Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 14486
Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, complementària a l’aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 27 de gener de 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Tal com disposa l’article 18 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, durant l’exercici de 2017 el nombre total de places de nou ingrés del personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic —i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s’han de concentrar— i les places que ha d’incloure l’oferta d’ocupació pública, s’han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l’Estat per a 2017 per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l’Estat per a 2017, i d’acord també amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Per això, el Consell de Govern va aprovar en la sessió del 27 de gener de 2017 l’oferta d’ocupació pública per a 2017 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 12/2017, de 28 de gener), de la qual es va publicar una correcció d’errors en el BOIB núm. 65/2017, de 27 de maig.

L’apartat Dos.6 de l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017, disposa el següent [traducció no oficial, ja que l’oficial està en procés de traducció]:

Les administracions i els sectors assenyalats en les lletres A), B), G), O) i P) i la policia local, regulats en l’apartat U.2 anterior, el personal docent i investigador comprès en la lletra J) de l’apartat U.2 anterior, i també el personal que presti servei en matèria de gestió tributària i recaptació i d’inspecció i sanció de serveis i activitats, el personal del Servei Públic d’Ocupació Estatal i entitats autonòmiques equivalents que presti servei en matèria de gestió i control de prestacions d’atur i activitats dirigides a la formació per a l’ocupació, i el personal de l’escala de metges inspectors del cos d’inspecció sanitària de l’Administració de la seguretat social de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a més de la taxa resultant de l’apartat U.2 i 3, podran disposar d’una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal, que inclourà fins al 90 % de les places que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016.

Entre les administracions i els sectors que poden disposar d’una taxa addicional per estabilitzar l’ocupació temporal s’hi inclouen (lletra B de l’apartat U.2 de l’article 19) les administracions públiques amb competències sanitàries respecte de les places de personal estatutari dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.

De conformitat amb l’article 5.k de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, correspon al Consell de Govern aprovar l’oferta d’ocupació pública. D’altra banda, de conformitat amb l’article 80.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, l’aprovació d’aquesta oferta ha de ser objecte de negociació prèvia amb les organitzacions sindicals corresponents. A més, l’article 37 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic —aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre— disposa que han de ser objecte de negociació els criteris generals relatius a l’oferta d’ocupació pública.

En conseqüència, en la sessió del 13 de desembre de 2017 es varen negociar en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat els termes generals de l’oferta complementària d’ocupació pública relativa al Servei de Salut per a 2017.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut, en la sessió del dia 22 de desembre de 2017 adopta, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Aprovar l’oferta complementària d’ocupació pública per a 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. Les places de personal estatutari que s’ofereixen són les que figuren en l’annex.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de desembre de 2017

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra


ANNEX

Categoria

Torn lliure macro

Prom. interna macro

Auxiliar d’infermeria

544

15

Calefactor/calefactora

9

Conductor/conductora

88

Delineant

1

Electricista

13

2

Enginyer tècnic industrial / enginyera tècnica industrial

4

Enginyer/enginyera superior

7

Facultatiu especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en EAP

68

2

Farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària

5

FEA d’anàlisis clíniques

12

FEA d’anatomia patològica

12

2

FEA d’anestèsia i reanimació

45

2

FEA d’angiologia i cirurgia vascular

2

FEA d’aparell digestiu

16

FEA d’endocrinologia i nutrició

1

FEA d’hematologia i hemoteràpia

8

FEA d’immunologia

3

1

FEA d’obstetrícia i ginecologia

29

FEA d’oftalmologia

25

FEA d’oncologia mèdica

12

FEA d’oncologia radioteràpica

1

FEA d’otorrinolaringologia

14

FEA d’urologia

15

FEA de cardiologia

18

FEA de cirurgia cardiovascular

1

FEA de cirurgia general i aparell digestiu

20

FEA de cirurgia maxil·lofacial

6

FEA de cirurgia pediàtrica

7

FEA de cirurgia plàstica i reparadora

4

FEA de cirurgia toràcica

3

FEA de dermatologia

6

FEA de farmàcia hospitalària

10

FEA de farmacologia clínica

1

FEA de geriatria

3

FEA de medicina del treball

2

FEA de medicina física i rehabilitació

7

FEA de medicina intensiva

15

FEA de medicina interna

17

FEA de medicina nuclear

2

FEA de medicina preventiva i salut pública

2

FEA de microbiologia i parasitologia

7

FEA de nefrologia

11

FEA de neurocirurgia

3

FEA de neurologia

9

FEA de pediatria

25

FEA de pneumologia

11

1

FEA de psiquiatria

24

1

FEA de radiodiagnòstic

28

FEA de radiofarmàcia

1

FEA de radiofísica hospitalària

2

FEA de reumatologia

3

FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica

27

1

Fisioterapeuta

62

11

Fotògraf/fotògrafa

2

Fuster/fustera

3

Governant/governanta

6

2

Grup administratiu de la funció administrativa

39

40

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

244

80

Grup de gestió de la funció administrativa

25

25

Grup tècnic de la funció administrativa

15

15

Higienista dental d’àrea d’atenció primària

7

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

65

20

Infermer/infermera

824

50

Infermer/infermera d’urgència d’atenció primària

50

8

Infermer/infermera de salut mental

22

3

Jardiner/jardinera

1

Lampista/lampista

1

Logopeda

5

Manobre

3

1

Mecànic/mecànica

7

Mestre/mestra industrial

1

Metge/metgessa d’admissió i documentació clínica

4

3

Metge/metgessa d’urgència hospitalària

31

Metge/metgessa d’urgències d’atenció primària

71

5

Metge/metgessa de família en equip d’atenció primària

150

8

Monitor/monitora

8

4

Netejador/netejadora

5

Odontòleg-estomatòleg / odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primària

5

2

Òptic/òptica optometrista

4

3

Perruquer/perruquera

3

1

Personal tècnic no titulat

1

1

Personal tècnic titulat de grau mitjà

5

6

Personal tècnic titulat superior en biologia

9

2

Personal tècnic titulat superior en química

0

1

Picapedrer/picapedrera

2

0

Pintor/pintora

1

Planxador/planxadora

3

3

Psicòleg clínic / psicòloga clínica

29

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

21

7

Tècnic/tècnica de salut pública d’atenció primària

1

Tècnic/tècnica especialista d’anatomia patològica

26

6

Tècnic/tècnica especialista de laboratori

95

20

Tècnic/tècnica especialista de radioteràpia

2

Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària

0

12

Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic

82

9

Tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació

16

5

Telefonista

19

8

Terapeuta ocupacional

2

9

Treballador/treballadora social

20

8

Zelador/zeladora

250

15

3.456

420

Total macro

3.876


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma