Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 14728
Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l’aprovació dels pressuposts generals, i que inclouen la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic, i també la consignació de l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs. D’això es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot contenir matèries alienes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu. Això no obstant, com assenyala el Tribunal Constitucional, s’ha de tenir en compte que el caràcter temporal dels estats de despeses i d’ingressos de la llei de pressuposts no impedeix incloure-hi altres normes de caràcter indefinit, sempre que tenguin una relació directa amb els ingressos i les despeses, que responguin a criteris de política econòmica del Govern o que serveixin per entendre o executar millor el pressupost. Aquest contingut eventual de la llei de pressuposts es justifica en el caràcter funcional d’aquesta llei, com a vehicle director de la política econòmica del sector públic, la qual cosa permet introduir-hi disposicions normatives permanents que tenen com a finalitat ordenar l’acció i els objectius de la política econòmica i financera del Govern o, dit en altres paraules, que incideixen en la política d’ingressos o de despeses del sector públic o la condicionen.

D’acord amb això, s’elabora la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que, juntament amb la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc normatiu al qual s’ha d’ajustar l’activitat economicofinancera de la comunitat autònoma.

II

L’any 2018 es planteja en l’àmbit pressupostari com l’oportunitat per consolidar les polítiques de canvi impulsades pel Govern de les Illes Balears durant els dos darrers exercicis. Seran novament una prioritat les polítiques de caire social que tenen per objectiu reforçar l’estat del benestar, per assolir una societat més inclusiva. Per això, un dels principals reptes d’aquest pressupost és l’extensió dels beneficis de la bonança econòmica per tal que arribin a tota la població.

El cicle econòmic favorable pel qual travessen actualment les Illes Balears suposa alhora un desafiament per tal d’afrontar els problemes, les externalitats i els riscos associats a un model econòmic fortament lligat al monocultiu turístic. Cobraran protagonisme amb aquest pressupost les polítiques destinades a impulsar la diversificació de l’activitat econòmica sota pautes de sostenibilitat. Per això, seran una prioritat les inversions relacionades amb el medi ambient, la formació de capital humà, la recerca i la innovació, l’eficiència energètica, i el patrimoni històric i cultural.

D’altra banda, aquest pressupost també arranca amb algunes incerteses, com és l’aprovació pendent d’un nou sistema de finançament autonòmic que garanteixi a la comunitat autònoma la disponibilitat d’uns recursos adequats, d’acord amb l’evolució de la conjuntura econòmica. L’actual decalatge entre la recaptació tributària i la materialització dels ingressos procedents del finançament autonòmic perjudica les possibilitats del Govern d’aprofitar el cicle econòmic per dur a terme les seves prioritats polítiques.

Finalment, és novament un dels eixos d’aquests pressuposts la millora de la qualitat de la informació que contenen, amb l’objectiu d’afavorir la transparència i la rendició de comptes. La identificació dels projectes de despesa continguts en el pressupost ha de facilitar la visualització de la destinació concreta dels recursos públics, alhora que ha de permetre el seguiment i el control de l’acció de govern.

 III

Aquesta llei de pressuposts generals s’estructura en set títols. El títol I, «Aprovació dels pressuposts i de les seves modificacions», recull la part essencial dels pressuposts i consta de quatre capítols. El capítol I conté tots els estats d’ingressos i de despeses del sector públic autonòmic. Els capítols II i III regulen, respectivament, la vinculació dels crèdits i determinades normes específiques sobre les modificacions de crèdit que han d’operar durant l’exercici de 2018. I el capítol IV preveu el fons de contingència, al qual fa referència l’article 38 de la Llei 14/2014, esmentada abans, que s’ha de destinar a cobrir les despeses derivades de necessitats inajornables de caràcter no discrecional —no previstes en els pressuposts— que es presentin mentre siguin vigents, i, en particular, a finançar ampliacions i incorporacions de crèdit en els termes que preveu aquesta llei.

En tot cas, els estats de despeses dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 2018 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern d’1 de setembre de 2017, i ratificat pel Parlament de les Illes Balears el 20 de setembre següent, en compliment del que disposa l’article 34 de la Llei 14/2014 esmentada, per un import màxim de 4.086.543.730 euros.

El títol II, sota la rúbrica «Gestió del pressupost de despeses», regula els òrgans competents per a l’autorització i la disposició de la despesa i per al reconeixement de l’obligació, en termes anàlegs als de les darreres lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma.

En el títol III, «Despeses de personal i altres disposicions», es recullen, en el capítol I, les normes que regulen el règim retributiu del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les que afecten els membres del Govern, els alts càrrecs i els membres de la Sindicatura de Comptes, com també, per primera vegada, la retribució del director de la nova Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Aquest capítol es completa amb les normes relatives a les indemnitzacions per raó del servei i a l’oferta pública d’ocupació, amb la fixació del límit de les despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears, i amb determinades normes puntuals en matèria de personal amb incidència directa en les despeses que, per aquest concepte, es preveuen en els estats corresponents d’aquests pressuposts generals per al 2018.

En aquest àmbit es mantenen les retribucions vigents del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents, la qual cosa es fa extensiva als membres del Govern, a la resta d’alts càrrecs i als membres de la Sindicatura de Comptes, i això sens perjudici de la variació que pugui imposar o autoritzar l’Estat, per a l’any 2018, per mitjà de la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, si n’hi ha, o per mitjà d’una altra norma de rang legal, cas en el qual s’habilita expressament el Govern de les Illes Balears per dur a terme totes les actuacions administratives que calguin per adaptar totes les retribucions esmentades als nous límits que fixi l’Estat; i això fins a un màxim de l’1,5% d’increment, d’acord amb les previsions que amb aquesta finalitat contenen els estats de despeses d’aquests pressuposts generals, sens perjudici que, en cas que l’increment retributiu imposat o autoritzat per l’Estat ultrapassi l’1,5% esmentat, es tramiti el suplement de crèdit corresponent, d’acord amb les normes generals que estableix l’article 56 de la Llei 14/2014.

D’altra banda, cal destacar que, tot i que la situació de la hisenda autonòmica requereix mantenir algunes de les mesures legals vigents de contenció de la despesa en matèria de personal, es respecten plenament tots els acords ratificats pel Consell de Govern a partir del darrer trimestre de l’any 2015 i al llarg dels anys 2016 i 2017.

El capítol II d’aquest títol III recull diverses normes específiques en matèria de despeses, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial, com ara, entre d’altres, els mòduls econòmics aplicables al finançament de les despeses dels centres docents concertats i el límit de despesa del servei públic de comunicació audiovisual.

El títol IV, referent a la gestió del pressupost d’ingressos i altres normes en matèria tributària, consta de dos capítols, relatius, respectivament, a les operacions financeres i a les mesures tributàries en matèria de taxes i altres prestacions patrimonials de caràcter públic. Pel que fa al capítol relatiu a les operacions financeres, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè pugui augmentar el deute, en el marc de la legislació sobre estabilitat pressupostària i sobre finançament de les comunitats autònomes, i es regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la comunitat autònoma, tot això d’acord amb el règim jurídic general que estableix la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de manera que ja no és necessari que la llei de pressuposts generals inclogui i reiteri, any rere any, moltes de les darreres normes generals autonòmiques aplicables en aquesta matèria, sistematitzades ara en la Llei 14/2014 esmentada.

Quant a les normes tributàries, s’actualitzen amb caràcter general les quanties corresponents a l’any 2017 de les taxes i la resta de prestacions patrimonials públiques no tributàries regulades per llei, d’acord amb l’evolució de l’índex de preus de consum del darrer any tancat, això és, l’1,6%. A més, s’estableixen altres mesures i beneficis fiscals en l’àmbit dels tributs propis i cedits; això no obstant, la majoria d’aquestes mesures tributàries impliquen la modificació de normes vigents i, per raons de tècnica legislativa, es contenen en les disposicions finals de la llei.

El títol V inclou determinades normes relatives als ens instrumentals, a fi de regular certes relacions financeres internes amb l’Administració de la comunitat autònoma i de crear i reordenar algunes entitats d’acord amb la legislació aplicable i les previsions pressupostàries respectives. En aquest darrer sentit, i en la mesura que impliquen canvis en normes que són vigents, algunes d’aquestes modificacions puntuals també es contenen en les disposicions finals de la llei.

El títol VI fixa el tancament dels pressuposts, d’acord amb el que estableix l’article 80 de la Llei 14/2014, esmentada abans.

El contingut de la llei de pressuposts generals es completa amb dotze disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i vint-i-una disposicions finals, a més de vint-i-un annexos. Aquestes disposicions recullen preceptes d’índole variada que no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei, però que constitueixen en tot cas un complement indispensable per executar la política econòmica i financera inherent a l’aprovació dels estats de despeses i d’ingressos que nodreixen aquests pressuposts generals, de conformitat amb la doctrina que ha fixat el Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

  IV

Del conjunt del text articulat i de la resta de disposicions normatives de la llei, cal destacar que l’aplicació plena de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears determina que es mantengui la línia de centralització de les operacions d’endeutament iniciada anys enrere per mitjà de les darreres lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma, amb la finalitat essencial de reduir el cost financer de l’endeutament. Amb aquesta mateixa finalitat es preveu també la possibilitat de refinançar el deute viu de qualsevol dels ens integrants del sector públic autonòmic, i també la subrogació de l’Administració de la comunitat autònoma en la posició deutora dels ens instrumentals.

En matèria tributària, i per mitjà de les disposicions finals de modificació corresponents, es delimiten, modifiquen i reordenen algunes taxes, segons els casos, fonamentalment per tal d’adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa i a l’estructura organitzativa actual de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així mateix, respecte dels imposts propis, es perfecciona en primer lloc el règim específic de la tarifa aplicable en cas de fugues d’aigua en el cànon de sanejament d’aigües, per tal d’evitar alguns abusos d’aquest règim excepcional que s’han fet palesos en la pràctica aplicativa des de la implantació del règim esmentat. I, en segon lloc, es modifica la normativa reguladora de l’impost sobre estades turístiques en les Illes Balears, a fi, en essència i d’una banda, de limitar l’estada mínima de dotze hores als establiments i als habitatges, de manera que les estades a creuers quedin subjectes a l’impost en tot cas, amb independència del nombre d’hores d’estada en trànsit; i també, de l’altra, d’incrementar la tarifa general, que es duplica, per tal de dotar de més recursos el fons per afavorir el turisme sostenible. En tot cas, i a fi que aquest increment no afecti una de les finalitats extrafiscals de l’impost, a saber, la desestacionalització, s’incrementa la bonificació de la quota en temporada baixa, de manera que l’efecte de l’increment de la tarifa es limiti així a les estades en temporada alta.

En l’àmbit dels imposts cedits, i a més d’alguns beneficis i mesures fiscals puntuals en determinats fets imposables de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar —inclosa la reducció del tipus de gravamen general aplicable al joc del bingo—, es creen i modifiquen algunes deduccions autonòmiques en l’impost sobre la renda de les persones físiques. Així, pel que fa a la millora de les deduccions vigents, es modifica en primer lloc la deducció per l’adquisició d’accions o participacions socials en noves entitats, per tal d’incrementar notablement la quantia d’aquesta deducció, que passa del 20% de la inversió amb un màxim de 600 euros anuals al 30% amb un màxim de 6.000 euros anuals; increment que encara s’augmenta més en cas de societats participades per centres d’investigació o universitats, cas en el qual la deducció pot arribar al 50% de la inversió amb un màxim de 12.000 euros anuals. En segon lloc, s’incrementa el percentatge màxim de la deducció per despeses en la millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual, que passa del 15% actual al 50%, i s’augmenta també el límit màxim de la base imposable del contribuent que s’ha de considerar per tenir dret a la deducció, que passa de 24.000 euros, en cas de tributació individual, i de 36.000 euros en cas de tributació conjunta, a 30.000 euros i 48.000 euros, respectivament; tot plegat, a fi d’impulsar encara més l’eficiència energètica en aquest àmbit domèstic. En tercer lloc, s’amplia l’àmbit subjectiu de la deducció per donacions a determinades entitats destinades a la recerca, el desenvolupament científic o tecnològic i la innovació, a fi d’incloure les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats, com ara són totes les associacions sense ànim de lucre. I, en quart lloc, s’incrementa el límit màxim de la deducció per l’arrendament de l’habitatge habitual per determinats col·lectius —joves, discapacitats i famílies nombroses—, que passa d’un màxim de 300 euros a un màxim de 400 euros, i també el nombre de contribuents que es poden beneficiar d’aquesta deducció, en la mesura que, a més, s’incrementen els llindars màxims de la base imposable que s’han de considerar per tenir dret a la deducció.

Respecte de les noves deduccions autonòmiques, es crea, en primer lloc, una deducció a favor de l’arrendador per l’arrendament de béns immobles destinats per l’arrendatari a habitatge, a fi de fomentar que els propietaris particulars —no empresaris— d’immobles els destinin efectivament a habitatge residencial. Aquesta deducció —que es quantifica en un 75% del cost de la prima anual de l’assegurança de crèdit que subscrigui l’arrendador per garantir, totalment o parcialment, el cobrament de la renda, amb un màxim de 400 euros anuals— és, a més, compatible amb la reducció del 60% que, en seu de base imposable, preveu l’article 23.2 de la Llei reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En segon lloc, es crea una deducció per raó de les despeses derivades de la realització, pels descendents del contribuent o contribuents, d’estudis d’educació superior en centres ubicats fora de l’illa de residència del contribuent; la quantia d’aquesta nova deducció, amb caràcter general, és de 1.500 euros —amb un límit de 30.000 euros de renda en cas de tributació individual i de 48.000 euros en cas de tributació conjunta, i, en tots els casos, d’un 50% de la quota íntegra—, import que pot arribar als 1.600 euros si la renda del contribuent en l’exercici no ultrapassa els 18.000 euros en cas de tributació individual o els 30.000 euros en cas de tributació conjunta. I, en tercer lloc, s’estableix una altra deducció del 15% de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de renda de lloguer d’habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a una altra illa de l’arxipèlag balear en l’àmbit d’una mateixa relació laboral per compte aliè, amb un màxim de 400 euros anuals, sempre que la base imposable del contribuent no sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 48.000 en tributació conjunta, entre d’altres requisits generals; en tot cas, es preveu que en el supòsit de tributació conjunta la deducció sigui aplicable a cada un dels contribuents que traslladin la seva residència en els termes que s’hi regulen.

TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Capítol I
Crèdits i dotacions inicials i finançament

Article 1

Crèdits i dotacions inicials

1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2018 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, en els termes següents:

a) Per a l’execució dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2018, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 4.061.358.765 euros, i del capítol econòmic 8 per un import de 50.074.013 euros, d’acord amb la distribució per capítols, seccions i programes que consta en els annexos 1 a 4 d’aquesta llei.

L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a 4.000.288.290 euros, pel que fa als capítols 1 a 7, i a 33.133.220 euros, pel que fa al capítol 8, d’acord amb la distribució per capítols i seccions que consta en els annexos 5 a 7 d’aquesta llei.

b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de 869.880.402 euros.

c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2018 de les entitats públiques empresarials a les quals es refereix la lletra b) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de la resta d’entitats de dret públic creades per llei, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 553.989.243 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 8 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

d) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2018 de les societats mercantils públiques a les quals es refereix la lletra c) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010 esmentada, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 4.867.976 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 9 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 esmentada i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

e) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2018 de les fundacions del sector públic a les quals es refereix la lletra d) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010 esmentada, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 90.326.282 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 10 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 esmentada i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

f) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2018 dels consorcis als quals es refereix la lletra e) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010 esmentada, els estats de dotacions i de recursos dels quals ascendeixen a 117.450.148 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 11 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 esmentada i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2018 de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, en els termes següents:

a) Per a l’execució dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per a l’exercici de 2018, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 1.548.000.282 euros. Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de 2.310.958 euros, tot això d’acord amb la distribució per capítols i centres gestors que consta en els annexos 12 i 13 d’aquesta llei.

b) L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 1.550.311.240 euros, d’acord amb la distribució per capítols i centres gestors que consta en els annexos 14 a 16 d’aquesta llei.

c) Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 ja esmentada i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2018 de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 10.383.210 euros, d’acord amb la distribució per capítols que consta en l’annex 17 d’aquesta llei.

L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 10.383.210 euros, d’acord amb la distribució per capítols que consta en els annexos 18 i 19 d’aquesta llei.

Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 ja esmentada i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

Article 2

Finançament dels crèdits inicials

1. Els crèdits aprovats en virtut de les lletres a) i b) de l’article 1.1 anterior, per un import de 4.981.313.180 euros, s’han de finançar:

a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 8 de l’estat d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que s’estimen en 4.033.421.510 euros.

b) Amb els drets que es liquidin en el capítol 9 de l’estat d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d’acord amb el que estableix l’article 34.2 d’aquesta llei.

2. Els crèdits aprovats en virtut de la lletra a) de l’article 1.2 anterior, per un import de 1.550.311.240 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, i que s’estimen en 1.550.311.240 euros.

3. Els crèdits aprovats en virtut de l’article 1.3 anterior, per un import de 10.383.210 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears, i que s’estimen en 10.383.210 euros.

Article 3

Pressupost consolidat

D’acord amb el que estableixen els articles anteriors, els imports corresponents als estats de despeses i als estats d’ingressos consolidats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears són els següents:

a) Estats de despeses: 5.008.809.100 euros, amb el desglossament següent per capítols econòmics:

1r. Estats de despeses corresponents als capítols 1 a 7: 4.086.543.727 euros.

2n. Estats de despeses corresponents al capítol 8: 50.074.013 euros.

3r. Estats de despeses corresponents al capítol 9: 872.191.360 euros.

b) Estats d’ingressos: 5.008.809.100 euros, amb el desglossament següent per capítols econòmics:

1r. Estats d’ingressos corresponents als capítols 1 a 7: 4.027.784.210 euros.

2n. Estats d’ingressos corresponents al capítol 8: 33.133.220 euros.

3r. Estats d’ingressos corresponents al capítol 9: 947.891.670 euros.

 

Article 4

Beneficis fiscals

L’import dels beneficis fiscals que, per raó de mesures tributàries autonòmiques, afecten els tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el cànon de sanejament d’aigües, d’acord amb la distribució per conceptes impositius que consta en l’annex 20, s’estima en 80.910.000 euros.

 

 Capítol II
Vinculació dels crèdits

Article 5

Vinculació dels crèdits

1. En els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms que en depenen, els crèdits que formen els programes corresponents de despeses tenen caràcter limitador d’acord amb els diferents nivells de vinculació entre els crèdits, de conformitat amb les regles següents:

a) Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de despeses de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, llevat del capítol 1, que és a nivell de secció i capítol, i del capítol 6, que és a nivell de secció, programa i article.

Això no obstant, s’han d’aplicar preferentment les regles particulars següents:

1a. Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials, i els crèdits del subconcepte 121.21, corresponents a sexennis.

2a. Els crèdits corresponents a l’article 15 queden vinculats a nivell de secció i d’article.

3a. Els crèdits corresponents a totes les partides pressupostàries relatives a una mateixa despesa amb finançament afectat queden vinculats a nivell de secció.

b) Quant al pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre gestor, funcional a nivell de funció i econòmica a nivell de capítol, excepte pel que fa al concepte 160, que és a nivell de concepte.

2. En tot cas, i pel que fa a tots els pressuposts a què es refereix l’apartat 1 anterior, cal tenir en compte les normes addicionals següents:

a) Els crèdits que corresponen a despeses amb finançament afectat no poden quedar vinculats a uns altres que no tenguin aquest caràcter i la mateixa finalitat.

b) Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats a altres partides que no tenguin aquest caràcter.

c) No poden quedar vinculats a altres crèdits els destinats al pagament de subvencions o transferències amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

  

Capítol III
Modificacions de crèdit

Article 6

Crèdits ampliables i rectificacions de crèdit

1. En l’exercici de 2018, i sens perjudici del caràcter limitador dels crèdits que estableix amb caràcter general l’article anterior, es poden ampliar crèdits en els pressuposts de la comunitat autònoma de la manera i en els termes que estableixen l’article 57 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els apartats següents d’aquest article. D’acord amb això, es poden ampliar amb càrrec al fons de contingència o amb la baixa en altres crèdits del pressupost de despeses no financer els crèdits següents:

a) Els crèdits a què fa referència el segon paràgraf de l’article 57.1 de la Llei de finances esmentada.

b) Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials autoritzat pel Consell de Govern i en tot cas els corresponents als subconceptes 352.99, 481.99 i 600.99.

c) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).

d) Els destinats al pagament de transferències al Servei de Salut de les Illes Balears, i en tot cas els corresponents als subconceptes 420.99 i 720.99, per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

1r. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).

2n. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan competent del Servei de Salut i ratificat, a aquest efecte, pel Consell de Govern.

3r. Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subconcepte 489.00).

e) Els destinats al pagament de transferències a l’Agència Tributària de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

1r. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).

2n. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan competent de l’Agència Tributària i ratificat, a aquest efecte, pel Consell de Govern.

f) Els destinats al pagament de transferències a favor d’altres ens integrants del sector públic instrumental autonòmic per al finançament de les modificacions pressupostàries d’aquests ens destinades al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan competent de l’ens i ratificat, a aquest efecte, pel Consell de Govern.

g) Els destinats a satisfer les prestacions econòmiques i la resta de despeses dirigides a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència vinculades al centre de cost 17301, programes 313D i 314A.

2. La tramitació de les ampliacions de crèdit o de les rectificacions de crèdit amb càrrec al fons de contingència que portin causa de resolucions judicials fermes requereix, en tot cas, l’informe previ dels serveis jurídics de la conselleria o de l’ens afectat en cada cas.

Aquest informe s’ha de pronunciar expressament, atesa la documentació justificativa que amb aquesta finalitat es trameti al servei jurídic, sobre la fermesa de la resolució i sobre la correcció de l’import que s’hagi de pagar per raó de la resolució judicial corresponent.

3. En tot cas, la tramitació d’ampliacions de crèdit i de rectificacions de crèdit amb càrrec al fons de contingència requereix que la despesa que es prevegi imputar al crèdit ampliat o rectificat sigui d’una quantia igual o superior a 30.000 euros.

4. Excepcionalment, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques pot aprovar, amb l'autorització prèvia del Consell de Govern, ampliacions de crèdit en les seccions i els capítols als quals s'hagin d'imputar les despeses comptabilitzades a dia 31 de desembre de 2017 en el compte financer Creditors per operacions meritades fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent el 31 de desembre de 2017 en el compte financer esmentat corresponent a despeses meritades i vençudes, amb la condició de no afectar l'objectiu d'estabilitat pressupostària de l'exercici de 2018.

Si les despeses a què es refereix el paràgraf anterior corresponen a ens instrumentals del sector públic administratiu autonòmic amb pressupost propi, s’ha d’ampliar el crèdit de la partida del pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la qual s’hagi d’imputar la transferència a favor de l’ens afectat en cada cas, i aquest ens pot generar crèdit per un import equivalent.

Aquestes ampliacions de crèdit s’han de finançar provisionalment amb càrrec al resultat de l’exercici, i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2018; aquest finançament s’ha de corregir, mitjançant rectificacions de crèdit, amb l’aplicació del mecanisme excepcional de generació de crèdit a què fa referència la lletra a) de l’article 7.3 d’aquesta llei o, si no és possible, amb càrrec a baixes en altres crèdits o, quan es verifiquin les condicions de l’article 38 de la Llei de finances de la comunitat autònoma, amb càrrec al fons de contingència, o amb finançament en ingressos no financers nous o superiors efectivament recaptats, sempre que, en aquest darrer cas, en l’expedient que es tramiti s’acrediti que la resta d’ingressos es recapten amb normalitat.

Article 7

Incorporacions i generacions de crèdit

1. Per a l’exercici de 2018 se suspèn la vigència de l’article 60 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, llevat dels romanents de crèdit corresponents a despeses amb finançament afectat, les incorporacions dels quals s’han de regir per les normes generals que respecte d’això contenen la Llei de finances esmentada i l’article 9.2 d’aquesta llei.

2. Això no obstant, la Mesa del Parlament de les Illes Balears i el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears poden acordar la incorporació de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria corresponent al pressupost respectiu. 

Així mateix, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot acordar la incorporació dels romanents de crèdit, amb independència del seu estat d’execució, corresponents a despeses que s’han de finançar amb recursos del fons per afavorir el turisme sostenible relatiu al Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per a l’any 2016 aprovat per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, a càrrec provisionalment del resultat de l’exercici corrent, i, en tot cas abans del 31 de desembre de 2018, aquest finançament provisional s’ha de corregir de la manera que correspongui d’entre les previstes en el tercer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 6 anterior.

3. En l’exercici de 2018, i a més dels casos que preveu l’article 59 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, també poden generar crèdit en el pressupost de despeses de l’Administració de la comunitat autònoma els ingressos següents:

a) Els ingressos procedents de les operacions d’endeutament que se subscriguin d’acord amb la normativa estatal que reguli els mecanismes addicionals de finançament, a les quals es refereix el segon paràgraf de l’article 34.3 d’aquesta llei. Els crèdits que es generin s’han de destinar a les finalitats que en cada cas pertoquin, i, amb caràcter general, no es pot generar nova despesa en termes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, llevat que al llarg de l’exercici es revisi a l’alça l’objectiu de dèficit de la comunitat autònoma per a l’any 2018.

b) Els ingressos procedents de les operacions de refinançament de deute a què fa referència el tercer paràgraf de l’article 34.3 d’aquesta llei. Els crèdits que es generin s’han de destinar a fer les aportacions, en concepte de soci, fundador o partícip, o a concedir els préstecs, a favor dels ens instrumentals corresponents, i amb càrrec al capítol 8 en ambdós casos, o a fer les transferències de capital a favor d’aquests ens amb imputació a les consignacions pressupostàries que pertoquin del capítol 7 del pressupost de despeses de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a fi, en tots els casos, d’amortitzar i cancel·lar el deute viu objecte de refinançament.

c) Els ingressos no prevists procedents del sistema de finançament autonòmic. En particular, en cas que l’Estat aprovi els pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 amb posterioritat a l’aprovació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, es pot generar crèdit per adaptar el pressupost de despeses i d’ingressos de la comunitat autònoma a les previsions definitives del sistema de finançament que resultin dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018. Els crèdits que es generin s’han de destinar a les finalitats que determini prèviament el Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, i amb l’informe del director general de Pressuposts i Finançament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de les partides corresponents, el pla economicofinancer vigent i els objectius d’estabilitat pressupostària de l’exercici de 2018.

d) Els ingressos corresponents al supòsit previst en la disposició addicional quarta d’aquesta llei.

 

Article 8

Altres normes especials en matèria de modificacions de crèdit

1. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut de les Illes Balears correspon a la consellera de Salut, a proposta del director general d’aquest servei, llevat de les que afectin els crèdits del capítol 1, cas en el qual la competència correspon a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

2. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei de Salut de les Illes Balears correspon al director general d’aquest servei, llevat de les que afectin els crèdits del capítol 1, cas en el qual la competència correspon a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

Així mateix, la competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit en el pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears correspon a la directora de l’Agència.

3. Les limitacions a les transferències de crèdit en els pressuposts de la comunitat autònoma s’han de regir, amb caràcter general, pel que disposa l’article 58 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici del que estableix, amb caràcter específic, l’apartat 7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, al qual es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Excepcionalment, i d’acord amb el que preveu la lletra e) de l’article 58.2 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es poden aprovar transferències de crèdit que minorin crèdits per a operacions de capital en els casos en què els crèdits incrementats es destinin a operacions corrents en matèria d’educació, formació i orientació, sanitat, cooperació internacional, solidaritat o emergències.

4. També amb caràcter excepcional durant l’exercici de 2018, el Consell de Govern podrà aprovar crèdits extraordinaris o suplements de crèdit finançats amb càrrec al superàvit pressupostari de l’exercici de 2017, tenint en compte els requisits i les limitacions que s’estableixin a aquest efecte en la legislació pressupostària estatal.

 

Capítol IV
Fons de contingència

Article 9

Fons de contingència

1. Es dota un fons de contingència de 20.432.719 euros, corresponent al 0,5% de l’import total dels estats de despeses no financeres del pressupost inicial consolidat a què fa referència l’article 3 d’aquesta llei.

2. Aquest fons de contingència, que s’inclou com a capítol 5 en la secció 35 del pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’ha de regir pel que estableix l’article 38 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En tot cas, el fons de contingència es pot destinar a finançar les incorporacions de crèdit corresponents a despeses amb finançament afectat quan no hi hagi desviacions positives de finançament i per l’import de la despesa pendent d’executar amb fons finalistes. 

 

TÍTOL II
GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Article 10

Autorització i disposició de la despesa

1. Les competències en matèria d’autorització i de disposició de la despesa corresponen amb caràcter general i permanent als òrgans següents:

a) A la Mesa del Parlament amb relació a la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears; al director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears amb relació a la secció 06-Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears; al síndic major amb relació a la secció 03-Sindicatura de Comptes de les Illes Balears; i al president del Consell Audiovisual de les Illes Balears amb relació a la secció 07-Consell Audiovisual de les Illes Balears.

b) A la presidenta del Govern i a la consellera de Presidència, indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers amb relació a les seccions 12 a 26; a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques amb relació a les seccions 31, 32, 34 i 36; a la consellera d’Innovació, Recerca i Turisme amb relació a les seccions 33 i 37; al president del Consell Consultiu de les Illes Balears amb relació a la secció 04; i al president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears amb relació a la secció 05.

c) Als responsables dels organismes autònoms corresponents amb relació a les seccions pressupostàries 73, 76, 77, 78 i 79.

d) Al director general del Servei de Salut de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

e) A la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

2. Això no obstant, cal sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern pel que fa als expedients de despesa de quantia superior a 500.000 euros.

En tot cas, per a la tramitació de procediments per a l’adjudicació de contractes, acords marc o sistemes dinàmics de contractació, és necessària l’autorització prèvia del Consell de Govern quan el valor estimat d’aquests contractes, acords o sistemes, calculat de la manera que estableix la Llei de contractes del sector públic, sigui superior a 500.000 euros.

3. L’autorització prevista en l’apartat 2 anterior no és exigible en els casos següents:

a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries a què es refereix l’apartat 1.a) anterior.

b) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 32, 34, 36 i 37, les de caràcter financer i tributari, i els pagaments de les operacions no pressupostàries, que corresponen a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, a la qual correspon exercir totes les competències administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.

c) Les operacions relatives a despeses derivades de línies de subvenció finançades totalment o parcialment pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons Europeu de la Pesca i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, o pels fons en matèria agrària i pesquera que els substitueixin, d’acord amb la normativa comunitària i les normes, concordants o de desplegament, estatals i autonòmiques, quan corresponguin al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

d) Les aportacions, les transferències o les subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

e) Els expedients la despesa total dels quals s’hagi d’imputar a crèdits habilitats amb càrrec al fons de contingència per raó de l’aprovació del Consell de Govern de les aplicacions d’aquest fons en els termes que preveu l’article 38.4 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

f) Els expedients de concessió de subvencions quan l’expedient de despesa corresponent a la convocatòria de la qual duguin causa hagi estat autoritzat prèviament pel Consell de Govern d’acord amb el que preveu el primer paràgraf de l’apartat 2 anterior.

4. En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns a títol onerós que regula la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’òrgan competent en la matèria ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa, a excepció dels que impliquin despeses per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell de Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.

L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en l’adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la secció pressupostària que inclogui els crèdits destinats a finançar l’operació, d’acord amb les resolucions dictades per l’òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

5. Així mateix, en els expedients de despesa derivats de la tramitació de la Central de Contractació de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada i no homologats, als quals es refereix l’article 12 del Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic, l’òrgan competent en matèria de contractació centralitzada ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa, llevat dels expedients que impliquin despeses per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell de Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.

L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en els expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada i no homologats, és la persona titular de la secció pressupostària que inclogui els crèdits destinats a finançar l’operació, d’acord amb les resolucions dictades per l’òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

6. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta despesa, llevat dels casos que preveuen els apartats 4 i 5 d’aquest article i, en general, en la resta dels casos en què la competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda legalment a un altre òrgan.

La desconcentració, la delegació i, en general, els actes pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les competències esmentades en el paràgraf anterior s’entenen sempre referits a ambdues competències.

Article 11

Reconeixement de l’obligació

1. Les competències en matèria de reconeixement de l’obligació corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, al director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, al síndic major de Comptes, al president del Consell Audiovisual de les Illes Balears, a la persona titular de cada secció pressupostària, al president del Consell Consultiu de les Illes Balears, al president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, a la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears i al director general del Servei de Salut de les Illes Balears o de l’organisme autònom a càrrec del qual s’hagi d’atendre l’obligació.

2. Això no obstant, les operacions relatives a les nòmines i les despeses de previsió social o assistencial del personal corresponen a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, amb independència de les seccions a què s’apliquin, excepte les seccions 02, 03 i 06, i les que afectin nòmines del personal adscrit al servei d’educació no universitària, que corresponen al conseller d’Educació i Universitat, i del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i a l’Agència Tributària de les Illes Balears, que corresponen, respectivament, al director general del Servei i a la directora de l’Agència pel que fa a les nòmines que gestionen aquests ens, sens perjudici de la direcció i la supervisió d’aquestes nòmines a càrrec de l’òrgan competent per a això a què es refereix la disposició addicional novena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre també, pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears, sens perjudici de la col·laboració de l’Administració de la Comunitat Autònoma que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 3/2008, de 14 de desembre, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

  

TÍTOL III
DESPESES DE PERSONAL I ALTRES DISPOSICIONS

Capítol I
Despeses de personal

Article 12

Despeses del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic

1. Les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, de conformitat amb la delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o, si s’escau, la que faci amb caràcter bàsic l’Estat per a l’any 2018 per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, llevat del personal eventual, s’han de regir per les normes següents:

a) Amb caràcter general, i amb efectes d’1 de gener de 2018, les retribucions del personal esmentat han de ser les mateixes que les vigents l’any 2017, de manera que la massa salarial, en termes d’homogeneïtat per als dos anys de comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l’antiguitat, no augmenti.

D’acord amb això, les retribucions dels funcionaris en concepte de sous, triennis i complement de destinació són les següents:

1r. El sou i els triennis que corresponen al grup en què estigui classificat el cos o l’escala al qual pertany el funcionari, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

Grup/subgrup

Llei 7/2007

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1

13.576,32

522,24

A2

11.739,12

425,76

B

10.261,56

373,68

C1

8.814,12

322,20

C2

7.335,72

219,24

Agrupacions professionals

6.714,00

165,00

2n. El complement de destinació corresponent al lloc de treball que ocupi el funcionari, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

Nivell

Import (euros)

30

11.858,76

29

10.636,80

28

10.189,68

27

9.742,20

26

8.547,00

25

7.583,16

24

7.135,68

23

6.688,80

22

6.241,08

21

5.794,56

20

5.382,60

19

5.107,80

18

4.832,76

17

4.557,96

16

4.283,64

15

4.008,36

14

3.733,92

13

3.458,64

12

3.183,72

11

2.908,80

10

2.634,36

9

2.496,96

8

2.359,08

7

2.221,92

6

2.084,40

5

1.947,00

4

1.740,96

3

1.535,40

2

1.329,12

1

1.123,20

3r. La quantia del complement específic anual que, si escau, estigui assignat al lloc de treball que ocupi el funcionari ha de ser la mateixa que la corresponent a l’any 2017.

El complement específic anual s’ha de percebre en catorze pagues iguals, de les quals dotze han de ser de percepció mensual i dues han de ser addicionals, del mateix import que una de mensual, en els mesos de juny i de desembre, respectivament.

4t. En tot cas, les retribucions que en concepte de complement de destinació i complement específic percebin els funcionaris públics han de ser les corresponents al lloc de treball que ocupin en virtut dels procediments de provisió prevists en la normativa vigent, i les tasques concretes que es duguin a terme no poden emparar que s’incompleixi aquesta norma, llevat dels casos en què la normativa aplicable els reconegui altres quanties.

b) L’import de cadascuna de les dues pagues extraordinàries dels funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general ha d’incloure, a més de la quantia del complement de destinació o concepte equivalent mensual que correspongui, les quanties en concepte de sou i triennis que es recullen en el quadre següent:

Grup/subgrup

Llei 7/2007

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1

698,13

26,85

A2

713,45

25,87

B

739,07

26,92

C1

634,82

23,19

C2

605,73

18,09

Agrupacions professionals

559,50

13,75

Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu han d’incorporar un percentatge de la retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que arribi a una quantia individual semblant a la que resulti del que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general.

En cas que el complement de destinació o el concepte retributiu equivalent es meritin en catorze mensualitats, la quantia addicional definida en el paràgraf anterior s’ha de distribuir entre aquestes mensualitats.

c) El que disposen les lletres anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius que s’estableixin, amb els informes previs que calguin d’acord amb la normativa vigent.

Així mateix, les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic que, al llarg de l’any, sigui adscrit a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs de treball, han de ser objecte de revisió d’acord amb les especificacions del nou lloc a què s’adscrigui.

d) Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin creixements retributius superiors a les quanties que estableixen aquest article o les normes que el despleguin s’hi han d’adequar oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o les normes que s’hi oposin.

2. Les retribucions del personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s’estableixen en l’apartat 1 d’aquest article, els quals s’han de fer extensius al personal al servei de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral contractat sota la modalitat d’alta direcció, i de conformitat amb la resta de normes de rang legal aplicables, particularment les que contenen aquesta llei, la Llei 7/2010 ja esmentada i els articles 26 i 28 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquest personal s’hi han d’adequar oportunament.

En tot cas, i sens perjudici de la necessitat d’adequar el contingut de les relacions de llocs de treball corresponents d’acord amb els procediments administratius aplicables, l’aprovació de qualsevol acord, conveni o pacte a què fa referència la lletra d) de l’apartat anterior pels ens integrants del sector públic autonòmic requereix que la Direcció General de Pressuposts i Finançament n’emeti un informe previ i favorable sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera.

A la sol·licitud d’informe s’ha d’adjuntar, a més de l’informe a què es refereix la disposició addicional novena de la Llei 7/2010 ja esmentada, un informe jurídic emès pels serveis jurídics de l’ens o de la conselleria d’adscripció sobre el compliment de la legalitat vigent, i també una memòria economicofinancera que determini els efectes pressupostaris prevists tant per a l’exercici corrent com per als exercicis futurs i el finançament que es preveu.

Són nuls de ple dret els acords, els convenis o els pactes que s’assoleixin sense aquest informe favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament i previ a l’aprovació definitiva de l’acord, el conveni o el pacte per l’òrgan competent.

3. Tot el que disposen els apartats anteriors d’aquest article s’ha d’entendre sens perjudici de les variacions retributives a l’alça o a la baixa que eventualment puguin tenir lloc per raó del que preveuen les disposicions addicionals primera i cinquena d’aquesta llei, i també dels efectes econòmics inherents als acords a què es refereixen els articles 22, 23, 24.1, 24.3 i 25.2 i la disposició addicional setena d’aquesta llei.

Article 13

Adaptació anual dels límits retributius a què es refereix la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012

Per a l’any 2018, les quanties màximes que estableixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.4 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, en relació amb els límits retributius aplicables a cada un dels grups de classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, són les mateixes que les corresponents a l’any 2017, sens perjudici de les variacions retributives que eventualment puguin tenir lloc per raó del que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei.

Article 14

Despeses del personal docent dels centres concertats

1. El finançament de les despeses del personal docent dels centres concertats es regeix per les normes corresponents als mòduls econòmics a què es refereixen els articles 29 a 31 i l’annex 21 d’aquesta llei, i també per la resta de disposicions aplicables, tenint en compte, així mateix i sens perjudici del que preveu amb caràcter general l’article 24 d’aquesta llei, l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016.

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears no assumeix els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que condueixi a superar el que preveuen els mòduls econòmics esmentats, sens perjudici que, en el marc del que estableix el punt onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 esmentat en l’apartat anterior, l’Administració de la comunitat autònoma els reconegui expressament i n’efectuï la consignació pressupostària consegüent, amb l’informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament.

Així mateix, l’Administració no assumeix els increments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que suposin una variació interanual superior a l’establerta en l’article 12.1 d’aquesta llei o la que es fixi d’acord amb el que preveu la disposició addicional primera, sens perjudici que, en el marc de la consecució gradual de l’equiparació retributiva amb el personal docent dels centres públics a què fa referència l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 esmentat, l’Administració de la comunitat autònoma els reconegui expressament i n’efectuï la consignació pressupostària consegüent, amb l’informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament.

 

Article 15

Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual, dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

1. Amb caràcter general i per a l’any 2018, les retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, han de ser les mateixes que les retribucions corresponents a l’any 2017.

2. D’acord amb això, les retribucions per a l’any 2018 dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs que s’esmenten a continuació, sens perjudici de les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

a) Presidenta de les Illes Balears: 66.240,48 euros.

b) Vicepresidenta i consellers del Govern de les Illes Balears: 58.461,19 euros.

3. Les retribucions per a l’any 2018 dels secretaris generals, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sens perjudici de les que els corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou, de complement de destinació i de complement específic anual següents, referides a dotze mensualitats:

a) Sou: 14.537,30 euros.

b) Complement de destinació: 14.104,49 euros.

c) Complement específic: 20.583,67 euros.

Quant a les retribucions de l’interventor general de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic que els correspon com a alts càrrecs s’ha d’augmentar en la quantia de 26.112,54 euros.

Les dues pagues extraordinàries inclouen una mensualitat del sou, els triennis i el complement de destinació.

4. Les retribucions per a l’any 2018 dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sens perjudici de les que els corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

a) Síndics de Comptes: 90.222,15 euros.

b) Secretària general: 70.129,23 euros.

5. Les retribucions de la resta d’alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què fa referència l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i les retribucions del personal eventual al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i, si s’escau, al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l’article 12.1 d’aquesta llei, integren el sector públic autonòmic, han de ser les mateixes que les corresponents a l’any 2017, d’acord amb l’instrument jurídic determinant de la retribució en cada cas i la resta de normes de rang legal aplicables.

D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquests càrrecs s’hi han d’adequar oportunament.

6. El que estableixen els apartats anteriors d’aquest article s’ha d’entendre sens perjudici de les variacions retributives que eventualment puguin tenir lloc per raó del que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei, les quals s’han de fer extensives a tots aquests col·lectius, o per raó del que preveu la disposició addicional cinquena d’aquesta llei.

7. La retribució en concepte de sou per a l’any 2018, referida a catorze mensualitats, i sens perjudici de la que li correspongui pel concepte d’antiguitat, del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, és de 95.000 euros.

Article 16

Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i del personal eventual

1. El règim d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i del personal eventual, amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei, és el següent:

a) Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de treball s’han de rescabalar per la quantia exacta, fins i tot en el cas de desplaçaments extrainsulars.

b) El pagament d’aquestes despeses s’ha de fer amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.

2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i el personal eventual que, en el moment del seu nomenament, resideixin a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.

La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000 euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats.

La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s’ha d’adjuntar el certificat corresponent d’estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si s’escau, fora de les Illes Balears.

En cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la indemnització.

3. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i el personal eventual que siguin residents a les Illes Balears en el moment que siguin nomenats per ocupar un càrrec amb destinació fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin la residència a les Illes Balears, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la residència temporal fora de les Illes Balears. La quantia d’aquesta indemnització per a l’any 2018 és de 30.000 euros anuals, i s’ha de percebre en les mateixes condicions que estableix l’apartat anterior.

Article 17

Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits específics

1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de l’Administració de la comunitat autònoma s’han de regir pel Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears, i les seves quanties han de ser les mateixes que les corresponents a l’any 2017. Aquest decret és aplicable al personal directiu professional però no al personal eventual, el qual s’ha de regir pel que estableix l’article 16 anterior.

Així mateix, les indemnitzacions relatives al personal al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l’article 12.1 d’aquesta llei, integren el sector públic autonòmic, inclòs el personal directiu professional, han de ser les mateixes que les corresponents a l’any 2017.

2. El personal a què es refereix el paràgraf anterior que ocupi llocs de treball ubicats a l’estranger té dret a percebre una indemnització de 22.000 euros anuals per raó del cost de la residència a l’estranger. 

3. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses amb càrrec als crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.

4. Els membres representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria primera de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears han de percebre, prestin serveis en aquesta comunitat autònoma o no ho facin, les indemnitzacions per assistència i, si s’escau, les dietes i el rescabalament de les despeses de viatge i d’allotjament que corresponguin, en els mateixos termes i quantia que els que fixa el Decret 16/2016 esmentat per assistir a sessions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma. Les mateixes indemnitzacions per assistència i, si s’escau, dietes i rescabalament de les despeses corresponents han de percebre els representants del Govern de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències Govern-consells insulars, a què es refereix la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Pel que fa a les indemnitzacions o les percepcions per raó de l’assistència a sessions de la resta d’òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma que es prevegin en les ordres dels consellers a què es refereix l’article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han de regir també pel que disposa l’article 30 del Decret 16/2016 ja esmentat, d’acord amb el que estableix el segon paràgraf de l’article 15.3 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

5. D’acord amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, l’any 2018 els membres del Consell Consultiu han de percebre una indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens a raó de 641,35 euros per assistència.

6. Durant l’any 2018, la quantia de les percepcions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de direcció dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma s’han de regir pel que disposa l’article 15.5 de la Llei 15/2012 esmentada.

Article 18

Oferta pública d’ocupació

1. Durant l’any 2018, i sens perjudici del que disposa l’apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s’han de concentrar, i les places que ha d’incloure l’oferta pública d’ocupació, s’han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l’Estat per a l’any 2018, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, i d’acord també amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Respectant les disponibilitats pressupostàries de l’exercici de 2018, no computen en el límit anterior les places corresponents a convocatòries pendents d’execució que deriven d’ofertes públiques d’ocupació d’anys anteriors, ni tampoc, dins els límits de les lleis anuals de pressuposts generals de l’Estat corresponents pel que fa a les taxes màximes de reposició d’efectius i, en general, al nombre màxim de places de nou ingrés de cada any, les places inherents a aquestes taxes i nombre màxim d’efectius de nou ingrés encara no convocades o sense oferta pública d’ocupació.

2. En tot cas, les convocatòries de places vacants de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Pressuposts i Finançament i de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, que s’han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera i sobre els aspectes de legalitat aplicables, a sol·licitud motivada de l’òrgan directiu competent per raó de la matèria.

L’informe de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques no és preceptiu quan la convocatòria de selecció s’ajusti a un model del qual hagi informat, prèviament i favorablement, la direcció general esmentada. En aquests casos, l’òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o l’ens corresponent ha de certificar, abans de la publicació de cada convocatòria, que s’ajusta al model esmentat.

Article 19

Nomenaments i contractacions de personal temporal

1. Durant l’any 2018, i amb caràcter general, se suspenen el nomenament de nou personal funcionari interí i la pròrroga del nomenament dels funcionaris interins adscrits a programes temporals o nomenats per subvenir a necessitats urgents, i també el nomenament de personal estatutari temporal i la contractació de personal laboral temporal —i les pròrrogues d’aquests nomenaments i contractes— a l’Administració de la comunitat autònoma i a la resta d’ens que integren el sector públic instrumental autonòmic.

2. Això no obstant, en els casos en què aquesta suspensió pugui suposar un perjudici en la prestació dels serveis que siguin competència de la comunitat autònoma o en la hisenda de la comunitat autònoma i se’n justifiqui una necessitat urgent i inajornable, es poden autoritzar el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal i la contractació de personal laboral temporal, i també les pròrrogues, a l’Administració de la comunitat autònoma i a la resta d’ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, sempre que, prèviament a aquests nomenaments, contractacions o pròrrogues, la Direcció General de Pressuposts i Finançament i la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques emetin sengles informes favorables sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera i sobre els aspectes de legalitat aplicables, respectivament, a sol·licitud motivada de l’òrgan directiu competent per raó de la matèria.

En cas que aquests nomenaments o contractes resultin de convocatòries prèvies de selecció, l’informe favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament a què es refereix el paràgraf anterior s’ha d’emetre abans de la convocatòria corresponent, i s’ha d’entendre que els nomenaments o contractes subsegüents han estat informats favorablement per la direcció general esmentada.

Durant l’any 2018, i de manera excepcional, en cas d’exhauriment de les borses de treball de personal funcionari interí formades per qualsevol dels procediments prevists al Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es podrà procedir a trametre oferta genèrica al Servei d’Ocupació de les Illes Balears, en sol·licitud de persones demandants d’ocupació que reuneixen els mateixos requisits que es varen demanar per a la constitució de les borses exhaurides.

La convocatòria d’aquesta oferta genèrica s’ha de publicitar a les pàgines web de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’Escola Balear d’Administració Pública i del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

La selecció dels candidats s’ha de fer d’acord amb criteris objectius, prèviament negociats a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

3. Així mateix, la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques haurà d’informar favorablement sobre les convocatòries de selecció del personal temporal esmentat que facin els ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, amb excepció dels organismes autònoms, i també sobre les convocatòries relatives al personal docent a càrrec de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitat, sempre que la convocatòria de selecció no s’ajusti a un model respecte del qual hagi informat prèviament i favorablement la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques. En aquest darrer cas, l’òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o l’ens corresponent ha de certificar, abans de la publicació de cada convocatòria, que aquesta s’ajusta al model esmentat.

4. En el cas de nomenaments de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears o de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears la justificació dels quals sigui la necessitat urgent i inajornable, l’autorització prèvia correspon al director general del Servei de Salut o a l’òrgan en qui delegui, el qual ha de comprovar la disponibilitat pressupostària, la legalitat de la modalitat del nomenament temporal que es proposi i la justificació de la necessitat urgent i inajornable.

Les gerències i els centres del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears no poden fer cap proposta de nomenament de caràcter temporal si no queda acreditada la dotació pressupostària corresponent.

Amb periodicitat mensual, la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears i l’òrgan competent de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears han de trametre a la Direcció General de Pressuposts i Finançament i a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques un certificat en el qual es facin constar el nombre total de nomenaments temporals i les pròrrogues, per categories, amb indicació de la modalitat —interí, eventual o de substitució—, per cada centre o gerència del mes immediatament anterior, amb especificació de la despesa corresponent al personal estatutari temporal eventual i de substitució.

5. En el cas de nomenaments de personal interí o de contractacions laborals temporals de personal docent, la justificació dels quals sigui la necessitat urgent i inajornable, l’autorització prèvia correspon a la persona titular de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitat, la qual ha de comprovar la disponibilitat pressupostària, la legalitat de la modalitat del nomenament o de la contractació temporal que es proposi i la justificació de la necessitat urgent i inajornable.

No es pot fer cap proposta de nomenament o de contractació de caràcter temporal si no queda acreditada la dotació pressupostària corresponent.

Amb periodicitat mensual, la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitat ha de trametre a la Direcció General de Pressuposts i Finançament i a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques un certificat en el qual es facin constar el nombre total de nomenaments i contractacions del mes immediatament anterior i les pròrrogues, desglossat per centre educatiu, lloc de treball, tipus i causa del nomenament o la contractació, i durada prevista, amb especificació de la despesa corresponent als nomenaments i als contractes duts a terme.

6. S’exceptuen de la suspensió general a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, i no requereixen els informes esmentats en l’apartat 2, els nomenaments i les contractacions, i les pròrrogues corresponents, en els casos següents:

a) Substitucions i cobertures de places dotades vacants i excedències o situacions assimilables, sempre que el procediment s’iniciï en el termini màxim de sis mesos des de la baixa o la situació que doni lloc a la vacant i quedi acreditat que l’entitat disposa de dotació suficient per a despeses de personal en el seu pressupost.

b) Contractes eventuals o nomenaments de durada igual o inferior a quaranta-cinc dies.

7. Així mateix, s’exceptuen també de la suspensió general a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, i no requereixen els informes esmentats en l’apartat 2, els nomenaments i les contractacions, i les pròrrogues corresponents, en els casos següents, sempre que l’entitat disposi de dotació suficient per a despeses de personal en el seu pressupost:

a) Quan es formalitzin per complir el que estableix la normativa laboral vigent en casos de jubilació anticipada especial a l’edat de 64 anys o en casos de jubilació parcial, sempre que, en cas de jubilació parcial, el percentatge de jornada de la persona substituta, amb la qual es pretén subscriure el contracte de relleu, no ultrapassi el percentatge de reducció parcial de la persona que s’ha de jubilar parcialment, i sempre que, en ambdós casos, les contractacions que es pretenguin fer no siguin de caràcter indefinit.

b) Per a l’execució de programes temporals o projectes de recerca científica que siguin conseqüència d’un conveni de col·laboració entre administracions públiques o que estiguin finançats amb alguna subvenció o aportació ja aprovada, sempre que en ambdós casos quedi acreditat a l’expedient el finançament extern complet durant la durada del nomenament, el contracte o la pròrroga.

En ambdós casos, amb caràcter previ als nomenaments o les contractacions, el servei jurídic de la conselleria o l’ens corresponent ha d’emetre un informe sobre la legalitat dels nomenaments o les modalitats contractuals laborals temporals. Així mateix, amb periodicitat mensual, l’òrgan competent en matèria de personal de l’entitat ha d’emetre un certificat en el qual es facin constar els nomenaments i les contractacions, i les pròrrogues corresponents, del mes immediatament anterior, amb indicació del motiu i la durada. Els certificats i els informes esmentats s’han de trametre mensualment a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques.

En el cas particular dels programes de recerca científica estatals de promoció del talent i l’ocupació «Ramón y Cajal» o «Miguel Servet», del programa de beques europeu «Marie Sklodowska Curie» o de qualsevol altre programa públic que dugui aparellada la promoció de l’ocupació dels investigadors, s’ha d’entendre que les expectatives d’ocupació que contenguin aquests programes queden condicionades en tot cas al que estableixin les normes legals aplicables a l’oferta pública d’ocupació corresponent.

8. Per a l’efectivitat de tot el que estableix aquest article, les direccions generals de Funció Pública i Administracions Públiques i de Pressuposts i Finançament poden dictar, de manera conjunta, les instruccions corresponents.

Són nuls de ple dret els nomenaments i les contractacions de personal funcionari, estatutari o laboral de caràcter temporal que es facin sense complir els requeriments que estableix aquest article.

Article 20

Despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears

1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador, és el que s’indica a continuació:

a) Personal docent: 43.862.369,03 euros.

b) Personal no docent: 17.589.511,69 euros.

2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol 1 del seu pressupost de despeses per l’import dels triennis que es meritin o dels augments del cost de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.

Article 21

Suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a productivitat i rendiment

1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2018 la concessió dels complements destinats a retribuir la productivitat, el rendiment, el compliment d’objectius o qualsevol altre concepte de naturalesa similar a favor del personal delimitat en l’article 2.1 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

2. S’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del complement de productivitat (factor variable), que es pot reconèixer al personal estatutari en els casos següents:

a) Cap de guàrdia de l’atenció especialitzada.

b) Indemnització per desplaçament de facultatius especialistes a Menorca, Eivissa o Formentera.

c) Qualsevol altra activitat que de manera extraordinària i per raó de necessitat autoritzi expressament la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.

d) Tasques docents teòriques o pràctiques que autoritzi expressament la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.

e) Activitats lligades al compliment dels objectius fixats en els contractes de gestió subscrits entre el Servei de Salut de les Illes Balears i les gerències territorials.

3. També s'exceptua d'aquesta suspensió la concessió del complement de productivitat que es pot reconèixer a favor del personal de l'Agència Tributària de les Illes Balears per raó de la realització d'activitats lligades al compliment dels objectius fixats en el programa anual d'actuació de l'Agència Tributària.

Article 22

Suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a la realització de serveis extraordinaris fora de la jornada habitual

1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2018 la concessió de retribucions econòmiques pels serveis extraordinaris o per les hores extraordinàries fetes fora de l’horari o la jornada habituals de treball a favor del personal delimitat en l’article 2.1 del Decret llei 5/2012 esmentat, sens perjudici de les excepcions que s’estableixin per acord del Consell de Govern.

2. El que estableix l’apartat anterior d’aquest article no és aplicable al personal estatutari, la retribució del qual en aquesta matèria s’ha de regir únicament pel complement de productivitat (factor variable) a què es refereix l’article 21 anterior.

Article 23

Import de les retribucions corresponents a la carrera administrativa o professional i als sexennis

1. L'import que ha de percebre el personal al servei de la sanitat pública de les Illes Balears en concepte de carrera administrativa s'ha de regir pel que disposa l'Acord del Consell de Govern d'1 d'abril de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016, pel qual s'aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears; i també pel que disposa l'Acord del Consell de Govern de 7 d'octubre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 30 de setembre de 2016, pel qual s'estableix una bestreta a compte del complement de carrera de 2016 per al personal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional previst en l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016, pel qual s'aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Pel que fa al personal funcionari i laboral de serveis generals, l’import que ha de percebre aquest personal s’ha de regir pel que disposa l’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, pel qual es ratifiquen l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, pels quals s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es remodula l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

Aquests mateixos acords s’han d’aplicar al personal funcionari propi del Consell Consultiu de les Illes Balears.

3. Respecte del personal funcionari i laboral de l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’import que ha de percebre aquest personal s’ha de regir pel que disposa l’Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 10 de desembre de 2015, pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de novembre de 2015, pel qual s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari de carrera i el personal laboral fix de l’Agència Tributària de les Illes Balears i es remodula l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de maig de 2015.

4. Quant al personal funcionari docent, l’import que aquest personal ha de percebre en concepte de sexennis s’ha de regir pel que disposa l’Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 mitjançant el qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 26 de novembre de 2015, pel qual es dóna compliment a un dels apartats de l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de 30 de setembre de 2015, ratificat per la Mesa Sectorial d’Educació el 9 d’octubre de 2015, en què s’aproven les bases per aixecar la suspensió del component per formació permanent del complement específic anual (sexennis) i es du a la pràctica l’Acord de la Mesa General d’Empleats Públics de 28 d’octubre de 2015.

5. El que estableixen els apartats anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de tot el que preveu l’article 24 següent.

Article 24

Suspensió i modificació de convenis, pactes i acords

1. En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es garanteix el compliment dels convenis col·lectius, els acords i els pactes que afecten el personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que integren el sector públic instrumental, d’acord amb la delimitació que fa l’article 2.1 del Decret llei 5/2012 ja esmentat, llevat que, excepcionalment i per causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques existents, el Govern de les Illes Balears, en la seva condició d’òrgan col·legiat superior que dirigeix la política general i que exerceix les funcions executiva i administrativa, acordi suspendre o modificar el compliment de convenis col·lectius, acords i pactes ja subscrits en qualsevol àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats que integren el sector públic instrumental, en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic.

2. A l’efecte del que estableix l’apartat anterior, s’entén que es produeix una causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques quan l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o les entitats que integren el seu sector públic instrumental han d’adoptar mesures o plans d’ajust, de reequilibri dels comptes públics o de caràcter economicofinancer per assegurar l’estabilitat pressupostària o la correcció del dèficit públic.

3. En tot cas, el darrer paràgraf de l’apartat 4.1 de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, d’aprovació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de Salut, queda modificat de la manera següent:

“Durant l’any 2018 i els següents servirà de base per determinar la partida pressupostària destinada a aquest capítol el resultat d’aplicar el percentatge del 0,9% a la massa salarial de l’any anterior.”

Article 25

Suspensió de determinades prestacions d’acció social

1. Se suspenen fins al 31 de desembre de 2018 les convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en concepte d’acció social a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012 esmentat, llevat de les següents:

a) Ajuts per fills menors de divuit anys.

b) Ajuts per l’atenció a familiars amb discapacitat.

c) Ajuts per estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills.

d) Ajuts en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària.

e) Les bestretes ordinàries i extraordinàries de retribucions.

2. Això no obstant, al llarg de l’exercici de 2018 i per mitjà d’un acord del Consell de Govern, es podran aixecar les suspensions relatives a altres prestacions i ajuts, en el marc del pla economicofinancer vigent i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l’exercici.

Article 26

Reducció voluntària de jornada

1. Fins al 31 de desembre de 2018, el personal funcionari i laboral fix de serveis generals pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a un màxim d’un terç, amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no afecti les necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució motivada de l’òrgan competent.

2. La concessió d’aquesta reducció, que és discrecional, no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

 

Article 27

Llicència especial per a assumptes propis

Fins al 31 de desembre de 2018, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix, de serveis generals, poden sol·licitar una llicència especial per a assumptes propis amb una durada màxima de sis mesos anuals, sense dret a percebre retribucions, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal, amb l’obligació de cotitzar que correspongui d’acord amb la normativa vigent. La concessió d’aquesta llicència, que és discrecional, està supeditada en tot cas a les necessitats del servei i no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

Article 28

Excedència voluntària especial

1. Fins al 31 de desembre de 2018 el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix, de serveis generals, i el personal funcionari de carrera docent no universitari poden sol·licitar una excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps d’excedència a efectes de triennis i grau personal.

2. Durant la vigència d’aquesta excedència la persona beneficiària no pot prestar serveis en el sector públic, ni tampoc, si es tracta de personal funcionari de carrera docent no universitari, en l’àmbit de l’ensenyament concertat.

3. La concessió de l’excedència està supeditada a les necessitats del servei i no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

 

Capítol II
Altres normes en matèria de despeses

Article 29

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres educatius privats concertats de les Illes Balears

1. D’acord amb l’article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció que en fa la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i amb els articles 12 i 13 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, s’aproven els mòduls econòmics dels centres privats concertats corresponents a les despeses de personal docent i les despeses de funcionament per a l’any 2018, amb els imports que consten en l’annex 21 d’aquesta llei.

2. Les despeses de personal docent dels centres concertats de les Illes Balears, incloses les cotitzacions per quota patronal de la Seguretat Social, s’han de finançar mitjançant el pagament delegat i, pel que fa als centres concertats els titulars dels quals són cooperatives de treball associat, mitjançant el pagament directe, d’acord amb les quanties mensuals dels mòduls establerts en l’annex 21 d’aquesta llei. Aquesta despesa de personal s’ha d’incrementar d’acord amb els percentatges de cotització a la Seguretat Social establerts legalment per a cada cas.

Les retribucions i les cotitzacions a la Seguretat Social del personal docent de l'ensenyament concertat s'han de finançar fins a un límit màxim de vint-i-quatre hores lectives setmanals per docent, amb independència que aquest límit s'assoleixi només en un centre concertat o amb la suma de les jornades efectuades en diferents centres concertats.

Això no obstant, en el cas de personal docent de centres concertats que abans de l'1 de gener de 2015 desenvolupàs globalment en nivells concertats una jornada superior al límit de vint-i-quatre hores lectives setmanals, d'acord amb el marc normatiu vigent fins a l'1 de gener de 2015, i sempre que les cobri mitjançant pagament delegat, se n'ha de continuar finançant la jornada íntegra fins a un límit màxim de trenta-dues hores lectives setmanals. En tot cas, si a partir de l'1 de gener de 2018 aquest personal redueix la seva jornada laboral global, se n'ha de reduir proporcionalment el finançament públic, el qual no es pot tornar a incrementar llevat dels casos en què la reducció sigui per davall de la jornada de vint-i-quatre hores lectives setmanals i l'augment posterior no impliqui superar globalment aquest límit de vint-i-quatre hores.

En qualsevol cas, les retribucions i les cotitzacions a la Seguretat Social del personal docent de l'ensenyament concertat que dugui a terme vint hores setmanals com a director, sense ser titular del càrrec de director, i/o com a cap d'estudis, sense ser titular del càrrec de cap d'estudis, i/o de coordinació, i/o exercint funcions com a alliberat sindical, s'han de finançar fins a un límit màxim de vint-i-quatre hores lectives setmanals per docent.

En cas que un docent estigui contractat en un centre concertat o més, aquests centres són responsables solidaris de l’obligació de retornar les quanties indegudament finançades per l’administració per raó de la superació dels límits esmentats, en proporció al nombre d’hores pel qual el docent estigui contractat en cada centre.

3. Els mòduls econòmics per unitat escolar dels diferents nivells i modalitats educatives per a altres despeses comprenen les despeses de personal d’administració i serveis, les ordinàries de manteniment, conservació i funcionament, i les quanties que corresponen a la reposició de les inversions reals.

4. Per als concerts singulars (batxillerat i cicles formatius de grau superior), la quantia màxima que s’ha de percebre dels alumnes en concepte de finançament complementari dels fons públics, i en concepte exclusiu d’ensenyament regular, és d’entre 18 i 36 euros per alumne i mes durant deu mesos, en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

5. Al concepte d’altres despeses dels concerts singulars dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels centres amb autorització per a una ràtio inferior a 30 alumnes per unitat escolar s’ha d’aplicar un coeficient reductor de 0,015 per cada alumne de menys en relació amb la ràtio de 30 alumnes.

6. Per als concerts singulars de cicles formatius de grau superior, la quantia que aboni l’administració en concepte d’altres despeses ha de ser la resultant de minorar en 3.606,08 euros la dels mòduls econòmics establerts en l’annex 21 d’aquesta llei per a aquests ensenyaments.

7. L’import anual global per a totes les unitats concertades del mòdul econòmic de despeses variables comprèn les despeses ocasionades per substitucions de personal docent en situació de baixa per incapacitat temporal incloses les cotitzacions per quota patronal de la Seguretat Social.

8. Per calcular les quanties de les substitucions per incapacitat temporal s’han de computar els conceptes retributius referents als diferents nivells educatius que consten en l’annex 21 d’aquesta llei, excepte els complements lligats a l’exercici dels càrrecs de director i de cap d’estudis. Aquesta despesa s’ha d’incrementar d’acord amb els percentatges de cotització a la Seguretat Social establerts legalment per a cada cas.

9. És aplicable a les despeses de personal docent concertat i a les despeses variables per substitucions de personal docent en situació de baixa per incapacitat temporal una minoració del 5%, prevista en el Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per reduir el dèficit públic que afecten el personal docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes Balears, que s’ha d’aplicar a cada un dels conceptes que integren la nòmina, excepte pel que fa als increments econòmics conseqüència de l’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016, d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016.

10. S’exclou el finançament de la paga extraordinària d’antiguitat en l’empresa que preveu el VI Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. Així mateix, s’exclou el finançament de la paga extraordinària per antiguitat en l’empresa i el premi per jubilació que preveuen el XIV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.

11. S’autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, desplegui el que preveu aquest article per aplicar la distribució de fons públics per al sosteniment de centres privats concertats de les Illes Balears.

També s’autoritza el Consell de Govern a modificar, mitjançant un acord, l’annex 21 d’aquesta llei quant als conceptes i els imports que s’hi estableixen.

Article 30

Obligacions dels centres concertats en relació amb la tramitació i la gestió del pagament delegat de la nòmina i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista

Amb la finalitat de facilitar i col·laborar amb l’administració en la gestió del pagament delegat de la nòmina i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista, els centres concertats han de complir les obligacions següents:

a) Presentar la documentació necessària per tramitar i gestionar el pagament delegat de la nòmina i el pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista. Aquesta documentació i els terminis en què s’ha de presentar s’han de determinar mitjançant una resolució de la Direcció General de Personal Docent, que pot establir l’obligació d’utilitzar mitjans electrònics amb la finalitat d’agilitar la tramitació i el pagament de les nòmines.

b) Utilitzar el GestIB, aplicació informàtica de la Conselleria d’Educació i Universitat, o l’aplicació que la substitueixi, per a la gestió dels centres docents d’ensenyament no universitari sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, i consultar-lo periòdicament:

1r. Per introduir, abans de la segona quinzena del mes de setembre del curs escolar al qual es refereixin, i per actualitzar-les quan sigui necessari, les dades personals i l’horari dels professors titulars i substituts i de l’equip directiu, amb indicació de les àrees, les matèries, els mòduls, els cursos i els nivells que imparteixen, i el nivell en el qual s’exerceix el càrrec directiu concret, i també els dies no lectius triats pel centre.

Les modificacions amb incidència en la nòmina, en els horaris dels professors o en les àrees, les matèries, els mòduls, els cursos i els nivells s’han d’introduir en el GestIB en el termini de tres dies hàbils des que es facin efectives.

2n. Per rebre els requeriments de l’administració en cas que hi hagi algun defecte en la documentació presentada que s’hagi d’esmenar. A tots els efectes, s’entén vàlida la notificació efectuada als centres concertats mitjançant el GestIB.

3r. Per fer servir tots els processos que, mitjançant una resolució de la Direcció General de Personal Docent, s’estableixin com a necessaris per tramitar i gestionar el pagament delegat de la nòmina i el pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista, a mesura que l’aplicació GestIB els vagi incorporant i en els terminis que estableixi la resolució esmentada.

c) Garantir, com a condició indispensable perquè l’administració financiï els salaris i les cotitzacions per quota patronal dels professors, que compleixen els requisits establerts per la normativa vigent per exercir la docència en les àrees, les matèries, els mòduls, els cursos i els nivells en què ho facin.

El que estableix aquesta lletra s’entén sens perjudici dels casos excepcionals en què els centres concertats acreditin, de la manera que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat, la impossibilitat de poder contractar professors que compleixin els requisits esmentats. A més, fins al 31 de desembre de 2018, i mitjançant una resolució del conseller d’Educació i Universitat, es poden establir altres mesures de caràcter excepcional per tal de garantir la prestació de l’ensenyament i els drets dels alumnes. En aquests casos, amb caràcter extraordinari i temporal, es pot finançar el cost d’aquests professors.

d) Ser responsable de fer servir la modalitat contractual ajustada a la legislació laboral i de la Seguretat Social i al conveni col·lectiu aplicable; d’aplicar les deduccions que corresponguin per quota obrera i quota patronal del règim de Seguretat Social aplicable; i de presentar la documentació justificativa necessària pel que fa al compliment de l’obligació d’efectuar les retencions a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques davant la Direcció General de Personal Docent, en els terminis que estableixi aquest òrgan.

Article 31

Limitacions al finançament de la nòmina del personal docent dels centres concertats

1. Quan la causa que dóna lloc a la suspensió de la relació laboral és la maternitat, la paternitat, l’adopció, l’acolliment, el risc durant l’embaràs o el risc durant la lactància natural, la contractació de professors substituts es finança sempre que el centre s’aculli a les bonificacions que estableix la legislació laboral i de la Seguretat Social.

2. Les contractacions i les modificacions de la jornada dels professors que es produeixin en els períodes no lectius i en els de vacances, en els dies festius del calendari escolar de cada centre o del calendari laboral, i en dissabte i en diumenge, es comencen a finançar el primer dia lectiu següent d’haver-se produït.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les contractacions, mitjançant un contracte de relleu, per substituir els professors en situació de jubilació parcial.

3. Les modificacions de jornada dels professors que es produeixen durant els períodes en què gaudeixen d’un permís per maternitat, per paternitat, per adopció o per acolliment o d’una llicència per incapacitat temporal, es financen a partir del dia en què el professor es reincorpori al seu lloc de treball.

En cas que aquest professor percebi un complement retributiu per exercir un càrrec directiu al centre, no es finança aquest complement, durant els primers quatre mesos de la vigència dels permisos esmentats, a qui el substitueixi en les tasques o funcions directives corresponents.

4. No es financen les retribucions i les quotes de la Seguretat Social corresponents als mesos de juliol i agost quan es produeixi la contractació o l’ampliació de la jornada de professors, mitjançant un contracte indefinit o temporal, a partir de l’1 de juny, ni tampoc quan es tracti d’un contracte temporal subscrit abans de l’1 de juny i el professor o la professora no hagi prestat serveis en el centre durant un mínim de cinc mesos i mig del curs escolar corresponent.

5. Amb caràcter general, l'import de cada trienni s'ha de fer efectiu en la nòmina del mateix mes en què es meriti i per l'import mensual íntegre, d'acord amb les taules salarials corresponents. En tot cas, l'administració pot comprovar si l'antiguitat reconeguda pel centre és real i si implica efectivament la meritació del trienni o els triennis el finançament dels quals se sol·licita, i, amb aquesta finalitat, pot requerir als sol·licitants tota la informació addicional que consideri necessària.

6. Als únics efectes del que disposa aquest article, s’entenen per períodes no lectius o de vacances els mesos de juliol i d’agost i les vacances escolars de Nadal i Pasqua.

Article 32

Fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals

1. Per a l’any 2018, el percentatge mínim a què es refereix l’article 205.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, és del 0,45%.

2. Així mateix, per a l’any 2018, se suspèn l’aplicació de la norma que conté la regla 4a de l’article 205.3.b) de la Llei 20/2006 esmentada.

Article 33

Límit màxim de despesa del servei públic de comunicació audiovisual per a l’any 2018

D’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, el límit màxim de despesa anual, en l’exercici de 2018, per al finançament del servei públic de comunicació audiovisual és de 31.100.000 euros, corresponent als crèdits per transferències de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a favor de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sens perjudici de les generacions de crèdit que, durant l’exercici de 2018, es puguin dur a terme per raó del que preveu l’article 7.3 d’aquesta llei, els quals no s’han de computar a l’efecte d’aquest límit, ni tampoc els préstecs reintegrables que es concedeixin a l’ens públic d’acord amb la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

TÍTOL IV
GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I ALTRES NORMES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Capítol I
Operacions financeres

Article 34

Operacions de crèdit a curt i a llarg termini

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms poden recórrer a l’endeutament a curt i a llarg termini fins a l’import que garanteixi el compliment efectiu de la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària, d’acord amb els requisits i les condicions que s’assenyalen en la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears; en la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes; en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; i en la resta de normativa aplicable, tenint en compte, a més, el que disposen els apartats 2 a 4 d’aquest article.

El que preveu el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens perjudici del que estableixen la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’apartat 5 d’aquest article en relació amb les operacions d’endeutament a curt i a llarg termini que pretenguin concertar altres ens, especialment pel que fa a les operacions que es considerin deute de la comunitat autònoma a l’efecte del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l’aplicació del Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, annex al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

2. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels crèdits a què es refereix l’article 2.1 d’aquesta llei, amb un termini de reemborsament superior a l’any, i en determini les característiques, amb la limitació d’augmentar l’endeutament en el tancament de l’exercici fins a un import màxim de 61.070.475 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de 2018.

3. Així mateix, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini, en els termes que s’estableixen en la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, fins a l’import màxim autoritzat per l’Estat.

També s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini amb càrrec als mecanismes addicionals de finançament, als quals es refereix la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012 esmentada, que pugui habilitar l’Administració de l’Estat al llarg de l’exercici de 2018.

Finalment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini a fi de refinançar i cancel·lar operacions de finançament dels ens, sempre que el deute d’aquests ens es consideri deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears a l’efecte del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, esmentat abans, i les operacions de refinançament no impliquin cap increment de l’endeutament net considerat en conjunt. A aquest efecte, es poden concertar noves operacions d’endeutament a càrrec de l’Administració de la comunitat autònoma, com a màxim, pel mateix import del deute que s’hagi de cancel·lar de les operacions a llarg termini del conjunt dels ens, i l’import de les noves operacions s’ha de destinar íntegrament a amortitzar les operacions d’endeutament de cada ens, totalment o parcialment segons els casos, mitjançant una transferència de capital, una aportació en concepte de soci, fundador o partícip, o un préstec a favor de l’ens; així mateix, l’Administració de la comunitat autònoma pot optar per subrogar-se en la posició deutora de l’ens, cas en el qual l’import de la nova operació que es concerti s’ha de destinar a amortitzar el deute objecte de la subrogació.

4. L’endeutament autoritzat en virtut dels apartats 2 i 3 anteriors que no hagi acordat el Consell de Govern o que no s’hagi formalitzat dia 31 de desembre de 2018 es pot dur a terme l’any següent, i s’ha d’imputar en tot cas a l’autorització legal corresponent a l’any 2018, amb la comptabilització del dret de cobrament corresponent en el pressupost d’ingressos de l’any 2018.

5. Excepcionalment, durant l’any 2018, la resta d’ens del sector públic instrumental autonòmic a què fa referència el segon paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article poden formalitzar operacions de crèdit a llarg termini, sempre que no impliquin un increment de l’endeutament net a l’1 de gener de 2018.

Article 35

Avals

1. Al llarg de l’exercici de 2018 el Govern de les Illes Balears pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d’excusió, directament o mitjançant els seus organismes autònoms, fins a la quantia total de 30.000.000 d’euros.

Els avals que, si s’escau, es concedeixin s’han de subjectar a les condicions que determinen els articles 103 a 107 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L’import de cada aval no pot excedir del 30% de la quantia assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en els casos en què el Consell de Govern acordi exceptuar aquesta limitació.

Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat, institució o empresa avalada.

 

Capítol II
Mesures tributàries

Article 36

Taxes i prestacions patrimonials públiques no tributàries        

1. Per a l’any 2018 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal s’han d’incrementar en la quantia que resulti d’aplicar a l’import exigit durant l’any 2017 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’any 2016.

Les xifres que resultin d’aplicar l’increment esmentat s’han d’arrodonir per excés o per defecte al cèntim més proper. En cas que en haver aplicat aquest coeficient s’obtengui una quantia la tercera xifra decimal de la qual sigui 5, l’arrodoniment s’ha de fer a la xifra superior.

2. En tot cas, s’exceptuen de l’increment establert en l’apartat anterior d’aquest article les taxes i les prestacions patrimonials públiques no tributàries la quantia de les quals sigui objecte de modificació expressa per mitjà de la disposició final primera d’aquesta llei.

 

Article 37

Bonificació de la quota tributària corresponent a la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc

1. S’estableix una bonificació de la quota tributària corresponent a l’exercici de 2018 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc per la quantia corresponent al 100% de la part de l’impost sobre activitats econòmiques satisfet pel subjecte passiu per raó de l’increment mitjà del nombre de taules de joc, calculat amb dos decimals, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) S’ha d’augmentar el nombre mitjà de taules de joc instal·lades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2018, respecte del nombre mitjà de taules de joc instal·lades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2017.

b) El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de la resta de deutes de dret públic sobre el joc.

c) El subjecte passiu ha de mantenir la plantilla mitjana de treballadors, en termes de persones per any que regula la normativa laboral. A aquest efecte, la plantilla mitjana s’ha de calcular de la manera prevista en l’article 102 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

2. La bonificació s’ha d’aplicar, en tot cas, en la liquidació trimestral corresponent al quart trimestre de l’exercici.

3. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableixen els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el subjecte passiu l’ha de comunicar a l’Agència Tributària de les Illes Balears en el termini d’un mes. L’Agència Tributària, en aquest cas, ha de girar la liquidació complementària que pertoqui per exigir el pagament de la quota deduïda indegudament, juntament amb els interessos de demora corresponents, sens perjudici del règim sancionador que, si s’escau, sigui aplicable.

 

TÍTOL V
NORMES SOBRE ENS INSTRUMENTALS

Article 38

Creació de l’organisme autònom Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral

1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, que pot utilitzar l’acrònim IBASSAL, com a organisme autònom dels que preveu la lletra a) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de coordinar els diferents agents per reduir la sinistralitat laboral.

2. Aquesta entitat pot exercir les funcions i les activitats que estableixin els seus estatuts i, en particular, les següents:

a) La gestió de les polítiques en matèria de seguretat, higiene, medi ambient i salut laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears tendents a l’eliminació o reducció a l’origen de les causes dels riscs inherents a les condicions de treball, mitjançant la promoció de totes les millores d’aquestes orientades a augmentar el nivell de seguretat i salut dels treballadors.

b) L’execució de l’activitat preventiva, mitjançant la gestió dels serveis corresponents.

c) El desenvolupament de la informació, la investigació i la formació en matèria de prevenció de riscs laborals.

d) L’assessorament, la col·laboració i el suport tècnic a les empreses, els treballadors, els agents socials i els organismes administratius.

e) El seguiment i l’avaluació de les actuacions tecnicopreventives necessàries en matèria de seguretat i salut laboral, per mitjà de la promoció de l’adopció de les mesures preventives necessàries per al correcte funcionament d’aquestes actuacions.

f) La millora de la detecció de les malalties d’origen professional, mitjançant la coordinació de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

g) L’execució dels plans i els programes, en desenvolupament de les polítiques en aquesta matèria, que li assigni el Consell de Salut Laboral de les Illes Balears i la conselleria d’adscripció de l’organisme.

h) La coordinació de les competències públiques en matèria de seguretat i salut de les conselleries competents en aquestes matèries, d’acord amb el que preveuen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals; la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat; i la normativa de desplegament.

i) L'exercici de les funcions de col·laboració pericial, d’assessorament tècnic, i de comprovació de les condicions de seguretat i salut, en col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com l’evacuació d’informes al respecte.

3. Per dur a terme aquestes funcions i activitats l'entitat pot exercir totes les potestats administratives que siguin necessàries per mitjà dels òrgans que estableixin els seus estatuts.

4. L’entitat resta adscrita inicialment a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, sens perjudici dels canvis d’adscripció que determini la presidenta de les Illes Balears mitjançant els decrets d’estructura de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

5. El personal d’aquesta entitat ha d’estar integrat pel personal funcionari o laboral de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que li sigui adscrit, i també pel personal de nou ingrés que s’incorpori d’acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. El pressupost de l’entitat s’ha d’integrar com a secció pressupostària en el pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. Els recursos econòmics i el règim de personal, de contractació, patrimonial i economicofinancer s’han de regir pel que estableixin els estatuts de l’entitat i, en general, per la normativa aplicable als organismes autònoms de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 39

Creació de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, que pot utilitzar l’acrònim ICIB, com a entitat pública empresarial de les que preveu la lletra b) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les indústries culturals en les Illes Balears, dins el marc competencial definit a l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que atribueix com a pròpies les matèries de cultura, activitats artístiques i culturals, foment i difusió de la creació i producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, i la promoció i animació sociocultural.

2. Aquesta entitat pot exercir les funcions i les activitats que estableixin els seus estatuts i, en particular, les següents:

a) Establir i gestionar, amb la participació de representants dels sectors implicats, els programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents sectors vinculats a les indústries culturals.

b) Fomentar el desenvolupament de les empreses relacionades amb les indústries culturals i ajudar a implantar noves empreses.

c) Donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes culturals i impulsar el consum interior, l’exportació, la difusió i la promoció en circuits internacionals d’aquests productes.

d) Facilitar les relacions entre les indústries culturals i les administracions públiques de les Illes Balears.

e) Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors culturals.

f) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les indústries culturals.

g) Difondre la informació relativa als ajuts i als serveis que els organismes de qualsevol àmbit territorial de les Illes Balears destinen a les indústries culturals.

h) Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de les indústries culturals.

i) Promoure la innovació creativa i la recerca d’ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.

j) Fomentar la producció audiovisual i digital, promocionar les Illes Balears com a localització de rodatges audiovisuals i gestionar l’oficina de serveis Illes Balears Film Commission.

k) Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar les indústries culturals a les Illes Balears.

3. Per dur a terme aquestes funcions i activitats l'entitat pot exercir totes les potestats administratives que siguin necessàries, fins i tot la potestat de foment, per mitjà dels òrgans que estableixin els seus estatuts.

4. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars i dels municipis, l’entitat pot concertar els instruments de col·laboració o cooperació prevists en la legislació, especialment els convenis de col·laboració i els plans i programes conjunts.

5. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, sens perjudici dels canvis d’adscripció que determini la presidenta de les Illes Balears per mitjà dels decrets d’estructura de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. El personal d’aquesta entitat pot estar integrat pel personal funcionari o laboral de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de l’Institut d’Estudis Baleàrics que li sigui adscrit, i també pel personal de nou ingrés que s’incorpori d’acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. Els recursos econòmics i el règim de personal, de contractació, patrimonial i economicofinancer s’ha de regir pel que estableixin els estatuts de l’entitat i, en general, la normativa aplicable a les entitats públiques empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 40

Retenció de transferències a ens instrumentals

Sens perjudici de les mesures addicionals de control que conté l’article 19 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’autoritza el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni perquè, durant l’exercici de 2018, retengui les transferències amb càrrec al pressupost de despeses de la comunitat autònoma a favor dels ens instrumentals que no compleixin les disposicions aplicables en relació amb la publicitat dels contractes i en relació amb la prioritat en el pagament de determinades despeses o que, sense una causa justificada, no formulin o aprovin els comptes anuals o no els presentin davant la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears o davant la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en els terminis que fixen les lleis, fins que aquests comptes no es formulin, s’aprovin i es presentin.

 

TÍTOL VI
TANCAMENT DEL PRESSUPOST

Article 41

Tancament del pressupost

Els pressuposts per a l’exercici de 2018 es tanquen, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de desembre de l’any 2018.

TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 42

Documentació que s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears

D’acord amb el que estableix la disposició final sisena de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears ha de trametre al Parlament de les Illes Balears la informació que preveu l’article 146 de la llei esmentada, amb la periodicitat i en els terminis que estableix aquest mateix precepte legal.

Disposició addicional primera

Pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018

1. Les normes dels articles 12 a 20 d’aquesta llei s’han d’entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els diversos vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les disposicions que amb caràcter bàsic aprovi l’Estat per a l’any 2018, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, des del mateix moment en què, si s’escau, entri en vigor la norma de rang legal corresponent o les seves modificacions.

En particular, i a més d’aplicar la variació de les retribucions bàsiques corresponents al personal funcionari que fixi l’Estat, les retribucions complementàries d’aquest personal i el conjunt de les retribucions de la resta del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents, dels membres del Govern i dels alts càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears s’han d’adaptar de manera que totes aquestes retribucions verifiquin el límit màxim de variació global de les retribucions del sector públic que estableixi l’Estat, sempre que aquesta variació no ultrapassi l’1,5% d’increment global per a l’exercici de 2018 respecte de l’exercici de 2017 exclosos els pagaments a compte a què es refereix la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici que en cas que la variació ultrapassi l’1,5% esmentat es tramiti el suplement de crèdit corresponent d’acord amb el que disposa l’article 56 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb càrrec al fons de contingència o a qualsevol altra de les fonts de finançament dels suplements de crèdit que preveu l’article esmentat.

2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les Illes Balears, de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la Sindicatura de Comptes fer totes les actuacions que calguin per complir aquests mandats legals.

Disposició addicional segona

Pagaments d’obligacions d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no pressupostàries

1. En l’exercici de 2018 es pot materialitzar el pagament d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no pressupostàries, amb la finalitat exclusiva de permetre pagaments parcials, o a compte del seu import total.

2. Així mateix, es pot seguir el mateix procediment de pagament a què es refereix l’apartat anterior pel que fa a les obligacions reconegudes d’exercicis tancats per tal de registrar les cessions de crèdits fetes pels perceptors.

3. Per a l’efectivitat de tot el que preveu aquesta disposició, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot dictar les instruccions corresponents.

 

Disposició addicional tercera

Pròrroga del termini de vigència de les borses de personal funcionari interí

1. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2018, o fins al dia en què despleguin efectes les borses inherents a les ofertes públiques d’ocupació en execució al llarg de l’any 2018, el termini de vigència de les borses de personal funcionari interí a les quals es refereix la disposició addicional dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

2. Així mateix, les borses vigents de personal funcionari interí formades pel procediment ordinari, pel procediment extraordinari i pel procediment específic de selecció per subvenir a necessitats temporals i urgents, que, d’acord amb el que preveu l’article 12 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, hagin de perdre la seva vigència al llarg de l’any 2018, s’entenen prorrogades fins al 31 de desembre de 2018, o fins al dia en què despleguin efectes les borses inherents a les ofertes públiques d’ocupació en execució al llarg de l’any 2018.

Disposició addicional quarta

Utilització de romanents d’òrgans estatutaris i ens instrumentals en l’exercici de 2018

1. Excepcionalment, durant l'exercici de 2018, els òrgans estatutaris i els ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb pressupost propi han de fer les transferències de fons a favor de la conselleria o l'ens que determini, mitjançant una resolució, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, amb càrrec al romanent pressupostari d'exercicis anteriors de cada òrgan o ens disponible a dia 31 de desembre de 2017.

La determinació de l'import d'aquests romanents pressupostaris a què fa referència el paràgraf anterior, pel que fa als ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb pressupost propi, requereix un informe previ de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, que amb aquesta finalitat pot sol·licitar la informació i la documentació que calguin.

2. En el cas d’òrgans estatutaris, la resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques a què es refereix l’apartat anterior s’ha de dictar a proposta de l’òrgan competent de l’òrgan estatutari corresponent.

Disposició addicional cinquena

Paràmetres específics d’entitats instrumentals

1. Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari a què fa referència l’apartat 1 de la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern pot aprovar, mitjançant un acord, els paràmetres específics que preveu la disposició esmentada.

2. En particular, pel que fa als llindars retributius que s’acordin respecte dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic, aquests llindars s’han d’aplicar als nous nomenaments i als nous contractes, i les eventuals diferències retributives respecte de les retribucions corresponents als nomenaments i als contractes anteriors no s’han de computar als efectes del que disposen els articles 12.2 i 15.5 d’aquesta llei.

Disposició addicional sisena

Altres normes amb incidència pressupostària

L’import addicional corresponent a l’any 2017 a què fan referència l’apartat 3 de l’article 4 i la lletra F) de l’annex del Decret 45/2015, de 22 de maig, sobre el traspàs al Consell Insular d’Eivissa de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest consell insular que actualment exerceix l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística, a favor del Consell Insular d’Eivissa, s’ha d’abonar amb càrrec a la dotació pressupostària que pertoqui de l’exercici de 2017.

Disposició addicional setena

Aixecament excepcional de suspensions en matèria de personal al llarg de l'any 2018

1. Excepcionalment, en el marc del pla economicofinancer vigent i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l'exercici de 2018, es poden aixecar totalment o parcialment les suspensions que preveuen els articles 21 a 25 d’aquesta llei, per mitjà d'un acord del Consell de Govern, i amb la negociació prèvia amb els representants de les organitzacions sindicals que pertoqui en cada cas.

El que preveu el paràgraf anterior s'ha d'entendre sens perjudici del règim específic que, per a l'aixecament de determinades suspensions, s'estableix en alguns dels articles esmentats, règim específic al qual s'han de sotmetre en tot cas els acords corresponents.

2. En tot cas, a partir de l’1 de gener de 2018, i amb efectes retroactius des de l’1 de setembre de 2017, s'aixeca la suspensió del pagament del complement retributiu per a la funció tutorial i del complement retributiu per al desenvolupament del lloc de treball de cap de departament a l’educació secundària a què fa referència l’article 22 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

Disposició addicional vuitena

Actualització per a l’any 2018 de la renda social garantida

El percentatge de revalorització per a l’any 2018 del barem de la prestació econòmica de la renda social garantida al qual fa referència l’article 8.5 de la Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renda social garantida, serà el mateix que el que estableixi l’Estat en relació amb les pensions no contributives.

Disposició addicional novena

Finançament addicional per al Centre de Formació del Llatzaret de Maó

A partir de l’1 de gener de 2018 el finançament complementari per a la gestió del Centre de Formació del Llatzaret de Maó a què es refereix l’incís final del primer paràgraf de la disposició addicional tercera de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, queda xifrat en l’import de 850.000 euros, sens perjudici de l’actualització anual d’aquest import per als exercicis de 2019 i els següents que correspongui, d’acord amb el que preveu el segon paràgraf de la disposició addicional esmentada.

Disposició addicional desena

Gestió dels recursos corresponents al fons per afavorir el turisme sostenible

1. Correspon a l'Agència de Turisme de les Illes Balears la gestió dels recursos integrants del fons per afavorir el turisme sostenible i, amb això, el lliurament dels fons a les entitats promotores dels projectes que s'aprovin en el marc del pla anual d'impuls del turisme sostenible. Aquests fons, en tot cas, tendran el caràcter de finançament afectat a les despeses corresponents a aquests projectes, inclosos aquells en què l'entitat promotora sigui la mateixa Administració de la comunitat autònoma, que generarà els crèdits adients en les seccions pressupostàries que els hagin d'executar, d'acord amb l'article 59 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma.

2. A aquest efecte, l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de transferir prèviament a l'Agència de Turisme de les Illes Balears els recursos corresponents mitjançant l'execució dels crèdits de la secció 37 del pressupost de despeses de l'Administració de la comunitat autònoma.

3. La Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de dur a terme el control financer permanent de l'activitat economicofinancera que es derivi de la gestió d'aquests fons, d'acord amb el que preveu l'article 15.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional onzena

Subrogació dels consells insulars en convenis de finançament amb ajuntaments en matèria de carreteres

1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els consells insulars podran acordar la subrogació del consell insular en la posició de l'Administració de la comunitat autònoma en els convenis que aquesta administració tengui subscrits amb ajuntaments de les Illes Balears per coadjuvar al finançament de la construcció de rondes, vies de caràcter urbà, travessies o variants de travessies, en el marc de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de les Illes Balears.

2. En tot cas, i als efectes del que estableix l'article 19.4 de la Llei 5/1990 esmentada, s'entendrà que les administracions públiques competents per col·laborar amb els ajuntaments en el finançament mitjançant conveni de rondes, vies de caràcter urbà, travessies o variants de travessies són els consells insulars, d'acord amb el que estableixen els articles 70.15 i 73 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

3. El que preveuen els apartats anteriors s'ha d'entendre sens perjudici de les previsions específiques que estableixen la disposició transitòria primera de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins, i l'apartat 2 de la disposició transitòria única de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, respectivament, sobre el règim particular aplicable a determinades carreteres i sobre els convenis subscrits entre l'Administració de la comunitat autònoma i els consells insulars en matèria de carreteres vigents a l'entrada en vigor d’aquesta Llei 3/2014.

Disposició addicional dotzena

Bestretes a compte del nou sistema de finançament dels consells insulars

1. Les bestretes a compte a què fa referència la disposició addicional segona de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, s'han de regularitzar per mitjà d'una liquidació que ha de dictar la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques i que ha de determinar les quanties que corresponen definitivament a cada consell insular.

2. Això no obstant, si de la liquidació esmentada resulten saldos a favor d'un o diversos consells insulars, aquests saldos no seran exigibles fins que així s'acordi per mitjà dels convenis que, a aquest efecte i a instància de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, subscrigui aquesta administració amb els consells insulars respectius, segons les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

3. En tot cas, i a partir de la liquidació a què es refereix l'apartat 1 anterior, l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els consells insulars podran subscriure protocols d'intencions en els quals s'emmarquin les previsions temporals que inicialment es prevegin per a l'exigibilitat i la imputació pressupostària dels saldos corresponents.

Disposició transitòria única

Renúncia en l’exercici de 2018 al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears

1. Excepcionalment, en l’exercici de 2018 els substituts del contribuent en l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears poden renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva entre els dies 1 i 31 de març de 2018.

2. La possible renúncia al règim d’estimació objectiva a què es refereix l’apartat anterior suposa la inclusió en el règim d’estimació directa durant el període mínim corresponent als exercicis fiscals de 2018 i 2019.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei i, concretament:

a) Les disposicions addicionals desena i tretzena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

b) La disposició transitòria segona de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Els apartats 3 i 4 de l’article 32 de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears.

d) La disposició addicional tercera del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat.

e) La disposició transitòria primera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

f) La lletra o) de l’article 13 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 

Disposició final primera

Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Se suprimeix l’apartat 12 de l’article 103 decies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. La lletra B) de l’article 229 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificada de la manera següent:

“B) ESTADES PROLONGADES

Als vaixells i artefactes flotants que estiguin inactius o es dediquin al trànsit interior, remolc de qualsevol tipus, a l’aqüicultura, a constituir vivers flotants o vivers de musclos, se’ls ha d’aplicar una taxa que ha de ser com a mínim de 0,016426 euros/GT i com a màxim de 0,220000 euros/GT i dia d’estada o fracció en el port. Els vaixells a varadors o a dics secs o flotants estan exempts del pagament d’aquesta taxa mentre no ocupin làmina d’aigua, sense perjudici del pagament de la taxa corresponent durant el temps en què durin les operacions de posada en sec o a l’aigua del vaixell.

En qualsevol cas s’ha d’aplicar als vaixells i embarcacions destinats al transport marítim amb finalitat turística o recreativa, o excursions turístiques marítimes costaneres (golondrines) la quantia màxima assenyalada.

En tot cas, per poder aplicar el que disposa aquesta regla és indispensable que, prèviament a l’arribada, s’hagi formulat la sol·licitud corresponent al servei de ports i que aquest hi hagi atorgat la conformitat mitjançant l’establiment del concert corresponent i que se situïn en tot moment a la zona d’ancoratge, amarratge o atracada determinada pel servei de ports. El concert determina la data d’inici de la facturació d’acord amb aquest apartat B), i mentrestant s’ha d’aplicar la taxa corresponent a estades curtes.”

3. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 229 de la Llei 11/1998 esmentada.

4. S’afegeix un nou article, l’article 229 bis, en la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“Article 229 bis

Valor estimat de l’arqueig

En cas que no es disposi de l’arqueig d’acord amb el Conveni Internacional d’Arqueig de Vaixells (1969) s’ha d’aplicar el valor estimat d’arqueig següent:

Valor estimat d’arqueig = 0,4 x E x M x P, on

E = eslora màxima en metres

M = mànega màxima en metres

P = puntal de traçat en metres”

5. L’article 265 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. La quantia de la taxa és del 2% del valor de la pesca, que es determina de la manera següent:

a) Si la venda es fa per subhasta a les llotges portuàries, el valor de la pesca és el que s’obtengui per aquesta venda.

b) El valor de la pesca no subhastada es determina pel valor mitjà obtingut a les subhastes de la mateixa espècie fetes aquell dia o, en cas que no se’n facin, la setmana anterior.

c) També es pot prendre en consideració el preu mitjà de la cotització real del mercat per a productes iguals de la setmana anterior, acreditats per la direcció general competent en matèria de mercats pesquers.

d) En el cas de l’espècie de corall vermell (Corallium rubrum) el preu mitjà de la cotització s’estima en 500 euros/kg.

2. En cas que aquest preu no es pugui fixar de la manera que determina l’apartat anterior, l’ha de fixar el director del port tenint en compte les condicions habituals del mercat del peix.”

6. S’afegeix una nova lletra, la lletra i), en la lletra A) de l’apartat 1 de l’article 278 de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“i) Servei de canvi de reserva en línia d’amarraments en trànsit: 0,021091.”

7. L’apartat 2 de l’article 278 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“2. Els serveis e), f), g) i h) s’han de facturar obligatòriament si les instal·lacions en disposen. El servei i) només s’ha de facturar si l’usuari del sistema de reserves en línia ha formulat qualque canvi de data o port respecte d’una reserva confirmada.”

8. L’article 307 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 307

Quantia

La quantia d’aquesta taxa s’ha de determinar d’acord amb les tarifes següents:

A) Taxa pel servei de subministrament d’aigua. Tarifa E-3/15.4.08A

1. A les embarcacions d’esbarjo, pesca i les dedicades al trànsit interior o insular que tenguin base als ports gestionats per l’administració portuària de la comunitat autònoma, a amarraments on no hi hagi sistemes de mesura del consum individual del subministrament d’aigua, se’ls ha d’aplicar la taxa següent:

Euros/m² i dia

Embarcacions fins a 7 m d’eslora

0,003509

Ídem >7<10 m d’eslora

0,006799

Ídem >10 m d’eslora

0,013595

2. A les embarcacions d’esbarjo i pesca en trànsit, a amarraments on no hi hagi sistemes de mesura del consum individual del subministrament d’aigua, se’ls ha d’aplicar la taxa següent:

Euros/dia

Embarcacions fins a 7 m d’eslora

2,794143

Ídem >7<10 m d’eslora

4,217577

Ídem >10 m d’eslora

5,588293

3. A les embarcacions d’esbarjo, tant en base com en trànsit, de pesca i les dedicades al trànsit interior o insular que tenguin amarrament als ports gestionats per l’administració portuària de la comunitat autònoma, a amarraments on hi hagi sistemes de mesura del consum individual del subministrament d’aigua, se’ls ha d’aplicar una taxa de 4,53 euros per servei més el valor dels metres cúbics subministrats, que es calcula multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual hagi facturat el metre cúbic la companyia subministradora. S’entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.

4. A les embarcacions a varadors que sol·licitin aquest servei se’ls ha d’aplicar la mateixa taxa que a les embarcacions en trànsit.

Aquesta taxa s’ha d’entendre per a subministraments normals, els quals no poden superar 1 m³ diari per a embarcacions de més de 7 metres lineals d’eslora i 1/3 d’un m³ diari per a embarcacions de menys de 7 metres lineals d’eslora.

5. Als vaixells o a les embarcacions no definides en els apartats anteriors, i als que superin el consum màxim diari que s’estableix en l’apartat anterior, se’ls ha d’aplicar una taxa de 3,74 euros per servei més el valor dels metres cúbics subministrats, que es calcula multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual hagi facturat el metre cúbic la companyia subministradora. S’entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.

6. Als locals i edificis se’ls ha de liquidar la taxa de la mateixa manera que en l’apartat anterior, sense que hi sigui d’aplicació l’import de 3,54 euros per servei. En aquest darrer cas, si no fos possible que cada usuari disposi d’equips de mesurament, l’administració portuària de la comunitat autònoma pot prorratejar els consums efectuats entre tots els que estiguin en una mateixa presa.

En el cas de locals o instal·lacions destinats a qualsevol ús de tipus pesquer, com ara magatzems, punts de primera venda de peix, cambres de gel, cambres frigorífiques o similars, el coeficient que s’ha d’aplicar per determinar la taxa és 1, que s’ha de multiplicar pel preu al qual la companyia subministradora hagi facturat el metre cúbic.

B) Taxa per subministrament d’electricitat. Tarifa E-3/15.4.08B

1. A les embarcacions d’esbarjo, pesca i les dedicades al trànsit interior o insular que tenguin base als ports gestionats per l’administració portuària de la comunitat autònoma, a amarraments on no hi hagi sistemes de mesura del consum individual del subministrament d’electricitat, se’ls ha d’aplicar la taxa següent:


Euros/m² i dia

Embarcacions fins a 7 m d’eslora

0,003509 

Ídem >7<10 m d’eslora

0,006799

Ídem >10 m d’eslora

0,013595

2. A les embarcacions d’esbarjo i pesca en trànsit, a amarraments on no hi hagi sistemes de mesura del consum individual del subministrament d’electricitat, se’ls ha d’aplicar la taxa següent:

Euros/dia

Embarcacions fins a 7 m d’eslora

2,794143

Ídem >7<10 m d’eslora

4,217577

Ídem >10 m d’eslora

5,588293

3. A les embarcacions d’esbarjo, tant en base com en trànsit, de pesca i les dedicades al trànsit interior o insular que tenguin amarrament als ports gestionats per l’administració portuària de la comunitat autònoma, a amarraments on hi hagi sistemes de mesura del consum individual del subministrament d’electricitat, se’ls ha d’aplicar una taxa de 5,60 euros per servei més el valor dels Kw/h subministrats, que es calcula multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual hagi facturat el Kw/h la companyia subministradora. S’entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.

4. A les embarcacions a varadors que sol·licitin aquest servei se’ls ha d’aplicar la mateixa taxa que a les embarcacions en trànsit.

Aquesta taxa s’ha d’entendre per a subministraments normals, els quals no poden superar els 12 kW/h diaris per a embarcacions de més de 7 metres lineals d’eslora i els 5 kW/h diaris per a embarcacions de menys de 7 metres lineals d’eslora.

5. Als vaixells o a les embarcacions no definides en els apartats anteriors, i als que superin el consum màxim diari que s’estableix en l’apartat anterior, se’ls ha d’aplicar una taxa de 4,62 euros per servei més el valor dels Kw/h subministrats, que es calcula multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual hagi facturat el Kw/h la companyia subministradora. S’entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.

6. Als locals i edificis se’ls liquida la taxa de la mateixa manera que en l’apartat anterior, sense que hi sigui d’aplicació l’import de 4,38 euros. En aquest darrer cas, si no fos possible que cada usuari disposi d’equips de mesurament, l’administració portuària de la comunitat autònoma pot prorratejar els consums efectuats entre tots els que estiguin en una mateixa presa.

En el cas de locals o instal·lacions destinats a qualsevol ús de tipus pesquer, com ara magatzems, punts de primera venda de peix, cambres de gel, cambres frigorífiques o similars, el coeficient que s’ha d’aplicar per determinar la taxa és 1, que s’ha de multiplicar pel preu al qual la companyia subministradora hagi facturat el kW/h.”

9. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 323 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“La targeta s’expedeix a nom de la persona sol·licitant i per a una única embarcació o moto aquàtica matriculada en la llista setena, de la qual s’ha d’acreditar la titularitat d’almenys un 50%.”

10. L’apartat 3 de l’article 323 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“3. La quantia de la taxa per cada embarcació o moto aquàtica és de 50 euros.”

11. S’afegeix un nou punt, el punt 5è, en l’apartat 1 de l’article 328 bis de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“5è. Els vehicles elèctrics de més de dues rodes degudament identificats amb el distintiu de vehicle elèctric MELIB o amb el Distintiu 0 emissions emès per la DGT.”

12. L’article 328 ter de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 328 ter

Autorització vinculada

Els usuaris prèviament autoritzats per Ports de les Illes Balears per a l’amarrament d’embarcacions que estiguin al corrent de pagament amb l’ens públic, poden accedir a una targeta acreditativa d’usuari que permet estacionar el vehicle durant una jornada completa sense que li hagi d’aplicar l’horari dels estacionaments a zones amb horari limitat, d’acord amb el que s’especifiqui en l’ordenança corresponent.

La targeta s’ha de sol·licitar per escrit i s’ha d’abonar la taxa per formació d’expedient, obertura i tramitació. Aquesta targeta té un termini de vigència màxim que coincidirà amb el de la corresponent autorització temporal d’amarratge. Si se sol·licita la renovació de l’amarratge, s’ha de sol·licitar una nova targeta acreditativa i s’ha d’abonar una altra vegada la taxa.”

13. Els punts 1r, 3r i 4t de l’article 343 ter de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera següent:

“1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis derivada d’utilitzar espais de rellevància ambiental i finques de titularitat pública per fer-hi fotografies i reportatges publicitaris destinats a l’ús comercial emparades per l’autorització o la resolució d’afecció pertinents.

A aquests efectes, s’entén que es fan amb fins no comercials les filmacions i les fotografies relacionades exclusivament amb la difusió d’informació relativa al patrimoni cultural de l’espai o la finca o de conservació de la natura.

La taxa s’ha d’aplicar quan siguin espais de rellevància ambiental de les Illes Balears o finques de titularitat pública incloses en el Catàleg de finques d’utilitat pública, amb independència dels preus o les taxes que, si escau, corresponguin a altres administracions.

3r. La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

Concepte

Euros/dia

Fotografia sense intervenció de models i que no inclogui productes

232,93

Reportatge fotogràfic amb models o que inclogui productes

465,88

Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models i que no inclogui productes

465,88

Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o que inclogui productes

930,80

S’ha d’aplicar un recàrrec del 50% de la quantia en cas de treballs nocturns.

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què se sol·liciti la prestació dels serveis que en constitueixen el fet imposable.”

14. Els punts 1r, 3r i 4t de l’article 343 octies de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera següent:

“1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació́ de serveis derivada de l’autorització́ per dur a terme activitats i de l’ús d’equipaments i exteriors en finques públiques.

3r. Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb les quanties següents:

Concepte

Euros/dia

Ús de sales a equipaments de la finca pública

a) Mitja jornada (matí o horabaixa)

199,85

b) Jornada completa

255,93

c) A partir del segon dia

157,89

Ús de l’espai exterior adjacent als equipaments per dur a terme esdeveniments

a) Mitja jornada (matí o horabaixa)

307,60

b) Jornada completa

432,51

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què se sol·liciti la prestació dels serveis que en constitueixen el fet imposable.”

15. Els punts 4t i 6è i la lletra a) del punt 7è de l’article 343 nonies de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera següent:

“4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què se sol·liciti la prestació dels serveis que en constitueixen el fet imposable.

6è. Bonificacions

a) S’estableix una bonificació del 50% de la quantia d’aquesta taxa per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.

b) S’estableix una bonificació del 25% de la quantia d’aquesta taxa per a les entitats que organitzin proves o competicions esportives el recorregut de les quals sigui el mateix que l’autoritzat o resolt en l’any anterior. Aquesta bonificació és acumulable amb l’anterior.

Les bonificacions s’apliquen a instància de part, per la qual cosa els subjectes passius les han de sol·licitar.

7è. Exempcions

a) Estan exemptes del pagament de la taxa les activitats promogudes i organitzades exclusivament per l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.

En aquest sentit, s’entén que l’activitat es promou i s’organitza amb caràcter exclusiu quan tots els tràmits relatius a l’autorització o a la resolució d’afecció les duu a terme únicament i exclusivament l’administració sol·licitant amb la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sense perjudici que l’execució de la prova, competició o activitat esportives s’encarregui a un tercer.”

16. Els punts 3r, 4t, 6è i 7è de l’article 343 septdecies de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera següent:

“3r. Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb la quantia següent:

Accés a cavitats a espais de rellevància ambiental: 9,54 euros/cavitat.

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què se sol·licita la prestació dels serveis que en constitueixen el fet imposable.

6è. Bonificacions

S’estableixen les bonificacions següents:

a) Bonificació del 50% de la quantia de la taxa per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.

b) Bonificació del 100% de la quantia de la taxa per a les activitats que es duguin a terme, individualment o col·lectivament, al marge d’una entitat organitzadora.

Les bonificacions s’apliquen a instància de part, per la qual cosa els subjectes passius les han de sol·licitar.

7è. Exempcions

Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les activitats promogudes i organitzades exclusivament per l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, universitats i centres oficials d’investigació, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.

b) La sol·licitud d’accés amb finalitats d’exploració i/o investigació científica, sempre que vengui avalada per una entitat oficial d’investigació i l’estudi resultat d’aquesta quedi a disposició de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a finalitats relacionades amb el medi ambient.

Les exempcions es concedeixen a sol·licitud prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar els requisits indicats anteriorment.”

17. S’afegeix un nou capítol, el capítol LIX, en el títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“Capítol LIX

Taxa per l’autorització o la resolució d’afecció de proves i competicions esportives i d’activitats esportives a zones de servei portuàries

Article 343 unvicies

Taxa per l’autorització o la resolució d’afecció de proves i competicions esportives i d’activitats esportives a zones de servei portuàries

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis derivada de la tramitació de l’autorització o la resolució d’afecció de proves i competicions esportives i d’activitats esportives organitzades per empreses o organitzacions esportives, recreatives, turístiques o similars a zones de servei portuàries. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats a què es refereix el fet imposable quan es duguin a terme, individualment o col·lectivament, al marge d’una entitat organitzadora.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l’autorització o la resolució d’afecció corresponent per dur a terme les activitats a què es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

a) Proves i competicions esportives, sense cost d’inscripció per als participants: 92,20 euros

b) Proves i competicions esportives, amb cost d’inscripció per als participants, d’1 fins a 200 participants: 150 euros

c) Proves i competicions esportives, amb cost d’inscripció per als participants, de 201 fins a 500 participants: 250 euros

d) Proves i competicions esportives, amb cost d’inscripció per als participants, de més de 500 participants: 500 euros

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què se sol·licita la prestació dels serveis que en constitueixen el fet imposable.

5è. Devolució

És procedent la devolució del 50% de l’import de la taxa en cas que no es faci l’activitat autoritzada per causes no imputables a la persona interessada.

6è. Bonificacions

a) S’estableix una bonificació del 50% de la quantia d’aquesta taxa per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.

b) Les bonificacions s’apliquen a instància de part.

7è. Exempcions

a) Estan exemptes del pagament de la taxa les activitats promogudes i organitzades exclusivament per l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.

b) L’exempció es concedeix a sol·licitud prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar els requisits indicats anteriorment.

c) Estan exemptes del pagament de la taxa les proves i les competicions esportives de les federacions que formen part de la final d’un campionat de les Illes Balears.

d) Estan exemptes del pagament de la taxa les proves i les competicions esportives infantils o de menors de 18 anys.”

18. S’afegeix un nou capítol, el capítol LX, en el títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“Capítol LX

Taxa per l’expedició d’autoritzacions per dur a terme immersions als espais naturals protegits

Article 343 duovicies

Taxa per l’expedició d’autoritzacions per dur a terme immersions als espais naturals protegits

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de l’autorització per al busseig individual i col·lectiu en els espais naturals protegits de les Illes Balears.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l’autorització corresponent per dur a terme les activitats a què es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

La taxa s’ha d’exigir d’acord amb les quanties següents:

Concepte

Euros/dia

Autorització de busseig individual a un espai natural protegit

5,08

Autorització de busseig col·lectiu a un espai natural protegit

66,04

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud d’autorització corresponent.”

19. El punt 3r de l’article 392 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“3r. Quantia

Campionat de pesca submarina: 135,23 euros

Campionat de pesca esportiva: 90,17 euros”

20. S’afegeix un nou punt, el punt 5è, en l’article 392 ter de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“5è. Bonificacions

Les sol·licituds fetes de forma telemàtica tenen una bonificació del 50%.”

21. Els punts 1r i 3r de l’article 392 septies de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera següent:

“1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de l’autorització per al busseig individual i col·lectiu a les reserves marines de les Illes Balears.

3r. Quantia

La taxa s’ha d’exigir d’acord amb les tarifes següents:

a) Autorització de busseig individual a les reserves marines, en funció del període autoritzat a cada lloc:

1. Autoritzacions setmanals a les reserves marines del Toro i de les illes Malgrats: 15,24 euros

2. Autoritzacions quinzenals a la resta de reserves marines: 10,16 euros

3. Autoritzacions diàries a les reserves marines de les Illes Balears: 5,08 euros

4. Autoritzacions anuals a les reserves marines del Migjorn de Mallorca i dels Freus d’Eivissa i Formentera: 50,80 euros

b) Autorització de busseig col·lectiu a les reserves marines:

1. A les reserves marines amb sistema de reserva de boies: 10,16 euros/reserva de torn de boia o 914,40 euros/any

2. A les altres reserves marines: 20,32 euros/dia o 457,20 euros/any”

22. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, en l’article 392 decies de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“5. Les sol·licituds fetes de forma telemàtica tenen una bonificació del 50%.”

23. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 6, en l’article 392 undecies de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“6. Les sol·licituds fetes de forma telemàtica tenen una bonificació del 50%.”

24. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, en l’article 392 duodecies de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

“5. Les sol·licituds fetes de forma telemàtica tenen una bonificació del 50%.”

Disposició final segona

Modificacions del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny

1. L’article 3 del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, queda modificat de la manera següent:

“Article 3

Deducció autonòmica per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual

1. S’estableix una deducció del 50% de l’import de les inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges, que es facin en l’immoble, situat a les Illes Balears, que constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent o d’un arrendatari en virtut d’un contracte de lloguer subscrit amb el contribuent sotmès a la legislació d’arrendaments urbans. A aquest efecte, s’entén que milloren la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges les inversions següents:

a) La instal·lació d’equips de generació o que permetin fer servir energies renovables com l’energia solar, la biomassa o la geotèrmia que redueixin el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici. Ha d’incloure la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d’energia renovable, com ara instal·lacions de generació solar fotovoltaica per a autoconsum, plafons solars tèrmics, amb la finalitat de contribuir a la producció d’aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, o la producció d’aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

b) Les de millora de les instal·lacions de subministrament i la instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua, i també la implantació de xarxes de sanejament separatives a l’edifici i altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials al mateix edifici o a la parcel·la o que redueixin el volum d’abocament al sistema públic de clavegueram.

2. La base de la deducció per inversions en l’habitatge correspon a l’import realment satisfet pel contribuent per dur a terme les inversions a què es refereix l’apartat anterior, amb un límit màxim de 10.000 euros per període impositiu.

3. En tot cas, per aplicar la deducció s’ha de millorar com a mínim en un nivell la qualificació de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual. Amb aquesta finalitat, es requereix que es registrin els certificats d’eficiència energètica de l’habitatge conformement amb el que disposa el Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, abans i després de fer-hi les inversions.

4. Per poder aplicar aquesta deducció, la base imposable total del contribuent no pot superar l’import de 30.000 euros en el cas de tributació individual, ni l’import de 48.000 euros en el cas de tributació conjunta.

Així mateix, quan, d’acord amb el que preveu l’apartat 1 anterior, el contribuent sigui l’arrendador de l’habitatge, l’aplicació de la deducció requereix que es compleixin els requisits següents:

a) Que la durada del contracte d’arrendament de l’habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de l’Habitatge.

c) Que el contribuent declari en l’impost sobre la renda de les persones físiques el rendiment derivat de les rendes de l’arrendament de l’habitatge com a rendiments del capital immobiliari.

d) Que el contribuent no repercuteixi a l’arrendatari el cost de les inversions esmentades en l’apartat 1 anterior.”

2. L’article 3 bis del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“Article 3 bis

Deducció autonòmica per l’arrendament de l’habitatge habitual en el territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius

1. Els contribuents menors de 36 anys, les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33%, i el pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa poden deduir, de la quota íntegra autonòmica, el 15% dels imports satisfets en el període impositiu, amb un màxim de 400 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament per aquest, i que la durada del contracte d’arrendament sigui igual o superior a un any.

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de l’Habitatge.

c) Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar no siguin titulars, del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi, d’un altre habitatge distant a menys de 70 quilòmetres de l’habitatge arrendat, excepte en els casos en què l’altre habitatge estigui ubicat fora de les Illes Balears o en una altra illa.

d) Que el contribuent no tengui dret en el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.

2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la base imposable total del contribuent no superi l’import de 34.000 euros en el cas de tributació conjunta i de 20.000 euros en el de tributació individual. En cas de tributació conjunta, només es poden beneficiar d’aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes en l’apartat anterior i per l’import de les quanties efectivament satisfetes per aquests.

No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els límits quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són de 40.000 euros per al cas de tributació conjunta i de 26.000 euros per al cas de tributació individual.”

3. S’afegeix un nou article, l’article 4 ter, en el text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 4 ter

Deducció autonòmica per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual

1. S’estableix una deducció de 1.500 euros, per cada descendent que depengui econòmicament del contribuent i cursi, fora de l’illa de l’arxipèlag balear en què es trobi la residència habitual del contribuent, estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d’acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior, amb el límit del 50% de la quota íntegra autonòmica.

La quantia de la deducció és de 1.600 euros per als contribuents amb una base imposable total inferior a 18.000 euros en tributació individual o a 30.000 euros en tributació conjunta, amb el límit en tot cas del 50% de la quota íntegra autonòmica.

La deducció s’aplica a la declaració de l’exercici en el qual es comença el curs acadèmic.

2. A l’efecte d’aplicar aquesta deducció, només es poden tenir en compte els descendents que, al seu torn, donen dret al mínim per descendents que regula l’article 58 de la Llei 35/2006.

Si els descendents conviuen amb dos o més ascendents i aquests tributen de manera individual, la deducció s’ha de prorratejar per parts iguals en la declaració de cada un.

3. Aquesta deducció no és aplicable en els casos següents:

a) Quan els estudis no completin un curs acadèmic o un mínim de 30 crèdits.

b) Quan hi hagi oferta educativa pública a l’illa de residència, diferent a la virtual o a distància, per fer els estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per cursar-los.

c) Quan la base imposable total del contribuent en l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 48.000 en tributació conjunta.

d) Quan el descendent que genera el dret a la deducció obtengui durant l’exercici rendes superiors a 8.000 euros.”

4. S’afegeix un nou article, l’article 4 quater, en el text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 4 quater

Deducció autonòmica per arrendament de béns immobles en el territori de les Illes Balears destinats a habitatge

S’estableix una deducció del 75% de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de primes d’assegurances de crèdit que cobreixin totalment o parcialment l’impagament de les rendes a les quals el contribuent tengui dret per raó de l’arrendament d’un bé immoble, situat a les Illes Balears, a un tercer destinat a habitatge, amb un màxim de 400 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Que la durada del contracte d’arrendament d’habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de l’Habitatge.

c) Que el contribuent declari en l’impost sobre la renda de les persones físiques el rendiment derivat de les rendes de l’arrendament de l’habitatge com a rendiments del capital immobiliari.”

5. S’afegeix un nou article, l’article 4 quinquies, en el text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Article 4 quinquies

Deducció autonòmica per arrendament d’habitatge en el territori de les Illes Balears derivat del trasllat temporal de residència per motius laborals

1. S’estableix una deducció del 15% de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de renda de lloguer d’habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a una altra illa de l’arxipèlag balear en l’àmbit d’una mateixa relació laboral per compte aliena, amb un màxim de 400 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Que es tracti de l’arrendament d’un immoble destinat a habitatge del contribuent i efectivament ocupat per aquest.

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de l’Habitatge.

c) Que la base imposable total del contribuent en l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici no sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 48.000 en tributació conjunta.

d) Que el contribuent identifiqui l’arrendador en l’autoliquidació de l’impost.

e) Que el contribuent pugui justificar documentalment davant l’administració tributària la despesa constitutiva de la base de la deducció i la resta de requisits exigibles per a la deducció.

f) Que el trasllat temporal no ultrapassi els tres anys de durada.

2. En cas de tributació conjunta, la deducció és aplicable a cada un dels contribuents que traslladin la seva residència en els termes establerts en l’apartat anterior.”

6. L’apartat 1 de l’article 5 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. S’estableix una deducció del 25% de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, fins al límit del 15% de la quota íntegra autonòmica, destinades a finançar la recerca, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, a favor de qualsevol de les entitats següents:

a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o les entitats instrumentals que en depenen la finalitat essencial de les quals sigui la recerca, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació.

b) La Universitat de les Illes Balears.

c) Les entitats sense finalitat lucrativa a què fan referència els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el fi exclusiu o principal que persegueixin sigui la recerca, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, en el territori de les Illes Balears, i estiguin inscrites en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears.

d) Les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats a què es refereix l’article 9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.”

7. L’apartat 1 de l’article 7 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. S’estableix una deducció del 30% de les quanties invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o de participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en les societats a què es refereix l’apartat 2 següent. L’import màxim d’aquesta deducció és de 6.000 euros per exercici. En el cas de declaració conjunta, l’import màxim de deducció és de 6.000 euros per cada contribuent de la unitat familiar que hagi efectuat la inversió. Aquesta deducció s’ha d’aplicar en l’exercici en què es materialitza la inversió i en els dos següents amb el límit de 6.000 euros anuals.

Quan les inversions es duguin a terme en societats participades per centres de recerca o universitats la deducció és del 50% amb un import màxim de 12.000 euros per exercici i per contribuent.”

8. El punt 5è de la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 7 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“5è. En cas que la inversió s’hagi fet mitjançant una ampliació de capital, la societat s’ha d’haver constituït en els dos anys anteriors a la data d’aquesta ampliació, llevat que es tracti d’una empresa innovadora en matèria de recerca i desenvolupament que, d’acord amb el que estableix l’Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l’obtenció del segell de petita i mitjana empresa innovadora i es crea i regula el Registre de la Petita i Mitjana Empresa Innovadora, tengui vigent aquest segell i estigui inscrita en el registre esmentat.”

9. L’apartat 1 de l’article 65 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. El tipus tributari aplicable al joc del bingo, en el qual s’ha d’entendre inclòs el cost del cartó, és del 17%.”

10. La disposició addicional primera del text refós esmentat queda modificada de la manera següent:

“Disposició addicional primera

Graus de discapacitat

1. Totes les referències d’aquest text refós als graus de minusvalidesa s’han d’entendre fetes als graus de discapacitat, d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

2. Als efectes d’aquest text refós, els graus de discapacitat s’han de determinar d’acord amb el barem a què fa referència l’article 367 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sens perjudici del que disposen l’article 72 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i l’article 42 del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre.”

Disposició final tercera

Modificacions de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible

1. El segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, queda modificat de la manera següent:

“Les estades inferiors a aquestes franges horàries s’han de considerar estades d’un dia, sempre que, en els casos d’establiments i habitatges, superin dotze hores de durada.”

2. Els apartats 1 i 2 de l’article 13 de la Llei 2/2016 esmentada queden modificats de la manera següent:

“1. La quota tributària íntegra s’obté del resultat d’aplicar a la base imposable la tarifa que conté el quadre següent:

Classes d’establiments turístics

Euros/dia d’estada o fracció

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior

4

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior

3

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d’una, dues i tres estrelles

2

Apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior

4

Apartaments turístics de tres claus superior

3

Apartaments turístics d’una, dues i tres claus

2

Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials

4

Habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística

2

Hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme d’interior

2

Hostals, hostals residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings

1

Albergs i refugis

1

Altres establiments o habitatges de caràcter turístic

2

Embarcacions de creuer turístic

2

2. La quota tributària líquida s’obté del resultat d’aplicar les bonificacions següents:

a) Una bonificació del 75% sobre la quota tributària íntegra per a les estades que es facin en temporada baixa.

b) Una bonificació del 50% sobre la quota tributària íntegra —o, si s’escau, minorada per l’aplicació de la bonificació anterior— corresponent al dia novè i als següents en tots els casos d’estades en un mateix establiment turístic superiors a vuit dies.”

3. La lletra f) de l’apartat 3 de l’article 19 de la Llei 2/2016 esmentada queda modificada de la manera següent:

“f) Actuacions en polítiques d’habitatge destinades a fomentar l’accés a l’habitatge, i especialment el lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica.”

Disposició final quarta

Modificació del text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, aprovat pel Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig

El darrer paràgraf de la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 8 del text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, aprovat pel Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, queda modificat de la manera següent:

“Excepcionalment, en els casos de fugues d’aigua, el consum que s’ha de tenir en compte a efectes d’aplicar l’escala que es regula en aquesta lletra b) és la mitjana del consum corresponent al mateix període de l’any anterior, de manera que la diferència entre el consum efectiu i aquesta mitjana queda sotmesa a la quota variable general aplicable d’acord amb la lletra a) d’aquest apartat. Aquesta regla excepcional per als casos de fugues d’aigua només es pot aplicar una vegada cada tres anys.”

Disposició final cinquena

Modificacions de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“La llei de pressuposts generals de cada exercici ha de determinar la quantia de la dotació anual corresponent a aquest fons, amb un mínim del 0,5% i un màxim del 2% dels estats de despeses no financeres del pressupost inicial consolidat de l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats integrants del sector públic administratiu.”

2. L’apartat 5 de l’article 38 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“5. D’acord amb el que estableix l’apartat 1 d’aquest article, les despeses de caràcter discrecional, o les que es puguin ajornar, no es poden finançar amb càrrec al fons de contingència, i s’han de cobrir, si s’escau, amb càrrec a altres partides del pressupost de despeses, mitjançant la tramitació dels expedients de transferències de crèdit a què fa referència l’article 58 o, si escau, mitjançant l’expedient de modificació pressupostària que sigui adequat segons el tipus de despesa i la font de finançament de què es disposi.”

3. L’apartat 3 de l’article 41 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“3. Tampoc no és necessària la resolució a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article, i és suficient el registre pressupostari de l’alta per la direcció general competent en matèria de pressuposts, quan la creació de la nova partida pressupostària determini la seva integració en un nivell de vinculació que disposi de crèdit vinculat i en tots els casos de partides d’ingressos.”

4. L’apartat 2 de l’article 51 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“2. No obstant això, s’han d’aplicar als crèdits del pressupost vigent en el moment del reconeixement pressupostari de l’obligació les despeses següents:

a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal al servei del sector públic de la comunitat autònoma.

b) Les meritades en exercicis anteriors que vencin en l’exercici en curs.

c) Les meritades i vençudes en exercicis anteriors, quan s’hagin comptabilitzat en el tancament de l’exercici anterior en el compte Creditors per operacions meritades i s’imputin al pressupost corrent abans del darrer dia del mes de febrer. A partir de l’1 de març de l’exercici en curs caldrà que el conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts autoritzi prèviament aquesta imputació al pressupost corrent. En tot cas, correspondrà al Consell de Govern autoritzar prèviament la imputació a l’exercici corrent d’aquestes despeses quan al tancament de l’exercici anterior no s’hagin comptabilitzat en el compte Creditors per operacions meritades. Així mateix, s’ha d’informar al Consell de Govern de la relació d’aquestes despeses que s’hagin comptabilitzat en el compte Creditors per operacions meritades en el tancament de l’exercici anterior.”

5. S’afegeix un darrer paràgraf en l’apartat 2 de l’article 55 de la Llei 14/2014 esmentada, amb la redacció següent:

“L’exercici de les funcions i les competències esmentades per part del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts s’ha de fer a proposta de les persones titulars de les seccions pressupostàries corresponents o a proposta del director general competent en matèria de pressuposts, indistintament.”

6. S’afegeix un segon paràgraf en l’apartat 2 de l’article 61 de la Llei 14/2014 esmentada, amb la redacció següent:

“Així mateix, excepcionalment, es poden tramitar expedients de rectificacions de crèdit quan es produeixin redistribucions o altres causes justificades que afectin crèdits corresponents a fons finalistes per tal d’incrementar o minorar aquests fons.”

7. L’apartat 1 de l’article 64 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. Es poden autoritzar i comprometre despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que se subordinin al crèdit que, per a cada exercici pressupostari, autoritzi la llei anual de pressuposts generals de la comunitat autònoma, i sempre que es respectin les previsions que contengui el pla pressupostari a mitjà termini a què fa referència l’article 33 d’aquesta llei.”

8. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 65 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Així mateix, la despesa acumulada imputada a cada un dels exercicis futurs, inclosa la despesa no subjecta a limitacions o per a la qual s’hagi exceptuat l’aplicació d’aquestes limitacions, a què fan referència els apartats 4 i 5 d’aquest article, no pot excedir de la quantia que resulti d’aplicar els percentatges següents sobre el crèdit inicial del capítol del pressupost corrent corresponent a la secció pressupostària de què es tracti: en l’exercici immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el 60%, i en el tercer i el quart exercici, el 50%.”

9. La lletra a) de l’apartat 5 de l’article 65 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificada de la manera següent:

“a) El Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, sempre que els percentatges no ultrapassin el 90% en el primer exercici, el 80% en el segon exercici i el 70% en la resta d’exercicis, o les anualitats no s’estenguin a més de deu, i també en els casos en què, malgrat que s’ultrapassi qualsevol d’aquests llindars percentuals o d’anualitats, la despesa total de l’expedient pluriennal sigui inferior a 6 milions d’euros.

Així mateix, correspon en tot cas al Consell de Govern exceptuar l’aplicació dels límits prevists en l’apartat 1 anterior quan es tracti d’expedients relatius a concerts educatius, expedients de transferències a entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic o expedients que es tramitin amb càrrec a seccions pressupostàries de serveis comuns.”

10. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 6, en l’article 65 de la Llei 14/2014 esmentada, amb la redacció següent:

“6. En els casos de tramitació anticipada d’expedients de despesa a què fa referència l’article 71 d’aquesta llei, s’han de complir així mateix els límits i les anualitats o els imports autoritzats que preveuen els apartats 1 a 5 anteriors, i s’ha d’entendre com a primer exercici a l’efecte del compliment d’aquests límits i anualitats l’exercici en què desplegui efectes l’autorització de la despesa.”

11. L’apartat 1 de l’article 69 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. Es consideren despeses estructurals les corresponents a inversions noves o a altres actuacions que no siguin de mera reposició imputables al capítol econòmic d’inversions reals dels pressuposts de les entitats del sector públic administratiu o a les variacions d’actius no financers del pressupost de capital de les entitats del sector públic empresarial i fundacional que, una vegada implantades, generen altres despeses recurrents en exercicis futurs a l’exercici d’implantació associades directament amb l’actiu o l’activitat corresponent.”

12. Els apartats 1 i 3 de l’article 140 de la Llei 14/2014 esmentada queden modificats de la manera següent:

“1. En la iniciació, la tramitació i l’acabament dels procediments relatius a l’elaboració dels pressuposts i a l’activitat o la gestió economicofinancera i el seu control, l’Administració de la comunitat autònoma pot fer servir suports, mitjans i aplicacions electrònics, informàtics i telemàtics, d’acord amb el que estableixen les lleis estatals vigents en matèria de procediment administratiu comú i en matèria de règim jurídic del sector públic, les lleis autonòmiques en matèria de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma i en matèria de bona administració i bon govern, i les disposicions reglamentàries que es dictin per desplegar-les.

3. Els documents que en la gestió economicofinancera i el control d’aquesta gestió expedeix l’Administració de la comunitat autònoma per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, sigui quin sigui el suport d’aquests documents, o els que s’expedeixin com a còpies d’originals emmagatzemats per aquests mateixos mitjans, tenen la validesa i l’eficàcia del document original, sempre que es compleixin les garanties i els requisits que exigeix l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En particular, el que disposa aquest apartat és aplicable als documents que s’expedeixin a petició del Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, del Tribunal de Comptes i d’altres òrgans estatals o autonòmics competents per sol·licitar-los.”

13. La lletra j) de l’apartat 1 de l’article 146 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificada de la manera següent:

“j) Les obligacions derivades de despeses meritades i vençudes en exercicis anteriors que en el tancament de l’exercici anterior no s’hagin comptabilitzat en el compte Creditors per operacions meritades i la imputació de les quals hagi autoritzat el Consell de Govern en el trimestre anterior, d’acord amb el que preveu la lletra c) de l’article 51.2 d’aquesta llei.”

14. El segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 146 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Així mateix, en el termini màxim de sis mesos a què es refereix el paràgraf anterior, el Govern de les Illes Balears ha d’informar el Parlament de les Illes Balears de la relació de despeses meritades en exercicis anteriors que en el tancament de l’exercici anterior integren el saldo del compte Creditors per operacions meritades.”

15. La disposició transitòria primera de la Llei 14/2014 esmentada queda modificada de la manera següent:

“Disposició transitòria primera

Règim transitori dels consorcis

Fins a l’exercici de 2019, els consorcis a què fa referència la lletra g) de l’article 1.3 d’aquesta llei han d’aplicar les normes que s’estableixen per a les entitats públiques empresarials en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa jurídica d’aquests consorcis i la seva normativa específica.”

Disposició final sisena

Modificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. L’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“1. Les entitats del sector públic instrumental empresarial i fundacional poden formalitzar compromisos de despesa que hagin d’afectar les dotacions d’exercicis futurs, però és necessari l’informe favorable de la conselleria competent en matèria de pressuposts a partir del moment en què el volum acumulat de compromisos de despesa pluriennal ultrapassi el 30% de la quantia total del pressupost de l’exercici corrent de cada entitat sense inclusió de les despeses de personal i de les variacions d’actius i passius financers, llevat que el volum acumulat esmentat no excedeixi de 300.000 euros.

Reglamentàriament s’ha de determinar la tramitació, els requisits i les condicions que s’han de complir per poder dur a terme aquests compromisos pluriennals.”

2. L’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. Correspon al Consell de Govern, per mitjà d’un acord, el nomenament i el cessament de les persones titulars de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció dels organismes autònoms. El nomenament i el cessament s’han de fer a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció de l’ens, oït prèviament l’òrgan col·legiat superior de direcció de l’ens, i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini màxim de deu dies.

El nomenament o la contractació dels gerents i dels altres òrgans unipersonals de direcció de la resta d’ens instrumentals del sector públic autonòmic s’ha de fer d’acord amb el que estableixin la normativa aplicable i els estatuts de cada ens. En tot cas, el nomenament o la contractació i el cessament de qualsevol d’aquests òrgans unipersonals de direcció, quan no corresponguin al Consell de Govern, s’han de comunicar a aquest òrgan en el termini màxim de set dies, i els acords pels quals el Consell de Govern es doni per assabentat s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini màxim de deu dies.”

3. Els apartats 2 i 3 de la disposició addicional novena de la Llei 7/2010 esmentada queden modificats de la manera següent:

“2. De l’inici de les negociacions de les condicions de treball del personal d’aquests ens s’ha d’informar prèviament la conselleria competent en matèria de coordinació del sector públic instrumental i el seu personal. A aquest efecte, quan s’hagi de dur a terme alguna sessió dels òrgans de negociació de l’ens, el president o l’òrgan unipersonal equivalent ho ha de comunicar amb l’antelació suficient, i amb l’ordre del dia corresponent, per tal que la conselleria esmentada valori l’oportunitat de personar-se, segons la complexitat i la importància dels assumptes que s’han de tractar.

En tot cas, quan es negociïn condicions de treball, la conselleria competent en matèria de coordinació del sector públic instrumental i el seu personal ha d’emetre, abans de l'aprovació de l’acord corresponent, un informe previ sobre l'adaptació de la proposta a la normativa en matèria de personal aplicable a l’ens.

3. Així mateix, qualsevol procediment relatiu a la determinació o la modificació de les condicions retributives d’aquest personal s’ha d’ajustar a les normes que contenguin les lleis de pressuposts generals anuals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

Disposició final setena

Modificacions del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre

1. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, queda modificada de la manera següent:

“a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics, o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de fons públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.”

2. L’apartat 1 de l’article 15 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. La convocatòria s’ha d’aprovar per resolució de l’òrgan competent. El text de la convocatòria s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), amb la resta de la informació que es requereixi, i, posteriorment, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears juntament amb un extracte d’aquesta.”

3. El primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 16 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“Quan la subvenció tengui per objecte el finançament d’actuacions que hagi de fer el sol·licitant i l’import de la subvenció que resulti de l’informe previ que ha de servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l’import sol·licitat, l’instructor pot instar el sol·licitant a modificar-ne la sol·licitud, en el termini corresponent al tràmit d’audiència, a fi d’ajustar-la a l’import de la subvenció susceptible d’atorgament.”

4. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, en l’article 24 del text refós esmentat, amb la redacció següent:

“3. Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i d’acord amb el que prevegi la normativa reguladora de la subvenció, també poden modificar-se les condicions d’execució de l’activitat subvencionada, d’ofici o a instància del beneficiari, sempre que la modificació no alteri substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, no perjudiqui tercers i l’autoritzi l’òrgan concedent de la subvenció mitjançant una resolució expressa de modificació.

Així mateix, quan el beneficiari posi de manifest en la justificació de la subvenció que s’han produït alteracions en la manera d’executar l’activitat subvencionada que no alterin substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, i que haguessin pogut ser objecte d’autorització mitjançant la modificació de les condicions d’execució a què es refereix el paràgraf anterior, es pot acceptar la justificació, sense que tengui lloc la revocació o el reintegrament de la subvenció, i sens perjudici de les sancions que puguin correspondre.”

5. L’apartat 2 de l’article 27 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“2. En cas que les entitats col·laboradores siguin persones subjectes al dret privat s’han de seleccionar prèviament mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, i la col·laboració s’ha de formalitzar per mitjà d’un conveni, llevat que, atesos l’objecte de la col·laboració i el caràcter estrictament onerós de la contraprestació, hi sigui del tot aplicable la legislació de contractes del sector públic, cas en el qual la selecció d’aquestes entitats s’ha de fer de conformitat amb els preceptes establerts en la legislació esmentada. En aquest cas, el contracte, que ha d’incloure necessàriament el contingut mínim que preveu l’apartat anterior d’aquest article, i també el que sigui preceptiu d’acord amb la normativa reguladora dels contractes públics, ha de fer menció expressa a la submissió del contractista a la resta d’obligacions que aquesta llei imposa a les entitats col·laboradores.”

6. Els apartats 1 i 2 de l’article 34 del text refós esmentat queden modificats de la manera següent:

“1. En els termes que determinin la normativa bàsica estatal i la normativa de desplegament d’aquesta llei s’han de publicar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) les subvencions concedides per l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, amb indicació, segons cada cas, de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quantia concedida i l’objectiu o la finalitat de la subvenció, i amb expressió dels programes o projectes subvencionats.

Així mateix, s’ha de publicar, quan correspongui, informació sobre els compromisos assumits pels membres a què es refereixen l’apartat 2 i el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta llei, i, en cas de subvencions pluriennals, sobre la distribució de les anualitats.

2. El tractament de les dades de caràcter personal només es pot fer si és necessari per a la satisfacció de l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o pel tercer o tercers als quals es comuniquin les dades, sempre que no prevalguin l’interès o els drets i les llibertats fonamentals de la persona interessada, d’acord amb la normativa europea i estatal aplicable.”

7. L’apartat 1 de l’article 44 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quanties rebudes i l’exigència de l’interès de demora establert amb caràcter general en la legislació de finances de la comunitat autònoma des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, o la data en què el deutor hagi fet l’ingrés si aquesta data és anterior, en els casos següents:”

8. S’afegeix una nova disposició addicional, la disposició addicional tercera, en el text refós esmentat, amb la redacció següent:

“Disposició addicional tercera

Justificació de subvencions concedides a consells insulars, entitats locals i entitats instrumentals del sector públic insular i local

L’Administració de la comunitat autònoma ha de promoure la subscripció de convenis de col·laboració amb els consells insulars i les entitats locals, a fi que aquestes administracions i les seves entitats instrumentals puguin justificar les subvencions concedides per l’Administració de la comunitat autònoma o les seves entitats dependents o vinculades a través d’un certificat emès pel titular de l’òrgan gestor de la subvenció que acrediti la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, i també d’un informe emès por la Intervenció o òrgan de control equivalent de l’entitat subvencionada que acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció.”

 

Disposició final vuitena

Modificacions del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques

1. S’afegeix un segon paràgraf en l’article 18 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, amb la redacció següent:

“No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i a partir del curs 2017-2018, als funcionaris interins amb un nomenament en vigor a dia 1 de juny que acumulin, de forma interrompuda o ininterrompuda, cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari interí en el curs escolar, se’ls ha d’estendre el nomenament fins al dia 31 d’agost de cada any, llevat que hagin de cessar abans pel fet que es reincorpori la persona titular del lloc ocupat o la persona que l’ocupi amb caràcter provisional.”

2. El primer paràgraf de la disposició addicional quarta del Decret llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:

“En l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, la conselleria competent en matèria d’educació ha de finançar els complements econòmics destinats a completar la prestació per incapacitat temporal del règim de Seguretat Social del personal docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes Balears en els mateixos termes que preveu l’article 7 anterior per al personal sotmès a l’àmbit d’aplicació d’aquest decret llei. Mentre no s’aprovi l’acord del Consell de Govern corresponent a aquest àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, s’ha d’aplicar, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, l’acord equivalent del Consell de Govern corresponent a l’àmbit de l’ensenyament públic.”

Disposició final novena

Modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

La regla 5a de la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 205 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

“5a. Amb càrrec a aquest fons es poden formalitzar convenis de col·laboració amb municipis i altres ens locals per a objectius determinats, els quals no estaran sotmesos als criteris de distribució abans esmentats. Aquests convenis de col·laboració podran ser de caràcter pluriennal sempre que quedi degudament justificat en l’expedient d’aprovació del conveni, en atenció a l’objectiu determinat al qual es destini l’ajuda i el cost econòmic de l’execució. Als ens locals que hagin subscrit els convenis esmentats, se’ls ha de detreure l’import anual que prevegi el conveni de les aportacions que els corresponguin, llevat que, excepcionalment, concorrin circumstàncies especials d’interès públic que aconsellin que aquesta detracció no tengui lloc, la qual cosa s’ha de justificar i motivar en la tramitació de l’expedient i reflectir en el conveni.”

Disposició final desena

Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears

Es doten de contingut els articles 20 a 23 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“Article 20

El Defensor dels usuaris

1. Es crea el Defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears com a l’òrgan encarregat de defensar els drets d’aquests usuaris, el qual ha de desenvolupar les seves funcions amb plena autonomia funcional.

2. El Defensor dels usuaris queda adscrit a la conselleria competent en matèria sanitària i ha de donar compte de les seves actuacions, anualment, al Consell de Salut de les Illes Balears.

Article 21

Designació

El Defensor dels usuaris ha de ser nomenat pel Consell de Govern, oït el Consell de Salut, per un període de cinc anys, entre juristes de reconeguda competència o professionals amb experiència en l’administració sanitària.

Article 22

Actuacions

1. El Defensor dels usuaris pot actuar d’ofici o a sol·licitud de qualsevol persona natural que invoqui un interès legítim.

2. Les actuacions que ha de fer el Defensor dels usuaris poden ser del tipus següent:

a) Atendre les reclamacions, queixes o denúncies presentades dins l’àmbit sanitari.

b) Iniciar les investigacions corresponents per aclarir-les.

c) Formular suggeriments, propostes o recomanacions a l’administració i a les entitats privades a fi d’adequar les seves actuacions al que preveu aquesta llei.

d) Mantenir entrevistes amb les persones de l’administració que siguin objecte de la denúncia, la reclamació o la queixa dels usuaris.

e) Emetre informe anualment al Consell de Salut del resultat de les seves actuacions.

3. En la seva investigació, el Defensor dels usuaris pot sol·licitar de les administracions competents la informació detallada que consideri necessària, amb la garantia de la més absoluta reserva i confidencialitat en la seva actuació.

4. Si de les actuacions fetes pel Defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears en l’estudi de les reclamacions, queixes o denúncies presentades es dedueix la possible existència de responsabilitat administrativa, s’ha d’elevar la seva proposta al Consell de Salut.

Article 23

Règim jurídic

Reglamentàriament el Consell de Govern ha d’establir l’estructura de l’òrgan, i també les incompatibilitats, la situació administrativa i el règim que li sigui aplicable.”

Disposició final onzena

Modificació de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012

El punt 1r de la disposició addicional divuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, queda modificat de la manera següent:

“1r. El complement específic mensual general que correspon al personal estatutari, inclòs el personal sanitari del subgrup A1, és un complement del lloc de treball, al qual en principi no es pot renunciar, llevat que es tracti del personal a què es refereixen els punts 1r i 2n de la lletra a) de l’article 6.2 de la Llei 55/2003 al qual s’hagi reconegut o se li reconegui la compatibilitat per exercir una segona activitat de caràcter privat, cas en el qual aquest personal podrà renunciar al complement específic mensual general sempre que la renúncia es faci amb l’objecte de poder ocupar una plaça vinculada o ser contractat com a professor universitari associat, d’acord amb el que disposa l’apartat sisè de la base tretzena de l’article 4 del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries.”

Disposició final dotzena

Modificació de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013

S’afegeix un nou punt, el punt 5, en l’apartat 2 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, amb la redacció següent:

“2.5 Excepcionalment, per causes degudament justificades i vinculades a la qualificació especial requerida en determinats llocs o categories, i sempre que les funcions d’aquests no tenguin cos, escala o categoria homologable funcionarial o laboral de referència en l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la resta d’ens instrumentals, es pot autoritzar una retribució fixa o variable per damunt de la indicada en l'apartat anterior, en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas.

L’autorització de la quantia i les condicions per concedir-la corresponen al Consell de Govern, mitjançant un acord, a proposta de la conselleria d’adscripció de l'entitat que ho requereixi, la qual ha d’adjuntar una memòria econòmica i un informe motivat, subscrit pel màxim responsable de l'ens, sens perjudici de la resta d’informes i tràmits preceptius que corresponguin d’acord amb la normativa aplicable.

Quan la retribució esmentada sigui fixa, aquesta s’ha de reflectir en la relació de llocs de feina. A més, quan es tracti de llocs de treball ocupats per persones que comptin entre les seves retribucions amb un complement personal transitori, l'autorització d’una retribució fixa per damunt de la indicada en l'apartat anterior ha d’implicar, per a aquestes persones, la reducció del complement personal transitori corresponent.”

Disposició final tretzena

Modificacions de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

1. L’epígraf de l’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, queda modificat de la manera següent:

“Article 40

Creació de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics”

2. Els apartats 1 i 2 de l’article 40 de la Llei 13/2014 esmentada queden modificats de la manera següent:

“1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Institut d’Estudis Baleàrics, que pot fer servir l’acrònim IEB, com a entitat pública empresarial de les que preveu la lletra b) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que té com a fins generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d’acord amb els seus estatuts.

2. Les funcions i les competències de l’ens, d’acord amb el que estableixin els estatuts i en el marc de les competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de llengua catalana i cultura de les Illes Balears, són les següents:

a) El foment de la recerca, en totes les àrees de la cultura i la ciència, en temes relacionats amb les Illes Balears, d’acord amb els objectius generals que amb vista a la recerca proposin el Govern de les Illes Balears i el mateix institut.

b) La formació lingüística en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears, fora de l’ensenyament reglat.

c) El foment dels usos socials de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida diària.

d) La difusió, per mitjans propis o aliens, de qualsevol tipus d’activitat cultural que es dugui a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

e) La publicació en el camp dels estudis locals, mitjançant l’elaboració de monografies, col·leccions i revistes, i l’organització de jornades, congressos i conferències.

f) El foment d’activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l’exterior.

g) La difusió de la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes d’àmbit insular i municipal destinen a la creació artística i cultural.

h) L’assessorament al Govern de les Illes Balears i als organismes de la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots els temes de la seva competència que li siguin sol·licitats, sens perjudici de la funció consultiva que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, té la Universitat de les Illes Balears per a tot el que es refereix a la llengua catalana.

i) L’exercici de la Secretaria del Patronat Ramon Llull.

j) La publicació de materials diversos relacionats amb les finalitats de l’Institut.

k) La realització d’activitats que s’adiguin amb les finalitats de l’Institut.”

 

Disposició final catorzena

Modificacions del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible

1. L’apartat 1 de l’article 24 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, queda modificat de la manera següent:

“1. La declaració d’inici de l’activitat s’ha de presentar abans de començar l’activitat i s’hi ha de fer constar el contingut previst en aquest article, tant pel que fa al substitut com pel que fa als establiments objecte d’explotació. A la declaració esmentada s’ha d’adjuntar el justificant d’haver presentat la declaració responsable d’inici d’activitat turística quan aquesta declaració responsable sigui exigible d’acord amb la legislació turística.”

2. L’apartat 2 de l’article 26 del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent:

“2. La declaració de baixa s’ha de presentar en el termini d’un mes des que es compleixin les condicions que preveu l’apartat 1 d’aquest article, juntament amb el justificant d’haver presentat la comunicació prèvia de cessament de l’activitat turística quan aquesta comunicació prèvia sigui exigible d’acord amb la legislació turística, sens perjudici que la persona o l’entitat afectada hagi de presentar les declaracions i complir les obligacions tributàries que li corresponguin sense que per això s’hagi de donar d’alta.”

3. La regla 1a del punt 1 de l’annex 1 del Decret 35/2016 esmentat queda modificada de la manera següent:  

“1a. Fase I: nombre previ de dies d’estada

1r. El nombre previ de dies d’estada es calcula per a cada establiment, a excepció dels del grup vuitè, multiplicant el nombre de dies d’estada anuals per unitat previst en el punt 2 d’aquest annex 1, segons el grup corresponent a cada establiment, pel nombre de places de l’establiment autoritzades o comprovades pels serveis d’inspecció de turisme o de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

2n. En el cas dels establiments turístics integrats en el grup vuitè, el nombre previ de dies d’estada s’obté multiplicant el nombre corregit de places de l’establiment pel nombre d’estades per unitat que hi correspongui, d’acord amb el punt 2 d’aquest annex 1, segons el període d’explotació de l’establiment.

El nombre corregit de places autoritzades al qual es refereix el paràgraf anterior s’obté restant del nombre total de places autoritzades o comprovades pels serveis d’inspecció de turisme o de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el resultat de multiplicar per 0,65 el nombre de places autoritzades que excedeixin de dues. En el cas dels campaments turístics o càmpings, el subtrahend s’ha d’obtenir de multiplicar per 0,65 el producte del nombre de parcel·les per dos.”

4. El quadre de la lletra a) del punt 1 de l’annex 1 del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent:

“Durada de la temporada

Índex per als grups primer, segon i cinquè

Índex per als grups tercer, quart i sisè

Índex per als grups setè i novè

Fins a 122 dies

1,45

1,40

1,50

Entre 123 i 184 dies

1,35

1,30

1,40

Entre 185 i 214 dies

1,25

1,21

1,30

Entre 215 i 244 dies

1,11

1,07

1,16

Entre 245 i 274 dies

1,00

0,96

1,05

Entre 275 i 306 dies

0,95

0,93

0,97

Entre 307 i 334 dies

0,90

0,89

0,92

Més de 334 dies

0,87

0,86

0,88”

5. La lletra b) del punt 1 de l’annex 1 del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent:

“b) Índex de desestacionalització

Sobre el resultat d'aplicar l'índex de temporada que pertoqui en cada cas s'ha d'aplicar un índex de desestacionalització del 0,9 quan el nombre de dies en els quals es desenvolupi l'activitat, continus o alterns, ultrapassi durant l'exercici fiscal els llindars següents per a cada una de les illes:

1r. Establiments ubicats a l'illa de Mallorca: més de 275 dies.

2n. Establiments ubicats a l'illa d'Eivissa: més de 184 dies.

3r. Establiments ubicats a l'illa de Formentera: més de 153 dies

4t. Establiments ubicats a l'illa de Menorca: més de 122 dies.

S’ha d’aplicar un índex de desestacionalització del 0,8 quan el nombre de dies en els quals es desenvolupi l’activitat, continus o alterns, ultrapassi durant l’exercici fiscal els llindars següents per a cada una de les illes:

1r. Establiments ubicats a l’illa de Mallorca: més de 305 dies.

2n. Establiments ubicats a l’illa d’Eivissa: més de 214 dies.

3r. Establiments ubicats a l’illa de Formentera: més de 183 dies.

4t. Establiments ubicats a l’illa de Menorca: més de 152 dies.”

6. El grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent:

“Grup vuitè

Càmpings turístics

Habitatges objecte de comercialització turística

Habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques

Habitatges turístics de vacances

Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials

Altres establiments o habitatges de caràcter turístic

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada per unitat

1

Nombre de places ofertes més de 305 dies a l’any

Plaça

98

2

Nombre de places ofertes entre 214 i 305 dies a l’any

Plaça

92

3

Nombre de places ofertes entre 123 i 213 dies a l’any

Plaça

88

4

Nombre de places ofertes entre 63 i 122 dies a l’any

Plaça

77

5

Nombre de places ofertes menys de 63 dies a l’any

Plaça

46”

Disposició final quinzena

Modificacions del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. L’apartat 1 de l’article 17 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“1. La conselleria o l’entitat instrumental del sector públic autonòmic que, en exercici de les seves competències o funcions, tengui previst subscriure un conveni amb una entitat pública o privada ha de trametre una còpia de la proposta del conveni a la direcció general competent en matèria de pressuposts, la qual ha d’emetre un informe preceptiu sobre la proposta del conveni en els casos següents:

a) Quan del contingut del conveni no es derivin obligacions econòmiques o aquestes siguin de quantia indeterminada.

b) Quan del contingut del conveni es derivin ingressos per a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o per a l’entitat instrumental corresponent per un import igual o superior a 50.000 euros.

Això no obstant, no és preceptiu sol·licitar l’informe esmentat en les propostes de convenis següents:

1r. Convenis instrumentals en matèria de subvencions.

2n. Convenis sobre pràctiques formatives d’estudiants, sempre que no impliquin obligacions econòmiques per a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o l’entitat instrumental corresponent.

3r. Convenis que s’hagin de subscriure únicament entre entitats o agents del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

2. Els apartats 2 i 3 de l’article 17 del Decret 75/2004 esmentat queden sense contingut.

3. L’apartat 1 de l’article 39 del Decret 75/2004 esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. Prèviament a l’aprovació dels plans estratègics de subvencions a què es refereix l’article 6.1 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, la Direcció General de Pressuposts i Finançament ha d’emetre un informe que s’ha de pronunciar sobre l’adequació de la proposta als objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a la planificació pressupostària pluriennal.”

Disposició final setzena

Modificació del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

L’apartat 1 de l’article 19 del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“1. Queden sotmesos a fiscalització prèvia els expedients de modificació de crèdits de l’Administració de la comunitat autònoma i dels organismes autònoms que en depenen, amb independència del tipus de modificació i de la quantia, llevat dels expedients de quantia inferior a 30.000 euros i, en tot cas, dels expedients corresponents al Servei de Salut de les Illes Balears i a l’Agència Tributària de les Illes Balears.”

Disposició final dissetena

Modificació del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals

S’afegeix una nova lletra, la lletra e), en la disposició addicional quarta del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals, amb la redacció següent:

“e) Persones majors de 45 anys que visquin totes soles.”

Disposició final divuitena

Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears

S'afegeix un nou article, l'article 4 bis, en la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“Article 4 bis

Reconeixement a les persones residents en les Illes Balears del dret d'accés a l'assistència sanitària gratuïta del sistema sanitari de les Illes Balears.

1. Sense perjudici de l'establert en l'article anterior, l'assistència sanitària pública universal, s'estendrà a totes les persones amb residència en les Illes Balears, les quals tenen dret de forma gratuïta a l'assistència sanitària primària o especialitzada, prestada pel sistema sanitari públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb càrrec als pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva edat, nacionalitat o situació legal o administrativa.

2. A l'efecte del que es disposa a l'apartat anterior, s'entén per “residència”, el fet d'acreditar, per qualsevol mitjà admès en dret, inclòs l'empadronament, que el domicili de la persona es troba en un municipi de les Illes Balears, sense atenció a temps algun.

3. Aportada la documentació que acrediti la residència, l'administració sanitària expedirà, gratuïtament i sense dilació, a les persones a què es refereix l'apartat 1 anterior i que no disposin de la targeta sanitària individual del Sistema Nacional de Salut, un document d'identificació d'accés al règim d'universalització de l'assistència sanitària pública a les Illes Balears.

4. L'assistència sanitària que presti el sistema sanitari públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears a les persones a què es refereix l'apartat 1 anterior serà la mateixa que la que presta als posseïdors de la targeta sanitària individual del Sistema.”

Disposició final dinovena

Normes de rang reglamentari

Les normes que contenen els articles 29 a 31 i les disposicions addicionals tercera i desena, i les normes que es modifiquen per mitjà de les disposicions finals catorzena a dissetena d’aquesta llei tenen rang reglamentari.

Disposició final vintena

Modificació de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

L’article 33 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, queda modificat de la manera següent:

“Article 33

Límit màxim de despesa del servei públic de comunicació audiovisual per a l’any 2017

D’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, el límit màxim de despesa anual, en l’exercici de 2017, per al finançament del servei públic de comunicació audiovisual és de 30.600.000 euros, corresponent als crèdits per transferències de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a favor de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sens perjudici de les generacions de crèdit que, durant l’exercici de 2017, puguin tenir lloc per raó del que preveu l’article 7.3 d’aquesta llei, els quals no s’han de computar a l’efecte d’aquest límit, ni tampoc els préstecs reintegrables que es concedeixin a l’Ens Públic d’acord amb la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En tot cas, el Consell de Govern, per mitjà d’un acord motivat, podrà incrementar el límit màxim de despesa per al finançament del servei públic de comunicació audiovisual a què es refereix el paràgraf anterior fins a un 5% addicional, amb la tramitació prèvia de la modificació de crèdit que pertoqui en els estats de despeses del pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma.”

Disposició final vint-i-unena

Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència

1. Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2018.

Això no obstant, les normes que contenen les disposicions addicionals sisena i dotzena, la derogació de la disposició addicional desena de la Llei 18/2016 a què fa referència la lletra a) de la disposició derogatòria única i les modificacions normatives que contenen els punts 1 a 7 de la disposició final segona, la disposició final novena i la disposició final vintena d’aquesta llei comencen a vigir el 31 de desembre de 2017.

2. Tots els preceptes d’aquesta llei que no limitin expressament els seus efectes a l’any 2018 tenen vigència indefinida.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

 

Palma, 29 de desembre de 2017

La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

 

ANNEX 1
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018

Estats de despeses

Resum general per capítols

Capítol/Denominació

Import

1. Despeses de personal

768.426.956

2. Despeses corrents en béns i serveis

118.363.338

3. Despeses financeres

110.433.719

4. Transferències corrents

2.490.668.467

5. Fons de contingencia

20.432.719

6. Inversions reals

147.525.019

7. Transferències de capital

405.508.547

8. Actius financers

50.074.013

9. Passius financers

869.880.402

Operacions corrents

3.508.325.199

Operacions de capital

1.472.987.981

Total

4.981.313.180

ANNEX 2
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018

Estats de despeses

Resum general per seccions i capítols

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

Codi

Cod./Total

768.426.956

118.363.338

110.433.719

2.490.668.467

20.432.719

147.525.019

405.508.547

50.074.013

869.880.402

4.981.313.180

02

Parlament de les Illes Balears

10.444.608

2.176.009

1.221.907

480.001

6

14.322.531

03

Sindicatura de Comptes

3.113.857

264.213

25.794

67.340

4.000

3.475.204

04

Consell Consultiu de les Illes Balears

587.047

231.025

10.000

828.072

05

Consell Econòmic i Social

385.834

50.000

10.000

30.000

475.834

06

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció

500.000

500.000

07

Consell Audiovisual de les Illes Balears

5.000

5.000

11

Conselleria de Presidència

13.302.537

8.566.355

1.691.706

1.303.583

145.000

25.009.181

12

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

9.308.479

1.812.931

11.515.598

5.035.699

32.746.855

60.419.562

13

Conselleria d'Educació i Universitat

573.908.148

35.705.400

2.996.139

269.645.343

16.397.982

29.887.309

6.900.000

935.440.321

14

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

18.948.525

7.912.921

18.194.828

1.301.930

30.374.880

76.733.084

15

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

19.399.166

3.447.375

5.000

38.995.664

62.956.258

68.826.075

193.629.538

17

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

13.774.927

23.948.024

145.548.562

1.470.225

5.364.226

190.105.964

18

Conselleria de Salut

18.931.271

10.083.986

1.491.354.063

1.643.623

34.855.960

1.556.868.903

19

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

10.990.412

1.196.699

20.626.637

2.771.350

4.409.091

39.994.189

25

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

10.419.400

4.639.430

250.000

51.232.415

32.341.015

76.636.291

175.518.551

26

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

10.575.858

7.894.771

4.000

57.537.438

3.366.262

16.891.351

96.269.680

31

Serveis comuns: despeses diverses

100.000

594.466

284.119

2.500.000

3.478.585

32

Ens territorials

312.538.321

48.973.238

361.511.559

33

Serveis comuns tecnològics

4.552.194

8.382.304

12.934.498

34

Deute públic

107.168.580

43.170.007

869.880.402

1.020.218.989

35

Fons de contingència

20.432.719

20.432.719

36

Serveis comuns: despeses de personal

37.566.917

37.566.917

37

Fons d'Impuls del Turisme Sostenible

10.789.668

53.898.271

64.687.939

73

Institut Balear de la Dona

958.257

386.843

933.000

1.196.095

3.474.195

76

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

12.451.799

3.944.312

10.000

58.789.523

6.917.062

82.112.696

77

Institut d'Estadística de les Illes Balears

915.073

71.426

352.781

1.339.280

78

Escola Balear d’Administració Pública

2.344.841

224.958

18.000

1.217.390

3.805.189

79

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral

155.000

155.000

ANNEX 3
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018

Estat de despeses

Resum general per programes i capítols

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

Total

768.426.956

118.363.338

110.433.719

2.490.668.467

20.432.719 

147.525.019

405.508.547

50.074.013

869.880.402

4.981.313.180

011A

107.168.580

43.170.007

869.880.402

1.020.218.989

111A

10.444.608

2.176.009

1.221.907

480.001

6

14.322.531

111B

3.113.857

264.213

25.794

67.340

4.000

3.475.204

111C

587.047

231.025

10.000

828.072

111D

385.834

50.000

10.000

30.000

475.834

111E

500.000

500.000

111F

5.000

5.000

121A

2.790.027

179.000

65.000

256.000

90.000

3.380.027

121B

4.747.098

2.819.200

1.236.206

562.583

30.000

9.395.087

121C

430.469

1.685.000

50.000

70.000

2.235.469

121G

2.344.841

224.958

18.000

1.217.390

3.805.189

121H

40.049.559

10.000

180.000

40.239.559

121I

1.103.868

6.500

24.925

1.135.293

121L

4.608.641

844.707

179.716

235.000

5.868.064

126B

237.894

84.414

322.308

126E

2.211.040

20.000

2.231.040

126F

100.000

594.466

284.119

2.500.000

3.478.585

126H

236.113

133.500

369.613

126I

219.855

9.500

229.355

126J

329.462

10.000

339.462

126K

374.963

20.000

56.000

450.963

126L

4.552.194

8.382.304

12.934.498

126M

63.160

63.160

131A

345.555

345.555

131B

418.111

80.000

50.000

548.111

131C

40.000

40.000

131D

648.000

84.000

20.000

752.000

141A

4.762.882

3.157.876

10.304.340

417.404

85.000

18.727.502

141B

683.598

44.500

728.098

141C

4.609.674

468.735

5.078.409

141D

589.156

84.992

1.560.000

100.000

2.334.148

141E

1.274.371

163.300

2.030.442

55.000

3.523.113

141F

278.958

3.865.000

4.143.958

141G

442.332

18.000

1.009.832

289.975

5.000

1.765.139

151A

877.717

3.139.241

4.016.958

151C

692.820

435.000

40.000

325.000

1.492.820

151D

169.004

85.570

190.000

444.574

211A

50.000

10.500

60.500

222A

1.117.588

18.500

33.000

1.169.088

222B

208.342

4.000

15.000

17.061

244.403

222C

277.956

21.000

219.360

2.450.000

2.968.316

223A

1.053.461

46.850

4.365.046

299.180

620.000

6.384.537

231A

315.693

20.000

140.000

475.693

231B

21.000

50.000

25.000

96.000

232A

252.715

129.700

4.013.701

55.000

820.000

5.271.116

313B

6.791.641

2.566.000

375.943

9.733.584

313C

2.080.629

131.465

10.166.430

294.058

84.402

12.756.984

313D

3.138.518

9.640.303

55.538.211

55.000

366.341

68.738.373

313F

151.584

206.040

357.624

313G

385.847

1.534.000

1.735.001

113.000

3.767.848

313I

831.586

1.791.400

37.067.955

432.224

4.093.483

44.216.648

313J

216.772

468.819

1.899.282

2.584.873

313K

6.168.695

3.254.656

145.000

9.568.351

314A

548.581

32.561.982

33.110.563

322A

7.968.191

7.968.191

322B

821.104

40.000

2.320.000

300.000

3.481.104

322D

12.451.799

3.944.312

10.000

58.789.523

6.917.062

82.112.696

322E

1.690.648

3.968.460

5.659.108

323A

357.484

55.625

2.244.156

96.664

406.447

3.160.376

323C

958.257

386.843

933.000

1.196.095

3.474.195

324A

1.873.413

195.000

500.000

650.000

3.218.413

411A

5.052.195

3.014.167

108.183

200.000

8.374.545

411D

338.792

31.800

294.740

665.332

411E

130.523

1.487.474.310

34.855.960

1.522.460.793

413A

1.043.764

27.000

253.680

110.000

1.434.444

413B

2.318.411

5.912.906

287.250

629.358

9.147.925

413C

6.087.182

436.497

479.375

7.003.054

413D

1.088.634

126.842

24.000

1.239.476

413E

167.868

334.300

1.767.600

53.604

2.323.372

413F

722.566

34.801

36.658

794.025

421A

6.937.587

17.810.410

2.996.139

10.366.072

38.110.208

421B

102.967

34.700

108.700

246.367

421C

776.369

543.600

4.000

21.500

1.345.469

421D

617.398

500.000

60.000

1.177.398

421E

264.139

2.038.165

2.302.304

421F

165.969

138.337

67.835.034

4.187.309

6.900.000

79.226.649

421G

593.704

309.500

1.130.000

1.970.000

4.003.204

421H

104.802

58.860

163.662

421I

31.032.855

1.880.144

158.500

33.071.499

421K

949.643

2.004.761

5.516.000

3.319.000

11.789.404

422A

532.626.854

1.634.949

534.261.803

422B

167.916.106

167.916.106

423B

10.526.000

24.878.838

721.410

25.700.000

61.826.248

431A

241.445

5.098.960

5.340.405

431B

1.386.607

2.600.000

447.333

142.019

14.418.316

18.994.275

441A

1.981.336

165.673

31.000

110.628

2.288.637

451A

3.023.970

1.545.064

4.000

128.530

4.701.564

455A

4.367.341

3.320.084

12.392.649

1.557.069

2.048.001

23.685.144

455B

447.578

811.000

2.101.000

10.000

3.369.578

455C

4.156.000

4.156.000

461A

2.210.481

1.429.428

10.925.633

1.553.999

12.936.903

29.056.444

511B

5.317.359

2.039.430

175.006

7.531.795

521A

575.065

250.000

27.803.200

913.296

29.541.561

521B

1.064.383

1.500.000

630.000

1.250.000

4.444.383

521C

27.920.313

43.246.110

71.166.423

521D

8.309.237

4.925.000

13.234.237

522A

412.058

11.806.387

2.684.561

14.903.006

522B

30.000

30.000

531A

596.758

1.150.000

150.000

1.896.758

541A

396.798

60.000

2.102.300

581.955

3.034.558

6.175.611

541B

1.194.500

6.497.101

7.691.601

542A

5.771.562

1.518.751

4.606.211

11.896.524

551A

1.978.052

60.002

2.309.903

1.200.000

2.896.598

8.444.555

551B

241.782

25.000

420.000

686.782

551C

29.600.000

1.500.000

31.100.000

561A

2.138.377

4.150.396

6.288.773

562A

4.194.723

28.497.702

32.692.425

562B

45.414.950

16.933.494

62.348.444

571A

1.450.000

162.404

1.000.000

2.612.404

571B

714.436

142.000

150.000

1.006.436

571C

520.000

1.556.000

200.000

2.276.000

571D

2.033.933

17.747.675

1.348.540

21.130.148

571E

4.751.980

4.751.980

571F

701.698

474.267

65.015

1.240.980

571G

1.273.478

1.273.478

571H

7.587.836

30.840.844

38.428.680

572A

1.067.170

597.019

1.664.189

572B

110.000

1.000.000

1.110.000

581A

1.294.082

1.294.082

591A

915.073

71.426

352.781

1.339.280

591B

707.700

150.000

857.700

711A

11.441.951

3.447.375

5.000

480.906

15.375.232

714B

1.777.954

14.224.568

1.967.000

19.781.324

37.750.846

718A

1.292.515

15.000

888.980

2.196.495

722A

1.981.984

135.000

240.000

2.356.984

723A

5.182.730

1.000.000

1.309.091

7.491.821

731A

300.000

1.813.771

3.800.048

5.913.819

751A

4.643.979

1.346.983

1.125.582

7.116.544

751B

178.420

4.166.375

4.344.795

751C

1.847.318

86.164

2.911.881

400.001

20.538.113

25.783.477

751D

316.684

8.435.866

8.752.550

761A

637.782

27.000

1.260.000

43.000

500.000

2.467.782

761B

478.332

25.000

84.600

587.932

811A

20.432.719

20.432.719

912A

312.538.321

48.973.238

361.511.559

912B

170.905

4.000

1.480.000

27.219.880

28.874.785

 

ANNEX 4
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018

Classificació per programes

Codi

Programa/Denominació

Import

011A

Amortització i despeses financeres de deute públic

1.020.218.989

111A

Activitat legislativa

14.322.531

111B

Control extern de les administracions

3.475.204

111C

Assessorament consultiu institucional

828.072

111D

Assessorament en matèria social, econòmica i laboral

475.834

111E

Control patrimonial dels alts càrrecs

500.000

111F

Control dels mitjans de comunicació audiovisual

5.000

121A

Direcció i serveis generals de la Presidència del Govern

3.380.027

121B

Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència

9.395.087

121C

Coordinació de programes de govern

2.235.469

121G

Formació i selecció del personal

3.805.189

121H

Gestió de recursos humans

40.239.559

121I

Salut i prevenció de riscs laborals a l’Administració

1.135.293

121L

Direcció i serveis generals Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

5.868.064

126B

Publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears

322.308

126E

Serveis de l’Advocacia i de coordinació de serveis jurídics

2.231.040

126F

Serveis comuns generals

3.478.585

126H

Assessorament, estudi, recerca i difusió normativa

369.613

126I

Gestió del parc móvil

229.355

126J

Gestió de la Central de Contractació

339.462

126K

Gestió de la Junta Consultiva de Contractació

450.963

126L

Serveis comuns tecnològics

12.934.498

126M

Contractació centralitzada

63.160

131A

Relacions amb el Parlament

345.555

131B

Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats

548.111

131C

Foment de la participació de centres i cases regionals a les Illes Balears

40.000

131D

Polítiques de memoria

752.000

141A

Direcció i serveis generals de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

18.727.502

141B

Planificació pressupostària i finançament

728.098

141C

Gestió comptable i control intern

5.078.409

141D

Planificació i ordenació de la política económica

2.334.148

141E

Gestió de tresoreria i política financera

3.523.113

141F

Organització i gestió del patrimoni de la Comunitat Autònoma

4.143.958

141G

Gestió dels fons procedents de la Unió Europea

1.765.139

151A

Comunicació institucional

4.016.958

151C

Transparència, atenció ciutadana i modernització

1.492.820

151D

Participació i voluntariat

444.574

211A

Col·laboracions institucionals en matèria de justícia

60.500

222A

Seguretat als edificis administratius de la CAIB

1.169.088

222B

Activitats classificades i espectacles

244.403

222C

Actuació de policies

2.968.316

223A

Emergències

6.384.537

231A

Coordinació de l’acció exterior del Govern

475.693

231B

Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior

96.000

232A

Cooperació internacional

5.271.116

313B

Atenció a la discapacitat

9.733.584

313C

Mesures judicials i prevenció del delicte

12.756.984

313D

Atenció a la dependencia

68.738.373

313F

Protecció i defensa dels drets dels menors

357.624

313G

Família i unitats de convivencia

3.767.848

313I

Planificació i ordenació socials

44.216.648

313J

Integració social d’immigrants

2.584.873

313K

Direcció i serveis generals de Serveis Socials i Cooperació

9.568.351

314A

Pensions i prestacions econòmiques

33.110.563

322A

Ocupació i inserció laboral especifiques

7.968.191

322B

Gestió de les relacions laborals

3.481.104

322D

Foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears

82.112.696

322E

ITS projectes d'ocupació

5.659.108

323A

Protecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut

3.160.376

323C

Promoció, protecció i serveis per a la dona

3.474.195

324A

Salut i prevenció de riscs laborals

3.218.413

411A

Direcció i serveis generals de Salut

8.374.545

411D

Planificació, avaluació i cartera de serveis

665.332

411E

Finançament de l’assistència sanitària

1.522.460.793

413A

Acreditació, docència i recerca en salut

1.434.444

413B

Programes de salut pública

9.147.925

413C

Sanitat ambiental i alimentària

7.003.054

413D

Coordinació de centres insulars

1.239.476

413E

Pla autonòmic de drogues

2.323.372

413F

Planificació, control i gestió del medicament i serveis farmacèutics

794.025

421A

Direcció i serveis generals d’Educació i Universitat

38.110.208

421B

Ordenació general del sistema educatiu

246.367

421C

Planificació educativa i règim de funcionament de centres escolars

1.345.469

421D

Formació del professorat

1.177.398

421E

Projectes lingüístics

2.302.304

421F

Política i actuacions en matèria universitària

79.226.649

421G

Formació professional i aprenentatge permanent

4.003.204

421H

Inspecció educativa

163.662

421I

Administració i serveis de suport a l’ensenyament

33.071.499

421K

Innovació i comunitat educativa

11.789.404

422A

Educació pública

534.261.803

422B

Educació concertada

167.916.106

423B

Altres serveis a l'ensenyament

61.826.248

431A

Gestió i foment de l'habitatge social

5.340.405

431B

Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni

18.994.275

441A

Protecció i defensa del consumidor

2.288.637

451A

Direcció i serveis generals de Cultura, Participació i Esports

4.701.564

455A

Promoció i serveis de cultura

23.685.144

455B

Planificació i normalització de la llengua catalana

3.369.578

455C

ITS projectes patrimoni cultural

4.156.000

461A

Promoció i foment de l’esport

29.056.444

511B

Direcció i serveis generals de Territori, Energia i Mobilitat

7.531.795

521A

Infraestructures bàsiques

29.541.561

521B

Ordenació i inspecció del transport terrestre

4.444.383

521C

Transport ferroviari

71.166.423

521D

Transport per carretera

13.234.237

522A

Ports i transport marítim

14.903.006

522B

Aeroports i transport aeri

30.000

531A

Ordenació del territori i urbanisme

1.896.758

541A

Recerca i desenvolupament

6.175.611

541B

ITS projectes de recerca

7.691.601

542A

Innovació

11.896.524

551A

Ordenació, regulació i desenvolupament de les telecomunicacions

8.444.555

551B

Gestió dels sistemes i les tecnologies de la informació

686.782

551C

Mitjans de comunicació social

31.100.000

561A

Domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva marc de l’aigua

6.288.773

562A

Abastament d’aigües

32.692.425

562B

Sanejament i depuració d’aigües

62.348.444

571A

Gestió de residus

2.612.404

571B

Educació ambiental

1.006.436

571C

Gestió d'espais naturals

2.276.000

571D

Conservació i millora del medi natural

21.130.148

571E

Planificació forestal

4.751.980

571F

Espècies silvestres

1.240.980

571G

Sanitat forestal

1.273.478

571H

ITS projectes mediambientals

38.428.680

572A

Seguiment i control del canvi climàtic, qualitat de l'aire i contaminació atmosférica

1.664.189

572B

Qualitat ambiental i sostenibilitat

1.110.000

581A

Infraestructures de regadiu

1.294.082

591A

Estadística

1.339.280

591B

Cartografia

857.700

711A

Direcció i serveis generals de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

15.375.232

714B

Foment del sector agrari

37.750.846

718A

Recursos marins i ordenació del sector pesquer

2.196.495

722A

Regulació i normativa industrial

2.356.984

723A

Promoció industrial

7.491.821

731A

Foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi energètic

5.913.819

751A

Direcció i serveis generals d’Innovació, Recerca i Turisme

7.116.544

751B

Promoció turística

4.344.795

751C

Ordenació del sector i redefinició del model turístic

25.783.477

751D

ITS projectes turístics

8.752.550

761A

Ordenació i promoció comercial i empresarial

2.467.782

761B

Gestió en matèria de joc

587.932

811A

Fons de contingencia

20.432.719

912A

Suport financer als consells insulars

361.511.559

912B

Suport financer a ajuntaments i altres ens locals

28.874.785

Total

4.981.313.180

ANNEX 5
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018

Estat d’ingressos

Resum general per capítols

Capítol/Denominació

Import

1. Imposts directes

1.189.028.020

2. Imposts indirectes

2.590.128.400

3. Taxes i altres ingresos

60.242.880

4. Transferències corrents

-20.285.720

5. Ingressos patrimonials

5.708.760

6. Alienació d’inversions reals

8.492.110

7. Transferències de capital

166.973.840

8. Actius financers

33.133.220

9. Passius financers

947.891.670

Operacions corrents

3.824.822.340

Operacions de capital

1.156.490.840

Total

4.981.313.180

 

ANNEX 6
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018

Estat d’ingressos

Resum per capítol, article i concepte

Total Pressupost

4.981.313.180

1 Imposts directes

1.189.028.020

10 Impost sobre la renda

1.002.325.440

100 Impost sobre la renda de les persones físiques

1.002.325.440

11 Sobre el capital

186.702.580

110 Impost general sobre successions i donacions

106.794.860

111 Impost sobre el patrimoni

71.254.120

112 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit

8.653.600

2 Imposts indirectes

2.590.128.400

20 Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

623.232.590

200 Sobre transmissions inter vius

512.473.500

201 Sobre actes jurídics documentats

110.759.090

21 Imposts sobre el valor afegit

1.274.349.760

210 Imposts sobre el valor afegit

1.274.349.760

22 Sobre consums específics

487.434.070

220 Imposts especials

487.434.070

28 Altres imposts indirectes

205.111.980

281 Impost sobre estades turístiques i turisme sostenible

120.000.000

283 Cànon de sanejament d'aigües

85.111.980

3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

60.242.880

30 Taxes

46.945.180

300 Taxes de joc

36.833.670

301 Taxes i cànons per l'ordenació de les telecomunicacions

30

303 Taxes acadèmiques, drets matrícula, expedició de títols

4.269.060

309 Altres taxes

5.842.420

32 Altres ingressos procedents de la prestació de serveis

310.530

329 Altres ingressos derivats de la prestació de serveis

310.530

33 Venda de béns

362.730

330 Venda de publicacions pròpies

347.920

332 Venda de fotocòpies i d'altres productes de reprografía

4.240

333 Venda de medicaments

4.460

334 Venda de productes agropecuaris

240

339 Venda d'altres béns

5.870

39 Altres ingressos

12.624.440

391 Recàrrecs i multes

12.035.400

399 Ingressos diversos

589.040

4 Transferències corrents

-20.285.720

40 De l'Administració de l'Estat

-44.024.650

400 De l'Administració General de l'Estat

-137.303.170

401 D'organismes autònoms

41.932.660

402 De la Seguretat Social

51.345.860

49 De l'exterior

23.738.930

490 Del Fons Social Europeu

23.700.000

492 Altres transferències de la Unió Europea

38.930

5 Ingressos patrimonials

5.708.760

51 Interessos de bestretes i préstecs concedits

916.820

514 A empreses públiques i altres ens públics CAIB

916.820

52 Interessos de dipòsits

129.790

520 Interessos de comptes bancaris

129.790

54 Rendes de béns immobles

3.867.570

540 Lloguers i productes d'immobles

3.867.570

55 Productes de concessions i aprofitaments especials

146.430

550 Productes de concessions administratives

8.660

559 Altres concessions i aprofitaments

137.770

59 Altres ingressos patrimonials

648.150

599 Altres ingressos patrimonials

648.150

6 Alienació d'inversions reals

8.492.110

60 Alienació de terrenys

3.672.190

600 Alienació de solars

3.672.190

61 Alienació d'altres inversions reals

4.819.920

619 Alienació d'altres inversions reals

4.819.920

7 Transferències de capital

166.973.840

70 De l'Administració de l'Estat

131.300.730

700 De l'Administració General

130.962.750

701 D'organismes autònoms

337.980

79 De l'exterior

35.673.110

790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

35.628.050

792 Dels fons per al finançament de la Política Agrària Comuna

45.000

796 Altres transferències de la UE

60

8 Actius financers

33.133.220

82 Reintegraments de préstecs concedits al sector públic

33.133.220

820 A curt termini

10.000.000

821 A llarg termini

23.133.220

9 Passius financers

947.891.670

91 Préstecs rebuts en moneda nacional

947.891.670

911 A llarg termini d'ens del sector públic

947.891.610

913 A llarg termini d’ens que no pertanyen al sector públic

60

ANNEX 7
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018

Estat d’ingressos

Resum general per seccions i capítols

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

Total

1.189.028.020

2.590.128.400

60.242.880

-20.285.720

5.708.760

8.492.110

166.973.840

33.133.220

947.891.670

4.981.313.180

11

Conselleria de Presidència

528.710

528.710

12

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

3.486.410

3.486.410

13

Conselleria d'Educació i Universitat

3.575.050

4.833.230

109.630

8.517.910

14

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

220.760

3.876.230

8.492.110

12.589.100

15

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

1.684.500

60

1.521.180

3.205.740

17

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

52.520

24.987.660

25.040.180

18

Conselleria de Salut

3.149.940

32.642.100

35.792.040

19

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

4.940.910

5.657.100

10.598.010

25

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

2.196.780

9.913.420

12.110.200

26

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

464.210

28.080

492.290

31

Serveis comuns

1.189.028.020

2.590.128.400

39.871.870

125.348.770-

777.940

155.477.240

3.849.934.700

34

Deute públic

916.820

33.133.220

947.891.670

981.941.710

73

Institut Balear de la Dona

191.000

62.000

253.000

76

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

18.940

35.939.570

35.958.510

78

Escola Balear d'Administració Pública

52.280

812.390

864.670

ANNEX 8
Pressuposts de les entitats públiques empresarials per al 2018

Estat de despeses

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

26.E01 Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears

5.044.347

24.628.000

10.000

2.050.000

490.000

32.222.347

12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears

3.000.000

495.301

4.001

10.909.668

8.305.002

61.898.270

819.416

85.431.658

15.E03 Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

3.586.243

24.674.251

6.511.856

37.822.410

26.177.481

98.772.241

15.E04 Institut Balear de la Natura

16.655.056

3.394.091

6.182

946.998

200.000

401.542

21.603.869

25.E05 Institut Balear de l'Habitatge

2.410.766

3.793.500

1.565.530

11.578.028

1.212.000

16.235.117

36.794.941

25.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca

11.080.000

13.270.313

10.852.119

14.949.268

35.273.462

85.425.162

19.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

2.216.064

1.886.709

12.763

1.309.091

5.424.627

13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals

1.852.463

366.035

1.140.340

26.235.493

5.794.507

35.388.838

15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

6.628.873

1.885.301

157.219

1.188.000

299.391

66.580.205

1.173.638

77.912.627

25.E11 Ports de les Illes Balears

4.484.420

5.123.580

3.534.487

16.491.898

6.428.029

36.062.414

26.E17 Institut Balear de la Joventut

1.819.932

1.039.710

250.417

3.110.059

15.E18 Serveis de Millora Agrària i Pesquera

3.212.714

1.474.171

186.950

336.000

5.495.105

10.704.940

25.E19 Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears

659.950

152.700

150.000

962.650

12.E20 Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears

560.333

3.136.330

896.598

4.593.261

26.E21 Institut d'Estudis Baleàrics

1.150.648

1.826.712

1.841.529

50.000

4.868.889

60.E22 Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears

9.321.983

2.877.270

2.511.467

14.710.720

Total

73.683.792

90.023.974

23.981.447

13.939.197

122.872.970

128.678.475

1.212.000

99.597.388

553.989.243

Estat d’ingressos

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

26.E01 Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears

1.000.000

29.600.000

1.500.000

122.347

32.222.347

12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears

350.000

13.949.429

71.022.688

109.541

85.431.658

15.E03 Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

56.555.362

3.117.490

38.956.546

142.843

98.772.241

15.E04 Institut Balear de la Natura

700.000

19.212.675

1.548.540

142.654

21.603.869

25.E05 Institut Balear de l'Habitatge

1.500.000

1.493.869

3.700.000

1.627.796

5.098.966

6.027.350

17.346.960

36.794.941

25.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca

6.500.000

27.920.313

600.000

1.325.000

29.016.117

182.119

19.881.613

85.425.162

19.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

1.087.475

2.938.730

1.309.091

89.331

5.424.627

13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals

3.358.838

25.700.000

6.330.000

35.388.838

15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

9.697.944

68.053.234

161.449

77.912.627

25.E11 Ports de les Illes Balears

21.000.000

2.732.414

150.000

12.180.000

36.062.414

26.E17 Institut Balear de la Joventut

858.321

1.886.656

250.417

114.665

3.110.059

15.E18 Serveis de Millora Agrària i Pesquera

45.500

4.803.577

5.831.105

24.758

10.704.940

25.E19 Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears

80.627

707.700

150.000

24.323

962.650

12.E20 Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears

1.378.994

2.309.903

7.766

896.598

4.593.261

26.E21 Institut d'Estudis Baleàrics

313.022

4.484.367

71.500

4.868.889

60.E22 Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears

12.199.253

2.511.467

14.710.720

Total

103.568.554

128.213.905

4.457.766

2.952.796

249.404.802

28.162.847

37.228.573

553.989.243

ANNEX 9
Pressuposts de les societats mercantils públiques per al 2018

Estat de despeses

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

14.S10 Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SA

3.435.397

1.007.579

425.000

4.867.976

Total

3.435.397

1.007.579

0

0

0

425.000

0

0

0

4.867.976

Estat d’ingressos

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

14.S10 Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SA

4.365.046

425.000

77.930

4.867.976

Total

0

0

0

4.365.046

0

0

425.000

77.930

0

4.867.976

ANNEX 10
Pressuposts de les fundacions per al 2018

Estat de despeses

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

26.F01 Fundació per a l'Esport Balear

2.914.403

1.001.179

98.342

902.140

10.729.412

562.500

16.207.976

13.F02 Fundació Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques

2.880.375

492.310

20.000

3.392.685

17.F03 Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

7.551.125

2.676.000

1.305

42.000

84.402

10.354.832

26.F09 Fundació Robert Graves

65.250

34.000

3.000

6.000

135.334

243.584

18.F12 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

4.119.243

5.394.900

1.500

11.250

265.921

17.760

9.810.574

18.F14 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

3.239.255

2.146.564

15.000

72.415

178.957

5.652.191

17.F15 Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

18.781.595

3.163.129

1.262.594

23.207.318

12.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

8.835.736

4.468.089

106.383

23.000

325.000

1.676.383

15.434.591

26.F23 Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears

4.246.496

1.686.035

50.000

40.000

6.022.531

Total

52.633.478

21.062.206

225.530

2.363.399

0

835.878

10.729.412

0

2.476.379

90.326.282

Estat d’ingressos

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

26.F01 Fundació per a l'Esport Balear

171.150

4.611.196

36.300

11.291.912

97.418

16.207.976

13.F02 Fundació Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques

338.000

2.953.500

12.000

89.185

3.392.685

17.F03 Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

10.270.430

84.402

10.354.832

26.F09 Fundació Robert Graves

45.250

63.000

135.334

243.584

18.F12 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

9.568.400

6.800

100

76.031

159.243

9.810.574

18.F14 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

2.265.057

2.885.080

11.303

178.957

311.794

5.652.191

17.F15 Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

2.187.935

20.127.684

138.000

753.699

23.207.318

12.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

10.888.264

1.933.783

585.000

2.001.383

26.161

15.434.591

26.F23 Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears

275.000

5.734.450

13.081

6.022.531

Total

0

0

25.739.056

48.585.923

782.703

0

13.768.019

1.450.581

0

90.326.282

ANNEX 11
Pressuposts dels consorcis per al 2018

Estat de despeses

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

12.C01 Centre Balears Europa

934.990

329.238

23.000

5.000

1.292.228

19.C02 Escola d’Hoteleria

2.538.238

1.494.280

100.000

4.132.518

12.C03 Consorci Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca

10.000

5.918.294

16.545.000

22.473.294

26.C04 Velòdrom Palma Arena

428.442

1.266.959

628.892

8.461.155

3.138.714

13.924.162

12.C05 Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears

25.000

462.042

11.782.242

12.269.284

13.C07 Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)

246.266

451.139

697.405

15.C09 Consorci Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

762.863

133.342

896.205

15.C10 Consorci d'Aigües de les Illes Balears

2.084

194.445

196.529

25.C11 Consorci de Transports de Mallorca

672.451

37.048.607

4.959.133

42.680.191

25.C13 Consorci  Infraestructures ELM Palmanyola

4.949

3.735

233.601

242.285

17.C14 Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials IB

372.969

497.109

1.040.439

16.643.856

91.674

18.646.047

Total

4.947.090

41.439.005

2.383.458

23.000

0

36.220.780

16.545.000

0

15.891.815

117.450.148

Estat d’ingressos

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

12.C01 Centre Balears Europa

246.616

1.040.612

5.000

1.292.228

19.C02 Escola d’Hoteleria

1.319.000

2.151.596

561.922

100.000

4.132.518

12.C03 Consorci Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca

1.095.291

8.000

21.370.003

22.473.294

26.C04 Velòdrom Palma Arena

2.094.526

229.767

11.599.869

13.924.162

12.C05 Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears

487.042

11.782.242

12.269.284

13.C07 Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)

246.266

451.139

697.405

15.C09 Consorci Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

3.950

758.913

133.342

896.205

15.C10 Consorci d'Aigües de les Illes Balears

2.084

194.445

196.529

25.C11 Consorci de Transports de Mallorca

29.445.954

8.309.237

4.925.000

42.680.191

25.C13 Consorci  Infraestructures ELM Palmanyola

8.684

233.601

242.285

17.C14 Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials IB

1.910.517

2.714.774

14.020.756

18.646.047

Total

0

0

32.110.811

17.009.477

799.689

0

32.139.412

35.390.759

0

117.450.148

 

ANNEX 12
Pressuposts generals del Servei de Salut de les Illes Balears per al 2018

Estat de despeses

Resum general per capítols

Capítol/Denominació

Import

1. Despeses de personal

773.044.964

2. Despeses corrents en béns i serveis

523.698.880

3. Despeses financeres

3.663.092

4. Transferències corrents

215.048.346

6. Inversions reals

32.545.000

7. Transferències de capital

8. Actius financers

9. Passius financers

2.310.958

Operacions corrents

1.515.455.282

Operacions de capital

34.855.958

Total

1.550.311.240

ANNEX 13
Pressuposts generals del Servei de Salut de les Illes Balears per al 2018

Estat de despeses

Resum general per centres gestors i capítols

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Total

Total

773.044.964

523.698.880

3.663.092

215.048.346

32.545.000

2.310.958

1.550.311.240

600

Serveis centrals

52.694.360

198.466.854

3.655.333

215.048.346

24.365.922

2.310.958

496.541.773

601

Hospital Son Espases

234.893.867

24.618.882

2.321.085

261.833.834

602

Àrea de salut de Menorca

56.983.499

6.889.330

677.504

64.550.333

603

Àrea de salut d'Eivissa i Formentera

80.644.715

8.987.699

7.759

545.980

90.186.153

604

Atenció primària de Mallorca

123.835.540

1.235.896

58.031

125.129.467

605

Hospital de Formentera

5.255.046

445.621

403.931

6.104.598

606

Hospital Son Llàtzer

107.464.712

20.443.320

1.624.739

129.532.771

607

Hospital de Manacor

55.830.107

7.693.375

1.209.674

64.733.156

608

Hospital comarcal d'Inca

42.765.530

8.127.996

1.259.555

52.153.081

609

Gerència del 061

12.677.588

278.678

78.579

13.034.845

60B

Central de compres

5.552.923

5.552.923

60C

Central de compres - serveis centrals

1.458.905

1.458.905

60D

Central de compres - H. Son Espases

109.306.808

109.306.808

60E

Central de compres - Àrea Eivissa

29.465.016

29.465.016

60F

Central de compres - H. Formentera

68.614

68.614