BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 053 - 28 / abril / 2016

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 4603

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2016 per la qual se suspèn la convocatòria de les proves d’avaluació individualitzada del curs 2015-2016 per als alumnes dels cursos tercer i sisè d’educació primària i els procediments que s’han d’aplicar als centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments

Versió PDF

Text

En data de 14 d’abril de 2016, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 per la qual es convoquen les proves d’avaluació individualitzada del curs 2015-2016 als alumnes de tercer i sisè curs d’educació primària a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En l’exposició de fets de la Resolució, es posaven de manifest les dificultats temporals i pressupostàries que representaven el disseny, l’aplicació i la correcció de les proves en els termes establerts reglamentàriament.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre, pel qual es regulen les característiques de les proves d’avaluació  final d’educació primària que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

En data de 5 d’abril de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar una proposta legislativa per a la suspensió del calendari d’implantació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

Paral·lelament a la tramitació ordinària d’aquesta proposta legislativa, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, juntament amb altres comunitats autònomes, ha sol·licitat al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport una convocatòria urgent de la Conferència Sectorial d’Educació per planificar amb les màximes garanties els continguts de la LOMCE pendents de desplegament o, si escau, la seva paralització temporal, mentre s’espera el resultat de la proposta legislativa esmentada anteriorment.

Per tot això, i a fi que les proves convocades en la Resolució de 7 d’abril de 2016 es puguin aplicar als centres docents amb la màxima garantia i els resultats tenguin la millor repercussió i efectes en els alumnes d’aquesta comunitat, i d’acord amb el que es disposa en l’article 33 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Suspendre temporalment l’aplicació de les proves convocades per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 47, de 14 d’abril de 2016) als alumnes dels cursos tercer i sisè d’educació primària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en espera del resultat de la tramitació al Congrés dels Diputats de la proposició legislativa per suspendre el calendari d’implantació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), o, si no es tramita aquesta proposició legislativa, fins que la Conferència Sectorial d’Educació acordi la manera de dur a terme les proves en les condicions que requereix la seva aplicació, a fi de garantir els objectius i els efectes prevists en la convocatòria.

Segon

Disposar que, una vegada aixecada la suspensió, s’establirà el calendari de les proves i es publicarà la resolució corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 23 d’abril de 2016

El conseller d’Educació i Universitat

Martí X. March Cerdà


Versió

Idioma