuals, òrgans de coordinació didàctica i altres de prevists) que seran els responsables de dur a terme els processos que es deriven de l’aplicació del pla.

2. L’organització i la distribució dels recursos tenint en compte el desenvolupament del pla. Cal definir els recursos que se sol·liciten a l’Administració (econòmics, hores de coordinació, provisió de determinats llocs de feina, etc.).

3. La temporalització general del pla i de l’assoliment dels objectius, amb el calendari d’actuacions.

- El programa de formació (convocatòria del Servei de Formació del Professorat).

- La previsió del seguiment i l’avaluació del pla. S’han d’especificar les actuacions previstes i els procediments de seguiment i d’avaluació que han de permetre, als òrgans de coordinació i de govern del centre, determinar el grau d’assoliment dels objectius plantejats.

Fase 2: execució del pla

Els centres han de desenvolupar el seu pla d’innovació amb la concreció d’actuacions presentada.

Un cop finalitzades i avaluades les actuacions corresponents, s’ha d’elaborar una nova concreció del pla d’innovació per al curs següent. L’assignació de recursos s’ha d’establir en una addenda al programa d’actuació.

Fase 3: incorporació de les actuacions al projecte educatiu del centre

L’objectiu és aconseguir un plantejament únic de centre, a través del qual s’han de dur a terme les actuacions que suposin l’adopció de mesures organitzatives estables als centres educatius. S’ha de donar continuïtat a la feina iniciada en les fases anteriors, de manera que les actuacions previstes contribueixin a promoure models de gestió i organització ajustats a la realitat i a les necessitats de cada centre. S’han de promoure propostes que siguin sostenibles en el temps, que han de formar part de la «cultura del centre» una vegada finalitzada la implementació del pla.

En tot cas, la direcció del centre ha d’avançar en el disseny d’una organització interdisciplinària i transversal, tenint en compte tots els aspectes educatius aprovats pel claustre de professors.

Així mateix, els centres han de dedicar una atenció especial a la definició i al desenvolupament de bones pràctiques, que serviran a altres centres com a model i experiència. Els centres seleccionats per l’Administració que finalitzin la seva participació podran dur a terme tasques de tutorització d’altres centres, assessorant-los i donant-los suport en el procés d’autoavaluació, seguiment i disseny de plans de millora i la concreció d’actuacions, d’acord amb els criteris i les pautes de la Conselleria d’Educació i Universitat.

S’ha de promoure la col·laboració del centre amb organismes, institucions i entitats de l’entorn mitjançant l’establiment de xarxes d’interacció i coordinació.

Cinquè. Compromisos de les parts

Els directors dels centres seleccionats han de subscriure amb la Conselleria d’Educació i Universitat un programa d’actuacions en el qual s’han de detallar les actuacions que ha de dur a terme cada un dels signants.

Aquestes actuacions són les següents:

1. Amb caràcter general, tots els centres docents que participin en el programa han de dur a terme les actuacions següents:

-  Constituir un equip de responsables, liderat per l’equip directiu, que dinamitzi i promogui el pla i en faci el seguiment.

- Desenvolupar un programa de formació del centre vinculat al pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre, en col·laboració amb el centre de professorat de referència, que tengui com a eix una de les línees estratègiques previstes en el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat i d’acord amb les instruccions que, a aquest efecte, dicti la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

- Participar en la formació d’acompanyament proposada per la Conselleria d’Educació i Universitat.

- Dirigir els processos d’ensenyament-aprenentatge al desenvolupament i a l’avaluació de les competències bàsiques, de manera progressiva i a partir del primer any d’aplicació del pla.

- Fer un seguiment periòdic de les actuacions previstes en el programa.

- Dissenyar i implementar processos globals i parcials d’autoavaluació interna del centre, dels càrrecs de responsabilitat i dels professors.

- Col·laborar amb l’Administració en l’avaluació que dugui a terme del pla.

- Concretar la participació, el compromís i la coresponsabilitat dels agents de la comunitat educativa en la implementació del pla.

- Informar l’Administració educativa i les famílies del procés d’implantació i execució del pla.

- Gestionar i organitzar els recursos d’acord amb les actuacions previstes en el pla.

- Incloure, una vegada acabat el període de dos anys, el pla d’innovació pedagògica en els documents institucionals del centre com a projecte compartit i assumit per la comunitat educativa.

2. La Conselleria d’Educació i Universitat, per mitjà de la direcció general o departament competent, ha de dur a terme les actuacions següents amb cada un dels centres seleccionats, d’acord amb els seus plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa:

- Assignar recursos als centres, sempre que estiguin degudament justificats en el pla, estigui prevista l’avaluació de l’impacte que tindran i estiguin a l’abast de la disponibilitat pressupostària.

- Promocionar i garantir l’accés a la formació permanent sol·licitada en el programa de formació del pla.

- Proporcionar l’assessorament necessari per al desenvolupament, el seguiment i l’avaluació del pla.

- Donar suport a la cooperació i a l’intercanvi d’experiències amb altres centres i amb l’entorn.

- Fomentar la formació adreçada a les famílies dels alumnes.

- Aplicar mesures per facilitar l’assignació de professors d’acord amb les característiques del projecte presentat pel centre. Aquesta assignació es podrà fer en la convocatòria anual de comissions de servei, en l’apartat específic per a plans de millora. En el cas de professors interins, es demanarà el compromís d’integrar-se en el projecte del centre i de participar en el seu pla de formació. Els plans es podran consultar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

- Establir un conjunt d’indicadors que permetin l’avaluació objectiva i homogènia dels diferents plans estratègics.

Sisè. Seguiment i avaluació del pla integral de millora

La inspecció educativa i l’equip assessor de la Conselleria faran el seguiment de cada una de les actuacions, dels indicadors d’avaluació dels objectius plantejats i dels responsables directes de la implementació del projecte i dels processos interns que permetin determinar-ne el grau d’assoliment.

Al final del primer curs d’aplicació del pla d’innovació pedagògica, els directors dels centres han d’incloure un apartat específic en la memòria anual que s’envia al Departament d’Inspecció Educativa (DIE), amb l’avaluació de l’assoliment d’objectius del pla i les actuacions realitzades, així com les propostes de millora.

La Comissió de Selecció prevista en l’apartat quart de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, una vegada rebuda la memòria anual, ha d’avaluar el programa i, si escau, ha de proposar la continuació d’aquest i les modificacions que consideri adients.

ANNEX 2

Procés de selecció de centres per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018

Primer. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2017-2018 i establir el seguiment, l’assessorament i l’avaluació d’aquests plans, amb l’objectiu d’anar generalitzant gradualment aquesta mesura.

El nombre màxim de centres docents d’educació infantil i primària i d’instituts d’educació secundària de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que es poden seleccionar en aquesta convocatòria és de deu.

En el cas que les sol·licituds presentades superin aquest nombre, se seleccionaran els centres que hagin obtingut més punts d’acord amb els criteris expressats en l’apartat cinquè. En cas d’empat, es podrà incrementar fins a un 10% el nombre de centres seleccionats.

Una vegada feta la preselecció dels centres, la Comissió ha de posar a l’abast de les associacions de directors, les associacions de mares i pares i els sindicats tota la informació d’aquest procediment i els n’ha de retre comptes abans de fer la selecció definitiva, que s’ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Per accedir al programa, cal haver obtingut un mínim de 20 punts segons els criteris de valoració. Si cap dels plans presentats assoleix aquesta valoració mínima, la convocatòria es podrà declarar deserta.

Segon. Destinataris

1. Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L’equip directiu és el responsable d’elaborar el projecte inicial del pla, per iniciativa pròpia o a proposta d’un conjunt de membres del claustre de professors que suposi, com a mínim, el 30% dels membres que el conformen. El director ha de presentar el projecte inicial al claustre de professors i al consell escolar del centre perquè facin les aportacions que considerin adients abans de la redacció definitiva.

3. Una vegada s’hagi elaborat la redacció definitiva del pla, aquest s’ha de sotmetre a l’aprovació del claustre de professors i del consell escolar del centre.

4. Cada centre només pot presentar un únic pla en aquesta convocatòria.

Tercer. Presentació de sol·licituds

Per formalitzar la participació en el procés de selecció i documentar l’aplicació dels criteris continguts en l’apartat cinquè d’aquest annex, els centres han de presentar la documentació que s’indica a continuació, que s’ha de trametre a l’adreça electrònica qualitat@dgplacen.caib.es:

a) L’imprès de sol·licitud oficial (annex 3) -que trobareu en format electrònic a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres- emplenat, signat i amb el registre de sortida del centre i degudament escanejat.

b) El pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre, en un únic document en format PDF.

c) El certificat, degudament escanejat, que acredita que el claustre de professors i el consell escolar han aprovat la sol·licitud de participació en la convocatòria, en el qual ha de quedar reflectit el tant per cent de membres que hi donen suport en cada cas.

d) El certificat de la direcció del centre, escanejat, que acredita l’adquisició de compromisos del centre i dels professors, que ha d’incloure, a més:

- Els noms dels responsables de l’equip que impulsa el pla i les tasques assumides.

- Els noms i els llinatges dels professors compromesos en la formació vinculada al pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre per al curs 2017-2018, amb la indicació del tant per cent que suposen respecte del total del claustre.

- Els noms i els llinatges dels professors que participaran en el procés d’aprenentatge i assessorament entre iguals, amb la indicació del tant per cent que suposen respecte del total del claustre. Aquest procés es basa en l’observació d’aula entre companys d’un mateix centre o d’altres centres, segons la modalitat triada.

Una vegada rebuda la documentació, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres enviarà un justificant de recepció a l’adreça electrònica de tramesa amb la sol·licitud amb el registre d’entrada escanejada.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de març.

Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de fer públiques les llistes provisionals d’admesos i exclosos, amb indicació dels motius de l’exclusió. Aquesta llista es publicarà el 4 d’abril a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Amb la publicació es considera realitzada la notificació als interessats.

Els centres exclosos disposen d’un termini de cinc dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les al·legacions per esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió. Les al·legacions s’han d’enviar a l’adreça electrònica qualitat@dgplacen.caib.es dins el termini esmentat.

Quart. Instrucció del procediment i Comissió de Selecció

L’òrgan competent per instruir i ordenar el procediment per seleccionar els centres és la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

L’estudi i la valoració de les sol·licituds presentades corresponen a la Comissió de Selecció que s’ha de crear a aquest efecte, presidida pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o la persona que delegui i integrada pels vocals següents:

- Un funcionari designat per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

- Un funcionari designat pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa.

- Un funcionari designat per la directora general de Personal Docent.

- Un funcionari designat pel cap del Departament d’Inspecció Educativa.

- Un funcionari designat pel director de l’IAQSE.

- Un funcionari designat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres, que actuarà de secretari.

La composició de la Comissió de Selecció s’ha de fer pública a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Cinquè. Criteris de selecció

La Comissió de Selecció ha de verificar que les sol·licituds rebudes s’ajusten als requisits establerts en aquesta convocatòria i les ha de valorar d’acord amb el barem següent:

-  Pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre: fins a 20 punts.

a) Diagnòstic inicial del pla: fins a 2 punts.

b) Adequació, contextualització, coherència i qualitat dels objectius i indicadors: fins a 4 punts.

c)  Gestió del pla: lideratge de l’equip responsable, estructures de coordinació, assignació de responsabilitats, temporalització i optimització de recursos: fins a 4 punts.

d) Pla de formació vinculat al projecte del centre: fins a 2 punts.

e) Àmbits d’intervenció educativa: fins a 6 punts.

f) Previsió de seguiment i avaluació del pla. Fixació de criteris, instruments i moments de l’avaluació: fins a 2 punts.

- Tasques realitzades i compromís del centre: fins a 12 punts.

a) Més del 70% dels membres del claustre i del consell escolar del centre han estat d’acord a participar en aquesta convocatòria: fins a 2 punts.

a.1. L’acord per a la incorporació del centre al programa té el suport de més del 70% dels professors del claustre: 1 punt.

a.2. L’acord per a la incorporació del centre al programa té el suport de més del 70% dels membres del consell escolar: 1 punt.

b) El centre ja ha posat en pràctica objectius i actuacions vinculats als àmbits d’intervenció descrits en el punt tercer de l’annex 1: fins a 2 punts.

c) Percentatge d’alumnes amb NESE del centre (o de l’etapa en la qual es desenvolupa el pla): fins a 2 punts.

c.1. Més del 30% d’alumnes amb NESE: 2 punt.

c.2. Més del 20% d’alumnes amb NESE: 1 punt.

c.3. Més del 15% d’alumnes amb NESE: 0,5 punt.

d) Percentatge de professors del claustre que han participat en formacions FeC o FiC del centre durant el curs 2016-2017: fins a 2 punts.

d.1. Més del 30% dels professors: 1 punt.

d.2. Més del 40% dels professors: 2 punts.

e) Percentatge de professors del claustre dels CEIP o percentatge del professorat de l’etapa on s’implementa el pla d’innovació pedagògica per als IES compromesos a participar en el pla de formació lligat al pla d’innovació per al curs 2017-2018: fins a 2 punts.

e.1. Més del 50% dels professors: 1 punt.

e.2. Més del 60% dels professors: 2 punts.

f) Percentatge de professors del claustre compromesos a participar en el procés d’avaluació i d’aprenentatge entre iguals propi del pla d’innovació per al curs 2017-2018: fins a 2 punts.

f.1. Més del 5% dels professors: 1 punt.

f.2. Més del 10% dels professors: 2 punts.

La Comissió de Selecció té facultats per resoldre totes les qüestions que sorgeixin durant el procediment de selecció i pot entrevistar les direccions dels centres sol·licitants, quan ho consideri necessari, amb la finalitat de concretar certs aspectes del pla. A més a més, pot demanar el suport i l’assessorament de persones especialitzades en la matèria per valorar les sol·licituds.

Sisè. Resolució de la convocatòria

La Comissió de Selecció, un cop valorats els plans presentats, ha d’emetre un informe, que ha de traslladar a l’òrgan instructor. Aquest informe ha de contenir una relació dels centres seleccionats, ordenada per ordre decreixent segons la puntuació obtinguda, i una relació dels centres no seleccionats.

A partir d’aquest informe, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de fer públiques les llistes provisionals de centres seleccionats, per ordre de puntuació, i dels no seleccionats. Aquesta llista s’ha de publicar a la pàgina web dela Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Amb aquesta publicació es considera realitzada la notificació als interessats.

Els centres exclosos disposen d’un termini de cinc dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les al·legacions que considerin oportunes. En aquest cas no es pot aportar documentació nova. Les al·legacions s’han d’enviar a l’adreça electrònica qualitat@dgplacen.caib.es dins el termini esmentat.

Després d’aquests terminis, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha d’elevar la proposta de selecció dels centres que s’han d’incorporar al programa al conseller d’Educació i Universitat, que ha de resoldre el procediment mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX 3

Sol·licitud d’admissió a la convocatòria per implantar plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres

..........................................................................................., director/a del centre

[Nom i llinatges]

......................................................................................................,

SOL·LICIT:

Que aquest centre docent sigui admès en la convocatòria per implantar plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres.

Per això, adjunt la documentació següent a aquesta sol·licitud:

* El Pla d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa del Centre.

* El certificat que acredita el suport donat pel Claustre de Professors i el Consell Escolar a la sol·licitud per participar en la convocatòria.

* El certificat de la direcció del centre que acredita l’adquisició de compromisos del centre i dels professors, que inclou:

- Els noms dels responsables de l’equip que impulsa el Pla i les tasques assumides.

- Els noms i els llinatges dels professors compromesos en la formació vinculada al Pla d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa del Centre per al curs 2017-2018, amb la indicació del tant per cent que suposen respecte del total del Claustre o percentatge del professorat de l’etapa per als IES.

- Els noms i els llinatges dels professors que participaran en el procés d’aprenentatge i assessorament entre iguals, amb la indicació del tant per cent que suposen respecte del total del Claustre. Aquest procés es basa en l’observació d’aula entre companys d’un mateix centre o d’altres centres, segons la modalitat triada.

.................... , ....... d.................... de 2017

[Signatura del director / de la directora] [Segell del centre]

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES

 

ANNEX 4

Calendari de la convocatòria per implantar plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18

 

Darrer dia per presentar sol·licituds

31 de març de 2017

Publicació a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (DGPOC) de la Resolució de la composició de la Comissió de Selecció

31 de març de 2017

Publicació a la pàgina web de la DGPOC de la Resolució provisional dels centres seleccionats

4 d’abril de 2017

Darrer dia per presentar al·legacions a la Resolució provisional

10 d’abril de 2017

Publicació al BOIB de la Resolució definitiva dels centres seleccionats

28 d’abril de 2017


Versió

Idioma