BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 078 - 21 / juny / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 6965

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal del cementeri municipal i de policia sanitària mortuòria

Versió PDF

Text

El Ple de l’Ajuntament d’Inca a la seva sessió de dia 31 de març de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal del cementeri municipal i de policia sanitària mortuòria. Atès que es va publicar el corresponent anunci en el BOIB núm. 47 de 14 d'abril de 2016 i que contra l’esmentada aprovació inicial no s’ha interposat cap reclamació, transcorregut el termini d'informació pública i de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, s’entén definitivament aprovada l’esmentada modificació, per la qual cosa, d'acord amb el que disposa l’art. 103, procedeix la publicació del text íntegre de la modificació de l’Ordenança a l'efecte que pugui entrar en vigor.

L’esmentada modificació entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre i sempre que hagi transcorregut el termini a què es refereix l’art. 113 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears.

TEXT ÍNTEGRE DE LA MODIFICACIÓ

A. Modificar els articles 71, 72, 73 i 74, els quals passaran a tenir la següent redacció:

Art. 71. Les persones interessades en l'adjudicació de drets funeraris perpetus sobre unitats d'enterrament ho hauran de sol·licitar mitjançant escrit que es presentarà al Registre General de l'Ajuntament, en què es farà constar el tipus d'unitat d'enterrament que sol·liciti, i que podran ser: panteons, sepultures antigues sota terra, sepultures antigues en superfície, sepultures formades per nínxols individuals i columbaris.

Art. 72. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament durà un registre especial de sol·licituds o llista d'espera per a cada un dels tipus d'unitat d'enterrament abans descrits, al qual constarà, com a mínim:

a) Número i data d'entrada en el Registre General.

b) Nom del peticionari/ària i data d'empadronament a Inca.

c) Resolució corresponent.

S'hi inscriuran, per rigorós ordre de presentació, les sol·licituds corresponents. El suport de registre serà informàtic i signat digitalment pel funcionari/ària encarregat/ada del cementeri.

Art. 73. L'adjudicació de drets funeraris perpetus per a cada tipus d'unitat d'enterrament es realitzarà seguint les següents normes:

1) La Junta de Govern en cada moment acordarà la incorporació d'aquelles sepultures o unitats d'enterrament que hagin de ser transmeses. També determinarà el cànon a percebre per l'Ajuntament a canvi de la transmissió i la forma de pagament.

2) Quan existeixi una sepultura disponible es notificarà a la persona a qui correspongui per ordre de llista d'espera, perquè dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació comparegui a l'Ajuntament a l'efecte de manifestar si li interessa o no l'adquisició. Si no hi compareix dins aquest termini, se la tendrà per desistida de la petició i serà eliminada de la llista d'espera. Si hi compareix i manifesta que està conforme amb l'adquisició, dins el termini dels deu dies hàbils següents a la seva compareixença haurà de formalitzar la transmissió i abonar el cànon o la part d'aquest, en atenció a les condicions de pagament aprovades per la Junta de Govern. Si no hi compareix dins aquest termini, també se la tendrà per desistida de la seva petició.

3) En el cas que la persona a qui per torn correspongui no accepti adquirir cap sepultura de les que en aquell moment tengui l'Ajuntament disponibles, serà exclosa de la llista, sense perjudici que s'hi pugui tornar a apuntar, i passaria a ocupar el darrer lloc.

4) El torn es podrà cedir a aquelles mateixes persones a les quals es refereix l'art. 88 del present Reglament.

5) Les persones empadronades a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva sol·licitud tendran preferència en l'adquisició.

Art. 74. Quan l'Ajuntament disposi d'unitats d'enterrament de nova construcció podrà aplicar les anteriors normes o altres que per al cas concret aprovi l'Ajuntament en ple, respectant en tot cas la llista d'espera que existeixi en aquell moment i la preferència a favor dels empadronats a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva sol·licitud.

B. Introduir les següents disposicions:

Disposició final primera

Quan entri en vigor el present Reglament la Junta de Govern municipal acordarà publicitar la creació de la llista d'espera i determinarà les sepultures i unitats d'enterrament objecte de transmissió de les que té a la seva disposició.

Disposició transitòria

1. Dins el termini de dos anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present disposició, totes aquelles persones que consideren que ostenten drets legítims sobre sepultures que tenen la concessió a favor de persones mortes hauran d'aportar davant l'Ajuntament la documentació que exigeix el Reglament municipal (art. 89), per poder transmetre el títol de la concessió a favor seu.

Tan sols es reconeixerà la concessió a favor de les persones sol·licitants quan acreditin els seus drets sobre la totalitat de la concessió i sempre que estiguin al corrent en el pagament de la taxa de conservació del cementeri. No s'atorgarà la concessió quan restin drets legítims de la concessió sense acreditar.

2. En el cas d'impossibilitat d'acreditar la titularitat íntegra de la concessió talment com exigeix el Reglament, podran sol·licitar la titulació al seu favor, per una sola vegada i dins aquest termini de dos anys, aquelles persones que, acreditant drets legítims sobre la concessió, també acreditin:

a) La defunció de totes les persones titulars de la sepultura.

b) Haver abonat la taxa de conservació de forma ininterrompuda durant els dos anys anteriors a la data en què entri en vigor la modificació del present Reglament, i també durant tot el període transitori a què es refereix l'apartat primer, per a la qual cosa haurà d'aportar els originals dels rebuts pagats.

Aquesta adjudicació de la concessió serà sempre provisional, de forma que, si en qualsevol moment sorgeix controvèrsia amb altres persones que acreditin tenir drets legítims sobre la sepultura, l'Ajuntament automàticament procedirà a declarar la caducitat de la concessió.

3. Una vegada transcorregut el termini de dos anys, quedaran sense efecte els anteriors preceptes, excepte el que es disposa a l'anterior paràgraf, per la qual cosa l'Ajuntament podrà declarar la caducitat de les concessions de conformitat amb el que disposa l'art. 89 en relació amb l'art. 109.

4. Declarada la caducitat podran optar a l'adquisició de la concessió dels drets funeraris d'aquestes sepultures, amb preferència sobre les persones de la llista d'espera, aquelles que acreditin haver tengut drets legítims sobre aquestes, però que no complien amb la totalitat dels requisits de l'apartat 2. En el cas que hi hagi més d'una persona interessada, podran adquirir la seva totalitat en proporció als drets que acreditin.

5. Quan es declari la caducitat es farà constar l'anterior possibilitat a la notificació a l'interessat o interessada.

C. Modificar els articles 91, 108 i 138, els quals passaran a tenir la següent redacció:

Art. 91. Els drets funeraris perpetus sobre unitats d'enterrament revertiran a la corporació de forma gratuïta, i sense dret a indemnització ni cap compensació quan es produeixi la renúncia de la persona titular o titulars.

Art. 108. La renúncia implica l'expressió de voluntat de la persona titular de cessar en l'exercici dels seus drets funeraris, sense dret a indemnització o compensació, i aquests drets retornaran a l'Ajuntament de forma gratuïta.

La renúncia no extingeix les responsabilitats en què haguessin incorregut la persona titular o cotitulars.

En el cas de cotitularitat, la renúncia d'una de les persones titulars incrementarà el dret de les persones titulars restants, llevat que expressament vulgui cedir la seva part a l'Ajuntament.

Art. 138. Les entitats asseguradores no podran transmetre el dret funerari perpetu sobre unitats d'enterrament, però sí revertir a favor de l'Ajuntament els seus drets sobre la totalitat o una part d'aquests, de forma gratuïta i sense dret a indemnització o compensació.

 

 Inca, 15 de juny de 2016

El batle
Virgilio Moreno Sarrió


Versió

Idioma