BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears


Butlletí 072 - 14 / maig / 2015

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

Núm. 8337

033/15 Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança Preu públic PalmaActiva 2015

Versió PDF

Text

Atès que no s'ha presentat pels interessats, durant el termini d'exposició al públic, cap reclamació o suggeriment contra l’acord de l’Ordenança reguladora del preu públic per la realització d’activitats formatives, ocupacionals i de promoció econòmica a PalmaActiva, concepte 341,13, aprovat provisionalment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de dia 26 de març de 2015, s’entén definitivament aprovat, segons el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i per aquest motiu, es publica el text íntegre de l’esmentat acord, que és el següent:

ACORD

"Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora del Preu Públic per a la realització d’activitats formatives, ocupacionals i de promoció econòmica a PalmaActiva concepte 341,13 tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i a l’article 49 de la Llei de Bases del Règim Local. S'adjunta a aquesta proposta la nova redacció.

Segon.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de l’acord definitiu en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d’anuncis d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, comptats des del dia següent del de la publicació de l’anunci en el BOIB, dins dels qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès que si dins el termini citat no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional."     

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES, OCUPACIONALS I DE PROMOCIÓ ECONOMICA A PALMAACTIVA. CONCEPTE 341.13

ARTICLE 1. Concepte

De conformitat amb l’article 127, en relació amb article 41, ambdós del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix el Preu Públic per a la realització d’activitats formatives, ocupacionals i de promoció econòmica a PalmaActiva, que es regirà per la present Ordenança.

ARTICLE 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin per a elles o per a terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats assenyalats a l'article 3 d'aquesta Ordenança

ARTICLE 3. Quantia

A. Activitats temporals

Per a la realització d’activitats temporals ocupacionals i de promoció econòmica d’acord amb el que disposa l’article 47 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb el que disposa l’article 23.2.b ) de la Llei 7/1985, de Règim local, la quantia del preu públic serà fixada per la Junta de Govern de Palma a proposta, per a cadascuna de les activitats, del Regidor de l’Àrea o Àrea delegada competent en matèria de treball, atenent al estudi econòmic que s’efectuarà de totes les activitats a realitzar.

A aquest efecte, una vegada elaborat l’estudi econòmic per part del tècnic responsable, s’informarà al/a Regidor de l’Àrea o Àrea delegada competent en matèria de treball per a l’elaboració de la proposta de determinació del preu públic, que s’elevarà a la Junta de Govern de Palma per a la seva aprovació.

A dits preus s’aplicarà l’IVA corresponent

B. Cessió d’espais

1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà fixada a la tarifa continguda a l’apartat següent.

2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:

Aules Centre de Formació PalmaActiva

Aula

Preu hora

Preu hora,  més 80h

Preu hora reduït

1

0.1

14,04 €

11,23 €

8,42 €

2

0.1+0.2

15,86 €

12,69 €

9,52 €

3

1.1

13,64 €

10,91 €

8,18 €

4

1.2

17,54 €

14,04 €

10,53 €

5

1.4

7,57 €

6,05 €

4,54 €

6

1.3+ 1.4

12,27 €

9,81 €

7,36 €

7

1.5

12,41 €

9,93 €

7,45 €

8

2.1

7,54 €

6,03 €

4,52 €

9

2.2

10,18 €

8,14 €

6,11 €

10

2.4

7,87 €

6,30 €

4,72 €

11

2.3+2.4

11,31 €

9,05 €

6,79 €

Aula local carrer Blanquers núm. 1 baixos

Local

Preu hora

Preu hora, més 80 hores

Preu hora reduït

12

C/ Blanquers  núm. 1

11,04 €

8,83 €

6,62 €

Local Plaça Llorenç Bisbal núm. 6 baixos

Local

Preu hora

Preu hora, més 80 hores

Preu hora reduït

13

Plaça Llorenç Bisbal núm. 6

28,50 €

22,80 €

17,10 €

Centre coworking Llorenç Bisbal núm. 5 baixos i Sant Agutí núm. 14 baixos

Espai

Preu dia

Preu mes

14

Lloc de feina

2.34€

51.48€

Espai pop-up

Espai

Preu setmana

Període ordinari

Preu setmana

Període especial

15

Quiosc Mercat Olivar

70,00€

140,00€

Sala de conferències Quarter Intendència- Espai 22

Temps

Preu

Preu reduït

16

Dues hores

60€

51€

17

Tres hores

90€

76,50€

18

Quatre hores

120€

102€

19

Cinc hores

150€

127,50€

20

Un dia

240€

204€

21

Dos dies

420€

357€

22

Tres dies

720€

612€

23

Quatre dies

960€

816€

24

Cinc dies

1.200€

1.020€

25

Entre 41 i 100 hores

24€/h

20,40€/h

26

Entre 101 i 200 hores

22,5€/h

19,12€/h

27

Més 200 hores

21€/h

17,85€/h

Els espais de Aules Centre de Formació PalmaActiva, local carrer Blanquers núm. 1 baixos i sala de conferències Quarter Intendència- Espai 22 es cedeixen per a activitats de formació, conferències, seminaris,  trobades empresarials, comercials, activitats de promoció empresarials i altres activitats similars. 

Els preus només inclouen la cessió temporal d’espais, altres despeses com seguretat, control d’accessos, assistència àudio i so, etc. seran a càrrec del sol·licitant.

Els espais de Local Plaça Llorenç Bisbal núm. 6, baixos, es cedeixen per a activitats de formació generals i activitats de formació en les especialitats de la família professional de restauració - que no siguin formació de certificats de professionalitat-,  per a la realització de seminaris, trobades empresarials, comercials, activitats de promoció empresarials i altres activitats similars. No es cedeix per a realitzar l’activitat de bar- cafeteria.

Els espais de pop-up quiosc mercat de l’olivar es cedeix  com a espai d’exhibició comercial, testeig de mercat i venda de productes i serveis  per a petites i micro empreses,  autònoms i emprenedors conformement al previst a la normativa d’us aprovada per l’Organisme Autònom.

Els espais del Centre coworking Llorenç Bisbal, 5, baixos i Sant Agutí, 14, baixos es cedeixen per a emprenedors conformement al previst a la normativa d’ús aprovada per l’Organisme Autònom.

Els preus reduïts s’apliquen a entitats públiques (administracions i institucions públiques) i entitats privades sense ànim de lucre.

ARTICLE 4. Normes de gestió i cobrament de quotes

1. El pagament del preu públic s’efectuarà a PalmaActiva, en els termes i formes en que aquest determini.

Les persones interessades en la utilització dels serveis objecte de la present ordenança ho sol·licitaran de l’encarregat de la gestió dels mateixos. En aquest moment naixerà l’obligació del pagament del preu públic.

No obstant l'anterior, qui sol·licitin algun dels serveis objecte de la present ordenança deuran ingressar l'import íntegre del corresponent preu públic en el moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat en l’article 46.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu quan es presti el servei.

2. Si l’activitat no és directament gestionada per PalmaActiva, la persona o entitat que tingui atribuïda la seva gestió, únicament podrà percebre els preus públics aprovats per PalmaActiva, sense perjudici del que disposa l’article 44.2 de la Llei Reguladora d’hisendes Locals en la redacció donada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

3.- Quan l’activitat no es pugui realitzar per causes no imputables a l’obligat al pagament, es procedirà a la devolució del preu públic satisfet, conformement a la normativa d’us.

4. Les activitats de l’organisme, pròpies o per conveni, les que es considerin d’interès general o d’interès social, no estaran subjectes al preu públic.

ARTICLE 5. Normes de gestió d’activitats temporals

Oferta d’activitats temporals ocupacionals i de promoció econòmica. En aplicació del 44.2 de la Llei Reguladora d’hisendes locals i atenent a l’estudi econòmic de cada activitat, es podrà bonificar fins al 100% de les places i d’aquestes fins al 100% del preu.  El volum màxim de subvenció que es pot aprovar a cada activitat vendrà determinada pels usuaris al que va destinat i el pressupost disponible.

La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement general i als efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa l'art. 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els interessats podran interposar  recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 19 de la Llei 29798, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contra l'acord definitiu de modificació de l’esmentada ordenança, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB. No obstant, i amb caràcter previ i potestatiu, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB.

Palma, 12 de maig de 2015

 

El cap del departament,

per delegació

Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Xavier Calafat Rotger


Versió

Idioma