BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 158 - 17 / desembre / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14175

Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de les taxes sobre els serveis de cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal

Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de octubre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el  termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica  el text íntegre de l'Ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTERIS I ALTRES SERVEIS FUNEBRES DE CARACTER MUNICIPAL

Article 1. Fonaments i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, i de conformitat amb el que es disposa en els articles del 15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint la taxa sobre el servei de cementeris i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del RD legislatiu esmentat anteriorment.

Aquesta ordenança fiscal també es dicta per desenvolupar l’article 145 de la vigent Ordenança municipal del cementeri i policia sanitària mortuòria.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementeri municipal, la cremació i altres serveis funeraris especificats en les tarifes contingudes a la present ordenança.

Article 3. Subjectes passius.

Son subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis funeraris que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 4. Responsables

1) Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).

2) En són responsables subsidiaris els administradors/ores de les societats i els síndics/síndiques, els interventors/ores o liquidadors/ores de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Meritament.

1. El meritament neix a partir de l'autorització de la prestació dels serveis o activitats, o de la concessió dels drets regulats en la tarifa d'aquesta ordenança.

2. La taxa del Servei Conservació i Atenció del Cementiri, cas en què l'obligació ha de ser anual; neix per primera vegada amb la concessió de la unitat d’enterrament (segons la descripció que realitza l’article 18 de la vigent Ordenança del cementeri i policia sanitària mortuòria, a partir d’ara OMCPSM, i el primer dia de cada anualitat per als exercicis posteriors).

Article 6. Exempcions.

Estan exempts del pagament d'aquestes taxes:

a) Estaran exempts del pagament del servei d'inhumació, exhumació i les despeses d'administració, conservació, vigilància, neteja i decència del cementiri, aquelles persones amb total manca o greu insuficiència de mitjans econòmics.

La valoració d'aquests mitjans i concessió en el seu cas d'exempció correspondrà a l'Ajuntament previ informe dels serveis socials municipals. Es requisit indispensable que el domicili mortuori de la persona difunta radiqui en aquest municipi.

b) Les exhumacions ordenades per l'Autoritat Judicial.

Article 7. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:

1. Concessió dels drets funeraris de terrenys per construir unitats d’enterrament: en la concessió a persones naturals o jurídiques de terrenys per a la construcció de capelles, criptes, sepultures, etc., en cada cas particular, la tarifa a percebre ha de ser determinada per mitjà de la valoració tècnica. La cessió d'aquests terrenys obliga els titulars de la concessió a construir-hi les capelles, criptes, sepultures, etc., projectades en el termini que marca l’article 34 de l’OMCPSM de conformitat amb la llicència urbanística sol·licitada.

2. Concessions dels drets funeraris d’unitats acabades segons projecte municipal regulador: en la cessió de drets funeraris a perpetuïtat de capelles, criptes, sepultures, nínxols, etc., els tipus de percepció han de ser determinats per l'Ajuntament en ple i han d'estar amb relació al cost de l'obra realitzada i la superfície del solar que ocupi. Com a cost de l'obra cal imputar, a més del cost previst d'execució del projecte, els interessos dels possibles crèdits que la financen, el valor dels terrenys que s'hagin ocupat i, en definitiva, el valor de tots aquells elements que, directament o indirectament, determinin aquest cost, com explicita l’article 24, apartat segon de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3. Per atendre les despeses d’administració, conservació, vigilància, neteja i decència del cementiri se satisfaran per unitat i any les següents quotes:

Columbaris, unitat d'enterrament amb una cabuda de sols una inhumació

9,00 €

Sepultures i nínxols de cabuda múltiple

18,00 €

Panteons

35,00 €

Capelles

138,00 €

4. INHUMACIONS O ENTERRAMENTS

S'estableixen tres tarifes;

1era tarifa.- Inhumacions o enterraments  realitzats  de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

2ona tarifa.- Inhumacions o enterraments que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres o les que es realitzin en dissabte.

3era tarifa.-  Inhumacions o enterraments que es realitzen a les persones físiques que siguin titulars o co-titulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament del cementeri municipal d'lnca o siguin parents del titular fins al quart grau de consaguinitat o segon grau per afinitat o cònyuge del titular, tarifa que no es podrà aplicar a les inhumacions o enterraments que es realitzin a partir de les 14 del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

4.1.- Inhumació o enterrament

a nínxol/sepultura, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

40,20 €

4.2.- Inhumació o enterrament a panteó/capella, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

50,50 €

4.3.- Inhumació o enterrament a columbari, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

20,20 €

4.4.- Inhumació o enterrament a nínxol/sepultura, realitzades a partir de les 14 del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte

50,25 €

4.5.- Inhumació o enterrament a  panteó/capella, realitzades a partir de les 14 del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte

63,12 €

4.6.- Inhumació o enterrament a columbari, realitzades a partir de les 14 del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte

25,25 €

4.7.- Inhumació o enterrament a nínxol/sepultura, realitzades de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, a les persones físiques que siguin titular o co-titulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com estableix la tarifa tercera.

2 €

4.8.- Inhumació o enterrament a panteó/capella, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, a les persones físiques que siguin titular o co-titulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com estableix la tarifa tercera.

2,50 €

4.9.- Inhumació o enterrament a columbari, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores a les persones físiques que siguin titular o co-titulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com estableix la tarifa tercera.

1 €

5. EXHUMACIONS I TRASLLATS.

S'estableixen dues tarifes:

1era tarifa.- Exhumacions i trasllats  realitzats  de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

2ona tarifa.- Exhumacions i trasllats que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i els que es realitzin en dissabte.

5.1.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat d'enterrament a una altra, dins del mateix cementeri, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

60,60 €

5.2.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat d'enterrament cap a un altre cementeri, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

60,60 €

5.3.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat d'enterrament a la fossa comú, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

60,60 €

5.4.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat d'enterrament al crematori municipal, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

60,60 €

5.5.- Per exhumació i trasllat d'unes cendres per custòdia familiar, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

60,60 €

5.6.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver, despulles mortals o cendres, realitzades a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

75,75 €

6. NETEGES

S'estableixen dues tarifes:

1era tarifa.- Neteges que es realitzen de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

2ona tarifa.- Neteges que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i les que es realitzin en dissabte.

6.1.- Per netega de nínxol/sepultura per plaça, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

50,50 €

6.2.- Per netega de panteó/capella per plaça, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

60,60 €

6.3.- Per netega de nínxol/sepultura, realitzades a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

63,12 €

6.4.- Per netega de panteó/capella, realitzades a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

75,75 €

7. EXPEDICIO DE NOUS TÍTOLS, CESSIONS, TRASPASSOS, DUPLICATS I SIMILARS.

7.1.- Expedició de nous títols per transmissió de drets funeraris

35,00 €

7.2.- Expedició de duplicats

18,00 €

8. CUSTÒDIA DE CADÀVERS

8.1.- Lloguer temporal (mínim 5 anys) per plaça

100,00 €

8.2.- Pròrroga especial d'un any

20,00 €

8.3.- Per dia o fracció d'estada al dipòsit o cambra frigorífica

15,10 €

8.4.- Per dia o fracció d'estada al dipòsit o cambra frigorífica de les persones físiques que siguin titulars o co-titulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament del cementeri municipal d'lnca o siguin parents del titular fins al quart grau de consaguinitat o segon grau per afinitat o cònyuge del titular

1 €

9.- UTILITZACIÓ DE LA SALA D'EMBALSAMAMENT

S'estableixen tres tarifes:

1era tarifa.- Utilització de la sala d'embalsamament de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

2ona tarifa.- Utilització de la sala d'embalsamament que es realitzi a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i la que s'utilitzi en dissabte.

3era tarifa.- Utilització de la sala d'embalsamament de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, a les persones físiques que siguin titulars o co-titulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament del cementeri municipal d'lnca o siguin parents del titular fins al quart grau de consaguinitat o segon grau per afinitat o cònyuge del titular.

9.1.- Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

126,00 €

9.2.- Utilització de la sala d'embalsamament sense  personal, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

86,00 €

9.3.- Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

157,50 €

9.4.- Utilització de la sala d'embalsamament sense  personal a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

107,50 €

9.5.- Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, per les persones físiques que siguin titulars o co-titulars  d'un dret funerari a perpetuïtat, tal com estableix la tarifa tercera. 

6,00 €

9.6.- Utilització de la sala d'embalsamament sense  personal de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, per les persones físiques que siguin titulars o co-titulars  d'un dret funerari a perpetuïtat, tal com estableix la tarifa tercera.

4,00 €

10.- INCINERACIONS

S'estableixen dues tarifes:

1era tarifa.- Incineracions realitzades  de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

2ona tarifa.-  Incineracions que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i els que es realitzin en dissabte.

10.1.- Servei incineració cadàver, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores. 

650,00 €

10.2.- Servei incineració de restes, fetus o membres, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

325,00 €

10.3.- Servei incineració cadàver realitzades a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte. 

850,00 €

10.4.- Servei incineració de restes, fetus o membres, realitzades a partir de les 14 hoires del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte

425,00 €

11.- OBERTURA D'UNITATS D'ENTERRAMENT

12.1.- De nínxol, sepultura i columbari

21,00 €

12.2.- De panteó i capella

42,00 €

12.- ALTRES SERVEIS

Les tarifes corresponen a l´ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal de dilluns a divendres. La tarifa de l'ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal  en dissabte, diumenge o dia festiu tindran un increment respecte de la seva tarifa ordinària.

13.1.- Altres serveis no descrits, motivats per l'ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal, per hora de servei, prèvia autorització municipal, de dilluns a divendres

20,20 € preu hora

13.2.- Altres serveis no descrits, motivats per l'ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal, per hora de servei, prèvia autorització municipal, dissabtes, diumenges o festius

25,25 € preu hora

Article 8. Administració i cobrament

1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l'obtenció dels serveis objecte d'aquesta ordenança han de sol·licitar-los mitjançant una instància dirigida al batle-president amb la documentació reglamentàriament exigible.

2. A la Secretaria General es porta un registre de sol·licituds de concessions de drets d’unitats funeràries, als efectes de control i seguiment de les futures concessions.

3. Per a l’autorització de qualssevol dels serveis que es presten en el Cementeri Municipal, a més del que disposa l’article 84 de l’OMCPSM és obligatòria l’acreditació prèvia del pagament del darrer rebut posat al cobrament pel concepte de conservació del Cementeri Municipal, i no és d’aplicació l’article 85 de la referida Ordenança de cementeri i policia sanitària. Així mateix, la persona/ones encarregada/ades de prestar els referits serveis recordarà/recordaran a les persones sol·licitants l’obligació de procedir als canvis de titularitat que en el seu cas es provoquin, com es descriu en l’article 109 de la referida Ordenança municipal del cementeri i policia sanitària.

4. La Batlia podrà autoritzar convenis de col·laboració en la gestió dels serveis descrits en les tarifes de la present Ordenança.

Article 9.

1. Es practicarà la liquidació d'acord amb la legislació tributària conformement als informes que es troben en aquest ajuntament dels serveis, activitats i drets autoritzats, en cada cas, que permeti aquesta.

2. Als efectes d'aplicació i efectivitat de la taxa per serveis de conservació de cementiris i serveis anàlegs, continguts en les tarifes d'aquesta ordenança, es renovarà anualment el padró corresponent de contribuents d'aquests serveis, i es formaran els rebuts per al cobrament de la taxa corresponent.

Article 10.

1. Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps es faran efectives per la via de constrenyiment.

2. De conformitat amb l’article 109 de l’OMCPSM, la falta de pagament de cinc anys seguits dels drets de meritació anual de conservació del Cementeri provoca la declaració de caducitat del dret funerari oportú.

Article 11. Partides per cobrar fallides

Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives per la via de constrenyiment, i per a la seva declaració es formalitzarà l'expedient oportú d'acord amb el que preveu el Reglament vigent.

Article 12. Defraudació i penalitat

Les infraccions i defraudacions dels drets d'aquesta exacció municipal, sense perjudici del pagament de les quantitats defraudades per les persones interessades, s'atendran al que disposen els articles continguts en el títol IV, de la Llei tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).

Disposició transitòria. El servei de vetlador es mantindrà vigent en l'ordenança fiscal existent mentres no s'aprovi definitivament la nova ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei del vetlatori municipal.

Disposició final única. Vigència.

La present Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple el dia 27 d'octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà en vigor fins que no s'acordi modificació o derogació.

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 16 de desembre de 2016.

EL BATLE,
Virgilio Moreno Sarrió.


Versió

Idioma