BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 158 - 17 / desembre / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14180

Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de octubre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el  termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica  el text íntegre de l'Ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÈS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS EXCLUSIUS I CÀRREGA O DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

Article 1. Fonament i naturalesa.

De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles del 15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament continua exigint de conformitat amb la present ordenança fiscal la taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per aparcaments exclusius i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys del domini públic local, amb autorització municipal, per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per aparcaments exclusius i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Article 3. Subjectes passius.

1. Son subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i entitats e l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s'atorguin l'autorització o les que es beneficiïn de l'aprofitament.

2. Son subjectes passius en concepte de substitut del contribuent els propietaris dels immobles on es doni el fet imposable d'aquesta ordenança per a l'entrada de vehicles i guals permanents.

3.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què fa referència a l'article 42 de Llei General Tributària.

4. Seran responsables subsidiaris les persones responsables de l'administració de la societat, la sindicatura, intervenció o liquidació de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i àmbit que disposa l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 4. Base imposable.

1. La base imposable d'aquesta ordenança vindrà determinada pels metres quadrats o lineals, necessaris o emprats pel beneficiari de la taxa regulada en aquesta ordenança. Com a mínim es prendrà per base imposable quatre metres lineals, en el supòsit de guals permanents.

2. Als efectes prevists per aplicar les tarifes contemplades en aquesta ordenança, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en les categories relacionades en la seva disposició addicional. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades en categoria diferent, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.

Article 5. Base liquidable.

No s'admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o comprovada per l’Administració.

Article 6. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes:

6.1.a) Per metre lineal de reserva permanent d'espai en la via pública  per aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

1a categoria

18,80 €

2ona categoria

14,90 €

3a categoria

11,30 €

6.1.b) El pintat dels primers quatre metres es considera inclòs en les tarifes anteriors.

6.1.c) Per la instal·lació d'un fitó al límit de la línia de reserva permanent:

Setanta-vuit euros, any de l'instal·lació; per fitó. Inclou el preu del fitó i les tasques d'instal·lació.

6.1.d) Deu euros, any posterior i següents; per fitó. Inclou el manteniment i la substitució si es el cas.

6.1.e) Per l'adquisició de la placa indicadora del decret d'autorització de gual permanent

21,00 €

Article 7. Normes de gestió.

1. Esta sotmesa a prèvia llicència municipal la taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1, per la qual s'exigeix la presentació de la següent documentació; declaració en què constin els elements necessaris per a la fixació de la taxa, el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles, rebut d'aigua i fems, llicència d'obertura quan pertoqui i una fotografia de la façana de l'immoble on es sol·licita el gual i/o l'instal·lació del fitó.

Aquesta sol·licitud d'autoritzacions es sotmeten a informe dels serveis tècnics municipals.

2. Una vegada concedida l'autorització es procedeix a l'autoliquidació de la taxa de conformitat amb l'article 27 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i les persones interessades hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoquin.

Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.

3. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.a) i 6 apartat 1.d) s'exigirà mitjançant padró anual, en el qual figuraran les persones afectades i les quotes respectives derivades de l'aplicació de la present ordenança, excepte les altes que es produeixin dins l'exercici que s'exigiran mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre  natural en què es concedeixi l'aprofitament.

4. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.c) s'exigirà mitjançant autoliquidació, en el moment de presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre  natural en què es concedeixi l'aprofitament.

5. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.e) s'exigirà mitjançant autoliquidació, en el moment de presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi l'aprofitament.

6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent a la presentació de la referida sol·licitud. En aquest cas, la persona interessada podrà sol·licitar la devolució proporcional dels trimestres no meritats a conseqüència de la presentació de la baixa. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant les quotes resultants.

Article 8.

1. Obligació de contribuir en les taxes regulades en aquesta ordenança neix:

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. Les quotes resultants de les taxes regulades en aquesta ordenança es meriten per trimestres naturals.

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, el dia primer de gener.

2. El pagament de les taxes es realitzarà:

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, es realitzarà el pagament a través de les entitats col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent llicència.

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, una vegada incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a través de les entitats col·laboradores mitjançant el document emés per l'Ajuntament, en els terminis reglamentaris fixats.

Article 9.

Les quotes no satisfetes en el període voluntari s'hauran de fer efectives pel procediment de constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de recaptació i normes supletòries i complementàries.

Article 10.

Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament general de recaptació.

Article 11.

Infraccions i sancions.

En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General Tributària i al Reglament General de Recaptació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Classificació i categoria de carrers, a efectes d’aplicació de les tarifes contemplades en la present ordenança.

PRIMERA CATEGORIA:

 • Alcúdia, avinguda d’
 • Antoni Maura, avinguda d’
 • Artà
 • Barco (fins a cantonada carrer de Jesús)
 • Bartomeu Coc
 • Bisbe Cima
 • Colon, Gran via de
 • Corró (alta)
 • Can Dureta
 • Font
 • Font Vella, plaça de la
 • Garroves
 • General Luque
 • Germanies
 • Glòria
 • Hostals
 • Jaume Armengol
 • Jaume I
 • Jaume II
 • Jaume Salord
 • Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
 • Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)
 • Mairata
 • Mostra
 • Murta
 • Orgúe, plaça de l'
 • Orient, plaça d’
 • Palmer (de plaça de Santa Maria la Major a Glòria)
 • Peraires (d’Hostals a Glòria)
 • Puresa (cantonada Bartomeu Coc fins a plaça de sa Font)
 • Ramon Llull (de General Luque a Bisbe Llompart)
 • Reis Catòlics (fins cantonada amb av. de Jaume I)   
 • Rentadors
 • Sant Bartomeu (de pl. d’Espanya a cantonada carrer de Martí Metge)
 • Sant Domingo, carrer de
 • Sirena
 • Tren, avinguda del (de Gral. Luque a Germanies confrontant amb carrers d’Antoni
 • Can Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)

SEGONA CATEGORIA:

 • Antoni Mateu, plaça d’
 • Biniamar
 • Blanquer, plaça del
 • Costa i Llobera
 • Formentor
 • Francesc de Borja Moll (des d’avinguda del Raiguer fins a carrer d’Antoni Mª Alcover)
 • General Weyler
 • Grifó
 • Jocs
 • Josep Balaguer
 • Joan d’Àustria (de general Luque fins Rubén Darío)
 • Juníper Serra
 • Lledoner, plaça del (tots els carrers confrontants)
 • Lluc, avinguda de (de Sor Clara Andreu a final)
 • Mancor
 • Miquel Bissellach
 • Miquel Servet
 • Mossèn Andreu Caimari
 • Pérez Galdós
 • Reis Catòlics, avinguda dels (de Jaume I fins a camí vell d’Alcúdia)
 • Teatre (del carrer de Can Vidal al carrer de les Coves)
 • Tren, avinguda del (confrontant amb carrers Joan Alcover i la Balanguera)

TERCERA CATEGORIA:

 • Pla, avinguda del
 • Boters, carrer dels
 • Ferrers, carrer dels
 • Joan d’Àustria (de Rubén Darío a final)
 • Menestrals, carrer dels
 • Pagesos, carrer dels
 • Quarter, carrer del
 • Sastres, carrer dels
 • Sencelles, carrer de
 • Vial A avinguda dels Teixidors  
 • Vial B avinguda dels Sabaters 
 • Vial C avinguda dels Capellers
 • Vial D avinguda dels Selleters
 • Vial E avinguda dels Teulers
 • Vial F avinguda dels Fusters    

Nota comú: els carrers no relacionats en els apartats anteriors seran de segona categoria.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en Ple el dia 27 de octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la modificació o derogació.

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 16 de desembre de 2016.

EL BATLE,
Virgilio Moreno Sarrió.


Versió

Idioma