Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE PALMA
INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Núm. 13074
Contractació de les obres de canvi de deshumificadores i millora de la qualitat de l’aire a les piscines de Son Hugo, S’Estel i Toni Servera (Exp.16/2017)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

ANUNCI per a la contractació, per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, segons plec de clàusules administratives particulars i tècniques aprovades per la Junta de Govern de Palma, de dia 15 de novembre de 2017, de les obres de canvi de deshumificadores i millora de la qualitat de l’aire a les piscines de Son Hugo, S’Estel i Toni Servera.

1r.- Entitat adjudicadora:

-Organisme: Institut Municipal de l’Esport de l’Excm. Ajuntament de Palma.

-Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Jurídics.

-Expedient: 16/2017

2n.- Objecte del contracte:

-Objecte: Es la contractació per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres de canvi de deshumificadores i millora de la qualitat de l’aire a les piscines de Son Hugo, S’Estel i Toni Servera.

-Termini: 2,5 mesos.

3r.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

-Tramitació: ordinària.

-Procediment: obert.

4t.- Tipus de licitació: Sis-cents vint mil dos-cents noranta euros amb noranta-cinc cèntims (620.290,95 €), IVA inclòs.

5è.- Garantia provisional: No procedeix.

6è.- Obtenció de documentació i informació: L'exposició del plec de clàusules administratives particulars es realitzarà en unitat d'acte amb la publicació de l'anunci.

-Entitat: Institut Municipal de l’Esport.

-Domicili: Camí La Vileta, 40.

-Localitat i Codi Postal: Palma de Mallorca, CP 07011.

-Telèfon: 971 28 18 70

-Fax: 971 28 19 43

-www.ajuntamentdepalma.es (perfil del contractant: organismes autònoms-empreses públiques/ IME/ licitacions en curs.)

-Termini d'obtenció de documentació i informació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 10'00 a 14'00 hores, durant els vint-i-sis (26) dies naturals comptats des del dia següent de publicació d’aquest anunci.

7è.- Presentació d’ofertes:

-Termini: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 10’00 a 14’00 hores, durant els vint-i-sis (26) dies naturals comptats des del dia següent de publicació d’aquest anunci.

-Documentació a presentar: L'especificada en el Plec de Clàusules Administratives que regeixen la contracta.

-Lloc de presentació:

1. Entitat: Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma.

2. Domicili: Camí La Vileta, 40-

3. Localitat i CP: Palma de Mallorca, 07011.

 

8è.- Obertura de les ofertes:

Entitat: Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma.

-Domicili: Camí La Vileta, 40.

-Data i hora: al setè dia hàbil següent al de la finalització de la presentació de les proposicions, en sessió pública, a les 11’00 hores.

9è.- Les despeses dels anuncis de la present licitació seran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Palma, 17 de novembre de 2017

El Gerent de l’IME,

José María González Navarro


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma