BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 115 - 10 / setembre / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10109

Aprovació definitiva de l'ordenança general de gestió, recaptació, inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals

Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 30 de juny de 2016 va aprovar inicialment l'Ordenança general de gestió, recaptació e inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat reclamacions durant el període d'exposició al públic, es procedeix a elevar a definitiu l'acord d'aprovació inicial, resultant el texte íntegre el qual ee publica per el seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, LRBRL:

"ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS

CAPÍTOL I
Principis generals

Article 1

La present Ordenança, aprovada a l'empara de l'article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, conté les normes generals de gestió, recaptació i inspecció referents a tots els tributs que constitueixen el règim fiscal d'aquest municipi, sense perjudici de l'aplicació de la Llei general tributària i la resta de normes concordants, i de les disposicions de la respectiva ordenança reguladora de cada tribut en particular.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. La present Ordenança i les ordenances específiques s'aplicaran a la gestió dels ingressos de dret públic llur titularitat correspon a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms.

2. Les ordenances s’aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de residencia efectiva i de territorialitat.

3. Excepte que l'Ordenança específica prevegi una altre data, les ordenances fiscals entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

4. Per Decret de Batlia es podran dictar disposicions de desplegament, així com interpretatives de les ordenances reguladores de cada ingrés.

Article 3. Interpretació de les ordenances

1. Les normes tributàries s’interpretaran d’acord amb els criteris admesos en dret.

2. Els termes s’apliquen a les ordenances conformement al seu sentit jurídic, tècnic o usual, segons pertoqui.

3. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions o bonificacions.

4. Els tributs s’exigiran conformement a la vertadera naturalesa jurídica o econòmica del fet imposable.

Article 4. Fet imposable

1. El fet imposable és el pressupost fixat per la Llei per configurar cada tribut i la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària principal.

2. La Llei per completar la delimitació del fet imposable mitjançant la menció de supòsits de no-subjecció.

CAPÍTOL 2
Subjectes passius

Article 5

1. Es subjecte passiu l’obligat tributari que, segons la Llei i les ordenances fiscals, està obligat a complir l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a ella, sigui com a contribuent o com a substitut seu.

2. És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.

3. És substitut del contribuent el subjecte passiu que està obligat a complir, en lloc del contribuent, l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a aquesta i assumeix l’obligació de fer l’ingrés a la Hisenda municipal.

Article 6

1. Tindran el caràcter de persones obligades tributaries, en la regulació dels tributs en què així s'estableixi, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptibles d’imposició.

2. La concurrència de diverses persones obligades tributaries en un mateix pressupòsit d'una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Administració tributària al compliment de totes les prestacions, llevat que es disposi expressament una altra cosa.

Quan l’Administració només conegui la identitat d'un titular practicarà i notificarà les liquidacions tributàries a nom d'aquest, el qual vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A tal efecte, el sol·licitant haurà de facilitar les dades personals i el domicili dels restants persones obligades al pagament, així com la proporció en què cadascun d'ells participi en el domini o dret transmès.

Article 7

El subjecte passiu està obligat a:

a) Pagar el deute tributari.

b) Formular totes les declaracions o modificacions que s’exigeixin per a cada tribut, consignant-hi el número del document d’identitat o el número d’identificació fiscal establert a les entitats jurídiques.

c) Tenir a disposició de l’administració municipal els llibres de comptabilitat, registre i altres documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu, conformement a la llei i segons estableixi, en cada cas, la corresponent ordenança.

d) Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions i proporcionar a l’administració municipal les dades, els informes, els antecedents i els justificants que tinguin relació amb el fet imposable.

e) Declarar el seu domicili fiscal conformement a l’establert a l’article 13 i 14 d’aquesta Ordenança fiscal general.

Article 8

Són drets generals de les persones contribuents els següents:

a) Dret a ser informat i assistit per l’administració Municipal en el compliment de les seves obligacions tributàries.

b) Dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa pròpia de cada tribut i les devolucions d’ingressos indeguts que procedeixin amb abonament d’interès de demora corresponent, sense haver de fer requeriment als efectes.

c) Dret al reintegrament del cost dels avals i altres garanties dipositades per suspendre l’execució d’un deute tributari quan aquest sigui declarat total o parcialment improcedent per sentència o resolució administrativa ferma, així com a la reducció proporcional de la garantia aportada en els supòsits d'estimació parcial del recurs o de la reclamació interposada.

d) Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals sigui part.

e) Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones al servei de l’administració tributària que tramiten els procediments de gestió tributària en els quals tingui la condició de persona interessada.

f) Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions que presenti.

g) Dret a no aportar els documents ja presentats i que es trobin en poder de l’administració Municipal, sempre que l’obligat tributari indiqui el dia i procediment en el que els va presentar.

h) Dret al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents de l’administració tributària, que només podran ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos, sense que puguin ser comunicats a tercers, excepte en els supòsits prevists en les lleis.

i) Dret a ser tractat amb respecte i consideració pel personal al servei de l’Administració.

j) Dret al fet que les actuacions de l’Administració tributària que requereixin la seva intervenció es duguin a terme en la forma que resultin menys costoses, sempre que això no perjudiqui el compliment de les obligacions tributàries.

k) Dret a formular al·legacions i a aportar documents que els òrgans competents tindran en compte a redactar la corresponent proposta de resolució.

l) Dret a ser escoltat en el tràmit d’audiència prèviament a la redacció de la proposta de resolució.

ll) Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que siguin objecte d’adquisició o de transmissió.

m) Dret a ser informat, en començar les actuacions de comprovació o investigació dutes a terme per la Inspecció dels tributs, sobre la seva naturalesa i sobre seus drets i obligacions en el curs de les dites actuacions i a que es desenvolupin en els terminis prevists en la llei.

n) Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que resultin aplicables.

o) Dret a formular queixes i suggeriments en relació amb el funcionament de l'Administració tributària.

CAPÍTOL 3
Responsables del tribut

Article 9

1. Les ordenances corresponents, en els supòsits previstos per la Llei, podran declarar responsables del deute tributari, juntament amb els deutors principals, altres persones solidàriament o subsidiàriament.

2. Llevat que existeixi norma en sentit contrari, la responsabilitat serà subsidiària.

Article 10

Seran responsables solidaris del deute tributari, entre d'altres que puguin establir les lleis, les següents persones o entitats:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una infracció tributària. La seva responsabilitat també s'estendrà a la sanció.

b) Sense perjudici d'allò disposat en el paràgraf a) anterior, els partícips o cotitulars de les entitats a que es refereix l'article 6.1 d'aquesta ordenança, en proporció a les seves participacions respectives, de les obligacions tributàries materials de les entitats esmentades.

c) Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d'explotacions o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l'anterior titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s'estendrà a les obligacions derivades de la falta de pagament dels ingressos a compte practicats o que s'haguessin hagut de practicar.

Article 11

La persona que pretengui adquirir la titularitat d'explotacions i activitats econòmiques i amb l'objecte de limitar la responsabilitat solidària, té dret, amb la conformitat prèvia del titular actual, a sol·licitar de l'administració una certificació detallada dels deutes, sancions i responsabilitats tributaris derivats del seu exercici. L'administració tributària ha d'expedir la certificació esmentada en el termini de tres mesos des de la sol·licitud. En aquest cas la responsabilitat de l'adquiridor queda limitada als deutes, sancions i responsabilitats que aquesta conté. Si la certificació s'expedeix sense esmentar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilita en el termini assenyalat, el sol·licitant queda exempt de la responsabilitat.

Article 12

Seran responsables subsidiaris, entre d'altres que pugin establir les lleis, les persones següents:

a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent comès aquestes infraccions tributàries, no haguessin realitzat els actes necessaris que siguin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions i deures tributaris, haguessin consentit l'incompliment pels qui d'ells depenguin o haguessin adoptat acords que possibilitassin les infraccions. La seva responsabilitat també s'entendrà a les sancions.

b) Els administradors de fet o de dret d'aquelles persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats, per les obligacions tributàries d'aquestes pendents en el moment del cessament, sempre que no haguessin fet el necessari pel seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de l'impagament.

c) Les persones que  integrin l'Administració concursal i les liquidadors de societats i entitats en general que no haguessin realitzat les gestions necessàries per l'íntegre compliment de les obligacions tributàries.

d) Els adquirents de béns afectes al pagament del deute tributari.

Article 13

Una vegada declarat fallits els deutor principal i, en el seu cas, els responsables solidaris, l'Administració tributària dictarà acte de declaració de responsabilitat, que es notificarà al responsable subsidiari.

CAPÍTOL IV
El domicili fiscal

Article 14

1. A l'efecte tributari, el domicili és:

a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual.

Per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques, l'Administració Tributària municipal podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats. Si no es pogués determinar l'esmentat lloc, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l'immobilitzat en el qual es realitzin activitats econòmiques.

b) Per a les persones jurídiques i les entitats a què es refereix l'apartat 1 de l'article 6, el del seu domicili social sempre que la gestió administrativa i la direcció dels negocis hi estiguin efectivament centralitzades. En cas contrari, serà el domicili on radiqui l'esmentada gestió o direcció.

Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d'acord amb els criteris anteriors prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l'immobilitzat.

2. Les persones obligades tributaries, els seus representants, administradors o apoderats, estan obligats a comunicar mitjançant declaració expressa els seu domicili fiscal a l'Administració tributària municipal, fins que no es presenti la declaració esmentada.

La declaració de canvi de domicili fiscal a altres efectes administratius, com pot ser el padró d'habitants, no substitueix la declaració tributària expressa del canvi del domicili fiscal.

3. L'Administració tributària municipal podrà rectificar el domicili fiscal mitjançant la comprovació corresponent.

Article 15

1. Les persones obligades tributaries que resideixen a l'estranger estan obligades a designar un representant amb domicili en el territori espanyol.

2. Les persones o entitats residents a l'estranger que exerceixen activitats en el terme municipal d'Inca han de tenir el seu domicili fiscal en el lloc on radiquin la gestió administrativa efectiva i la direcció dels seus negocis.

Si no es pogués determinar l'esmentat lloc, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l'immobilitzat.

 

CAPÍTOL V
La base

Article 16

A l’ordenança pròpia de cada tribut s’establiran els mitjans i mètodes per determinar la base imposable mitjançant el règim d’estimació directa, quan els subjectes passius hagin presentat declaracions o documents que impliquin la meritació del tribut; i mitjançant el règim d’estimació indirecta, quan no s’hagin presentat aquestes declaracions i documents i l’Administració hagi de fixar les bases imposables aplicant les dades i antecedents que tinguin a la seva disposició, o quan actuï la Inspecció estenent les corresponents actes de regularització de la situació tributària dels subjectes passius.

Article 17

En qualsevol cas, es considerarà base liquidable el resultat de practicar a la base imposable les reduccions establertes per la llei pròpia del tribut o per l’ordenança fiscal corresponent.

CAPÍTOL VI
Exempcions i bonificacions

Article 18

No es podran reconèixer més beneficis fiscals en els tributs locals que els prevists expressament a les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.

No obstant això, també es reconeixeran els beneficis fiscals que s'estableixin a les ordenances fiscals, en els casos expressament prevists per la Llei.

Article 19

Els beneficis tributaris s’atorgaran, en tot cas, a petició de la persona interessada. A aquest efecte haurà de presentar la sol·licitud, si es tracta de tributs periòdics, amb la declaració tributària i si es tracta de tributs no periòdics, amb la pertinent declaració o en el termini de reclamació davant l’Ajuntament de la liquidació practicada. És competència de la Junta de Govern la concessió de qualsevol classe de benefici fiscal sol·licitat.

CAPÍTOL VII
El tipus de gravamen i el deute tributari

Article 20

1. El deute tributari està constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulti de l'obligació tributària principal o de les obligacions de realitzar pagament a conte.

2. Si s'escau, també poden formar part del deute tributari:

a) L'interès de demora.

b) Els recàrrecs per declaració extemporània.

c) Els recàrrecs del període executiu.

d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.

3. Les sancions tributàries no formaran part del deute tributari, però en la seva recaptació s'aplicaran les normes incloses en aquesta ordenança.

Article 21

1. La quota íntegra es determinarà d'acord amb:

a) Els tipus de gravamen aplicables, les tarifes, la quantia fixa assenyalada o l'aplicació conjunta d'alguns d'aquests sistemes.

b) Els factors correctors que, en cada cas, l'ordenança del tribut estableixi.

 

CAPÍTOL VIII
Extinció del deute tributari

Article 22

El deute tributari s’extingirà, totalment o parcialment segons els casos, per:

  • Pagament, en la forma establerta al capítol XV.
  • Prescripció.
  • Compensació.
  • Condonació.
  • Insolvència provada del deutor.

Article 23.

Prescriuran als quatre anys els drets següents:

a) El dret de l’Administració a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.

b) El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.

c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament dels cost de les garanties.

d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

Article 24.

El termini de prescripció es comença a computar, en els diferents supòsits prevists per l'article anterior, de la manera següent:

1. El dret de l'Ajuntament a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent, des del dia següent en què acabi el termini per presentar la corresponent declaració o autoliquidació.

2. El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats o autoliquidats, des del dia següent a la data en què acabi el termini de pagament voluntari.

3. El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament de les garanties, des del dia següent a aquell en què la devolució es va poder sol·licitar; des del dia següent a la data en què es va realitzar l'ingrés indegut o des del dia següent a la finalització del termini per efectuar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va realitzar dins d'aquest termini; o des del dia següent a aquell en què sigui ferma la sentència o resolució administrativa que declari totalment o parcialment improcedent l'acte impugnat.

4. El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des del dia següent a la data de notificació de l'acord de reconeixement del dret a percebre la devolució o el reemborsament del cost de les garanties.

5. El termini de prescripció per a exigir l'obligació de pagament dels responsables solidaris s'iniciarà des del dia següent a l'acabament del termini de pagament en període voluntari del deutor principal.

Article 25

1. El dret de l'Ajuntament a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent s'interromprà, iniciant-se de nou el termini de prescripció a partir de la data d'interrupció, per les següents accions:

a) Per qualsevol acció administrativa feta amb coneixement formal de l'obligat tributari conduint al reconeixement, regularització, inspecció, assegurament, comprovació i liquidació de tots o part dels elements de l'obligació tributària.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena, per les actuacions realitzades amb coneixement formal de l'obligat tributari en el decurs de les reclamacions i recursos, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordeni la paralització del procediment administratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació de l'obligat tributari dirigida al pagament de la liquidació del deute.

2. El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats s'interromprà, i s'iniciarà de nou el termini de prescripció a partir de la data d'interrupció per les següents accions:

a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal de l'obligat tributari, dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute tributari.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena, per les actuacions realitzades amb coneixement formal de l'obligat tributari en el decurs de les reclamacions i recursos, per la declaració del concurs del deutor o per l'exercici d'accions civils o penals dirigides al cobrament del deute tributari, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordeni la paralització del procediment administratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació de l'obligat tributari dirigida al pagament o extinció del deute tributari.

3. El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la norma de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties s'interromprà iniciant-se de nou el termini de prescripció a partir de la data d'interrupció, per les següents accions:

a) Per qualsevol acte fefaent de l'obligat tributari que pretengui la devolució d'ingressos indeguts, el reemborsament del cost de les garanties o la rectificació de la seva autoliquidació.

4. El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, s'interromprà:

a) Per qualsevol acció administrativa dirigida a efectuar la devolució o el reemborsament.

b) Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari per la qual exigeixi el pagament de la devolució o el reemborsament.

c) Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol mena.

5. Quan el termini de prescripció s'hagués interromput per la interposició de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan l'Administració Tributària rebi la notificació de la resolució ferma que posi fi al procés judicial.

6. Quan el termini de prescripció s'hagués interromput per la la recepció d'una comunicació judicial de paralització del procediment, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan l'Administració tributària rebi la notificació de la resolució o que aixequi la paralització.

7. Quan el termini de prescripció s'hagués interromput per la declaració del concurs del deutor, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou en el moment de l'aprovació del conveni concursal pels deutes no sotmesos a aquest. Respecte dels deutes sotmesos al conveni concursal, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan aquells siguin exigibles al deutor. Si el conveni no fos aprovat, el termini es reiniciarà quan es rebi la resolució judicial ferma.

8. Interromput el termini de prescripció per a un obligat tributari, l'esmentat efecte es fa extensiu a la resta de persones obligades, inclosos els responsables. Si l'obligació és mancomunada i únicament es reclama a una de les persones obligades tributaries la part que li correspon, el termini no s'interromp per a la resta.

Si existeixen diversos deutes liquidats a càrrec d'un mateix obligat al pagament, la interrupció de la prescripció solament afectarà al deute a què es refereix.

Article 26

La prescripció s’aplicarà d’ofici, inclòs en els casos en què s'hagi pagat el deute tributari, sense necessitat que invoqui o exceptuï l'obligat tributari.

Article 27

La prescripció guanyada aprofita per igual al subjecte passiu i la resta de responsables del deute tributari i, interromput el termini de prescripció per a un, es considera interromput per a tots els responsables, excepte el que disposa a l'apartat 8è de l'article 68 de la Llei general tributària.

Article 28

Els deutes tributaris, en període voluntari o executiu de recaptació, es podran extingir totalment o parcialment per compensació:

a) Amb els crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l'obligat tributari en virtut de les devolucions d'ingressos indeguts per qualsevol tribut.

b) Amb altres crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l'obligat tributari.

c) La compensació es pot fer d'ofici o a instància de part.

Article 29

Els deutes tributaris només podran ser objecte de condonació, rebaixa o perdó, en virtut de llei, en la quantia i amb els efectes que, si escau, aquesta determini.

Article 30

Els deutes tributaris que no s’hagin pogut fer efectius per insolvència provada del subjecte passiu i els responsables restants, es declararan provisionalment extingits per la quantitat procedent, mentre que no es rehabilitin en el termini de prescripció.

Si un cop vençut el termini de prescripció el deute no ha estat rehabilitat, queda definitivament extingit.

  CAPÍTOL IX
Garantia del deute tributari

Article 31

La hisenda municipal gaudirà de prelació per al cobrament dels dèbits tributaris vençuts i no satisfets, sempre que hi concorri amb creditors que no siguin de domini, penyora, hipoteca o qualsevol altre dret real degudament inscrit en el Registre corresponent abans de la data en què s’hi ha consignat el dret de la Hisenda Municipal.

Article 32

En les exaccions que gravin periòdicament els béns o drets susceptibles de ser inscrits en un registre públic, o els seus productes directes, certs o presumptes, l’Ajuntament tindrà preferència sobre qualsevol altre creditor o adquirent, tot i que aquests hagin inscrit els seus drets per al cobrament dels deutes no satisfets corresponents a l’any natural en què s’exerciti l’acció administrativa de cobrament i l'any immediatament anterior.

Article 33

1. Les persones adquirirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari respondran subsidiàriament amb ells, per derivació de l'acció tributària, si el deute no es paga.

2. Els béns i drets transmesos estaran afectes a la responsabilitat del pagament de les quantitats, liquidades o no, corresponents als tributs que gravin les esmentades transmissions, qualsevol quin sigui el seu posseïdor, llevat que aquest resulti ser un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i just títol.

  

CAPÍTOL X
Tributs municipals

Article 34

Es consideren tributs municipals els que l’Ajuntament estableixi segons el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

  

CAPÍTOL XI
Imposició i ordenació de tributs locals

Article 35

La imposició de tributs de caràcter local i l’aprovació, si s’escau, de la respectiva ordenança fiscal o la seva modificació, s’ajustaran igualment a les normes contingudes el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i la resta de disposicions aplicables.

  

CAPÍTOL XII
Infraccions, sancions tributàries i procediment sancionador

Article 36. Principis de la potestat sancionadora en matèria tributària

La potestat sancionadora en matèria tributària s'ha d'exercir d'acord amb els principis reguladors en matèria administrativa amb les especialitats establertes a la LGT.

En particular són aplicables els principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat i no-concurrència regulats als articles 179 i 180 de la LGT. El principi d'irretroactivitat s'ha d'aplicar amb caràcter general, això no obstant, les normes que regulen les infraccions i sancions tributàries tindran efectes retroactius respecte dels actes que no siguin ferms quan la seva aplicació resulta més favorable per la persona interessada.

Article 37. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries.

1. Són subjectes infractors les persones físiques. jurídiques i les entitats esmentades a l'article 6.1 d'aquesta ordenança que realitzin accions o omissions tipificades com a infraccions a les lleis.

2. El subjecte infractor té la consideració de deutor principal en relació amb la declaració de responsabilitat.

3. La concurrència de diversos subjectes infractors en la realització d'una infracció tributària determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'Administració al pagament de la sanció.

4. Han de respondre solidàriament del pagament de les sancions tributàries, derivades o no d'un deute tributari, les persones o entitats que estiguin en els casos dels paràgrafs a) i c) de l'apartat 1 de l'article 42 de la LGT, en els termes que estableix l'article esmentat.

5. Han de respondre subsidiàriament del pagament de les sancions tributàries les persones o entitats que estiguin en el supòsit del paràgraf a) de l'apartat 1 de l'article 43 de la LGT, en els termes que estableix l'article esmentat.

6. Les sancions tributàries no s'han de transmetre als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Les sancions tributàries per infraccions comeses per les societats i entitats dissoltes s'han de transmetre als seus successors en els termes que preveu l'article 40.5 de la LGT.

Article 38. Infraccions tributàries: concepte i classificació

1. Són infraccions tributàries les accions i comissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades per la LGT o per una altra Llei.

2. Les infraccions tributàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària en lleu, greu o molt greu en atenció als criteris de qualificació com l'ocultació i la utilització de mitjans fraudulents entre d'altres.

Existeix ocultació quan no es presentin declaracions o les presentades incloguin fets i operacions inexistents o amb imports falsos o en les quals s'ometin operacions, rendes, productes o qualsevol altra dada que incideix en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute derivat de l'ocultació en relació amb la base de la sanció, sigui superior al 10 per cent.

Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat i en els llibres i registres, l'ús de factures, justificants i altres documents falsos o falsejats i la utilització de persones o entitats interposades d'acord amb l'article 184.3 de LGT.

Article 39. Sancions tributàries: classes, graduació i no-concurrència

1. Les infraccions tributàries se sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, les quals podran consistir en una multa fixa o proporcional, i de sancions no pecuniàries de caràcter accessori establertes en l'article 186 de LGT, com:

a) Pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions i ajuts públics.

b) Pèrdua del dret a aplicar-se beneficis i incentius fiscals.

c) Prohibició de contractar amb l'administració municipal.

d) Suspensió de l'exercici de professions oficials, ocupació o càrrec públic.

2. Les sancions tributàries es graduaran tenint en compte els següents criteris o circumstàncies que són aplicables simultàniament:

a) Comissió repetida d'infraccions tributàries, la qual s'entendrà que existeix quan el subjecte infractor hagi estat sancionat, dins dels quatre anys anteriors i per resolució administrativa ferma, per una infracció de la mateixa naturalesa, considerant-se que tenen igual naturalesa les infraccions previstes en el mateix article del capítol III de la LGT, llevat de les infraccions incloses en els articles 191, 192 i 193, totes les quals s'entendran de la mateixa naturalesa.

Quan es doni aquesta circumstància, la sanció mínima s'incrementarà en els següents percentatges:

- Sanció per infracció lleu: 5 %.

- Sanció per infracció greu: 15 %.

- Sanció per infracció molt greu: 25 %.

b) El perjudici econòmic per la Hisenda municipal que es determinarà per al percentatge resultant de la relació entre la base de la sanció i la quantia total que s'hagi hagut d'ingressar o l'import de la devolució obtinguda. Quan es doni aquesta circumstància la sanció mínima s'incrementarà en els següents percentatges:

- Perjudici econòmic superior al 10 % i inferior o igual al 25 %: 10 %.

- Perjudici econòmic superior al 25 % i inferior o igual al 50 %: 15 %.

- Perjudici econòmic superior al 50 % i inferior o igual al 75 %: 20 %.

- Perjudici econòmic superior al 75 %: 25 %.

c) Acord o conformitat de la persona interessada en la forma prevista en l'article següent.

3. Si l'Administració Tributària municipal considera que la infracció pot ser constitutiva de delicte contra la Hisenda pública ho comunicarà a la jurisdicció competent i quedarà suspès el procediment administratiu fins que resolgui l'autoritat judicial.

a) La realització de diverses accions o omissions constitutives de diverses infraccions farà possible la imposició de les sancions que corresponguin per totes aquestes, però quan l'acció o omissió s'aplica com a criteri per a la graduació o qualificació de la infracció, no podrà ésser sancionat com a infracció independent.

b) Les sancions són compatibles amb els interessos de demora i amb els recàrrecs del període executiu.

Article 40. Reducció de les sancions

1. Les sancions pecuniàries previstes en el articles 191 a 197 de la LGT es reduiran:

En els casos d'actes amb acord, un 50 %, però quedarà sense efecte la reducció i s'exigirà aquest import, sense altre requisit que la notificació a la persona interessada quan s'hagi interposat contra la regularització o la sanció el corresponent recurs contenciós administratiu o, en el cas que s'hagi presentat aval o certificat d'assegurança de caució en substitució del dipòsit, quan no s'ingressin en període voluntari les quantitats derivades de l'acta amb acord.

En els supòsits de conformitat, un 30 %, però així mateix, quedarà sense efecte i s'exigirà aquest import quan s'hagi interposat recurs o reclamació contra la regularització. S'entén que existeix conformitat en el procediment d'inspecció si hi ha acta de conformitat i en els procediments de verificació de dades i comprovació limitada sempre que la liquidació no sigui objecte de recurs o reclamació, llevat que es requereixi conformitat expressa.

2. L'import de qualsevol sanció, llevat que procedeixi d'Acta amb Acord, una vegada aplicada en el seu cas, la reducció de l'apartat anterior, es reduirà en el 25 % quan s'ingressi l'import en període voluntari sense haver sol·licitat ajornament o fraccionament ni s'interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.

Article 41. Extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i de les sancions

1. La responsabilitat derivada de les infraccions tributàries s'extingirà per la mort del subjecte infractor i pel transcurs del termini de prescripció per la imposició de les corresponents sancions, termini que serà de quatre anys complets des que es van cometre les infraccions. Aquests prescripció s'aplicarà d'ofici per l'Administració tributària, sense necessitat que la invoqui la persona interessada.

2. Les sancions tributàries s'extingiran pel pagament o compliment, prescripció, compensació, condonació i per la mort de totes les persones obligades a satisfer-les.

Les accions administratives que condueixen a la regularització de la situació tributària de l'obligat, interrompran el termini de prescripció per imposar les sancions tributàries que poden derivar-se de l'esmentada regularització.

Article 42. Classes d'infraccions i sancions tributàries

Es consideren infraccions tributàries:

a) Deixar d'ingressar dins el termini establert la totalitat o part del deute tributari que hagi de resultar de la correcta autoliquidació del tribut.

b) No presentar de forma completa i correcta les declaracions i documents necessaris per a la pràctica de les liquidacions.

c) L'obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut.

d) Sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut, beneficis o incentius fiscals, mitjançant l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses.

e) No presentar dins de termini autoliquidacions o declaracions sense que d'això es derivi perjudici econòmic.

f) Presentar de forma incompleta o incorrecta autoliquidacions o declaracions, sense perjudici econòmic.

g) Contestar o presentar de forma incorrecta requeriments individualitzats de informació o declaracions d’informació exigides amb caràcter general.

h) Incompliment de les obligacions de comunicar el domicili fiscal i d’utilitzar el número de identificació fiscal o altres números o codis.

i) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària.

j) Les altres assenyalades a les lleis.

Article 43. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagi de resultar d’una autoliquidació

1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins el termini establert la totalitat o part del deute tributari que hagi de resultar de la correcta autoliquidació del tribut.

Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu atenent a l’existència d’ocultació, la concurrència de mitjans fraudulents i a la base de la sanció, és a dir, la quantitat no ingressada en l’autoliquidació com a conseqüència de la comissió de la infracció.

2. La infracció tributària serà lleu en els següents supòsits:

a) Quan la base de la sanció sigui igual o menor a 3.000€.

b) Quan, tot i que la base de la sanció sigui superior a aquesta a aquesta xifra, no existeixi ocultació.

c) En tot cas, quan, sense previ requeriment, la manca d’ingrés hagués estat regularitzada per l’obligat tributari en una autoliquidació presentada amb posterioritat al termini de pagament sense complir els requisits establerts a l’article 27.4 de la LGT, per l’aplicació dels recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ.

3. La infracció tributària serà greu:

a) Quan la base de la sanció sigui superior a 3.000E i existeixi ocultació.

b) Quan, sigui quina sigui la base de la sanció, s’hagin utilitzat documents falsos o falsejats o una incorrecta comptabilitat, sense que aquests fets constitueixin mitjans fraudulents.

4. La infracció tributària serà molt greu quan s’hagin utilitzat mitjans fraudulents.

5. Aquestes infraccions se sancionaran amb multa pecuniària del 50 %, del 50 al 100 % o del 100 al 150 % de la quantitat no ingressada, segons els supòsits, mitjançant l’increment del percentatge mínim d’acord amb els criteris de reiteració i perjudici econòmic als quals es refereix l’article 187 de la LGT.

Article 44. Infracció tributària per no presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris per a la pràctica de les liquidacions.

1. Constitueix infracció tributària l’incompliment de l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions i documents necessaris perquè l’Administració tributària municipal pugui practicar la liquidació dels tributs que no s’exigeixen per autoliquidació.

2. Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu d’acord amb els mateixos criteris establerts en l’article precedent, considerant-se com a a base de la sanció la quantia de la liquidació, quan no s’hagi presentat declaració, o la diferència entre el resultant de la liquidació adequada i la que hagi procedit d’acord amb les dades declarades.

3. Les sancions corresponents a aquestes infraccions, així com la seva quantia i graduació seran les mateixes de l’article precedent.

Article 45. Infracció tributària per l’obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut.

1. Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu d’acord amb els mateixos criteris assenyalats a l’article 80 d’aquesta ordenança considerant-se base de la sanció la quantitat tornada com a conseqüència de la infracció.

2. Les sancions corresponents a aquestes infraccions, la seva quantia i graduació seran les mateixes assenyalades en l’esmentat article d’aquesta ordenança.

Article 46. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions

1. Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunicacions o sol·licituds, sense que s’hagin obtingut les devolucions.

2. Aquesta infracció tributària serà greu i se sancionarà amb una multa pecuniària proporcional del 15 % de la quantitat indegudament sol·licitada.

Article 47. Infracció tributària per sol·licitar indegudament beneficis o incentius fiscals

1. Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de beneficis o incentius fiscals mitjançant l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses, sense que s'hagin obtingut, i no sigui procedent imposar al mateix subjecte la sanció per alguna de les infraccions previstes en els articles 191, 192, i 195 de la LGT o a l'article anterior d'aquesta ordenança.

2. Aquesta infracció serà greu i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 300 €.

Article 48. Infracció tributària per manca de presentació, dins de termini, d’autoliquidacions o declaracions sense perjudici econòmic

1. Constitueix infracció tributària no presentar, dins de termini, autoliquidacions o declaracions sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir perjudici econòmic a la Hisenda municipal.

2. Aquesta infracció serà lleu.

3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 200 €.

La quantia de la sanció serà de 400 €, quan es tracti de declaracions censals o de la comunicació de la designació de representant quan ho exigeixi la normativa.

Així mateix, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 20 € per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hagi hagut d’incloure en la declaració, amb un mínim de 300 € i un màxim de 20.000 €, quan es tracta de declaracions exigides en compliment de l’obligació de subministrar informació a què es refereixen els articles 93 i 94 de la LGT.

La sanció i els límits mínim i màxim es reduiran a la meitat si les autoliquidacions i declaracions es presenten fora de termini sense requeriment previ.

Si s’han realitzat requeriments, aquestes sancions seran compatibles amb les establertes per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària municipal.

Article 49. Infracció tributària per d’incompliment de l’obligació de comunicar el domicili fiscal

1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal o el seu canvi per les persones físiques que no realitzin activitats econòmiques.

2. Aquesta infracció serà lleu, i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 100 €.

Article 50.

Infracció tributària per la presentació incorrecta d’autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic

1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir perjudici econòmic a la Hisenda municipal.

2. Aquesta infracció serà greu i la seva sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 € llevat que es tracti de declaracions censals en què la sanció serà de 250 €.

Article 51. Infracció tributària per contestar o presentar de forma incorrecta requeriments individualitzats d’informació o declaracions d’informació exigides amb caràcter general.

1. Constitueix infracció tributària contestar o presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses requeriments individualitzats d’informació o declaracions exigides amb caràcter general, en el compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereixen els articles 93 i 94 de la LGT.

2. Aquesta infracció serà greu i se sancionarà de la següent forma:

a) Quan la informació no tingui per objecte dades expressades en magnituds monetàries, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 200€ per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat emesa, inexacta o falsa.

b) Quan la informació sigui sobre dades expressades en magnituds monetàries, la sanció consistirà en multa proporcional de fins al 2 % de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament.

Quan l'import no declarat representi un percentatge igual o inferior al 10 % de l'import de les operacions que es van haver de declarar, s’imposarà una multa pecuniària fixa de 500€.

En els supòsits en què el percentatge no declarat fos superior al 10, 25, 50 o 75 %, la sanció serà una multa pecuniària proporcional de 0,5, 1, 1,5, o 2 % de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament.

Aquesta sanció, en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries, es graduarà incrementant la quantia resultant en un 100 %.

Article 52. Infracció tributària per incomplir les obligacions d’utilització del número d’identificació fiscal o d’altres números o codis.

1. Constitueix infracció tributària d’incompliment de les obligacions relatives a la utilització del número o codis establerts en la normativa tributària i, especialment, la referència cadastral.

2. Aquesta infracció serà lleu i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 150 €, llevat del casos en què es tracti de d’incompliment de la utilització del número d'identificació fiscal per les entitats de crèdit en els comptes i operacions, o en el lliurament o abonament del xecs al portador, supòsits en els quals la infracció serà greu i es sancionarà d’acord amb l'article 202.2 de la LGT.

Article 53. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària

1. Es produeix resistència, obstrucció, excusa o negativa quan el subjecte infractor, degudament notificat a l’efecte, realitzi actuacions amb tendència a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l'Administració Tributària municipal, en relació amb el compliment de les seves obligacions. Així, entre d’altres, les següents conductes:

a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justificants, assentaments de comptabilitat, arxius informàtics i qualsevol altra dada amb transcendència tributària.

b) No atendre algun requeriment degudament notificat

c) No comparèixer en lloc i temps assenyalats, llevat de l’existència de causa justificada.

d) Prohibir indegudament als funcionaris de l'Administració tributària l’entrada en locals o finques o el reconeixement de locals, maquinària, instal·lacions i explotacions relacionades amb les obligacions tributàries.

e) Les coaccions als funcionaris de l'Administració tributària.

2. Aquesta infracció es qualifica de greu i la seva sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 €, llevat que sigui d’aplicació allò que es preveu en els apartats següents.

3. Quan consisteixi a desatendre, dins de termini, requeriments diferents als que es preveuen en els següents apartats, la sanció serà de multa pecuniària fixa de 150, 300 o 600 €, segons s’hagi incomplert el requeriment per primera, segona o tercera vegada.

4. Quan es tractàs de conductes contingudes en les lletres a) i d) de l’apartat 1, o de d’incompliment del deure de comparèixer per persones o entitats que realitzin activitats econòmiques, o del deure d’aportació de informació dels articles 93 i 94 de la LGT, la sanció consistirà en:

a) Si no es compareix o no es facilita l’actuació administrativa o d’informació administrativa en el termini assenyalat en el primer requeriment, la multa serà de 300 €.

b) Quan s’incompleixi el segon requeriment la multa serà de 1.500 €.

c) En cas d’incompliment del tercer requeriment, la sanció consistirà en multa proporcional al 2 % de la xifra de negocis del subjecte infractor en l’any natural anterior al de la comissió de la infracció, amb un mínim de 10.000 € i un màxim de 400.000 €, però si es tracta de d’incompliment de l’obligació de subministrament d’informació dels articles 93 i 94 de la LGT, la multa proporcional s’eleva fins al 3 per cent de la xifra de negocis, amb un mínim de 15.000 € i un màxim de 600.000 €. Aquesta multa proporcional es graduarà d’acord amb el que estableix l’article 203 de la Llei esmentada. En tot cas, si es dóna compliment total al requeriment abans de l’acabament del procediment, la sanció serà de 6.000 €.

5. Quan la resistència obstrucció, excusa o negativa es refereixi al trencament de les mesures cautelars, la sanció en multa pecuniària proporcional fins al 2 % de la xifra de negocis, amb un mínim de 3.000 €.

Article 54. Procediment sancionador amb matèria tributària: regulació i competència

1. El procediment sancionador tributari es regula per la LGT i els seus reglaments de desenvolupament i, en el seu defecte, per les normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.

2. La imposició de sancions correspondrà a l’òrgan competent de l'Ajuntament o òrgan en qui delegui, en base de la normativa específica d’aplicació a tenor de la disposició addicional de l'RD 2063/2004 aprovatori del Reglament general del règim sancionador tributari.

Article 55. Procediment sancionador

1. El procediment sancionador es tramitarà de forma separada al procediment d’aplicació dels tributs llevat dels supòsits d’actes amb acord i d’aquells en què l’obligat tributari hagués renunciat a la tramitació separada, casos en els quals les qüestions relatives a la infracció s’analitzaran en el procediment d’aplicació del tribut, sense perjudici que no obstant la tramitació única, cada procediment finalitzi amb acte resolutori diferent.

La renúncia es farà mitjançant manifestació expressa que haurà de formular-se en el procediment d'aplicació dels tributs abans de la notificació de la proposta de resolució o, en el procediment d'inspecció, a la finalització del tràmit d'audiència previ a la subscripció de l'acta, llevat del supòsit en què l'òrgan encarregat de la tramitació del procediment d'aplicació dels tributs requereix a l'obligat tributari per que manifesti, en el termini de deu dies, la seva renúncia a la tramitació separada del procediment sancionador que en el seu cas, pugui iniciar-se. Així mateix, si el procediment d'aplicació dels tributs s'inicia amb la notificació de la proposta de resolució, es podrà renunciar a la tramitació separada en el termini concedit per al·legacions.

2. En cas de tramitació separada, el procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant acord de l'òrgan competent per resoldre segons el que disposa l'article anterior, que serà notificat a la persona interessada.   

Una vegada acabades les actuacions que procedeixin, es formularà proposta de resolució expressant els fets i la seva qualificació, la classe d'infracció i la sanció corresponent amb indicació dels criteri de graduació aplicats. Aquesta proposta serà notificada a la persona interessada, posant-li de manifest l'expedient perquè, dins el termini de 15 dies, pugui al·legar el que consideri adient i presentar els documents i proves que estimi oportunes.

Quan a l'inici del procediment l'òrgan competent tingui tots els elements que permetin formular la proposta d'imposició de la sanció s'incorporarà aquesta a l'acord d'iniciació, i li serà notificat a la persona interessada posant-li de manifest l'expedient als mateixos efectes assenyalats en el paràgraf anterior i amb l'advertència que, en cas de no formular al·legacions ni aportar nous documents i proves, podrà dictar-se resolució d'acord amb la proposta.

3. Quan els procediment sancionadors derivin de procediments de comprovació o investigació que realitzi la Inspecció de Tributs, s'iniciaran pel funcionari o funcionària actuari amb autorització superior. La tramitació i instrucció de la proposta de resolució podrà encomanar-se a aquest funcionari o funcionaria o a un altre adscrit a la Inspecció.

Quan en un procediment sancionador, iniciat com a conseqüència d'un procediment d'inspecció, la persona interessada presti conformitat a la proposta de resolució, s'entendrà dictada i notificada la resolució per l'òrgan competent per imposar la sanció, d'acord amb l'esmentada proposta, per el transcurs del termini d'un mes a comptar de de la data en què la conformitat es va manifestar, sense necessitat de nova notificació expressa a l'efecte, llevat que en l'esmentat termini l'òrgan competent per a imposar la sanció notifiqui a la persona interessada acord amb alguns dels continguts als quals es refereixen els paràgrafs de l'apartat 3 de l'article 156 de la LGT.

4. El procediment sancionador en matèria tributària ha de concloure en el termini màxim de sis mesos a comptar de la notificació de la comunicació d'inici del procediment.

El venciment d'aquest termini, sense que s'hagi notificat la resolució, produeix la caducitat del procediment, que pot declarar-se d'ofici o a instància de la persona interessada i impedeix la iniciació de un nou procediment sancionar.

Article. 56. Suspensió de l'execució de les sancions.

1. L'execució de les sancions tributàries se suspendrà automàticament, sense necessitat d'aportar cap tipus de garantia, mitjançant la presentació de recurs en el termini establert, sense que es puguin executar fins que siguin fermes en via administrativa. Aquesta suspensió serà aplicada automàticament per l'Administració sense necessitat que el contribuent ho sol·liciti.

No seran exigibles interessos de demora pel temps que transcorri fins a l'acabament del termini de pagament en període voluntari, obert per la notificació de la resolució que exhaureixi la via administrativa.

2. Un cop exhaurida la via administrativa, els òrgans de recaptació no començaran les actuacions de procediment de constrenyiment mentre no acabi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu.

Si durant aquest termini la persona interessada comunica a l'òrgan esmentat la interposició del recurs, amb petició de suspensió, es mantindrà la paralització del procediment fins que l'òrgan judicial adopti la decisió que correspongui en relació amb la suspensió sol·licitada.

CAPÍTOL XIII
Revisió dels actes en via administrativa

Article 57

L’òrgan que ha dictat l'acte ha de rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de la persona interessada, els errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció.

Article 58.

Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals i els ingressos de dret públic d'aquest Ajuntament i els seus organismes autònoms, podrà formular-se, davant el mateix òrgan que els dictà, el corresponent recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a partir de la notificació expressa o l’exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de les persones contribuents.

Contra la denegació d’aquest recurs de reposició, les persones interessades podran interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Article 59

Per interposar el recurs de reposició a què es refereix l’article anterior no es requerirà el pagament previ de la quantitat exigida, però la interposició del recurs no detindrà mai l’acció administrativa per a la cobrança, llevat que la persona interessada compleixi els requisits a què es refereix l'RD 520/2005, de 13 de maig, o l'article 14.2 de l'RD legislatiu 2/2004, de 5 de març respectivament.

Article 60

Contra els acords d’imposició i ordenació de tributs fiscals no es podrà interposar altre recurs que el contenciós administratiu, a partir de la publicació d’aquells al BOCAIB en la forma i terminis que estableixin les normes reguladores d’aquesta Jurisdicció.

CAPÍTOL XIV
Normes de gestió

Article 61

1. L’Ajuntament durà a terme la gestió dels tributs locals, conformement al que preveu el RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària.

2. La gestió dels tributs comprèn les actuacions necessàries per a la determinació del subjecte passiu, de les bases i de tots els elements necessaris per quantificar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.

Article 62

Els procediments tributaris s'iniciaran d'ofici o a instància de l'obligat tributari, mitjançant autoliquidació, declaració, comunicació o sol·licitud o qualsevol altre mitjà previst en la normativa tributària.

Article 63

1. Té la consideració de declaració tributària qualsevol document pel mitjà del qual es manifesti o reconegui davant l’Administració municipal la realització de qualsevol fet rellevant per l'aplicació dels tributs.

2. La presentació d'una declaració no implica l'acceptació de la procedència de l'obligació tributària.

3. L'Administració municipal pot reclamar declaracions, i l'ampliació d'aquestes, així com la correcció dels defectes advertits, quan sigui necessari per a la liquidació i la comprovació del tribut, com també la informació suplementària que hi escaigui.

4. Serà obligatòria la presentació de la declaració en els terminis assenyalats a cada ordenança i, en general, dins els trenta dies hàbils següents al del fet imposable. La presentació fora de termini se sancionarà com a infracció simple.

Article 64

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les entitats de l'article 6.1 d'aquesta ordenança, estaran obligades a proporcionar a l’Administració tributària tota classe de dades, informes o antecedents amb transcendència tributària, deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones, d'acord amb la regulació dels articles 93 i 94 de la Llei general tributària.

Article 65

1. Els subjectes passius i la resta de persones obligades tributaries podran formular a l’Administració municipal consultes degudament documentades respecte del règim, la classificació o qualificació tributària que en cada cas correspongui, en la forma, l'abast i efectes prevists en els articles 88 i 89 de la Llei general tributària.

2. Igualment, podran formular consultes, sempre que estiguin degudament documentades, els col·legis professionals, les cambres oficials, les organitzacions patronals, els sindicats, les associacions de consumidors, les associacions o fundacions que representin interessos de persones amb discapacitat, les associacions empresarials i les organitzacions professionals, així com les federacions que agrupin els organismes o les entitats esmentats, quan es refereixin a qüestions que afectin la generalitat dels seus membres o associats.

3. Les persones interessades no poden recórrer contra la resposta. Poden fer-ho contra l'acte administratiu dictat de conformitat amb els criteris manifestats en la contestació.

Article 66

1. En els procediments d'aplicació dels tributs qui faci valer el seu dret ha de provar-ne els fets constitutius.

2. Les persones obligades tributaries compliran el seu deure de provar si designen de manera concreta els elements de prova en poder de l'Administració tributària municipal.

Article 67

Les liquidacions tributàries poden ser provisionals o definitives.

1. Tindran la consideració de definitives:

a) Les practicades en el procediment inspector amb la comprovació i investigació prèvies de la totalitat dels elements de l'obligació tributària.

b) Les altres a les quals la normativa tributària atorgui aquest caràcter.

2. En els altres casos, les liquidacions tributàries tenen el caràcter de provisionals.

Article 68

L’Administració municipal no està obligada a ajustar les liquidacions a les dades consignades per les persones obligades tributaries en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions, sol·licituds o qualsevol altre document. L’increment de la base tributària sobre la resultant de les declaracions o autoliquidacions s’haurà de notificar amb la forma deguda al subjecte passiu amb expressió concreta dels fets i els elements addicionals que l'hagin motivat, excepte quan la modificació tingui origen en actualitzacions o revisions de caràcter general autoritzades per les lleis.

Article 69

1. Podran ser objecte de padró o matrícula de les persones contribuents els tributs en què, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat de fet imposable.

2. Les altes es produiran, per declaració del subjecte passiu, per l’acció investigadora de la inspecció o d’ofici, i tindran efecte des de la data en què, per disposició de l’ordenança respectiva, es produeixi la meritació del tribut i l’obligació de contribuir.

3. Els subjectes passius hauran de formular les baixes i, un cop comprovades, produiran la definitiva eliminació del padró amb efectes a partir del període següent al que s’hagin presentat, llevat que en l’ordenança fiscal del tribut de què es tracti s’estableixi altra cosa.

4. Les persones contribuents estaran obligades a fer saber a l’Administració, en el termini de trenta dies hàbils següents a aquell en què es produeixi, tota modificació que pugui originar alta, baixa o alteració en el padró.

5. Els padrons i les matrícules de les persones contribuents se sotmetran cada exercici a l’aprovació de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament i s’exposaran al públic a l’efecte de reclamació durant un termini d’un mes comptat des de la publicació de l’anunci al BOCAIB.

6. L’exposició al públic dels padrons o matrícules produirà els efectes de notificació de les liquidacions de quotes que hi figurin consignades. Contra aquestes es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la fi del període d’exposició pública.

Article 70

Les liquidacions tributàries es notificaran amb indicació:

a) La identificació de l'obligat tributari.

b) Els elements determinants de la quantia del deute tributari.

c) La motivació, quan la liquidació no s'ajusti a les dades consignades per l'obligat tributari o a l'aplicació o interpretació de la normativa realitzada per ell mateix, amb expressió dels fets i elements essencials que l'originen, així com els fonaments de dret.

d) Els mitjans d'impugnació que pugin ser exercits, amb indicació dels terminis i els òrgans davant els quals han de ser interposats.

e) El lloc, termini i forma en què s’hagi de satisfer el deute tributari.

f) El seu caràcter de provisional o definitiva.

CAPÍTOL XV
Recaptació

Article 71

1. La recaptació dels tributs es podrà fer:

a) En període voluntari.

b) En període executiu.

2. En els tributs que en siguin susceptibles, la recaptació es farà pel sistema d’autoliquidació, que s’haurà d’ingressar en el moment de ser presentada.

3. En els tributs que no admetin l’autoliquidació i respecte dels quals es pugui exigir legalment, com també quan es tracti de preus públics, s’exigirà sempre el pagament anticipat mitjançant el sistema de dipòsit previ, que s’haurà de fer en el moment en què la persona interessada presenti la sol·licitud que determini el fet imposable o l’aplicació del preu públic.

Article 72

1. El termini d’ingrés voluntari dels deutes tributaris es comptarà a partir de:

a) La notificació directa al subjecte passiu de la liquidació quan es practiqui individualment.

b) L’obertura del termini recaptador, quan es tracti de tributs de cobrament periòdic que són objecte de notificació col·lectiva.

c) La data de la meritació en el supòsit d’autoliquidació.

Article 73

Les persones obligades al pagament faran efectius els seus deutes en període voluntari dins els terminis següents:

1. Els deutes resultants de liquidacions practicades per l’Administració, s’hauran de pagar:

a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, l'immediat hàbil posterior.

b) Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, l’immediat hàbil posterior.

c) Les corresponents a tributs periòdics que són objecte de notificació col·lectiva, dins el termini anunciat en els edictes de cobrança que es publiquin d’acord amb l’establert a l’article 81 del Reglament general de recaptació.

d) Els deutes resultants de concerts s’ingressaran en els terminis que s’hi determinin.

e) Els deutes no tributaris, en els terminis que determinin les normes, segons les quals aquests deutes s’exigeixin i, si manquen, en els terminis establerts en els apartats a) i b) d’aquest número.

2. Els deutes que s’hagin de satisfer mitjançant efectes timbrats, en el moment de la realització del fet imposable, si la normativa específica no disposa d'altre termini.

Article 74. Sol·licituds d'ajornament i fraccionament

1. Els deutes per ingressos de dret públic, tributaris i no tributaris, que es trobin en període de pagament voluntari podran ajornar-se o fraccionar-se, d'acord amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre; general tributària, i els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, excepte que concorrin les condicions de l'apartat 2 d'aquest article, amb sol·licitud prèvia de l'obligat al pagament, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts.

2. No es podrà sol·licitar l'ajornament o fraccionament de pagament quan:

a) L'import del deute sigui inferior a 100 euros.

b) Ho prohibeixin les lleis o la normativa municipal.

c) Es tracti de deutes l'exacció dels quals es realitzi per mitjà d'efectes timbrats, o transacció telemàtica imprescindible per a la continuïtat de la tramitació de l'expedient.

3. Seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament en els següents casos:

a) Quan el deute hagi de ser declarada mitjançant autoliquidació i aquesta última no hagi estat presentada anteriorment, o juntament amb la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.

b) Quan la sol·licitud no contingui una modificació substancial respecte d'altres sol·licituds anteriors denegatòries.

4. La resolució de concessió o denegació de l'ajornament i fraccionament de pagament haurà de notificar-se en el termini de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimada la sol·licitud, a l'efecte d'interposar recurs de reposició.

5. Les resolucions que concedeixin ajornaments o fraccionaments de pagament especificaran el calendari de pagaments, els venciments dels quals coincidiran amb el dia 1 dels corresponents mesos.

6. En la notificació de la resolució de concessió de l'ajornament i fraccionament de pagament es detallaran els imports a satisfer per interessos de demora i s'advertirà al sol·licitant dels efectes de no constituir garantia, o no efectuar els pagaments, en els terminis establerts.

Article 75. Òrgan competent per resoldre en matèria d'ajornaments i fraccionaments

La competència per resoldre les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament de deutes en període de pagament voluntari, correspon a la Junta de Govern.

Article 76. Període per formular la sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes en període voluntari.

1. Es podrà sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute que es troba en període de pagament voluntari durant el termini fixat en la normativa que li sigui aplicable per a la realització d'aquest pagament voluntari.

2. Si no existeix normativa específica establint períodes particulars d'ingrés dels deutes en període voluntari, la sol·licitud haurà de formular-se en els terminis següents:

a) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament, notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

b) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament, notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

c) En els deutes de notificació col·lectiva i periòdica, en el termini de dos mesos fixat per l'Ajuntament al seu calendari de cobrança.

En els deutes exigibles pel sistema d'autoliquidació, la sol·licitud en període voluntari es podrà presentar durant el termini previst per al pagament voluntari en la normativa reguladora del corresponent ingrés.

En el cas d'autoliquidacions presentades fora de termini, només s'entendrà que

l'ajornament o fraccionament se sol·licita en període voluntari quan la sol·licitud es present juntament amb l'autoliquidació extemporània.

Article 77. Quantia i efectes de l'ajornament i fraccionament de pagament sol·licitat en període voluntari

1. L'import de la quantia a pagar en el venciment d'un ajornament o fraccionament serà la suma de la quota liquidada més els interessos reportats sobre cadascun dels pagaments efectuats, des de l'endemà al del venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicialment liquidada fins avui del pagament respectiu.

2. Els interessos reportats per cada fracció hauran de pagar-se juntament amb aquesta fracció en el termini corresponent.

3. Quan l'ajornament o fraccionament de pagament s'estengui a diversos exercicis, els interessos es calcularan al tipus d'interès de demora aprovat en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

4. En el cas que es presentés com a garantia de l'ajornament o fraccionament de pagament aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat de segur de caució, l'interès de demora exigible serà l'interès legal.

5. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període voluntari impedirà l'inici del període executiu.

6. En cas de denegació de l'ajornament o fraccionament sol·licitats en període voluntari, el deute haurà d'ingressar-se en els següents terminis:

a) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior.

b) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior.

El pagament a realitzar durant els terminis anteriors comprendrà la quota liquidada més els interessos de demora, reportats a partir de l'endemà al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari de la quota inicialment liquidada fins avui d’ingrés.

De no produir-se d’ingrés en els terminis de l'apartat 1, s'iniciarà el període executiu, que comporta la meritació dels recàrrecs del període executiu, calculats sobre la quota liquidada. Quan es realitzi l'ingrés, es computaran els interessos de demora des de l'endemà al venciment del període voluntari d'ingrés de la quota inicialment liquidada fins avui de l'ingrés.

7. Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s'exigiran interessos de demora en els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a deutes de venciment periòdics, el pagament del qual es produeix dins de l'exercici de la meritació.

Article 78. Documentació a presentar amb les sol·licituds d'ajornament i fraccionament

1. La sol·licitud d'ajornament o fraccionament contindrà necessàriament les següents dades:

a) Nom i cognoms o raó social, nombre d'identificació fiscal i domicili fiscal de l'obligat al pagament.

b) Identificació del deute l'ajornament del qual o fraccionament se sol·licita.

c) Causes que motiven la sol·licitud, amb justificació de les dificultats econòmiques que impedeixin efectuar el pagament en el termini establert.

d)Terminis que s'ofereixen per procedir al pagament tenint en compte l'establert a l'article 79.

e) Garantia que s'ofereix, quan l'import del deute és superior a 6.000 euros.

f) Lloc, data i signatura del sol·licitant.

2. A la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'haurà d'acompanyar:

a) Si el deute excedeix de 6.000 euros, i no concorren les circumstàncies singulars de l'apartat b), compromís d'aportar aval solidari d'entitat de crèdit, o una altra garantia que es consideri suficient.

b) Quan se sol·liciti dispensa de garantia, justificació de la concurrència de les condicions previstes en l'art. 80.6.b) d'aquesta ordenança.

c) Justificació de les dificultats economicofinanceres que li impedeixin de forma transitòria efectuar el pagament en el termini establert.

3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits anteriors, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies explicats a partir del següent al de la notificació del requeriment, esmeni el defecte o aportació els documents amb indicació que, de no atendre el requeriment en el termini assenyalat, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.

4. A l'efecte de valorar l'existència de dificultats econòmiques que justifiquin la petició d'ajornament o fraccionament, i també la suficiència de la garantia oferta, des de la Intervenció de Fons i els Serveis Municipals d'Assessoria Jurídica es podrà requerir als sol·licitants l'aportació de documentació complementària, en el termini que, en funció de la seva complexitat, es determini.

5. Si la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'hagués presentat en període voluntari i el termini per atendre els requeriments dels anteriors apartats 3 i 4 finalitzés amb posterioritat al termini d'ingrés en període voluntari i aquells no anessin atesos, s'iniciarà el període executiu, resultant exigibles els recàrrecs del període executiu.

6. Quan els requeriments d'esmena de defectes, o aportació de documentació complementària haguessin estat contestats en termini, però no s'entenguin esmenats els defectes observats o correctament emplenats, procedirà la denegació de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.

Article 79. Termini màxim dels ajornaments

Per a deutes superiors a 100 € i fins a 1.500 €, el temps màxim d'ajornament és d'un any.

Quant les deutes siguin superiors a 1.500 € i fins a 3.000 €, el temps màxim d'ajornament és de dos anys.

En el cas que els deutes siguin superiors a 3.000 € i fins a 6.000 €, el temps màxim d'ajornament és de tres anys.

En el supòsit que els deutes siguin superiors a 6.000 €, el temps màxim d'ajornament és de 4 anys.

En tot cas, la quantia mínima mensual de la quantitat ajornada serà de 100 €, entenent que aquesta quantitat mínima inclou el capital més els interessos.

 

Article 80. Constitució i dispensa de garanties

1. Amb caràcter general, per garantir els ajornaments o fraccionaments de deutes d'import superior a 6.000 €, és necessari que es constitueixi a favor de l'Ajuntament aval solidari d'entitat de crèdit, o societat de garantia recíproca o certificat de segur de caució.

L'aval ha de cobrir l'import del deute i els interessos de demora que originin l'ajornament o fraccionament més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides.

2. Quan es justifiqui que no és possible obtenir aval, es podran admetre altres garanties, la suficiència de les quals haurà de ser valorada per la Intervenció de Fons i l'Assessoria Jurídica.

En particular, es podrà admetre com a garantia la constitució d'una hipoteca unilateral a favor de l'Ajuntament; si escau, caldrà que el sol·licitant acompanyi certificat de càrregues inscrites en el Registre de la Propietat i certificat del saldo pendent de les mateixes.

3. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà al de la notificació de l'acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, s'exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus interessos i recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el període reglamentari d'ingrés.

Des dels Serveis Municipals, es dirigira a l'obligat al pagament, o el seu representant, els corresponents requeriments de pagament acompanyats dels documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests.

4. L'obligat podrà sol·licitar que l'Ajuntament adopti mesures cautelars, en substitució de les garanties previstes als apartats anteriors. Entre altres mesures que, en situacions molt particulars resultessin procedents, es podran acceptar les següents:

a) La retenció del pagament de devolucions tributàries, o de factures per serveis o subministraments prestats a l'Ajuntament, que haguessin generat un dret a favor del deutor.

b) L'embargament preventiu de béns i drets del deutor, de la qual cosa es practicarà si escau anotació preventiva.

Els efectes de les mesures cautelars cessaran quan es cancel·li el deute o quan, a sol·licitud de la persona interessada s'acordés la seva substitució per una altra garantia que s'estimi suficient.

5. No s'admetrà com a mesura cautelar l'embargament preventiu de béns i drets quan s'hagi ordenat o sigui possible ordenar, el seu embargament executiu en el curs del procediment d'execució forçosa que es tramita per al cobrament dels deutes que s'han de garantir.

6. No caldrà aportar garantia quan:

a) El deute sigui inferior a 6.000 euros.

b) L'obligat manqui de béns per garantir el deute i l'execució del seu patrimoni pogués afectar substancialment el manteniment del nivell d'ocupació i de l'activitat econòmica respectiva.

c) El sol·licitant sigui una administració pública.

7. L'acceptació de la garantia, o la substitució de garanties, són competència de l'òrgan que ha de resoldre sobre la concessió de l'ajornament.

Article 81. Actuacions en cas de falta de pagament de l'ajornament concedit

1. En els ajornaments sol·licitats en període voluntari, la falta de pagament de les quantitats ajornades al seu venciment, determinarà l'inici del període executiu des de l'endemà al de finalització del termini incomplit. Procediran les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Quota ajornada.

- Interessos de demora reportats a partir de l'endemà al del venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicial fins avui d'ingrés.

- Recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.

b) Es fixarà en el requeriment de l'apartat a) que el deute ha de ser abonada en els següents terminis:

- Si la notificació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció i la notificació fins al dia 20 del mes posterior.

- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior.

c) Si el deute no se satisfà en els terminis de l'apartat b), es dictarà providència de constrenyiment.

Una vegada notificada la providència de constrenyiment, el deute, comprensiva de quota, interessos de demora i recàrrec del 10 %, s'haurà de pagar en els següents terminis:

a) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 d'aquest mes o, si aquest anés dissabte o no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En cas de no efectuar-se el pagament en aquests terminis, es procedirà a executar la garantia, si s'hagués constituït. De no existir garantia constituïda, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.

Article 82. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments concedits sense garantia o amb garantia global

1. Quan s'incompleixi en el seu venciment el pagament d'una fracció de deutes que es trobaven en període voluntari quan es va formular la sol·licitud de fraccionament s'iniciarà el període executiu respecte a aquesta fracció incomplida.

Procediran les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import de la fracció incomplida.

- Interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial fins avui d'ingrés.

- Recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.

El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10 d'aquesta ordenança.

De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la resta de fraccions pendents, havent d'iniciar-se el procediment de constrenyiment respecte de tot el deute. Referent a això, es dictarà providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el total deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis de l'apartat 1.c) de l'art. 10.

Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia, si existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el deute, els interessos de demora i el recàrrec del 20 % pel procediment d'execució forçosa.

2. Si els deutes es trobaven en període executiu al moment de la sol·licitud, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la totalitat del deute i es procediran a dur a terme les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import del deute fraccionat.

- Interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial fins avui d'ingrés.

- Recàrrec executiu, o de constrenyiment, corresponent al moment de la sol·licitud del fraccionament, aplicat sobre el principal del deute.

El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10.

Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia, si existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el deute, els interessos de demora i el recàrrec del 20 % pel procediment d'execució forçosa.

Article 83. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments concedits amb garanties parcials i independents per cadascuna de les fraccions

1. Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l'incompliment del pagament d'una fracció determina l'exigència per la via de constrenyiment exclusivament d'aquesta fracció. Procediran les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import de la fracció incomplida.

- Interessos de demora calculats des de l'endemà al venciment del deute en període voluntari fins avui d'ingrés.

- Recàrrec del 5 % sobre l'import de la fracció incomplida.

El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10 d'aquesta ordenança.

De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la resta de fraccions pendents, havent d'iniciar-se el procediment de constrenyiment respecte de tot el deute. Referent a això, es dictarà providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el total deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis de l'apartat 1.c) de l'art. 10.

Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia.

2. Si els deutes es trobaven en període executiu al moment de la sol·licitud, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la fracció incomplida. Procediran les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import del deute fraccionat.

- Interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial fins avui d'ingrés.

- Recàrrec executiu, o de constrenyiment, corresponent al moment de la sol·licitud del fraccionament, aplicat sobre el principal del deute.

El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10.

Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia.

3. L'acord de fraccionament romandrà vigent respecte de les fraccions a les quals no aconsegueixi la garantia parcial i independent.

Article 84

1. Les competències sobre ajornament o fraccionament que el Reglament general de recaptació atribueix als caps de les dependències de recaptació seran exercides pel tresorer d'aquest Ajuntament.

2. Per al que no preveu aquests articles en relació als ajornaments i fraccionaments, s'ajustarà al Reglament general de recaptació.

3. L'establert en aquest article en relació als ajornaments i fraccionaments s'entén sense perjudici de les excepcions que estableixi la regulació específica de cada ordenança.

Article 85

1. El pagament dels deutes s’haurà de fer en efectiu o mitjançant efectes timbrats, segons disposin les ordenances de cada tribut.

2. El pagament en efectiu podrà fer-se a través dels següents mitjans:

a) Diners de curs legal.

b) Xec o taló bancari o de caixa d’estalvis degudament conformat, nominatiu, a favor de l’Ajuntament.

c) Transferència bancària o de caixa d’estalvis.

d) Gir postal.

e) Qualsevol altre que autoritzi l’Ajuntament.

3. El pagament dels tributs periòdics que són objecte de notificació col·lectiva podrà fer-se mitjançant la domiciliació a establiments bancaris o caixes d’estalvi, sol·licitada per mitjà dels documents que estableixi el mateix Ajuntament, i mitjançant les formes de pagament reflectides als avisos de pagament enviats al domicili de les persones obligades tributaries.

Article 86

Qui pagui un deute tindrà dret que se li lliuri el corresponent rebut o document justificatiu del pagament fet.

El rebut o justificant de pagament haurà d’indicar, almenys, les circumstàncies següents: nom i llinatges, raó social o denominació del deutor, domicili d’aquest, concepte tributari i període a què es refereix, quantitat i data de cobrament.

Article 87

1. El venciment del termini establert per al pagament sense que es faci determinarà l'acreditació d'interessos de demora.

2. La presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions fora del seu termini, sense requeriment previ, determinarà els següents recàrrecs:

a) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s'efectua dins els tres mesos següents a la finalització del termini per fer l'ingrés, el recàrrec serà del 5 %, calculat sobre l'import a ingressar resultant de l'autoliquidació o sobre l'import de la liquidació derivada de la declaració extemporània, excloses les sancions i interessos de demora.

b) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s'efectua dins els sis mesos següents a la finalització del termini per fer l'ingrés, el recàrrec serà del 10 %, calculat sobre l'import a ingressar resultant de l'autoliquidació o el de la liquidació derivada de la declaració extemporània, excloses les sancions i interessos de demora.

c) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s'efectua dins el dotze mesos següents a la finalització del termini per fer l'ingrès, el recàrrec serà del 15%, calculat sobre l'import a ingressar resultant de l'autoliquidació o el de la liquidació derivada de la declaració extemporània, excloses les sancions i interessos de demora.

d) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s'efectua passats els dotze mesos a la finalització del termini per fer l'ingrès, el recàrrec serà del 20 % i exclourà les sancions, però no els interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent a la finalització dels dotze mesos fins a la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació.

Article 88

1. El període executiu comença:

a) Per als deutes liquidats per l'Ajuntament, prèviament notificades, no ingressades al seu venciment, l'endemà del venciment del termini de pagament en període voluntari.

b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades sense practicar el corresponent ingrés, quan acabi el termini fixat a l'article 63 d'aquesta ordenança o, si aquest termini hagués exhaurit, en el moment de presentar les declaracions-liquidacions o autoliquidacions.

2. Una vegada començat el període executiu, l'Ajuntament durà a terme la recaptació dels deutes liquidats o autoliquidats a què es refereix l'apartat anterior pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.

3. Iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, els deutes s'haurà de pagar en el següent termini:

a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 de l'esmentat mes o, si aquest no fos hàbil, l'immediat hàbil posterior.

b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, l’immediat hàbil següent.

4. L'inici del període executiu determinarà la meritació de tres tipus de recàrrecs:

a) El recàrrec executiu serà del 5 % i s'aplicarà quan sigui satisfet la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

b) El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10 % i s'aplicarà quan sigui satisfet la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini atorgat per al pagament del deute contret.

c) El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20 % de l'import del deute no ingressat.

5. El recàrrec de constrenyiment ordinari es compatible amb els interessos de demora meritats des de l'inici del període executiu. Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s'exigiran els interessos de demora.

Article 89

1. El procediment de constrenyiment es començarà mitjançant provisió de constrenyiment que identificarà el deute pendent, liquidarà els recàrrecs del període executiu i requerirà perquè l'obligat tributari efectuï el pagament. Si aquest no fa el pagament en el termini fixat, es procedirà a l'embargament dels seus béns, i així serà assabentat en la providència referida.

2. L'òrgan competent per a dictar la provisió de constrenyiment és el Tresorer municipal que despatxa l’execució contra el patrimoni del deutor. En el cas que mitjançant conveni sigui delegada la recaptació executiva a altres administracions públiques, la provisió de constrenyiment serà dictada pels òrgans competents de les dites administracions públiques.

3. La provisió de constrenyiment serà títol suficient per iniciar el procediment de constrenyiment i tindrà la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra els béns i drets de les persones obligades tributaries.

4. Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els següents motius d'oposició:

a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.

b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.

c) Falta de notificació de la liquidació.

d) Anul·lació de la liquidació.

e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute constret.

5. La impugnació que faci de la provisió de constrenyiment s’haurà d’ajustar als terminis i normes continguts en la Llei general tributària, sense que la interposició de qualsevol recurs o reclamació produeixi la suspensió del procediment de constrenyiment llevat dels supòsits prevists a l'article 165 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL XVI
Inspecció tributària

Article 90. Funcions i facultats

1. Correspon a la Inspecció:

a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels ignorats per l'Administració.

b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades per les persones obligades tributaries.

c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs, d'acord amb l'establert als articles 93 i 94 de la LGT.

d) La comprovació del valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d'altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries, essent d'aplicació el que es disposa als art. 134 i 135 de la LGT.

e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries, així com per l'aplicació de règims tributaris especials.

f) La informació a les persones obligades tributaries amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obligacions tributaris i la forma en què han de complir aquestes normes.

g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.

h) La realització d'actuacions de comprovació limitada, conforme a l'establert als articles 136 a 140 de la LGT.

i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.

j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent, que es regiran pel que es disposa en la seva normativa específica i, en defecte de regulació expressa, per les normes d'aquest capítol amb exclusió de l'article 149 de la LGT.

k) La resta que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin les autoritats competents.

2. Les actuacions inspectores es realitzaran mitjançant l'examen de documents, llibres, comptabilitat principal i auxiliar, fitxers, factures, justificants, correspondència amb transcendència tributària, bases de dades informatitzades, programes, registres i arxius informàtics relatius a activitats econòmiques, així com mitjançant la inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol altre antecedent o informació que s'hagi de facilitar a l'Administració o que sigui necessari per a l'exigència de les obligacions tributàries.

Quan les actuacions inspectores ho requereixin, els funcionaris que desenvolupin funcions d'inspecció dels tributs podran entrar, en les condicions que reglamentàriament es determinin, a les finques, locals de negoci i altres establiments o llocs en què hi hagi activitats o explotacions sotmeses a gravamen. Quan la persona sota la custòdia de la qual es trobin els esmentats llocs, s'oposi a l'entrada dels funcionaris de la Inspecció, es precisarà autorització escrita de l'autoritat administrativa competent. Quan es tracti del domicili constitucionalment protegit de l'obligat tributari, caldrà el seu consentiment o autorització judicial.

3. Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció s'ajustaran a la LGT i als seus reglaments de desenvolupament de les seves funcions.

4. Les persones obligades tributaries hauran d'atendre a la Inspecció i li facilitaran la deguda col·laboració en el desenvolupament de les seves funcions.

L'obligat tributari que hagués estat requerit per la Inspecció s'haurà de personar, per ell mateix o per mitjà de representant, en el lloc, dia i hora assenyalades per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar o tenir a disposició de la Inspecció la documentació i la resta de documents sol·licitats.

Excepcionalment, i de forma motivada, la Inspecció podrà requerir la compareixença personal de l'obligat tributari quan la naturalesa de les actuacions a realitzar així ho exigeixi.

Article 91. Procediment d'inspecció

1. El procediment tindrà per objecte comprovar i investigar el compliment de les obligacions tributàries i procedir, en el seu cas, a la regularització de la situació tributària mitjançant la pràctica de les liquidacions que corresponguin.

2. El procediment s'iniciarà d'ofici i serà comunicat a l'obligat tributari informant-lo sobre la naturalesa i abast de les actuacions. Tot obligat tributari, quan sigui objecte d'inspecció de caràcter parcial, podrà sol·licitar que aquesta tingui caràcter general respecte del tribut i períodes afectats.

3. Les actuacions del procediment d'inspecció hauran de concloure en el termini de 12 mesos comptats des de la data de notificació del seu inici, ampliables en un altre període que no passi de 12 mesos, en les circumstàncies i requisits establerts a la normativa reguladora. L'incompliment d'aquests terminis no produirà la caducitat del procediment, però tindrà els efectes següents:

a) No es considerarà interrompuda la prescripció per les actuacions desenvolupades durant aquest 12 mesos.

b) Els ingressos realitzats, des de l'inici del procediment fins a la primera actuació practicada amb posterioritat a l'incompliment del termini, i imputats per l'obligat tributari, al tribut i període objecte de les actuacions inspectores tindran el caràcter d'espontanis.

c) No són exigibles els interessos de demora des que es produeixi l'incompliment fins a la finalització del procediment.

4. Les actuacions podran desenvolupar-se indistintament, segons determini la Inspecció:

a) En el lloc on l'obligat tributari tengui el seu domicili fiscal, o en el que el seu representant tingui els seu domicili, despatx o oficina.

b) En el lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.

c) En el lloc on hi hagi qualque prova, almenys parcial, del fet imposable o del pressupost de fet de l'obligació principal.

d) A les oficines de l'Administració tributària, quan els elements sobre els quals s'hagin de realitzar les actuacions, hi puguin ser examinats.

La personació de l'Inspector, podrà efectuar-se, sense prèvia comunicació, a les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems de l'obligat tributari, entenent-se les actuacions amb ell, amb l'encarregat o responsable dels locals. Quan l'obligat tributari fos una persona amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, la inspecció es desenvoluparà en el lloc que sigui més apropiat, d'entre els descrits anteriorment als apartats a) a d). Les actuacions que es desenvolupin en oficines públiques es realitzaran dins l'horari oficial d'obertura al públic, i en tot cas, dins de la jornada de treball vigent. Si es practiquen en el local de la persona interessada es respectarà la jornada laboral de l'oficina o de l'activitat que s'hi realitzi, en la possibilitat que es pugi actuar de mutu acord en altres hores o dies. En circumstàncies determinades previstes per la normativa reguladora, es podrà actuar fora dels dies i hores assenyalats abans.

S'entendran finalitzades les actuacions del procediment d'Inspecció en la data en la qual es notifiqui o s'entengui notificat l'acte administratiu corresponent.

Article 92. Actes d'inspecció

1. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de recollir el resultat de les actuacions inspectores, proposant la regularització de la situació tributària o declarant-la correcta.

2. Les Actes tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que motivin la seva formalització llevat que s'acrediti el contrari. Els fets acceptats per l'obligat tributari es presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver existit error de fet.

3. A efectes de la seva tramitació les actes es classifiquen en actes amb acord, actes de conformitat i actes de disconformitat.

4. Es podrà estendre Acta amb Acord en els següents supòsits:

a) Quan per l'elaboració de la proposta de regularització hagi de concretar-se l'aplicació de conceptes jurídics indeterminats.

b) Quan resulti necessària l'apreciació dels fets determinants per la correcta aplicació de la norma al cas concret.

c) Quan sigui necessari realitzar estimacions, valoracions o mesurament de dades, elements o característiques rellevants que no es puguin quantificar de forma certa.

En aquests supòsits, l'Administració tributària municipal, mitjançant un acord amb el subjecte tributari, previ a la liquidació del deute tributari, podrà concretar aquella aplicació, l'apreciació d'aquells fets o l'estimació, valoració o mesurament, però serà necessària l'autorització de l'òrgan competent per liquidar i garantir el cobrament de les quantitats que puguin derivar-se de l'acta, mitjançant la constitució d'un depòsit, aval solidari d'entitat de crèdit o certificat d'assegurances de caució, de quantia suficient.

5. Amb caràcter previ a la signatura de l'acta es concedirà audiència a la persona interessada  perquè al·legui el que convengui al seu dret.

Quan es manifesti conformitat amb la proposta de regularització que formula la Inspecció es farà constar expressament aquesta circumstància en l'acta.

Quan l'obligat tributari o el seu representant manifesti la seva disconformitat o es negui a subscriure l'acta, s'estendrà acta de constància d'aquestes circumstàncies i s'acompanyarà informe de l'inspector exposant els fonaments de dret en què es recolza la proposta de regularització. L'obligat tributari podrà formular al·legacions, dins del termini de 15 dies, davant l'òrgan competent per liquidar, el qual resoldrà sobre la liquidació que procedeixi.

A més a més de les actes, les actuacions de la Inspecció de Tributs es documentaran en comunicacions, diligències i informes.

Article 93. Mètode d'estimació indirecta

1. En el cas que el règim d'estimació indirecta de bases tributàries resulti aplicable, la Inspecció haurà d'annexar a les actes incoades per regularitzar la situació dels subjectes passius un informe raonat sobre:

a) Les causes determinants de l'aplicació del règim d'estimació indirecta.

b) La situació de comptabilitat dels registres obligatoris dels subjectes.

c) La justificació dels mitjans elegits per determinar-ne les bases.

d) Els càlculs i les avaluacions efectuades d'acord amb els mitjans elegits.

2. L'aplicació del règim d'estimació indirecta no requereix cap acte administratiu previ que el declari, però en els recursos i les reclamacions que s'interposin contra els actes i liquidacions resultants podrà plantejar-se la improcedència de l'aplicació del règim d'estimació indirecta.

3. Les dades, documents o proves relacionades amb les circumstàncies que van motivar l'aplicació del mètode d'estimació indirecta únicament podran ser tinguts en compte en la regularització o en la resolució del recursos o reclamacions que s'interposin contra aquesta regularització en els següents supòsits:

a) Quan s'aportin amb anterioritat a la proposta de regularització. En aquest cas, el període transcorregut des de l'apreciació de les esmentades circumstàncies fins a l'aportació de les dades, documents o proves no s'inclourà en el còmput del termini de resolució del procediment inspector.

b) Quan l'obligat tributari demostri que les dades, documents o proves presentats amb posterioritat a la proposta de regularització van ser d'impossible aportació al procediment. En aquest cas, s'ordenarà la retroacció de les actuacions al moment en què es van apreciar les esmentades circumstàncies.

Article 94. Conflicte en l'aplicació de la norma tributària

1. S'entendrà que existeix conflicte en l'aplicació de la norma tributària quan s'eviti totalment o parcialment la realització del fet imposable o es redueixi la base o el deute tributari mitjançant actes o negocis, els quals siguin notòriament artificiosos o impropis per la consecució del resultat obtingut o del quals no resultin altres efectes jurídics o econòmics distints de l'estalvi fiscal i dels efectes que s'haguessin obtingut amb els actes o negocis usuals o propis.

2. Quan la Inspecció estimi que poden concórrer les circumstàncies assenyalades per la declaració del conflicte, ho comunicarà a la persona interessada per tal que en el termini de 15 dies presenti al·legacions i aporti les proves que consideri adients. Rebudes les al·legacions i practicades les proves, es remetrà tot l'expedient a una Comissió consultiva l'informe favorable de la qual serà necessari per a la declaració del conflicte.

Aquesta Comissió es constituirà per dos membres de l'òrgan competent per contestar les consultes tributàries escrites, i actuarà un d'ells com a president, i per dos representants de l'Administració tributària municipal.

CAPÍTOL XVIII
Legislació supletòria

Article 95

En tot el que no preveu aquesta ordenança, hom s’ajustarà al que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre, RD legislatiu 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes del procediments d'aplicació dels tributs; Reglament general de recaptació, de 29 de juliol de 2005, Reglament general del règim sancionador tributari; els preceptes de les respectives ordenances fiscals reguladores de cada tribut en particular i vigents en aquest municipi i totes les disposicions que resultin aplicables en matèria tributària.

Disposició final

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà la seva vigència fins que no sigui derogada.

Contra el present acuerd es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

  

Inca, 5 de setembre de 2016.

EL BATLE,
Virgilio Moreno Sarrió.


Versió

Idioma