Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 13757
Bases creació borsa arquitectes tècnics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2017, es varen aprovar les bases per a la creació d’una borsa d’arquitectes tècnics, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i que es transcriuen a continuació:

“CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ARQUITECTES TÈCNICS, PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ O TEMPORAL, LES POSSIBLES NECESSITATS DE PROVISIÓ URGENT DE PLACES I LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa d’arquitectes tècnics per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de d’arquitecte tècnic que siguin necessaris de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i en allò que no s’hi prevegi per la normativa general aplicable.

Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les bases, les persones aspirants hauran d’estar en possessió del títol d’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació  o estar en les condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

Els aspirants que vulguin participar en aquestes proves selectives hauran de reunir en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds els següents requisits:

a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’art. 57 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Tenir complerts 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol d’aparellador, arquitecta tècnic o enginyer de l’edificació.

d) No patir cap malaltia i posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a les ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que es desenvolupin en el cas del personal laboral. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a la feina pública.

f) Relació de mèrits, a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies que, si n’és el cas, que s’acreditaran mitjançant certificat original acompanyat de vida laboral.

g) Estar en possessió del certificat C1 de català expedit per la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear. En cas de no estar en possessió de l’esmentat títol s’haurà de superar una prova de coneixements equivalent al nivell mínim exigit.

h) Resguard d’haver abonat  l’autoliquidació de l’Ajuntament, de 20 € en concepte de taxa per poder presentar-se a la prova.

Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President, es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Sant Josep, o en qualsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, durant el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOIB. En cas de presentar-se les sol·licituds per correu o en qualsevol altre registre que no sigui el de l’Ajuntament, els interessats estaran obligats, dins el termini d’admissió de sol·licituds, d’avançar el justificant del seu enviament al següent correu electrònic: secretaria@santjosep.org.. No s’admetran les sol·licituds dels aspirants que no acompleixin l’obligació anterior.

La resta d’anuncis es farà al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web.

Per ser admès i formar part del procés selectiu juntament amb la instància de participació a la convocatòria, s’haurà d’aportar original o copia compulsada d’un dels títols acadèmics a que es refereix la base tercera, la copia del certificat de nivell C1 de català i els mèrits que s’al·leguen.

Així mateix, el sol·licitant haurà de indicar també, expressament, que compleix amb els requisits prevists a la base tercera.

La no presentació del certificat de nivell C1 de català dins el termini de presentació d’instàncies determina l’obligatorietat de realitzar la prova de coneixements de català de nivell C1.

Així mateix, els mèrits no aportats juntament amb la instància de participació al procés selectiu impedirà la seva aportació posterior.

Cinquena.-  Admissió dels aspirants, composició del Tribunal i fixació del dia de la prova. Expirat el termini de presentació de sol·licituds, l’autoritat convocant dictarà resolució en el termini màxim de 7 dies aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos.

L’anunci d’aquesta resolució recollirà la composició del Tribunal; tot allò es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal i s’atorgarà un termini de 3 dies per fer reclamacions.

Les reclamacions seran acceptades o rebutjades per resolució d’Alcaldia en la qual s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. L’esmentada llista es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web, juntament amb el lloc, data i l’hora de celebració de la prova de català i prova escrita.

Sisena.- Tribunal qualificador.- El Tribunal Qualificador d’aquest procés selectiu quedarà constituït en la forma que determina l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, i RD 462/2002, de 4 de maig.

El Tribunal qualificador estarà constituït per un president, un secretari i 3 vocals que hauran de tenir la titulació acadèmica igual o superior a la exigida per formar part del procés selectiu.

El Tribunal no es podrà constituir sense la assistència de la meitat més un dels seus membres, titulars o suplents i els seus membres podran ser recusats en los termes de la legislació reguladora del procediment administratiu.

Setena.- Procés de selecció.

El sistema de selecció serà el de concurs-oposició.

1.- Prova de català

Prèviament a l’inici de les proves, els aspirants que no acreditin estar en possessió del nivell C1 de català hauran de realitzar la corresponent prova el resultat de la qual serà Apte o No Apte.

El resultat de la prova s’haurà constar mitjançant acta que es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal amb l’atorgament de 3 dies per la presentació de reclamacions, les quals s’hauran de resoldre en igual termini de 3 dies.

2.- Prova escrita. (màxim 40 punts)

Serà de caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants i consistirà en respondre per escrit preguntes curtes o tipus test, que podran ser teòriques o pràctiques i que estaran relacionades amb el temari que es recull a l’Annex I.

El nombre i valoració de les preguntes es determinarà pel Tribunal i s’informarà als opositors, al començament de l’exercici.

Per la superació de la prova serà necessari obtenir una puntuació mínima de 20 punts.

Els aspirants disposaran d’un màxim de 2 hores  per a la realització d’aquesta prova.

3.- Fase de concurs de mèrits.  (màxim 20 punts)

Valoració de mèrits: Es valoraran els següents mèrits que hauran de presentar els aspirants, juntament amb la instància  (màxim 20 punts).

a)    Experiència professional  : (màxim 10 punts)

-Per serveis prestats com a arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació en una administració  – 0.20 punts per mes treballat.

- Per serveis prestats com a arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació a l’empresa privada – 0,10 punts per mes treballat.

b)    Formació (màxim 6 punts). Es valoraran cursos, jornades, seminaris de formació i perfeccionament, títols oficial relacionats amb l’arquitectura homologats per un centre oficial (universitat, administració estatal, autonòmica i local).

- Fins a 10 hores: 0.10 punts.

- De 11 a 24 hores: 0,20 punts.

-De 25 a 49 hores: 0.40 punts.

- De 50 a 74 hores: 0.60 punts.

- De 75 a 99 hores: 1 punt.

- De 100 a 199 hores: 1.50 punts.

- De més de 200 hores: 2 punts.

Dins la formació no es valoraran els cursos d’idiomes o llengües estrangeres.

a)    Altres cursos (fins un màxim de 2 punts): es valoraran cursos d’informàtica, el curs bàsic de prevenció de riscos laborals, els de l’àrea de qualitat i els de igualtat de gènere

- Fins a 10 hores: 0.10 punts.

- De 11 a 24 hores: 0,20 punts.

- De 25 a 49 hores: 0.40 punts.

- De 50 a 74 hores: 0.60 punts.

-De 75 a 99 hores: 1 punt.

-De 100 a 199 hores: 1.50 punts.

-De més de 200 hores: 2 punts.

b)    Coneixements de català (màxim 2 punts)

Es valoraran els certificats expedits per la Junta Avaluadora de Català o EBAP. Només  es puntuarà  el nivell superior a l’exigit com a requisit, a excepció de si també  s’acredita el nivell E, la puntuació del qual  se sumarà a l’altre.

- Nivell C2 : 1.75 punts.

- Nivell E: 0.25 punts.

Vuitena.- Llista provisional d’aptes: Finalitzat el procés selectiu es publicarà al tauler d’anuncis la llista provisional de la relació d’aspirants aptes que per ordre de puntuació integraran la borsa de treball d’arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació,  concedint un termini de tres dies hàbils perquè els interessats puguin presentar, si ho estimen oportú, al·legacions a la puntuació obtinguda, després del qual el Tribunal en el termini màxim de cinc dies es reunirà per resoldre les al·legacions presentades. En cas de no presentar al·legacions la llista provisional s’elevarà a definitiva.

Novena.- L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, segons les seves necessitats i per ordre rigorós de puntuació i en crida única i individual, oferirà les places que s’hagin de cobrir interinament o temporalment.

Si, oferida una plaça, la persona interessada no es presentés o no completés la documentació requerida en la base 3a, en els terminis que en cada cas se li comuniquin, s’oferirà la plaça al següent de la llista, es consumirà el seu torn i s’extingirà el seu dret, si a això donés lloc.

En el que no estigui previst per aquestes bases, s’estarà al que es preveu al Reglament de Funcionament de Borsins de personal de l’Ajuntament de Sant Josep, aprovat pel Ple de la Corporació Municipal en data 25 de febrer de 2016.

Desena.- Recursos i impugnacions.

La present convocatòria i tots aquells actes administratius que se’n derivin i l’actuació del Tribunal podran ser impugnats en els casos i formes previstos en la Llei.”

La qual cosa es fa pública perquè tothom en prengui coneixement.

Sant Josep de sa Talaia, 1 de desembre de 2017.

L’Alcaldessa Acctal

Francisca Ribas Ribas.

 

ANNEX I.- TEMARI

1) La ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo: Licencias y comunicaciones previas. Procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. Contenido de los informes técnicos

2) Régimen del suelo urbano en las Normas Subsidiarias Municipales

3) El Plan Territorial Insular y la Norma Territorial Cautelar: Clases de suelo rústico, el uso de vivienda en suelo rústico.

4) Régimen de segregaciones en suelo rústico.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma