Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 14651
Aprovació definitiva modificacions de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en Sessió de data 10.11.2017 aprovà provisionalment Expedients de Modificacions al Pressupost de 2017, per transferència.

L’anunci de la seva aprovació provisional fou publicat al BOIB 140, de 16.11.2017. Una vegada superat el temps d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, queden aprovades definitivament, amb el text que es reprodueix seguidament:

Transferències de crèdit

Aplicacions pressupostàries amb crèdit en baixa

Import de la transferència

Aplicacions pressupostàries amb crèdit en alta

01.011.911.01

20.000 €

04.160.22799.01

01.920.500.01

25.000 €

03.338.22699.11

01.920.626.01

17.000 €

02.171.609.01

02.1622.22700.01

4.000 €

03.4311.22699.01

02.1622.22700.01

5.000 €

04.165.22100.01

  

Sencelles, 27 de desembre de 2017

EL BATLE,


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma