BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 158 - 17 / desembre / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14174

Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram

Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de octubre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis de clavegueram.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de l'Ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017.

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM

NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT.

ARTICLE 1.

1.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament continua exigint la "Taxa per prestació del servei de clavegueram", que s'ha de regir per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que es preveu a l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

FET IMPOSABLE

ARTICLE 2.

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa:

a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal.

b) L'evacuació d'excretes, d’ aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de claveguerem municipal, sense incloure el seu tractament per depuració.

c) La construcció per l’Ajuntament de les preses i elements necessaris per dur a terme la connexió a la xarxa de clavegueram municipal a petició del propietari de l’immoble.

2.- No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades en ruïna o que tenguin la condició de solar o terreny.

3.- Els serveis, que essent de competència municipal, tenguin caràcter obligatori en virtut del precepte legal o per la disposició dels Reglaments o Ordenances de Policia d'aquest Ajuntament, així com d'altres que siguin provocats pels interessats o que especialment redundin en el seu benefici, ocasionaran l’obligació de contribuir per aquesta taxa encara que aquests no hagin sol.licitat la prestació de tals serveis.

SUBJECTES PASSIUS

ARTICLE 3.

1.- Es determina per la prestació de qualsevol dels serveis enumerats en l’article anterior. No obstant es pressumeix que l’existència de la xarxa de clavegueram en una via pública suposa la prestació del servei descrit en l’apartat segon ,lletra b) de l’article anterior a favor de tots els immobles existens en la referida via.

2.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que sigui:

a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, la persona propietària, persona usufructuària o titular del domini útil de la finca.

b) En el cas de prestació de serveis del número 2.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: persones propietàries, usufructuàries, habitants o arrendatàries, fins i tot en precari. En qualsevol cas, per persones titulars o abonats dels contractes de subministrament d’aigua potable.

En tot cas, tendrà la consideració de substitut del contribuent de la persona ocupant o usuària dels habitatges o locals la persona propietària d'aquests immobles, que podrà repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

c) Quan l’immoble no disposi del servei de subministrament d’aigua potable a través de la xarxa general,els propietaris en els supòsits de vivendes, i els titulars de les activitats, en el cas d’explotacions comercials o industrials.

RESPONSABLES

ARTICLE 4.

1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei 58/2003, General Tributària.

2.- Són responsables subsidiaris les persones responsables de l'administració de la societat, la sindicatura, intervenció o liquidació de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

QUOTA TRIBUTÀRIA

ARTICLE 5.

Les tarifes a aplicar son les següents:

A) Serveis de clavegueram que apareixen descrits en l'article segon, apartat primer, lletra a i b):

1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà en funció de la naturalesa i destinació dels immobles d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex I.

2.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram s'exigirà una sola vegada.

3.- Les quotes regulades en l'ordenança tenen el caràcter anual i son irreduïbles i es faran efectives de conformitat amb el sistema general de recaptació establert en aquest municipi i conforme al Reglament General de Recaptació.

B) Per les realitzacions de presa a la xarxa general que apareixen descrits en l'article segon, apartat primer, lletra d):

1. Nou pou de registre sobre red existent, fins a 2 metres de fondària incloent l'obturació i obertura de les connexions necessàries i els mitjans necessaris pel desviament de l'aigua efluyent:

Import total: 968,00 €/unitat.

2. Acomesa d'aigües residuals de fins a 5 metres de longitud (entre línea de façana i xarxa), incloent pou de bloqueig de formigó prefabricat.

Import total: 1.391,50 €/unitat.

3. Suplement per cada metre lineal d'acomesa que excedeix dels 5 metres lineals contemplats en el punt anterior.

Import total: 205,70 €/ml.

4. Pou de bloqueig de formigó prefabricat, de dimensions 580x420 mm i amb tapes de dimensions 560x385 mm.

Import total: 363,00 €/unitat.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

ARTICLE 6.

1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.

MERITACIÓ

ARTICLE 7.

1. Es meritarà la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable, i s'entén per iniciada quan:

a) En la data de la presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu les ha de formular expressament.

b) Des que es dugui a terme l'efectiva presa a la xarxa de clavegueram municipal. La meritació per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència de presa i sense perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugi instruir per la seva autorització.

2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigua pluvial, negres i residuals, tenen caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tenguin façana a carrers, places o vies públiques en que hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres, i es meritarà la Taxa encara que les persones interessades no procedeixin a efectuar la presa a la xarxa.

3. El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els casos d'alta o cessament en la utilització del servei; en aquests casos, el període impositiu s'ajustarà a n'aquesta circumstància amb el prorrateig de la quota establerta en els apartats següents.

4. Anualment es formarà un Padró on figuraran els contribuents afectats i les quotes que es liquiden per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al públic per quinze dies a efectes de reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauló d'Anuncis Municipal.

5. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base pels documents cobratoris corresponents.

6. Les Altes que es produeixin dins de l'exercici, sortiran efectes des de la data en que neixi l'obligació de contribuir; a tal efecte, els subjectes passius presentaran la corresponent declaració d'alta i bases tributàries amb anterioritat i com requisit previ a l'inici de la prestació del servei.

7. Per l'Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació corresponent a l'Alta en el Padró, amb expressió de:

a) Els elements essencials de la liquidació.

b) Els mitjans d'impugnació que puguin ésser exercitats amb indicació de terminis i organismes en que hauran d'ésser interposats.

c) Lloc, termini i forma en que haurà d'ésser satisfet el dret tributari.

Quan l'alta s'hagi produït en el primer semestre de l'any, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a l'esmentat exercici la quota íntegra. Si l'inici del servei té lloc en el segon trimestre de l'any, es liquidarà la meitat de la quota anual.

8. Si es cessa en l'ús del servei durant el primer semestre de l'exercici, procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà cap devolució.

9. S'entendrà que una vivenda cessar en l'ús del servei quan aquesta perdi la condició d'habitabilitat, i així vengui certificat per personal tècnic competent. Els locals cessaran en l'ús del servei quan es cessi definitivament en l'activitat.

10. Les quotes liquidades i no satisfetes dins el període voluntari, es faran efectives per la via de constrenyiment, segons les normes del Reglament General de Recaptació.

12. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i els serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada s'hagi concedida, practicaran la liquidació que procedeixi, que serà notificada per a l'ingrés directe en la forma i terminis que assenyali el Reglament General de Recaptació.

INFRACCIONS I SANCIOINS

ARTICLE 8.

1. En tot quant faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també sobre les sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s'avindrà allò que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.

 

ANNEX

QUADRE DE TARIFES DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

Epígraf

Concepte

Import

1.

Per cada vivenda

20 €

2.

Per bars, restaurants i cafeteries

2.1.

Amb superfície fins a 100 m2

70 €

3.2.

Superfície major a 100 m2, s'incrementarà la quota 3.1. amb 0,60 € per metre quadrat

4.

Per locals comercials resta activitats

4.1.

Amb superfície fins a 100 m2

50 €

4.2.

Superfície major a 100 m2, s'incrementarà la quota 4.1. amb 0'60 € per metre quadrat

5.

Locals industrials

5.1.

Amb superfície fins a 150 m2

100 €

5.2.

Superfície major a 150 m2, s'incrementarà la quota 5.1. amb 0,70 € per metre quadrat

6.

Centres d'ensenyament

6.1.

Fins a 200 alumnes

75 €

6.2.

De 201 alumnes a 800 alumnes

150 €

6.3.

De més de 801 alumnes

300 €

7.

Centres Hospitalaris

6.500 €

8.

Residencies

850 €

9.

Bugaderies

250 €

10.

Llicència de presa a la xarxa de clavegueram

100 €

DISPOSICIO FINAL.

La present Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple el dia 27 d'octubre de 2016.entrarà en vigor el día 1 de gener de 2017 i continua en vigor mentre no s'acordi la modificació o derogació.

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

  

Inca, 16 de desembre de 2016

EL BATLE,

Virgilio Moreno Sarrió


Versió

Idioma