BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 068 - 31 / maig / 2016

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 6132

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l'Ajuntament d'Inca

Versió PDF

Text

El Ple de l’Ajuntament d’Inca, a la seva sessió ordinària de dia 25 de febrer de 2016, va aprovar inicialment la proposta de modificació del Reglament de protocol, honors, distincions i premis. Atès que es va publicar el corresponent anunci en el BOIB de 12 de març de 2016, núm. 33, i que contra l’esmentada aprovació inicial no s’ha interposat cap reclamació, transcorregut el termini d’informació pública i de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’entén definitivament aprovada l’esmentada modificació, cosa per la qual, de conformitat amb el que disposa l’art. 103, procedeix la publicació del text íntegre de l’esmentada modificació del Reglament de protocol, honors, distincions i premis, a l'efecte que pugui entrar en vigor.

Aquesta modificació entrarà en vigor quan s'hagi publicat el text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

TEXT ÍNTEGRE DE LA MODIFICACIÓ:

- Els paràgrafs primer i segon de l'exposició de motius han de dir:

“El Reglament inicial data de 15 d’abril de 1982. Transcorreguts 24 anys, i atès el creixement social d’Inca, es va creure necessari fer-ne una modificació, a través de la tasca de la Comissió de Nomenament i Seguiment de Distincions Oficials de la ciutat d’Inca del Consell Municipal de Cultura. El nou Reglament incloïa la regulació de distincions honorífiques i agermanaments, així com la modificació del capítol de distincions ja existents en el Reglament anterior. El Reglament modificat s'aprovà el 27 de març de 2009 i entrà en vigor arran de la seva publicació en el BOIB núm. 144 de 3 d'octubre de 2009.

Ara bé, l'any 2015 es considerà que s'havia de revisar la reglamentació referent al Premi Dijous Bo, per millorar-ne el funcionament i la participació. Aquest Reglament modificat s'aprovà en data 25 de febrer de 2016.”

- Els articles 11, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 han de dir:

Article 11. Catàleg d’honors i distincions

L’Ajuntament d’Inca, en reconeixement d’especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, podrà conferir els honors i distincions següents:

a) Nomenaments honorífics:

1. Fill o Filla Il·lustre

2. Fill Adoptiu o Filla Adoptiva

3. Medalla de la ciutat d'Inca

b) Distincions honorífiques:

1. Premi Dijous Bo

2. Altres distincions honorífiques:

2.1. Dedicació de denominacions, monuments i plaques commemoratives a vies públiques, complex urbà, entitats o instal·lacions municipals

2.2. Llibre d’Honor

2.3. Galeria de retrats fotogràfics dels batles de la democràcia

c) Agermanaments

Article 13. Règim d’incompatibilitats

Cap personalitat política, mentre estigui en actiu, no podrà obtenir la distinció de Medalla de la Ciutat i Premi Dijous Bo.

Article 30. Premi Dijous Bo

L'Ajuntament podrà, sota la denominació Premi Dijous Bo, i amb la periodicitat que consideri convenient, realitzar convocatòries per a atorgar aquests beneficis a favor de persones, físiques o jurídiques, públiques o privades de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Article 31. Finalitat

El Premi Dijous Bo tendrà una única denominació i podrà concedir-se a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en benefici de la societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.

Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns.

Article 32. Contingut del Premi

El Premi Dijous Bo no tindrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

Article 33. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries del Premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits que exigeixin les bases de la convocatòria del Premi Dijous Bo; les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.

Article 34. Convocatòria del Premi

El Premi Dijous Bo requerirà una convocatòria pública, amb un acord plenari prèviament adoptat a l'efecte, amb el quòrum de majoria simple, en el qual s'aprovaran les bases reguladores de la convocatòria, en què s'expressaran les seccions convocades, el procediment de presentació de candidatures i de concessió dels premis, i el seu règim jurídic.

Article 35. Candidatures

Les candidatures al Premi es presentaran a proposta de la Comissió Informativa de Cultura.

Les propostes, sense perjudici del que estableixin les bases de la convocatòria, s'hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca, mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:

- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.

- Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats, quan aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.

- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient, a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.

- Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un mínim de 10 signatures que li donin suport.

Article 36. Procediment

La Comissió Informativa de Cultura, un cop escoltat el suggeriment del Consell Municipal de Cultura, proposarà la concessió d’un o més Premis Dijous Bo.

La concessió del Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. La concessió d’aquest premi o premis s’establirà de manera convenient i anual, i se celebrarà per la festa del Dijous Bo.

Inca, 26 de maig de 2016

El batle president

Virgilio Moreno Sarrió


Versió

Idioma