BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 127 - 6 / octubre / 2016

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 11240

Bases i convocatòria per la cobertura de manera interina d'una plaça d'arquitecte mitjançant el sistema de concurs oposició

Versió PDF

Text

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 14 de setembre de 2016, s'ha adoptat el següent acord:

"Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura de manera interina d’una plaça d’arquitecte, mitjançant el sistema de concurs oposició, les quals es transcriuen com a annex.

Segon.- Obrir el procés per a la cobertura d’una plaça d’arquitecte de conformitat amb les bases que es transcriuen i disposar que la convocatòria s’anunciï a dos dels diaris de major tiratge de la Comunitat Autònoma i a la pàgina web de l’Ajuntament."

 

Inca, 4 d'octubre de 2016

El batle
Virgilio Moreno Sarrió

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA COBERTURA DE MANERA INTERINA D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

L’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016 disposa que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal ni al nomenament de personal estatutari o de funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.

La necessitat d'aquest convocatòria per a la cobertura d'una plaça d'arquitecte de manera interina és deguda al gran volum de feina que ha assolit l'Ajuntament d'Inca en matèria urbanística en els darrers anys, i al fet que a l'any 2012 s’amortitzàs una de les places d'arquitecte per la jubilació d'un dels dos arquitectes titulars.

Atès el gran volum de feina i davant la impossibilitat de garantir un bon funcionament dels serveis municipals als ciutadans, el Ple de l'Ajuntament de data 30 de juny de 2016 va aprovar definitivament la modificació de la plantilla del personal funcionari consistent en la creació d'una nova plaça d’arquitecte a cobrir de manera interina, supòsit que es tracta d'un cas excepcional previst a la Llei 48/2015, la cobertura del qual esdevé urgent i inajornable.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la provisió interina d’una plaça d'arquitecte. Aquesta plaça està enquadrada en el Grup A, Administració especial, amb les retribucions corresponents a aquest grup i als acords de l’Ajuntament. La seva dedicació, jornada de treball i les seves retribucions seran de jornada completa de treball dels funcionaris d’aquesta corporació.

Les persones aspirants que superin les proves i, per tant, formin part del borsí d’interins prendran possessió de les seves places i cessaran en la forma i condicions que es disposen en aquestes bases.

SEGONA. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en aquestes proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Ésser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d'estats membres de la Unió Europea.

b) Haver complert els divuit anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, ambdues dades referides al dia en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

c) Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Arquitectura o estar en condicions d'obtenir-lo a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

e) No haver estat separat/ada, per expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

f) No estar sotmès/esa a causa d'incapacitat o incompatibilitat de les contingudes en la legislació local.

h) Acreditar documentalment el coneixement de llengua catalana mitjançant l’aportació de fotocòpia compulsada del certificat de nivell C1, de nivell avançat de català, de la Junta Avaluadora de Català, de l’Escola Balear d’Administració Pública o un altre organisme reconegut a aquest efecte en la legislació vigent. En cas que no es pugui acreditar, s’haurà de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1, prevista a la fase d’oposició.

i) Prèviament a l'acte de la presa de possessió, la persona interessada haurà de fer constar la manifestació de complir els requisits assenyalats als apartats d), e) i f).

TERCERA. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Les instàncies per participar en les proves selectives s’hauran de presentar, segons el model oficial que consta com a annex a les presents bases, en el Registre General d'aquest ajuntament o en qualsevol de les formes previstes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En aquest darrer cas la persona interessada haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament abans del termini de finalització de la presentació de les instàncies.

El termini de presentació d’instàncies serà de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Si el darrer dia d’aquest termini fos en diumenge o festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

La convocatòria s’anunciarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a dos dels diaris de major tiratge de la Comunitat Autònoma i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Per ésser admeses i prendre part en aquest procés selectiu n'hi haurà prou que les persones aspirants declarin sota la seva responsabilitat a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona amb l'aportació de fotocòpia compulsada de la titulació exigida, i del DNI o document oficial d’identificació.

Juntament amb la instància, les persones aspirants que no vulguin practicar la prova de català hauran de presentar la documentació a què es fa referència en aquestes bases.

L’acreditació dels diferents mèrits que hagin de ser valorats a la fase de concurs hauran de ser presentats per aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició en el termini de tres (3) dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, del llistat dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. En cap cas es tendran en compte els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.

En compliment de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per a aquelles compulses simples de títols i documents que es realitzen es cobraran 0,37 cèntims per full.

QUARTA. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, el batle dictarà resolució aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública al tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament; es concedirà un termini de deu (10) dies hàbils perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes, i seran esmenats els errors.

Aquestes reclamacions, si n’hi hagués, seran acceptades i rebutjades a l'acord del batle president, per la qual cosa serà aprovada la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior.

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord i publicació.

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

Elevada a definitiva la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, el batle president determinarà la data de l'inici del primer exercici, així com el lloc i l'hora de la seva celebració. Les persones aspirants s'hauran de presentar el dia assenyalat i amb el DNI. Aquesta llista, juntament amb la data d’inici del primer exercici, es publicarà en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà per un president i el seu suplent, quatre vocals i els seus respectius suplents.

Serà secretària del tribunal la Sra. Maria Magdalena Janer Pons.

Serà assessora del tribunal per a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana la Sra. Margalida Adrover Cabrera, assessora lingüística municipal, qui actuarà amb veu i sense vot.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents.

Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se de formar-ne part i d’intervenir quan concorrin les circumstàncies establertes a l’article 28 de la Llei 30/1992, i ho hauran de notificar a l’autoritat competent.

SISENA. ORDRE D'ACTUACIÓ DELS ASPIRANTS

L'ordre d'actuació dels aspirants serà determinat mitjançant sorteig públic que serà efectuat immediatament abans de començar els exercicis.

SETENA. FASE DE L’OPOSICIÓ

Aquest procediment selectiu constarà de dos exercicis que s’especifiquen a continuació.

Les persones aspirants seran convocades en crida única, mitjançant la publicació dels anuncis de celebració dels exercicis en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament. Seran excloses del procés selectiu les que no hi compareguin.

Entre el final d’un exercici i el començament del següent hauran de transcórrer almanco, 72 hores, sense excedir de 20 dies.

Primer exercici. De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici consistirà en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1, amb una durada màxima de seixanta (60) minuts, la qual es qualificarà com a apte o no apte.

La prova s'organitza en quatre àrees, que avaluen les habilitats següents:

 • ÀREA 1 Comprensió oral i comprensió lectora
 • ÀREA 2 Domini pràctic del sistema lingüístic
 • ÀREA 3 Expressió escrita
 • ÀREA 4 Expressió oral

ÀREA 1

S'avalua amb preguntes elaborades a partir d'un text oral/escrit. L'examinand ha de:

 • Marcar amb una creu la resposta correcta d'entre 3 o 4 opcions.
 • Marcar amb una creu si els enunciats són vertaders o falsos.
 • Ordenar correctament els paràgrafs d'un text.
 • Triar i ordenar uns fragments segons els dos textos a què pertanyen.

ÀREA 2

 • Contestar preguntes tipus test marcant amb una creu la resposta correcta d'entre 3 o 4 opcions.

ÀREA 3

 • Redactar un text formal: circular, instància, convocatòria de reunió.

ÀREA 4

 • Intervenció oral sobre un tema.

Estaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana corresponents al nivell exigit, mitjançant l’aportació d’un certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública, la Junta Avaluadora de Català o un altre organisme reconegut a aquest efecte en la legislació vigent.

Segon exercici. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució, per escrit i en un període de tres hores, de distintes qüestions sobre tres supòsits pràctics relatius a les tasques pròpies de la plaça que es convoca, i que haurà fixat el tribunal immediatament abans del començament de l’exercici, partint del temari que figura a l'annex I.

Els aspirants podran fer ús de textos legals. El tribunal podrà retirar als opositors els esmentats textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.

Es valorarà en aquest exercici la sistemàtica en el plantejament, la formulació de conclusions, la facilitat de redacció i el nivell de formació sobre els supòsits fixats.

Aquesta prova es puntuarà amb un màxim de 60 punts i serà necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 30 punts.

VUITENA. QUALIFICACIÓ DELS EXERCICIS

La prova de català serà qualificada d'apte o no apte.

El segon exercici obligatori i eliminatori serà qualificat fins a un màxim de 60 punts, i seran eliminats els opositors que no assoleixin un mínim de 30 punts. El nombre de punts que podran ser atorgats per cada membre del tribunal en aquest exercici serà de 0 a 60 punts. Les qualificacions s'adoptaran sumant les puntuacions atorgades pels distints membres del tribunal i dividint el total pel nombre d'existents en aquell, i el quocient serà la qualificació definitiva.

Quan entre les puntuacions atorgades pels membres del tribunal existís, entre dues o més d'elles, una diferència de tres o més enters, en seran automàticament excloses dues, les qualificacions màxima i mínima, i es detraurà la puntuació mitjana a través de les qualificacions restants.

Conclòs cada un dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament la relació d’aspirants que hagin superat el mínim establert per a cada un dels exercicis, amb indicació de la qualificació obtinguda. Tots els opositors disposaran d'un termini de tres (3) dies hàbils, des de la publicació de les qualificacions de cada exercici, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen davant el tribunal.

La qualificació definitiva de l’oposició serà la puntuació obtinguda en el segon exercici.

El llistat de les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició junt amb la qualificació definitiva que hagi obtingut cada una s’exposarà en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament el mateix dia que s’acordi la qualificació del darrer exercici.

Dins els tres (3) dies hàbils següents a aquesta publicació els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han de presentar els mèrits que s’hagin de valorar a la fase de concurs.

NOVENA. FASE DEL CONCURS

La puntuació màxima que el tribunal podrà concedir a la fase de concurs a cada una de les persones aspirants i per tots els mèrits que acrediti serà de 40 punts.

1. Experiència professional. Fins a un màxim de 25 punts.

Pels serveis prestats a l’Administració pública, els seus organismes autònoms i empreses d’ella dependents, en qualitat d’arquitecte: 0,15 punts per mes treballat, amb un màxim de 15 punts.

Pels serveis prestats en qualitat d’arquitecte mitjançant contracte administratiu de serveis per a la realització de tasques urbanístiques d’àmbit municipal: 0,10 punts per mes de duració del contracte, amb un màxim de 10 punts.

Els mèrits seran acreditats mitjançant certificat de serveis prestats emès per l’Administració o organisme o empresa d'ella depenent, o mitjançant contracte administratiu de serveis en el qual es reflecteixin les tasques realitzades.

Les fraccions inferiors a un mes es prorratejaran.

 

2. Formació. Fins a un màxim de 15 punts.

a) Cursos universitaris de postgrau o màsters sobre matèries directament relacionades amb les funcions d'arquitecte: 5 punts per curs, fins a un màxim de 15 punts.

b) Assistència a cursos, jornades o seminaris, impartits o promoguts per les administracions públiques, els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, així com els reconeguts per l'Institut Nacional de l'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP), la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), i els impartits per la Universitat i per les Escoles Tècniques, col·legis o associacions professionals que estiguin relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball que s'ha de cobrir amb la present convocatòria, d’una durada igual o superior a 20 hores. Aquest apartat es puntuarà fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el següent barem:

 • De 200 hores  o més ………...1,00 punt
 • De 160 a 199 hores  …………0,90 punts
 • De 120 a 159 hores  …………0,80 punts
 • De 80 a 119 hores    …………0,70 punts
 • De 40 a 79 hores      …………0,60 punts
 • De 20 a 39 hores      …………0,50 punts

c) Per coneixements acreditats d’informàtica referents a programes que siguin necessaris per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça que es convoca, impartits per centres reconeguts o escoles oficials: fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el següent barem:

- De 80 a 120 hores lectives.............................................   0,40 punts

- De 40 a 79 hores lectives...............................................   0,30 punts

- De 20 a 39 hores lectives...............................................   0,20 punts

Aquests mèrits s’acreditaran mitjançant originals o còpies autenticades dels corresponents títols o diplomes, en què consti la durada del curs.

d) Coneixements orals i escrits de la llengua catalana. Fins a un màxim d'1 punt.

Només es valoraran les certificacions expedides pel Govern de les Illes Balears o títol, diploma o certificat equivalent segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013):

- Nivell de domini (certificat C2):                                                   0,60 punts

- Llenguatge administratiu (certificat LA):                                    0,40 punts

En el cas que l’aspirant acrediti la possessió del nivell LA i del C2, les puntuacions es podran sumar. Únicament es consideraran els valors superiors exigits per ocupar les places objecte de la provisió.

El tribunal podrà demanar als interessats els aclariments o, en el seu cas, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l’única finalitat de comprovar la veritat dels mèrits aportats amb la sol·licitud per participar en el procés de selecció.

La qualificació final de la fase de concurs serà la suma aritmètica de les puntuacions atorgades pels mèrits al·legats pels aspirants.

La qualificació definitiva del concurs oposició serà la suma aritmètica de la qualificació final dels exercicis i de la qualificació final del concurs, i s’exposarà en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

DESENA. RELACIÓ D’APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT

Acabada la qualificació dels aspirants el tribunal procedirà a fer pública la relació d’aprovats, el nombre dels quals no podrà ultrapassar el de places convocades, i elevarà dita relació juntament amb l’acta de la sessió al Sr. Batle president perquè formuli el nomenament pertinent.

La persona aspirant proposada aportarà davant la Secretaria General d’aquesta corporació, dins del termini de tres (3) dies naturals a comptar des del que es faci pública la relació d’aprovats, els documents acreditatius de reunir els requisits exigits a la base segona. Aquelles que dins del termini assenyalat no presentin la documentació no podran prendre possessió, i restaran anul·lades totes les seves actuacions.

Presentada la documentació, es procedirà al nomenament de l’aspirant, qui en el termini de cinc (5) dies, a comptar des de la comunicació del nomenament, haurà de prendre possessió del seu càrrec.

 

ONZENA. ELABORACIÓ DEL BORSÍ

Finalitzada la selecció, el tribunal qualificador elaborarà la relació d’aspirants que hagin superat tots els exercicis de la fase d’oposició i que no hagin estat nomenats segons allò disposat a la base desena. L’ordre de prelació es determinarà per la puntuació obtinguda en la qualificació definitiva (suma aritmètica de la qualificació final de la fase d'oposició i de la qualificació final del concurs), i s'ordenarà de major a menor puntuació obtinguda; amb aquesta preferència passaran a integrar el borsí de treball per a la cobertura de possibles vacants del personal funcionari en la categoria d'arquitecte.

En cas que es produeixi empat en la puntuació dels integrants del borsí, s’ha de resoldre tenint en compte, successivament, els següents criteris:

1. Qui hagi obtingut la nota més alta en el segon exercici de la fase d’oposició.

2. Qui hagi obtingut més puntuació en la valoració de l’experiència professional.

3. Si l'empat persisteix, es resoldrà mitjançant sorteig.

Produïda la situació especificada a la base primera, es comunicarà a la persona a qui correspongui, segons l’ordre de prelació que figura en el borsí, el lloc i el termini en què s’ha d’incorporar. Si la persona no manifesta la seva conformitat amb la contractació en el termini d’un (1) dia hàbil a comptar des de la comunicació de l’oferta, així com la seva disposició a incorporar-se en el termini que se li indiqui, s’entendrà que hi renuncia.

Les persones que hi renunciïn de manera expressa o tàcita seran excloses del borsí, amb excepció que al·leguin dins el termini d’un (1) dia hàbil, a comptar des de la comunicació de l’oferta, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents, la qual hauran de justificar documentalment dins els tres (3) dies naturals següents:

- Estar en període d’embaràs, maternitat o paternitat, d’adopció o acolliment permanent o preadoptiu, inclòs el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per a la cura de fills i filles.

- Estar prestant serveis com a personal funcionari o laboral dins l’Ajuntament d’Inca.

- Trobar-se en situació d’incapacitat temporal.

- Causes de força major, degudament justificades i apreciades pel tribunal o pels serveis jurídics municipals.

Les persones aspirants que acreditin aquests supòsits d’excepcionalitat quedaran en la situació de no disponibles i estaran obligades a comunicar i justificar la finalització de les dites situacions en el termini de deu (10) dies hàbils des que es produeixin. La falta de comunicació dins aquest termini determinarà l’exclusió del borsí.

Si la persona aspirant a la qual s'ofereix cobrir una vacant hi renuncia de manera tàcita o expressa, o no s’hi incorpora en el termini que li hagi indicat l’Ajuntament, es comunicarà l’oferta a la següent segons l’ordre de prelació fixat.

La persona integrant del borsí, prèviament a ésser nomenada funcionària, haurà de justificar documentalment els requisits assenyalats a la base segona.

El nomenament de l’integrant del borsí que pertoqui com a funcionari interí en la categoria d'arquitecte municipal correspondrà al batle president.

Aquell aspirant que estigui ocupant una plaça d'arquitecte procedent d’aquest borsí i presenti renúncia al dit lloc de feina serà exclòs del borsí, amb excepció de casos de força major degudament justificats i apreciats pel tribunal o pels serveis jurídics municipals.

Aquell aspirant que, ocupant una plaça d'arquitecte procedent d’aquest borsí, cessi en el seu lloc de treball, a excepció que sigui conseqüència d’una renúncia voluntària no motivada per un cas de força major, passarà a incorporar-se novament en el borsí en el lloc que li correspongui segons la puntuació obtinguda en el moment en què es va formar el borsí, sempre que el dit borsí en aquells moments estigui vigent.

Aquest borsí de treball tendrà una vigència de tres anys.

DOTZENA. En tot allò no previst a les presents bases, seran d’aplicació les bases generals vigents que regeixen les oposicions lliures, concursos i concursos oposicions de l’oferta d’ocupació pública municipal, i la resta de normativa aplicable.

ANNEX I
PROGRAMA

1. L'organització administrativa de l'urbanisme. Competències de les comunitats autònomes. Competències de les corporacions locals i dels consells insulars. Legislació urbanística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El règim urbanístic de la propietat del sòl: disposicions generals. L'estatut jurídic de la propietat del sòl: classificació i qualificació urbanística del sòl.

3. El Pla General d’Ordenació Urbana: determinacions generals i específiques. Documentació.

4. Els plans parcials: determinacions i documents. Els plans especials: determinacions i documents.

5. Formació i l’aprovació dels plans: actes preparatoris. Suspensió de llicència. L’avanç. Competència i procediment per formular i aprovar els distints instruments d’ordenació urbanística.

6. Unitats d’actuació. Delimitació. Sistemes d'actuació: classes. Substitució del sistema elegit. Justa distribució de beneficis i de càrregues. Despeses d’urbanització.

7. El sistema de compensació. Els projectes d’estatuts i bases d’actuació. La constitució de la Junta de Compensació. El projecte de compensació: criteris, procediment i efectes.

8. El sistema de cooperació i reparcel·lació. El projecte de reparcel×lació: criteris, procediment i efectes. La reparcel·lació voluntària.

9. El sistema d’expropiació. Delimitació de la unitat d’execució. Formes de gestió. Preu just: valor urbanístic.

10. Sòl urbà consolidat per la urbanització, règim jurídic, concepte jurídic de solar. Sòl urbanitzable, règim jurídic. Les obres provisionals.

11. La Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears. Les determinacions generals: disposicions prèvies i determinacions de l'ordenació. Les limitacions al dret de propietat: facultats i drets.

12. Les disposicions generals sobre activitats en sòl rústic. Les classes d'activitats: usos admesos i usos condicionats. Les condicions de les edificacions. Els distints procediments d’autorització.

13. El projecte d’urbanització. Obres que ha d’incloure. Relació entre les obres d’urbanització i el planejament urbanístic que executa. La recepció de les obres d’urbanització.

14. Règim de les valoracions urbanístiques. Criteris generals per a la valoració d’immobles. Valoració de sòl rural. Valoració de sòl urbanitzat. Règim d’indemnització.

15. L’expropiació urbanística: disposicions generals. Els distints supòsits d’expropiació. La constitució o l’ampliació del patrimoni municipal del sòl.

16. Intervenció preventiva en l’edificació i ús del sòl. Concepte de llicències urbanístiques: competències i procediment. Actes subjecte a llicència. La comunicació prèvia. Actes subjectes a comunicació prèvia. Procediment. 

17. La ruïna. Concepte. Classes de ruïna i els requisits de cada una d’elles.

18. El deure legal d’ús, conservació rehabilitació. Procediment per a les ordres d’execució. Supòsits en què procedeix i requisits que ha d’incorporar l’ordre d’execució.

19. L’avaluació dels edificis i la inspecció de construccions i edificacions. Requisits. Procediment. Competència municipal.

20. La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial de les Illes Balears: objectius fonamentals. Els distints instruments d’ordenació. Les directrius d'ordenació territorial: contingut i aprovació. Els plans territorials insulars.

21. La Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears. Les àrees d'especial protecció d’interès per a la Comunitat Autònoma: classificació i delimitació, règim urbanístic. Els espais naturals protegits.

22. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d‘ordenació de l’edificació.

23. El contracte administratiu d’obres. Contingut del projecte tècnic d’obres, segons la seva quantia. La supervisió del projecte tècnic i l’acta prèvia de replanteig.

24. La certificació administrativa d’obres. El llibre d’ordres. L’acta de comprovació del replanteig. La direcció de les obres. Concepte legal. Competències i responsabilitat de la direcció facultativa.

25. La modificació del contracte d’obres. Revisió de preus. La recepció de les obres i el termini de garantia. La liquidació de les obres.

26. La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. Plans especial de protecció. Els catàlegs. Normativa de protecció d’edificis i ambient.

27. L’avaluació d’impacte ambiental. Legislació. Actuacions subjectes a avaluació d’impacte i la seva incidència en el planejament urbanístic municipal i en les obres municipals.

28. La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. Competències del Govern de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments. Procediment aplicable a les activitats permanents (la llicència integrada). Procediment aplicable a les activitats no permanents.

29. Normes i condicions acústiques i tèrmiques de l’edificació. Compliment i control.

30. La prevenció i extinció d’incendis. Normativa de protecció contra incendis. Condicions de protecció contra incendis als edificis. Condicions generals dels edificis i dels seus components. Condicions de manteniment i ús. Altres exigències normatives.

31. Instal·lacions a l'edificació, electricitat, canonada, gas.

32. Energies alternatives i edificació sostenible.

33. El control de qualitat de l’edificació. La realització d’assaigs. Els laboratoris principals.

34. Les barreres arquitectòniques. Definició i classes. Disposicions sobre disseny i execució. La supressió de barreres arquitectòniques.

35. Habitabilitat. Cèdules. Nivells mínims d’habitabilitat. Objectius. Control d’habitabilitat previ al projecte. La llicència de primera ocupació. Inspeccions per a l’atorgament de la llicència de primera ocupació. 

36. El Pla General d’Inca. Règim del sòl urbà. Règim del sòl urbanitzable. Règim del sòl rústic.

37. El Pla General d’Inca. Intervenció municipal en l’edificació i ús del sòl.

38. El Pla General d’Inca. Normes reguladores dels usos.

39. El Pla General d’Inca. Normes d’edificació a sòl urbà. Edificació segons alineació vial. Règim de sòl urbà, ordenances particulars.

40. El Pla General d’Inca. Condicions d’higiene, composició interior i estètica a l’edificació. Condicions d’il·luminació i ventilació de l’habitatge. Condicions d’higiene i dimensions mínimes dels locals.

41. El Catàleg municipal. Ordenances i fitxes de protecció.

ANNEX II.
MODEL D’INSTÀNCIA

Nom i llinatges:

DNI núm.

Domicili:

CP:

Localitat:

Telèfon núm.

Correu electrònic:

EXPÒS:

I. Que he tengut coneixement de la convocatòria publicada per aquest Ajuntament per a la cobertura d'una plaça d'arquitecte en règim d'interinitat

II. Que estic en possessió de totes i cada una de les condicions exigides per per les bases de selecció.

Per tot l’exposat,

SOL·LICIT:

Que, havent presentat aquesta instància, se m'admeti al corresponent procés selectiu, per a la qual cosa aport fotocòpia autenticada del DNI i de la titulació exigida.

Inca,               de                    de  2016

(Signatura de la persona interessada).

SR. BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’INCA.


Versió

Idioma