BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 158 - 17 / desembre / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14178

Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d'ús públic municipals

Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de octubre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la vía pública o dels terrenys d'ús públic municipals.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el  termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica  el text íntegre de l'Ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA O DELS TERRENYS D'ÚS PÚBLIC MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa.

De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles del 15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament continua exigint de conformitat amb la present ordenança fiscal les taxes municipals que afecten les utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s'especifiquen en la descripció dels fets imposables, bases imposables i liquidables, tipus impositius i les quotes tributàries resultants que es contenen en aquesta ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable.

1. Vindrà determinat per qualsevol utilització o aprofitament especial del domini públic local, es faci o no amb autorització municipal.

2. En particular, aquesta ordenança afecta les utilitzacions o aprofitaments següents:

a) Ocupació del subsòl del domini públic municipal per transformadors, canonades per a la conducció de líquids fluids, dipòsits de líquids, cambres, passadissos, obertura de sondatges i rases que no siguin per a la connexió de serveis públics i qualssevol altres similars.

b) Ocupació del sòl del domini públic municipal per materials, enderrocs, tanques i

similars, aparells automàtics, puntals o estintols, pals, transformadors, per aparells automàtics accionats per monedes, per taules i cadires amb finalitat lucrativa, per quioscs, parades de cotxes de lloguer o autotaxis, per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles i atraccions que no tinguin caràcter permanent, per venda ambulant o per l'exercici d'indústries de carrer d'acord amb el que regulen les disposicions vigents o de rodatge cinematogràfic; en definitiva, per qualsevol ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la via pública o de terrenys d'ús públic que faci referència, afecti o beneficiï de manera particular els subjectes passius.

c) Ocupació de la volada del domini públic municipal per rails, pals, cables, aïlladors, caixes d'amarratge, de distribució o de registre i, en definitiva, per qualsevol altra utilització, ocupació o aprofitament de la volada de la via pública que faci referència de manera particular als subjectes passius, els afecti o els beneficiï.

Article 3. Obligats al pagament.

1) Són subjectes passius de les presents taxes en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques, com també els ens descrits en l'article 36 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), que utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular o en gaudeixin en qualsevol de les formes descrites en l'article segon d'aquesta ordenança fiscal, sense perjudici del que disposa l'apartat següent.

2) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què fa referència a l’article 42 de la Llei general tributària.

3) Seran responsables subsidiaris les persones responsables de l'administració de les societats, la sindicatura, la intervenció o liquidació de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i àmbit que disposa l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 4. Base imposable.

1. La base imposable d'aquesta ordenança vindrà determinada pels metres quadrats o lineals, segons la descripció que es farà en les tarifes aplicables, necessaris o emprats pel beneficiari de la taxa regulada en aquesta ordenança.

2. Als efectes prevists per aplicar les tarifes contemplades en aquesta ordenança, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en les categories relacionades en la seva disposició addicional. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades en categoria diferent, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.

Article 5. Base liquidable.

No s'admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o comprovada per l’Administració.

Article 6. Deute tributari.

L'ocupació i l’aprofitament de la via pública o terrenys d'ús públic es regiran per les tarifes contingudes en el quadre que s’adjunta al final.

Article 7. Normes de gestió i cobrança.

Se sotmetran a prèvia llicència, concessió o autorització tots els aprofitaments i utilitzacions regulades en aquesta ordenança i s’autoliquidarà la taxa conformement a l’article 27 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i formularà una declaració en què consti la superfície de l’aprofitament i els elements a instal·lar, dies prevists de l’ocupació i uns plànols detallats; es delimitarà la superfície que es pretén ocupar i la seva situació dins el municipi.

En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar a aquest ajuntament la devolució de l’import corresponent, sempre que no s’hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el domini públic local i també quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no s’exerceixi.

No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi autoliquidat la taxa i les persones interessades hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoquin.

Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.

Article 8. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.

2. Una vegada autoritzada l'ocupació o aprofitament, si no es va determinar amb exactitud la duració de l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presenti la declaració de baixa per les persones interessades.

3. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent a la presentació de la referida sol·licitud. En aquest cas, la persona interessada podrà sol·licitar la devolució proporcional dels trimestres no meritats a conseqüència de la presentació de la baixa. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant les quotes resultants.

Article 9.

1. Obligació de contribuir en les taxes regulades en aquesta ordenança neix:

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. Les quotes resultants de les taxes regulades en aquesta ordenança es meriten per trimestres naturals.

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, el dia primer de gener.

2. El pagament de les taxes es realitzarà:

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, es realitzarà el pagament a travès de les entitats col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent llicència.

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, una vegada incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a través de les entitats col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament, en els terminis reglamentaris fixats.

Article 10.

Les quotes no satisfetes en el període voluntari s'hauran de fer efectives pel procediment de constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de recaptació i normes supletòries i complementàries.

Article 11.

Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament general de recaptació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Classificació i categoria de carrers, a efectes d’aplicació de les tarifes contemplades en la present ordenança.

PRIMERA ESPECIAL:

 • Àngel, plaça de l’ (de J. Armengol a Salord)                    
 • Bisbe Llompart
 • Born (alta)
 • Campana
 • Coll
 • Comerç
 • Espanya, plaça d’
 • Estrella
 • Llibertat, plaça d’
 • Major
 • Mare de Déu de Lluc, plaça de la (alta)
 • Miquel Duran (alta)
 • Mossèn Bernat Salas
 • Pau (alta)
 • Peix
 • Quartera, plaça de la
 • Rubí
 • Sant Domingo, plaça de
 • Sant Francesc ( de Pau fins a Born) (alta)    
 • Santa Maria la Major, plaça de

PRIMERA CATEGORIA:

 • Alcúdia, avinguda d’
 • Antoni Maura, avinguda d’
 • Artà
 • Barco (fins a cantonada carrer de Jesús)
 • Bartomeu Coc
 • Bisbe Cima
 • Colon, Gran via de
 • Corró (alta)
 • Can Dureta
 • Font
 • Font Vella, plaça de la
 • Garroves
 • General Luque
 • Germanies
 • Glòria
 • Hostals
 • Jaume Armengol
 • Jaume I
 • Jaume II
 • Jaume Salord
 • Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
 • Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)
 • Mairata
 • Mostra
 • Murta
 • Orgúe, plaça de l'
 • Orient, plaça d’
 • Palmer (de plaça de Santa Maria la Major a Glòria)
 • Peraires (d’Hostals a Glòria)
 • Puresa (cantonada Bartomeu Coc fins a plaça de sa Font)
 • Ramon Llull (de General Luque a Bisbe Llompart)
 • Reis Catòlics (fins cantonada amb av. de Jaume I)   
 • Rentadors
 • Sant Bartomeu (de pl. d’Espanya a cantonada carrer de Martí Metge)
 • Sant Domingo, carrer de
 • Sirena
 • Tren, avinguda del (de Gral. Luque a Germanies confrontant amb carrers d’Antoni
 • Can Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)

SEGONA CATEGORIA:

 • Antoni Mateu, plaça d’
 • Biniamar
 • Blanquer, plaça del
 • Costa i Llobera
 • Formentor
 • Francesc de Borja Moll (des d’avinguda del Raiguer fins a carrer d’Antoni Mª Alcover)
 • General Weyler
 • Grifó
 • Jocs
 • Josep Balaguer
 • Joan d’Àustria (de general Luque fins Rubén Darío)
 • Juníper Serra
 • Lledoner, plaça del (tots els carrers confrontants)
 • Lluc, avinguda de (de Sor Clara Andreu a final)
 • Mancor
 • Miquel Bissellach
 • Miquel Servet
 • Mossèn Andreu Caimari
 • Pérez Galdós
 • Reis Catòlics, avinguda dels (de Jaume I fins a camí vell d’Alcúdia)
 • Teatre (del carrer de Can Vidal al carrer de les Coves)
 • Tren, avinguda del (confrontant amb carrers Joan Alcover i la Balanguera)

TERCERA CATEGORIA:

 • Pla, avinguda del
 • Boters, carrer dels
 • Ferrers, carrer dels
 • Joan d’Àustria (de Rubén Darío a final)
 • Menestrals, carrer dels
 • Pagesos, carrer dels
 • Quarter, carrer del
 • Sastres, carrer dels
 • Sencelles, carrer de
 • Vial A avinguda dels Teixidors          
 • Vial B avinguda dels Sabaters 
 • Vial C avinguda dels Capellers
 • Vial D avinguda dels Selleters
 • Vial E avinguda dels Teulers
 • Vial F avinguda dels Fusters    

Nota comú: els carrers no relacionats en els apartats anteriors seran de segona categoria.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en Ple el 27 d'octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la modificació o derogació.

Quadre de tarifes aplicables a partir del dia 01/01/2017, amb relació a l’Ordenança fiscal reguladora de l’ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública:

QUADRE DE TARIFES VIGENTS PER O. V. PÚBLICA

1.- Ocupació del subsòl, amb autoliquidació de la taxa:

a) Per ocupació del subsòl de la via pública per m2 o fracció

 0,95 €

b) Per cada transformador a l'any

 30,16 €

c) Per canonades per a la conducció de líquids fluids per metre lineal a l'any 

0,50 €

d) Per dipòsit de líquids, cambres, passadissos per m2 a l'any

 3,03 €

e) Per l'obertura de sondatges i rases per m2 i dia o fracció que no siguin per a la connexió de serveis públics

4,49 €

2.- Ocupació del sòl:

2.1) Per materials, enderrocs, tanques i similars i aparells automàtics, amb dipòsit previ de la taxa:

- Per cada puntal o estintol, per dia

  0,17 €

- Per cada pal, per dia 

  0,28 €

- Per cada transformador per m2 a l'any

 20,13 €

- Per aparells automàtics accionats per monedes, per cada un i any

 20,13 €

2.2) Ocupació de taules i cadires amb finalitat lucrativa: per metre quadrat o fracció i dia natural o fracció d'ocupació, i que s'atengui a la vigència de la llicència i amb l'autoliquidació de la taxa.

Als efectes de la fixació de la taxa, l’Administració podrà considerar la correspondència següent entre instal·lacions de diversos tipus i superfície ocupada:

1- Per cada taula

1,00 m2

2- Per cada cadira

0,50 m2

3- Per cada test, para-sols i similar

0,50 m2

2.2.a) Autoritzacions anuals: m2/any  

Carrers de 1a especial

 25,17 €

Carrers de 1a categoria

 20,13 €

Carrers de 2a categoria

 13,06 €

Carrers de 3a

 6,67 €

2.2.b) Autoritzacions per dia natural o fracció, festiu o de mercat setmanal (no incloses en l'autorització anual, per tractar-se d’ampliacions); m2/dia

Carrers de 1a especial

 2,75 €

Carrers de 1a categoria

 2,19 €

Carrers de 2a categoria

 1,29 €

Carrers de 3a 

 0,78 €

2.2.c) Autoritzacions per dia natural o fracció, referit al Dimecres Bo, Dijous Bo i festes de Sant Abdon i Sant Senén (no incloses en l’autorització anual):

Carrers de 1a especial 

 5,49 €

Carrers de 1a categoria 

 4,43 €

2.2.d) Autoritzacions per dia natural o fracció, en dia feiner (ampliacions de l'autorització anual o altres supòsits):

Carrers de 1a especial

 1,35 €

Carrers de 1a categoria

 1,12 €

Carrers de 2a categoria

     0,62 €

Carrers de 3a 

 0,39 €

En cap cas s'autoritzarà l'ocupació descrita en els paràgrafs anteriors sobre les

 calçades dels carrers oberts al trànsit.

3. Per quiosc, és a dir, petites construccions o instal·lacions de caràcter permanent, amb una ocupació privativa d'un mínim de 6m2, per a l'exercici d'activitats comercials o industrials a l'any i amb l' autoliquidació de la taxa, durant el primer exercici, per any:

3.a) Quioscs, amb un mínim de 6 m2, que ocupen vies públiques municipals:

- Vies de 1a categoria especial (per quiosc fins a 6 m2)

415,94 €

. Vies de 1a categoria (per quiosc fins a 6 m2)

 331,06 €

- Vies de 2a categoria (per quiosc fins a 6 m2)

 161,30 €

- Vies de 3a (per quiosc fins a 6 m2) 

 67,05 €

Per cada m2 d’excés se satisfarà: 

- Vies de 1a especial

 69,30 €

- Vies de 1a categoria

 55,28 €

- Vies de 2a categoria

26,85 €

- Vies de 3a  

 11,16 €

4. Ocupació de cotxes de lloguer o servei de taxi en la via pública:  

Per cada estacionament, anualment 

 80,68 €

5. Per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles i atraccions que no tinguin caràcter permanent:

5.a) En el mercat setmanal del Dijous

5.a.1)  Parades per a la venda de productes del sector primari per metre lineal o fracció: 

- Any natural

 25,57 €

5.a.2) Altres parades de venda de productes manufacturats, espectacles i atraccions, etc., per metre lineal i segons la categoria de la via a on està situada la parada de venda:

- Carrers de categoria especial, com són: Sirena, Major, plaça de Sta. Maria la Major, Comerç, Jaume Armengol,Corró, Bisbe Llompart, plaça de la Quartera, plaça d'Espanya, plaça de la Llibertat, Músic Salas, plaça de l'Angel i Rubí

Per any/ml

108,88 €

- La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria normal:

Per any/ml

 99,12 €

5.a.3) Altres parades de venda de productes manufacturats, espectacles i atraccions, etc., per metre lineal i segons la categoria de la via a on està situada la parada de venda:

- Carrers de categoria especial, com són: Sirena, Major, plaça de Sta. Maria la Major, Comerç, Jaume Armengol,Corró, Bisbe Llompart, plaça de la Quartera, plaça d'Espanya, plaça de la Llibertat, Músic Salas, Plaça de l'Angel i Rubí

Pel període d'abril a octubre/ml

63,51 €

- La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria normal:

Pel període d'abril a octubre/ml

57,82 €

5.b) Per la venda de productes usats, en el mercadet de diumenges o "rastro":

- Per any natural i ml 

25,57 €

- Per dia i ml

3,56 €

- Per productes agrícoles, per dia i ml

1,05 €

5.c) Per la venda de productes manufacturats i del sector primari, en el Mercat del Dijous Bo, per metre lineal

10,09 €

5.d) Per la venda de productes manufacturats i del sector primari, en el Dimecres Bo, per metre lineal

6,28 €

5.e) Activitats temporals: ml/dia

 5.e.1) Tómboles, casetes de tir, xurreries, parades de venda ambulant i similars: ml/dia

- Dijous Bo

10,09 €

- Festius i Dimecres Bo

6,28 €

 - Dissabtes o feiners amb activitat

2,07 €

5.e.2) Atraccions tot el perímetre de les quals (exterior i interior) es apte per a la seva utilització o aprofitament per part dels usuaris i estan subjectes a l'acreditacio de projecte tipus convalidat per la Direcció General de Funció Pública (cotxes de xoc, cavallets, etc.):          m2/dia

- Dijous Bo

1,23 €

- Diumenges i Dimecres Bo

 0,95 €

- Dissabtes i dies feiners amb activitat

   0,28 €

6.- Per activitats subjectes a llicència que empren la via pública d'acord amb el que regulen les disposicions vigents o de rodatge cinematogràfic, amb autoliquidació de la taxa corresponent:

- Al dia

151,21€

- Per venda ambulant i repartiment de publicitat dinàmica o estàtica d'activitats comercials o similars (amb una autorització administrativa prèvia)       

151,21 €

7.- Per qualsevol ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la via pública o de terrenys d'ús públic no prevista en els apartats anteriors es pagarà pel concepte més anàleg, però sempre amb un mínim de

78,55 €

8.- Ocupació de la volada de la via pública: 

8.a) Rails, pals, cables, aïlladors, etc., que s’estableixin o volin sobre la via pública: 

- Rails, per metre lineal, a l’any

 2,47 €

- Pals de ferro, per unitat i any

 15,08 €

- Pals de fusta, per unitat i any

 7,51 €

- Cables, per metre lineal i any

 0,50 €

- Aïlladors, per unitat i any

 0,06 €

- Caixes d'amarratge de distribució o registre per unitat i any

1,79 €

8.b) Per qualsevol altra utilització, ocupació o aprofitament de la volada de la via pública que no està prevista en els apartats anteriors s'ha de pagar segons el concepte més anàleg i sempre amb un mínim de

78,55 €

9.- Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública, per caixer i any/ vies categoria unica

509,35 €

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 16 de desembre de 2016.

EL BATLE,
Virgilio Moreno Sarrió.


Versió

Idioma