BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 142 - 10 / novembre / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 12681

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal vehicles de tracció mecànica

Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’ Impost de vehicles de tracció mecànica.

Sotmès l'acord al tràmit d'informaciió pública i no havent-se presentat al·legacions dins el  termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica  el text íntegre de l'Ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017.

"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CAPÍTOL 1

Disposició general

ARTICLE 1

Conformement a l’article 15.2, amb relació a l’article 59.1, tots dos de l’RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament exigirà l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, d'acord amb les normes contingudes a la present ordenança.

CAPÍTOL 2

Naturalesa i fet imposable

ARTICLE 2

1. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat de vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat als registres públics corresponents i mentre no se n’hagi donat de baixa. Als efectes d’aquest impost, també es consideraran aptes els vehicles amb permisos temporals i matrícula turística.

3.  No estan subjectes a aquest impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica amb càrrega útil no superior als 750 quilograms.

CAPÍTOL 3

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 3

1. Estaran exempts de l’impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels països respectius, identificats externament i a condició de reciprocitat en l'extensió i el grau. Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic..

c) Els vehicles respecte dels quals així se derivi del que es disposi en Tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantenguin les dites circumstàncies, tant per als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com per als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament.

Als efectes del que es disposa en aquest apartat, es consideraran persones amb minusvalidesa les que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

2. Per poder aplicar  les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió, indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici, en el període d’un mes des de la data de matriculació, o abans d’acabar el període de pagament voluntari del padró cobrador, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost.

Declarada l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.

En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 anterior, la persona interessada haurà d’aportar el certificat de minusvalidesa emès per l’òrgan competent i declarar que el vehicle és per al seu ús exclusiu.

L’Ajuntament podrà requerir la presentació de qualsevol altra documentació que estimi necessària amb motiu de l’exempció que se sol·licita, així com efectuar comprovacions dels vehicles per constatar l’adequació als seu destí o finalitat.

ARTICLE 4

1. S’estableix una bonificació del 100% de la quota als vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de fabricació. Si no es coneix aquesta data, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació i, si no n’hi ha, la data en què el vehicle es va deixar de fabricar.

2. Els vehicles elèctrics i els que utilitzin per al seu funcionament exclusivament fonts d’energia no contaminant, els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas) podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost.

A tal efecte, les persones interessades ho hauran de sol·licitar a l'Administració municipal en el període d'un mes des de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari del padró cobrador, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l'impost.

CAPÍTOL 4

Subjectes passius

ARTICLE 5

1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle al permís de circulació.

2. Els subjectes passius, determinats segons l’apartat anterior, hauran de satisfer l’impost a aquest ajuntament quan el domicili que consti al permís de circulació del vehicle estigui situat al terme municipal d’Inca.

ARTICLE 6

Respecte dels responsables del tribut, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general d’aquest municipi, a la Llei general tributària i a totes les altres disposicions que siguin aplicables.

CAPÍTOL 5

Base imposable

ARTICLE 7

La base imposable dels vehicles que s’esmenten a continuació, constituïda per la magnitud en unitats de quantitat o pes del fet imposable, sobre les quals s’aplicarà la tarifa que correspongui, serà la següent:

a. Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals.

b. Per a autobusos, el nombre de places.

c. Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega útil.

d. Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals.

e. Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada.

f. Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per unes quantitats fixes i se’n diferenciaran dos tipus.

 

CAPÍTOL 6

Quota tributària

ARTICLE 8

1. Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que figuren a l’annex d’aquesta ordenança.

2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l’aplicació de les tarifes, s’hauran de tenir en compte les regles següents:

a) Als efectes d’aquest impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionades a les tarifes  serà el descrit en l’annex segon del Reial decret 2822/1998, que aprova el Reglament general de vehicles.

b) En tot cas, la rúbrica genèrica de tractors a què es refereix el punt d) de les dites tarifes, comprèn els tractocamions i els tractors d’obres i serveis.

c) La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s’establirà d’acord amb l'article 11.20 del RD 2822/98, de 23 de desembre.

d) Els derivats de turisme i els vehicles mixts adaptables, definits als números 30 i 31 de l’apartat II de l’annex segon de l’RD 2822/1998, es classificaran, als efectes de l’aplicació de les tarifes de l’impost, d’acord amb els criteris següents:

- Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 kg.

- Com a camions, si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 kg de càrrega útil.

e) Les motocicletes elèctriques tributaran per la tarifa aplicable a les motocicletes de fins a 125 c.c.

 

CAPÍTOL 7

Període impositiu i meritació

ARTICLE 9

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret del cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia que es produeixi aquesta adquisició.

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà aplicable l’esmentat prorrateig en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, comptant des del moment en què es produeixi la citada baixa temporal en el registre públic corresponent.

ARTICLE 10 .Tarifes (vegeu l’annex)

1. Conformement a l’article 95.4 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el coeficient d’increment per determinar les quotes de l’impost  queda fixat en l’annex de la present ordenança fiscal i s’aplica sobre el quadre de tarifes de quotes mínimes en cada moment vigents en les respectives lleis de pressupostos de l’Estat.

2. El quadre de quotes mínimes podrà ser modificat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

3. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diferents classes de vehicles, les regles per a l'aplicació de les tarifes.

CAPÍTOL 8

Gestió de l'impost

ARTICLE 11

1. Als efectes del que disposa l’article 98.2 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es consideraran com a instruments acreditatius del pagament de l’impost els rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciats de cobrament per la recaptació municipal o les seves entitats col·laboradores.

2. En el cas de primera adquisició dels vehicles, els subjectes passius presentaran a l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies comptats des de la data de l’adquisició, una declaració-liquidació, segons el model determinat per aquest ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que escaigui, com també la realització d’aquesta. S’adjuntarà la documentació que acrediti la compra, certificat de les característiques tècniques i el document d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.

3. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota de l’impost que en resulti. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, mentre l’oficina gestora no comprovi que s’ha fet mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost.

4. Els qui sol·licitin la matriculació d’un vehicle hauran de presentar alhora a la Prefectura Provincial de Trànsit, per triplicat, l’esmentada declaració-liquidació que acrediti el pagament de l’impost o l’exempció, degudament diligenciada, de cobrament per la recaptació municipal o revisada per l’oficina gestora municipal, respectivament.

Una vegada resolt favorablement l'expedient relacionat amb el vehicle de què es tracti, un exemplar del document al·ludit, segellat per la Prefectura de Trànsit, amb indicació de la data de presentació i de la matrícula del vehicle, es trametrà a aquest Ajuntament.

5. Els qui sol·licitin davant la Prefectura de Trànsit la reforma d'un vehicle, sempre que alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, així com la transferència o la baixa d'un vehicle, o el canvi del domicili que consti al Permís de Circulació del vehicle, hauran d'acreditar prèviament el pagament del darrer rebut presentat a cobrament de l'Impost, sense perjudici de que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes meritats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits, per citat concepte.

S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de baixa definitiva de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat.

6. En tots els casos prevists en l’apartat anterior, els subjectes passius hauran de presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit una declaració als efectes d’aquest impost, conformement al model establert o al que s’estableixi en el futur.

7. En els casos de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, la recaptació de les quotes corresponents es farà mitjançant el sistema de padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a l’impost que estiguin inscrits al corresponent registre públic a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.

8. El padró o la matrícula de l’impost s’exposarà al públic durant el termini d’un mes, per tal que els legítims interessats el puguin examinar i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà en el Butlletí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

9. El cobrament de l'impost serà anual.

No obstant, l'establert en l'apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar l'avançament del pagament de la quota anual de l'impost amb en alguna de les modalitats següents:

a) Modalitat 1 (Pagament mensual): En vuit mensualitats ( de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per vuit l'impost abonat per aquest impost l'any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l'import anual de l'impost de l'exercici, les quantitats ja abonades.

b) Modalitat 2 (Pagament trimestral): En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per tres l'import abonat per aquest impost l'any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat que resulti de restar a l'import anual de l'impost de l'exercici, les quantitats abonades.

El pagament avançat què fa referència l'apartat anterior es regirà per les regles següents:

a) Per gaudir d'aquest pagament avançat s'han de complir amb aquests requisits:

- Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.

- No mantenir cap tipus deute amb l'Ajuntament d'Inca en període executiu.

- Efectuar els pagament mitjançant domiciliació bancària.

b) L'acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat es prorrogarà automàticament  per a l'exercici següent sempre que l'interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.

c) Si el sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsvol càrrec del sistema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a comptes i s'haurà de pagar la quantia restant en el període general de pagament voluntari de l'impost.

ARTICLE 12

El que disposa l'article anterior en relació a la gestió de l'Impost, s'entendrà modificat quan normes de rang superior disposin altrament.

ARTICLE 13

La Prefectura Provincial de Trànsit no tramitarà el canvi de titularitat administrativa d’un vehicle fins que el titular registral no acrediti el pagament de l’impost referit al període impositiu de l’any anterior en què es fa el tràmit.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà la seva vigència fins que no sigui derogada.

 

ANNEX

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CONCEPTE 113,00

Tarifes vigents a partir de l'1 de gener del 2017

Conformement a l'article 95.4 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost aplicable en aquest municipi queda fixat en els termes descrits a continuació. Les tarifes resultants de l'aplicació del dit coeficient a les quotes vigents segons el referit RD legislatiu són les següents:

CLASSE DE VEHICLE I POTÈNCIA

QUOFICIENTS APLICATS SOBRE QUOTES MÍNIMES

QUOTES TRIBUTÀRIES RESULTANTS

ART 95.4

RD 2/2004

A) TURISMES

De menys de 8 cavalls fiscals

1,8542

23,40 €

De 8 a 11,99 cavalls fiscals

1,8721

63,80 €

De 12 a 15,99 cavalls fiscals

1,8404

132,40 €

De 16 a 19,99 cavalls fiscals

1,9763

177,10 €

De 20 o més cavalls fiscals

1,9768

221,40 €

B) AUTOBUSOS

De menys de 21 places

1,8499

154,10 €

De 22 a 50 places

1,8510

219,60 €

De més de 50 places

1,8510

274,50 €

C) CAMIONS

De menys de 1.000 kg de càrrega útil

1,8570

78,70 €

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

1,8499

154,10 €

De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil

1,8510

219,60 €

De més de 9.999 kg de càrrega útil

1,8510

274,50 €

D) TRACTORS

De menys de 16 cavalls fiscals

1,8619

32,90 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

1,8401

51,10 €

De més de 25 cavalls fiscals

1,8499

154,10 €

De menys de 1.000 i més de 750 kg

1,8619

32,90 €

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

1,8401

51,10 €

De més de 2.999 kg de càrrega útil

1,8499

154,10 €

F) ALTRES VEHICLES

Ciclomotors de dues rodes

1,9231

8,50 €

Ciclomotors de més de dues rodes*

1,9910

8,80 €

Motocicletes fins a 125 cc

1,9231

8,50 €

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

1,8340

13,70 €

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

1,8218

27,60 €

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

1,9776

59,90 €

Motocicletes de més de 1.000 cc

1,9776

119,80 €

Contra el present acuerd es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 9 de novembre de 2016.

 

EL BATLE,

Virgilio Moreno Sarrió.


Versió

Idioma