BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 071 - 7 / juny / 2016

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

Núm. 6511

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Acord de la Comissió de Govern, de dia 3 de juny, de modificació de la convocatòria per a la selecció d'una plaça de tècnic de grau superior conservador

Versió PDF

Text

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Modificació de la Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/a del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,  publicada al BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016. Núm. de registre 5616.

La Comissió de Govern de dia 03 de juny de 2016 va adoptar el següent acord:

1. Modificar el punt 1.5 de les bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/a del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, publicada en el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016

A l’apartat 1.5 Titulació exigida, on deia “Llicenciatura o Grau en Història de l’art “ ha de dir:

1.5. Titulació exigida: Els aspirants hauran d’estar en possessió del títol de  Llicenciat o Grau o complir les condicions per obtenir-lo a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’acreditar la corresponent convalidació o la credencial, en el cas, de la homologació del títol. Aquest requisit no serà d’aplicació als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les Disposicions   de Dret de la Unió Europea.

2. S’amplia el termini per a la presentació de les sol·licituds en 20 dies naturals més comptats des de la publicació d’aquest nou anunci al BOIB.

3. Les persones que ja  hagin presentat la seva sol·licitud no fa falta que tornin a presentar nova sol·licitud d’admissió.

4. Aquelles persones que vulguin retirar-se del procediment iniciat el passat 19 de maig de 2016 ho poden fer, mitjançant presentació d’escrit de renúncia i en aquest cas es retornaran els drets satisfets. Han d’indicar el num. de compte corrent i IBAN per a realitzar la transferència de devolució de l’import satisfet.

     

Palma, 6 de juny de 2016

     

El secretari delegat

Antoni Pol Coll


Versió

Idioma