BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 115 - 10 / setembre / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10111

Aprovació definitiva de l'ordenança/reglament per a la cessió d'ús de material municipal a entitats i particulars

Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 30 de juny de 2016 va aprovar inicialment l'Ordenança/reglament per a la cessió d'ús de material municipal a entitats i particulars.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat reclamacions durant el període d'exposició al públic, es procedeix a elevar a definitiu l'acord d'aprovació inicial, resultant el texte íntegre el qual ee publica per el seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, LRBRL:

ORDENANÇA/REGLAMENT PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL A ENTITATS I PARTICULARS

Article 1
Introducció

La diversitat d’equipaments i la demanda, actualment en augment, del seu ús, així com la conseqüent demanda de suport logístic i d’infraestructures que se’n deriva, fa que sigui necessària l’elaboració d’un Reglament d’usos i cessió dels equipaments per tal de regular i establir una línia d’actuació comuna per al seu bon funcionament. A la vegada, també es volen regular les condicions de cessió i d’ús del material municipal.

Article 2
Objecte i destinataris

El present reglament té per objecte la regulació de les condicions d’utilització de material de propietat municipal (taulers, cavallets, cadires,etc.), amb la finalitat d’obtenir-ne una òptima utilització i conservació per part dels propis usuaris.

Podran sol·licitar la utilització del material descrit a l’article anterior tots els veïns empadronats en el municipi d'Inca, fundacions, federacions, partits polítics, associacions i entitats registrades al Registre General d’Entitats.

Les sol·licituds de material sempre es realitzaran per dur a terme activitats o actes sense ànim de lucre.

Article 3
Sol·licitud

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud en el Registre General de la corporació en horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h, com a mínim amb una antelació de 15 dies a la data de celebració de l’activitat que determina la necessitat del material.

La sol·licitud (annex 1) haurà de contenir tota la informació que s’hi detalla:

- Identificació de la persona sol·licitant, amb fotocòpia del DNI.

- Emplenament del camp “Adreça electrònica”.

- Identificació de l’entitat, amb la documentació pertinent que acrediti que està degudament registrada.

- Identificació de la data de recollida i retorn del material.

- Descripció de l’activitat o acte que determina la necessitat de material i el lloc on es realitza.

- Descripció del material que es necessita i el nombre d'unitats de cada tipus de material i, en cas de col·locació de cadafal, plànol indicant el lloc d'ubicació.

- Compromís que, un cop que finalitzi l’activitat, el material es deixarà en el mateix estat en què s’ha trobat, ja que en cas contrari l’organitzador haurà de reposar i/o reparar aquest material.

- Acceptació de les clàusules que s’hi detallen.

 

Article 4
Procediment d’atorgament de cessió del material sol·licitat

Per procedir a l'atorgament de la cessió de material de propietat municipal se seguiran els següents criteris:

a) Les sol·licituds que s’hagin presentat en el Registre General de la corporació en el termini establert a l’apartat anterior seran ateses de manera que el material serà distribuït entre les persones sol·licitants equitativament.

b) Les sol·licituds seran ateses per ordre cronològic d’entrada al Registre General de l’Ajuntament i seran respostes en el termini màxim de 7 dies. En cas de produir-se silenci administratiu, aquest s’entendrà de caràcter desestimatori.

c) Tindran prioritat per a la cessió de material, en primer lloc, les activitats organitzades per l’Ajuntament d'Inca, de caràcter anual o amb periodicitat regular dins el calendari.

Una vegada que l'Ajuntament tingui cobertes aquestes activitats o actes podrà cedir el material a la resta de particulars, fundacions, federacions, partits polítics, associacions i entitats registrades al Registre General d’Entitats.

d) Realitzada la sol·licitud i acceptada pel departament de Participació Ciutadana, s'indicaran el lloc, el dia i l'hora d’entrega i recollida del material, i persona/es responsables, en el cas de particulars empadronats a Inca.

En el supòsit de fundacions, federacions, partits polítics, associacions i entitats registrades al Registre General d’Entitats, també s'indicarà el personal designat per l’Ajuntament per a l'entrega i el retorn del material, i la persona representant de l'entitat o associació que ha de ser present en el moment de l'entrega i retorn del material.

e) Un cop fet l’ús del material, la persona interessada el retornarà al lloc i a la data indicats, i en el full de sol·licitud es farà constar, si n’hi haguessin, els defectes, pèrdues i/o deficiències detectades. Cada part es quedarà una còpia signada del full degudament emplenat.

Article 5
Causes de denegació de les sol·licituds presentades

Es podran denegar les sol·licituds en els següents casos:

a) Activitats incompatibles amb l’interès municipal i interessos generals.

b) Activitats susceptibles de produir deteriorament del material objecte de cessió.

c) Activitats susceptibles de produir insalubritat i molèsties (sorolls, olors...).

d) Si la persona interessada no ha reposat i/o reparat danys de material cedits anteriorment.

e) Per manca de disponibilitat del material sol·licitat.

Article 6
Obligacions del beneficiari de l’ús del material

Seran obligacions dels usuaris, un cop concedida l’autorització per a la utilització del material, les següents:

a) Destinar el material a l’activitat per a la qual es va concedir.

b) Conservar-lo i mantenir-lo durant el temps de la cessió.

c) Retornar el material en el mateix estat en què va ser lliurat i, en cas contrari, respondre dels danys que puguin ocasionar al material cedit, bé per acció o omissió, dolosa o negligent.

d) No cedir a tercers, totalment o parcialment, el material objecte de cessió.

e) Comunicar a l’Ajuntament d'Inca qualsevol anomalia, incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits d’urgència.

f) Recollir i retornar el material al lloc que l’Ajuntament determini, tal com es detallarà a l’autorització i tenint en compte les consideracions següents:

Per a les fundacions, federacions, partits polítics, associacions i entitats registrades al Registre General d’Entitats, l’Ajuntament proporciona el servei de transport del material, la Brigada municipal l’entregarà i el recollirà en el lloc de celebració de l’esdeveniment i/o activitat.

Els veïns empadronats al municipi d'Inca hauran de recollir i retornar el material als magatzems municipals.

Caldrà retornar el material en el termini màxim de 3 dies hàbils des que s’hagi realitzat l’activitat per a la qual es va cedir.

Una vegada que s’hagi efectuat la devolució de tot el material i comprovat que s’ha retornat en les mateixes condicions en què es va cedir, i amb el compliment de totes les condicions fixades en aquest reglament, es dóna la conformitat a la recollida del material.

En el supòsit d’haver causat danys al material cedit, bé per acció o omissió, dolosa o negligent, s’haurà de fer efectiu el pagament del cost de reposició d'aquest, de conformitat amb els preus següents:

 - Cadira                               10,00 €

 - Taula                                 60,00 €

 - Taula + cavallet                60,00 €

 - Tanca mòbil                      27,00 €

 - Carpes                             150,00 €

 - Cadafal (mòdul)             150,00 €

A l'efecte de fer efectiu el pagament, s'ha de procedir a la tramitació del corresponent expedient, tal com es detalla a l'article 9 del Reglament.

Article 7
Infraccions

Les infraccions a la present Ordenança/reglament es qualificaran de lleus, greus i molt greus.

Es consideraran faltes lleus:

a) La no-entrega del material en el termini establert.

b) La no-compareixença de cap persona responsable en el moment de l'entrega i recollida del material.

c) En general, altres incompliments de les obligacions recollides en aquestreglament que per la seva escassa entitat i no reiteració afectin de forma sensible el seu compliment.

Es consideraran faltes greus:

a) La falta de neteja dels materials cedits.

b) El retorn del material cedit lleugerament deteriorat (amb dibuixos, amb retxades, cremades, etc.).

c) La desobediència a qualsevol indicació del personal de l'Ajuntament d'Inca.

Es consideraran faltes molt greus:

a) La utilització del material per a la realització d'activitats amb ànim de lucre.

b) El no-retorn del material cedit.

c) El retorn del material completament inutilitzable.

d) La reiteració o reincidència de dues faltes greus consecutives o tres d’alternatives en el període d'un any.

e) El falsejament d'alguna de les dades exigides en aquest reglament.

Article 8
Sancions

Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa compresa entre 10 i 50 €.

Les infraccions greus se sancionaran amb multa compresa entre 50 i 100 €.

Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa compresa entre 101 i 1.000 €.

Article 9
Procediment

No es podrà imposar cap sanció sense tramitació prèvia de l’expedient a aquest efecte, el qual serà iniciat d’ofici per la mateixa Administració municipal, en virtut de la funció inspectora i de comprovació pròpia de la seva competència, o a instància de part mitjançant la corresponent denúncia per escrit.

Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança se seguirà el procediment previst amb caràcter general en el Decret autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora.

La competència sancionadora correspon al batle president, conforme al que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 10
Obligació de reparar el dany causat o abonar el seu cost

La imposició de les sancions procedents no exonera l’autor/a de l’obligació de reparar els danys causats, de conformitat amb els preus establerts en el punt sisè del Reglament.

Disposició addicional

Totes les disposicions municipals que contradiguin el present reglament en el moment de la seva entrada en vigor es consideraran derogades.

Disposició final

En tot allò no previst al present reglament regiran les normes generals de la corporació i altres normes aplicables.

Contra el present acuerd es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 5 de setembre de 2016

El Batle
Virgilio Moreno Sarrió

   

Sol·licitud de material

Nom i Cognoms

DNI

En representació de:

Adreça

Telèfon

E-mail

Activitat i lloc de realització:

 

Data de realització :

Hora realització:

(     ) Foguerons

(     ) Presentació plànol ubicació

(     ) Arena

(     )  Tall de carrer

C/

- El tall de carrer implicarà necessàriament contactar amb la policia local.

Sol·licito, el material següent:

Unitats

Tipus de Material

Cost reposició / per unitat

Cadires

20.-€

Taulells

50.-€

Cavallets

10.-€

Torradores

40.-€

Tanques

27.-€

Cadafal

150.-€

Carpes

150.-€

El material s'haurà de demanar amb un mínim de 15 dies d'antelació. En cas contrari l'Ajuntament no es compromet a la possible cessió d'aquest.

D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter prersonal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer “registre d'entrada i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud expressa adreçada a l Registre General Ubicat a plaça Espanya, 3, d'Inca

Informe de comprovació del retorn de material

Realitzada comprovació per part de la brigada municipal en data.................................

s'ha constatat que:

(     )

El material cedit s'ha retornat en correctes condicions

(     )

El material cedit presenta les següents mancances/deficiències:

I es calcula que el cost de la seva reparació/reposició és de ____________ .-€

Condicions de la cessió

El material cedit, segons disponibilitat, s'haurà de recollir el dia i data acordats, al magatzem municipal, i s'haurà de retornar allà mateix el dia establert.

L'interessat es fa responsable del material cedit i haurà de tenir cura del mateix durant la seva utilització i transport.

En el cas de detectar-ne desperfectes o mals usos, es facturarà a la persona que pren la cessió del cost de la reposició, reparació o condicionament del material cedit.

En el cas de no retornar el material en la data acordada s'advertirà oficialment, per la cessió de futures peticions.


Versió

Idioma