Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 12982
Resolució del Rector del dia 13 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la composició final del procés selectiu per formar part de la borsa de treball per cobrir, amb personal laboral temporal o amb caràcter d’interinitat per raons justificades de necessitat i urgència, llocs de treball vacants d’aquesta universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 

Vista la proposta formulada per les comissions de valoració de les proves selectives de la borsa de treball per cobrir, amb personal laboral temporal o amb caràcter d’interinitat per raons justificades de necessitat i urgència, llocs de treball vacants d’aquesta universitat, convocades per Resolució del dia 22 de març de 2017 (Butlletí Oficial de les Illes Balears del dia 28 de març), i verificat que hi concorren els requisits exigits a les bases de la convocatòria, aquest Rectorat, en ús de les atribucions que té conferides d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, i la base novena de la convocatòria, ha resolt:

Primer. Aprovar la composició final del procés selectiu de la borsa de treball per cobrir, amb personal laboral temporal o amb caràcter d’interinitat per raons justificades de necessitat i urgència, llocs de treball vacants d’aquesta universitat amb l’ordre de prelació dels aspirants aprovats que s'indiquen als annexos d'aquesta resolució.

Segon. La constitució de la borsa de treball es durà a terme de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s’aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 436, de 30 de setembre).

Tercer. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica d’aquesta universitat i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, s’hi pot interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació, davant el Rector d’aquesta universitat, o bé s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 de novembre de 2017

El Rector,

Llorenç Huguet

 

Annex I

Escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions de la UIB

DNI                 Cognoms i nom

43164255V       García Noval, Ricardo

37336279B       Antich Sastre, Salvador

43032876Z       De Lucio Reynés, Jordi

43102790P       Sánchez Báez, José Manuel

43141344Z       Rabadan Soldado, David

43172440Z      Vázquez García, Marc

43109248A      Genovart Abad, Magdalena

43116439H       Granados Rodenas, Felip

43094748Q      Rosselló Jaume, Jaime

43151925S       Ulloa Morey, Carlos Manuel

43056666E      Fuster Guasp, Fernando Miguel

43172680R      Llabrés Ramon, Antoni

43150402X      Mansilla Garau, Josep Lluís

41461427V      Vicedo Prats, Francisco José

78215408K       Seguí Garí, Miguel Ángel

39185618N       Juárez Jordán, Susana

78213360C       Nicolau Oliver, Margarita

43147620B       Moyà Comas, Jaume

18226763E       Oliver Perelló, Maria Antonia

43145598J        Vivo Yubero, María

43119221V       Montojo Mateu, Pedro

43211476L       Puche Rodríguez, Daniel

43210315P       Frau Mir, Alberto

43224923B      Valderas Gil, Sergio

78213853F       Moreno Egea, Salvador

43092832D      Suau Fernández, Magdalena

43156656P       Vanrell Bibiloni, Alejandro                    

              

Annex II

Escala d’auxiliars administratius de la UIB

DNI                 Cognoms i nom

33996369T      Navarro López, Carolina

43135834R      Albertí Campins, Vanessa

43048757W     Victory Verhaeghe, Carla Brigitte

43093616B       Barceló Ribas, Maties

43183063B       Martí López, Ramón

44328165N      Giménez García, Marta

43129163T       Salas Planas, María Guadalupe

41459684E       Riera Font, Miguel

43145316F       Hernández Gutiérrez, Esther

18222402P       Pérez Servera, Pedro

43202264F       López Torres, María

43133830K      Matas Cano, Alexandra

43103869Y      Cardona Vidal, María Magdalena

43055655T       Batlle Planells, Pedro

43114609M      Granados Gamero, María Teresa

43160678M      Gómez Jaume, Manuel

43136989Y       Martínez Arenas, Ana

43039700F        Bennasar Rosselló, Francesca

43185515W      Boyeras Catalá, Catalina Eva

20038954C       Ochera Granel, Beatriz

41459687W      Souza Yurramendi, Noelia

33324107M      Varela Vázquez, Begoña

43154419W      Palmer Pons, Marta

43163813N       Coll Mir, Guillermo Gabriel

43139902K       Ruiz Miró, Stephen Borja

43097634G      Suau Mayol, Tomàs

46618683Y      Irigoyen Bauzá, Itziar

52776008R      Cifuentes Martínez, Ana

43099847D      Salinas Ceacero, Francisco Manuel

43196140R      Guasp Vivo, Vicente

41492804E      Sainz Romero, Paloma

43539899W     Foz Aguilar, Josep Ferrà

41449067P       Prats Vallespir, Catalina

78206680X      Capó Abrines, Francisca

43162547B       Binimelis Bosch, Antònia

78216753D       Martorell Bon, Alexandra

43139528S       Villar Ortiz, Lucía Esperanza

43111107E       Vallespir Tugores, David

34069827L       Casado Berjillos, Carmen

43066700M      Jaume Martínez, Bernat

43130147H       Riera Jaume, Caterina

43164564G       Pons Molina, Virginia

43151983G       Díaz Tobaruela, Carolina

43067371D       Bosch Contestí, Rosa Elena

43121700N       Crespí Bibiloni, Eva María

43056666E       Fuster Guasp, Fernando Miguel

43160937B       Cànaves Bauçà, Aina

43157986G      Arcas Alou, Jennifer

43096549T       Bosch Cladera, Juan

43060712C       Roig Serra, Cristina

43038349J       Ribas Castell, Carmen

42221093Q      Fernández de Armas, Guasimara

78207706R      Perelló Pascual, Catalina

43053671V      Gil Sánchez, Rosa María

43097006C      González Pascual, Francisca Margarita

43076654T      Cerdó Vadellós, Mabel

41741609J       Serra Pons, María Teresa

43110442R       Marcos Torres, Ana Isabel

43214565A      Gil Evans, Alejandro

43098219Z      Perea Medina, Adoración

43076086F      González Coll, Elena

37339289P      Hernández Estelrich, Maria Àngels

43151925S      Ulloa Morey, Carlos Manuel

41450725X     Torres Morán, Agustina

43088077S      Coll Pascual, Adela

43014873C      Lesende Frieiro, María Paz

43153632C      Vives López, Cristina

43125197J        Ramos Carballar, Cristina

43149255J        Sánchez Burón, Alberto

43177427X       Carmona Robert, Laura

43113351N        López de Toro Mayol, Laura

43007419H       López Caballero, María del Valle

43148700X       García Hernández, María Lourdes

43111750K        Mendoza Pujol, Sergio

43102913Q       Buades de Oleza, Mª Asunción Fernanda

43060708Q       Gual Planas, Carlota

38129910G       Rigol Alsina, Marina

41453403C       Arabí Ramón, María Antonia

43167633Z       Bitata Sopale, Wari Kono

43140989G      Calveras Huerta, Esther

43208532L      Caruana Alonso, Ainhoa

43123904P       Bover Rodríguez, Silvia

43139999A      Peressini Schapira, Maia

37340929S       Adrover Moyano, Juana María

41573391V      Lladonet Barceló, Núria

43200558A      Muñoz Bellido, Silvia María

43139256L       Pérez Durán, Ana

43139100R       Gil Mir, María de las Mercedes

43065050B       Avellà Moragues, Cristóbal

78214518M      Bonet Vidal, María del Pilar

41460347H       Costa Losa, Mónica

37339540Y       Zamora Pulido, María Sol

42981316C       Batanero Batanero, María Lourdes

43146178H       Serra Sard, Miquel

43169171B       Amengual Bibiloni, Miquel

43179020Q       Estela Blanco, María

43171084S       Cañas Lerma, Ana Josefa

43195076H      Cajo Alcaina, Tamara Ivone

46952474K      Serra Serra, Margarita

43054446X      Alcobenda Breijo, María Francisca

43093694C      Vilches Ferragut, Mercedes

78213924D       Mir Pflug, Diana

43159575Y       Reynés Fornés, Marta

43103266R       González Duque, Antonio

43043448Y       Berenguer Pujol, Elena

43171054P       Busquets Carbonell, Natalia

43113385T       Valenzuela Agustín, Idoya

43123101X       Llobera Sabio, Damaris

41741453H       Sánchez de la Rúa, Julia

41496399Y       Sastre Florit, Catalina

43067714F        Rey Vilanova, María Jesús

43008077D       Mas Quetglas, María del Carmen

43185455B       Calafat Frontera, Inés

43024396K       Ramis Coll, Petra

43183966V       Latorre Sánchez, Francisca

43119801E       Sansó Villalonga, Juana María

43074477P       Arques Ferragut, Antonia

18220753S       Martínez Blanes, Agustina

43019956C       Klynhout Barrera, Claudio

43100046R       Miró García, Marta

78217445B       Ordinas Perelló, Victòria E.

43201739B       Prats Morro, Marc

43082186N      Arrom Tomas, Catalina Montserrat

46468916S       Arbón Massot, Virginia Raquel

41522209X      Pons Bestard, Bartolomé

43109444S       Rodríguez Baos, Cristina

43134537S       Méndez Pons, Miguel Ángel

43113711G       Bauzà Nicolau, Maria Teresa

75017436S       Montoro Blázquez, Adoración

43087712H       Maly Batlle, Esther

43165919W      Mateu Muntaner, Margarita

43087563F       Pons Martínez, Celestino

78221102B       Perelló Rosselló, Llorenç

46958775C       Tur Palau, María Nieves

43050268H       Pinilla García, Mª Concepción

43093253Q       Conde Flores, Marco Antonio

41740200F        Llor Cardona, Ernest

43143704M      Ferrando Muñoz, Laura

34066090P       Cabrera Varela, Paloma

43050975N      Estévez Martínez, María Dolores

41497284V      Ortiz Solera, Adela

41521029A      Crespí Nieto, Marta

43172532Z      Cuevas Moreno, Sandra

43154121A      Cañellas Cañellas, Bartolomé

43059171C      Ferrer Pérez, Aurora de la Paz

43064559A      Rodríguez Bennàsar, María

34065509W     García Galmés, Carlos

43144407H      Calafat Ponseti, Lluïsa

78218010R      Rodríguez Sales, Laura

43153968B      Calafat Servera, Maria Magdalena

43235800D     Tugores Casares, Marta

43094079Z      Martínez Tur, María José

43074704M     Recio Gómez, Cristina del Carmen

43130016W     Cadena Linares, Marina

43103983M      Moragues Salvador, Antoni

43083797J        Bibiloni Busquets, Catalina

43054869L       Feliu Álvarez de Sotomayor, María del Carmen

43182131E       Camps Galmés, Aloma

43197082T       Núñez Quintanilla, Denisa

43141509H       Bernat Esteva, Joan

78213721J        Bosch Gelabert, Lorenzo Miguel

43174647J        Enseñat Nieto, Alejandro

43152553E       Serra Cantallops, Magdalena

41085698Q      Álvarez Farràs, Sonia

43195358R       Rullan Juan, Marina

52737521Q      Piera Romero, Vicenta

47704230E      Hernández García, Miriam

46128639T       Polls Toledano, Cristina

43094861Z      Perelló Contestí, María

47254207V      Romero García, Estefanía

43130499W      Fuster Cuervo, Patricia

50691068B       Sanz Pedrazuela, Trinidad

43170430M      Esteban Amador, Odette

43158503S       Dethorey Alou, Marta

44325820J        Rodríguez Martínez, Josefa

37342912C       Mayol Gelabert, Adrià

73394504D      Mateu Carbó, María Ángeles

18221002B      Pomar Sureda, Pere

43105888R      Ribas Ginard, Maria Antònia

46951633P       Prats Boned, Patricia

42997069H      Roca Jerez, Gaspar

43139127M     Cuesta Pacheco, Carlos

43084947J       Pujol Sans, Alicia

15939302A      Artero Sáez, Mª Blanca

52825748S       Fernández Montoro, María Elena

43106106N      Horrach Miralles, Juan Antonio

41538903Y      Mairata Pons, Joana Maria

43101147K      Cerdó Vandellós, Margarita

43049575S       Montes Yañez, María Sandra

18233619R       Maimó Frontera, Antonia

43482597Q      Gordo Salguero, Francisco José

43081217D      Nogareda Moreno, Sonia

41735330J       Servera Moll, Caterina

43126831Z      García Amengual, Emili

43476049T      Rocha Pullopaxi, María Fernanda

43109366Y      de Pedro Martínez, Ester

43185370H      Rosselló Lupiáñez, Marina

43180417X      Valero Massanet, Maria Elia

43052009B       Mascaró Sabater, Francisca

43174334E       Mas Joya, Maria Antònia

43151370N       Forteza Mercadal, María del Carmen

43211476L        Puche Rodríguez, Daniel

43127227L        González Hernández, Felipe

43006579Y       Gayà Bauzà, Juana

43155786N       Sureda Tous, María Margarita

43107659R       Campos Tomas, Antonia

43076816R       Torrens Blanch, Olga Alicia

43189554Q      Mellado Artigas, Júlia

43127044C       de Eguia Serra, Antoni

43151484B       Prats Castedo, Daniel

43530272N      Madrid Puerto, Gemma

42981648F       Forteza Durán, Margarita

43111755A       Morro Mesquida, Antonia Beatriz

43147723E       Pérez Moya, José Javier

41572297G       Estarellas Ribas, María

43061270A       Gallego Rodríguez, Mª Ángeles

43218549P       Oliver Juan, Pere Ramón

41520259S       Font Estelrich, Joan

43145247F       Laguna Soto, Alan

43166013G      Biedma Marín, Vanessa

43125814D      de Noreña Martínez, Óscar

78221879Y      Sánchez de Álcazar Molina, Paula

43105373S       Cabot León, Bernardo

47065058C      Peñarrubia Moreno, Juan Pablo

47257019T       Rodríguez Jiménez, Marta

44997069F       Puig Toledo, Daniel

43176772E      Cortés Vilches, Izaskun

43015563C      Moragues Serra, Francesca

43080936G      Pascual Verd, Miquel Àngel

43154948W     Picón Chimelis, M. Lorena

41461427V      Vicedo Prats, Francisco José

47251153E      Roldán Ortiz, Marina

43154104D      Martin Vásquez, Ana María

78214043J       Climent Aparisi, Maite

46950451E      Castaño Planells, María del Carmen

43117635H      Cifre Reig, Maria Cristina

43112397R      Morales Sánchez, Mónica

43092488X      Martínez Terrón, Ana

43118252Z      Maymó Gaspar, Aina M.

78220424T      Barceló Vanrell, Margalida

43211216N      Madrid Sánchez, Carolina

41452488W     Ferrer Gayart, Carol

43088141X      Fernández Travé, Silvia

43132224W     El Ouelhani Berrouhou, Aman

43205132T       Méndez Pons, Carlos

43113163P       Aranda Lindsay, Cristina

43143996K       Ruiz Martínez, María de la Cruz

43073871T       Pons Fernández, Marta Margalida

43136101S       Maimó Flor, Nuria

43129169Y      Isern Barceló, José

43003044J       Giménez Vila, Isabel María

43101242R      Marcos Torres, María Victoria

46985313Q      Atienza Carrafa, Sabina

43101823F       Picó de Almenara, Patricia Victoria

43149901S       Diez Cabeza, Vicente

41500359X      Vidal Pons, Esperanza

43139592X      Arcos Amat, Sandra

41586079D      Fornes Rosselló, Lidia

43171238P       Crespí Cifre, Miquel Josep

43068040B       Rubí Arbós, Aina Maria

37341067S       Obrador Bennasar, Bartomeu

41452991E       Moreno Cortés, María José

43135530L      Pesce García, Alana Sofía

43206005E      Aguilera Gámez, Jennifer

43101666B      Muñoz Fernández, María del Pilar

46956789N      Hernández Roig, Silvia Beatriz

43110583G      Salillas Fernández, Ana Isabel

43207327X      Martínez Carretero, Marina

43074531Q      Font Ribas, Martina

41745280G      Sintes Vinent, Meritxell

43070861A      Mondejar Carrasco, Begoña Cristina

43194462W     Martorell Barceló, Margarita

43102394A      Torres del Rey, Yolanda

43145504B       Cerda Gener, Ismael

43135719R       de Mesa Salleras, Aina

43210726M      Palmer Ferrando, Margarita

43224820T      Marcús Mesquida, Neus

43051002Q      Bennàsar Obrador, Catalina

43148024R      Rigo Perelló, María Lourdes

41535965N      Moreno Giménez, José Manuel

 

Annex III

Escala d’auxiliars de la UIB, especialitat auxiliars de serveis de la UIB

DNI                 Cognoms i nom          

44328165N      Giménez García, Marta

43129163T       Salas Planas, María Guadalupe

43126052V       Cabot Mascaró, Maria Magdalena

43183063B       Martí López, Ramón

43093616B       Barceló Ribas, Maties

43153968B       Calafat Servera, Maria Magdalena

43146467P       Prats Pou, Maria Esperança

46742585F       García Halbaut, Francisco Eugenio

46950596Y      Hurtado Cubero, Mª Carmen

43134537S       Méndez Pons, Miguel Ángel

43060712C      Roig Serra, Cristina

43162547B      Binimelis Bosch, Antònia

18221002B      Pomar Sureda, Pere

47065058C      Peñarrubia Moreno, Juan Pablo

52776008R      Cifuentes Martínez, Ana

42995742W     del Valle Pérez, Francesc Josep

43149255J       Sánchez Burón, Alberto

41085698Q      Álvarez Farràs, Sonia

43119055N      Oliver Casasnovas, Bartolomé

41461427V      Vicedo Prats, Francisco José

43530272N      Madrid Puerto, Gemma

43093694C      Vilches Ferragut, Mercedes

43167438A      Rodríguez Boyeras, Yolanda

43076654T      Cerdó Vadellós, Mabel

43039700F      Bennasar Rosselló, Francesca

43142980V      Martí García, Laura

43025021W     Socias Moyà, Joana

43139999A      Peressini Schapira, Maia

43096549T      Bosch Cladera, Juan

18222402P      Pérez Servera, Pedro

43130016W     Cadena Linares, Marina

43147723E      Perez Moya, Jose Javier

43076665B      Rigo Pons, Miguel

43076086F      González Coll, Elena

43067173H      Bosch Cerda, Maria Antonia

43160937B      Cànaves Bauçà, Aina

43103983M     Moragues Salvador, Antoni

43123101X      Llobera Sabio, Damaris

43074477P      Arques Ferragut, Antonia

46719776Z      Galera Cabot, Esther

43482597Q      Gordo Salguero, Francisco José

43109366Y      de Pedro Martínez, Ester

46985313Q      Atienza Carrafa, Sabina

41496399Y      Sastre Florit, Catalina

34069827L      Casado Berjillos, Carmen

43203974S      Villen Muñoz, Javier

43189554Q      Mellado Artigas, Júlia

43152553E       Serra Cantallops, Magdalena

37342912C       Mayol Gelabert, Adrià

43120321J        González Rayó, Inés

43075142Y       Verger Rodríguez, Bartolomé

43141509H       Bernat Esteva, Joan

43059171C        Ferrer Pérez, Aurora de la Paz

46468916S       Arbón Massot, Virginia Raquel

43143795G       Martí Capó, Margarita

47257044W      Fernández Corredor, Miguel

43174334E        Mas Joya, Maria Antònia

43191882K       Gomila Juaneda, Mª Brigida

43101147K       Cerdó Vandellós, Margarita

43225087Z       Colom Rosselló, Miguel

43080963P       Trias Oliver, Jaume

43111755A       Morro Mesquida, Antonia Beatriz

18221241C       Rigo Vadell, María Gabriela

11436795E       Álvarez Gonzalo, Pelayo

38095157G      Arbizu Matas, María del Carmen

43074704M      Recio Gómez, Cristina del Carmen

73394504D      Mateu Carbó, María Ángeles

46601233J       Plaza Sáez, Jacinto

43053671V      Gil Sánchez, Rosa María

43230605N     Escudero Masa, Ismael

78213929Z      Sabater Calafell, Maria

43182131E      Camps Galmés, Aloma

43015786J       González Ripoll, María Asunción

43036865R      Ferrer Juan, Irene

43151484B      Prats Castedo, Daniel

46951071K      Tur Boned, Catalina

43149901S       Diez Cabeza, Vicente

43154121A      Cañellas Cañellas, Bartolomé

43084724C      Moll Ramis, Beatriz

43174332C      Mas Joya, Pedro

43094861Z      Perelló Contestí, María

43117635H      Cifre Reig, María Cristina

43167110C      Ramis Guasp, Sebastián

43180417X     Valero Massanet, Maria Elia

78220424T      Barceló Vanrell, Margalida

43067855X      Sansó Roig, Esteban

43135530L       Pesce García, Alana Sofía

41540325W      Jaume Pujol, Mercè

43169219J        Rigo Mercant, Joan

43200601T       Pozuelo Vaquer, Jaime Fortunato

43052009B      Mascaró Sabater, Francisca

43156129X      Simón Serra, Cristina

43151621X      Martorell Campins, Carlos

43097584T      Lladó Lladó, Margarita

44325820J       Rodríguez Martínez, Josefa

41501742J       Pons Pérez, Águeda

46956789N      Hernández Roig, Silvia Beatriz

43210919Z      García Candel, Ainoa

43074531Q      Font Ribas, Martina

43154948W     Picón Chimelis, M. Lorena

43084247A      Conde Flores, Francisco Venancio

AAF508609     Lomas Pascual, Aranzazu

                                        

Annex IV

Escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris de la UIB

 

DNI                 Cognoms i nom

33996369T      Navarro López, Carolina

43097634G      Suau Mayol, Tomàs

43169171B       Amengual Bibiloni, Miquel

43124169C       Serra Roca, Miquel Àngel

43157986G       Arcas Alou, Jennifer

43105407A       Prohens Colom, Magdalena

37338075J        Nieto Cerdà, Maria Magdalena

43139528S       Villar Ortiz, Lucia Esperanza

43172680R       Llabrés Ramon, Antoni

18224023L       Massanet Ferrer, Catalina

37338104L       Gili Morey, Rebeca

43126831Z        García Amengual, Emili

43178794C       Navarro Olmos, Elena

43215678N       Moreno Bauza, Lourdes

43159635C       Font Balle, Mònica

43093616B       Barceló Ribas, Maties

41459684E       Riera Font, Miguel

43183063B       Martí López, Ramón

43191782J         Colom Ramis, Joan

75017436S        Montoro Blázquez, Adoración

43176438X       Segura Guiscafré, Juan Manuel

18236347S       Garcies Alzamora, Catalina

43127227L       González Hernández, Felipe

43186367A       Illa Torrens, Rosa Magdalena

43177112V       Parra Moyà, Maria Victòria

41538903Y       Mairata Pons, Joana Maria

43167161W      Martinez Nuñez, Cristina

43129163T       Salas Planas, Maria Guadalupe

43100956Z       Molina Costa, Maria Esther

41535124E       Gibert Oliver, Magdalena

43127044C       de Eguia Serra, Antoni

43149255J        Sánchez Burón, Alberto

43142826R       Martorell Fullana, Catalina Maria

43121332N       Colom Arenas, Maria del Carmen

78212868B       Colom Pomar, Maria Luisa

41085698Q       Álvarez Farràs, Sonia

43185515W      Boyeras Catala, Catalina Eva

46343171B       López Capella, Laura

43142980V      Martí García, Laura

34066827D      Rotger Suárez, Maria

43037987L       Bellón Villarnovo, Maria Teresa

43079196N      Picó Torrens, Guillem Josep

43114609M      Granados Gamero, María Teresa

43174373S       Blasco Castillo, Pablo

43134537S       Méndez Pons, Miguel Ángel

43154121A       Cañellas Cañellas, Bartolomé

43053671V       Gil Sánchez, Rosa María

43143795G       Martí Capó, Margarita

78216114Z       Oliver Rubert, Bartomeva

41520352Q       Pastor Gelabert, Maria

43136623P        Real Florit, Antoni

43139100R       Gil Mir, Maria de las Mercedes

78212042J        Vives Plomer, Antònia

43208610M      Gascón Chillarón, Maria

43118724A       Oliver Jaume, Catalina

43129922T       Gallent Fullana, Maria del Mar

43171238P       Crespi Cifre, Miquel Josep

43025021W      Socias Moyà, Joana

43123476V       Cantarellas Sancho, Victòria

43181164K       Rosselló Hernandez, Esperança

43144403Z       Cerezo Castelló, Alejandro

43146467P       Prats Pou, Maria Esperança

34069827L       Casado Berjillos, Carmen

43118151M      Ramis Garcia, Antonio

43162547B       Binimelis Bosch, Antònia

43083797J        Bibiloni Busquets, Catalina

37342912C       Mayol Gelabert, Adrià

43106106N      Horrach Miralles, Juan Antonio

78217056J        Castell Mariano, Miquel

43209920G       Martínez González, Laura

43102796Z       Peressini Schapira, Ainhoa

43123101X       Llobera Sabio, Damaris

50691068B       Sanz Pedrazuela, Trinidad

18221002B       Pomar Sureda, Pere

43093253Q      Conde Flores, Marco Antonio

43180557N      Verdejo Alsina, María

43139999A      Peressini Schapira, Maia

43098219Z      Perea Medina, Adoracion

43167438A      Rodríguez Boyeras, Yolanda

43167110C      Ramis Guasp, Sebastián

43144407H      Calafat Ponseti, Lluïsa

43234089T      Cervilla Gonzalez, Marina

46719776Z      Galera Cabot, Esther

11436795E       Alvarez Gozalo, Pelayo

43191882K       Gomila Juaneda, Mª Brigida

43130499W      Fuster Cuervo, Patricia

41535965N       Moreno Gimenez, Jose Manuel

07962553E       García Mulas, Maria José

43196025R       Bonet Elias, Virginia

43153632C       Vives López, Cristina

43110398A       Coll Loshuertos, Ana Maria

43182131E       Camps Galmés, Aloma

43172471E       Gambín Campos, Margarita

73394504D       Mateu Carbó, Maria Ángeles

18221241C       Rigo Vadell, Maria Gabriela

43229126M      de la Morena Fernández, Ricardo

41742302Q      Janer Marquès, Ana Maria

43117635H       Cifre Reig, Maria Cristina

43155786N       Sureda Tous, Maria Margarita

43094758A       Arroyo Martín, Maria Ángeles

43149901S        Diez Cabeza, Vicente

41520161D       Ramirez Pol, Elies

43038349J        Ribas castell, Carmen

43074477P       Arques Ferragut, Antonia

41570717B       Esteva Socias, Antònia

41536511Y       Font Pascual, Núria

43210446R       Bonnin Forteza, Rita

43019956C       Klynhout Barrera, Claudio

43081408Q      López Hernández, Gemma

43189554Q      Mellado Artigas, Júlia

43050268H      Pinilla García, Mª Concepcion

43205132T       Méndez Pons, Carlos

47829971E       Reverté Callarisa, Ariadna

34065509W     García Galmés, Carlos

43130016W     Cadena Linares, Marina

46464645E       Martinez Viusa, Mireia

43180247R       Hidalgo Marín, Paula

43007922S       Seguí Abellan, Juana Maria

43205463D      Fuster Torres, Carlos

43143704M      Ferrando Muñoz, Laura

43167565S        Pérez Capllonch, Mònica

43137194G       Vilanova Socias, Jaume

78217000A       Estrany Vives, Guillem

43126128R       Hernández Alomar, Carmen

43074704M      Recio Gomez, Cristina del Carmen

43145504B       Cerda Gener, Ismael

43111755A       Morro Mesquida, Antonia Beatriz

43210613F       García Ballester, Antonia Mª

43140491N       López Vidal, Ana

78220424T       Barceló Vanrell, Margalida

43100046R       Miró García, Marta

43180417X       Valero Massanet, Maria Elia

18235962K       Salas Balaguer, Maria Magdalena

43111708W       Berrocal Dominguez, Ana

43082988D       Garcias Buades, Mireia

37341067S        Obrador Bennasar, Bartomeu

43235800D       Tugores Casares, Marta

43156129X       Simon Serra, Cristina

43200601T        Pozuelo Vaquer, Jaime Fortunato

78216918J         Munar Riera, Catalina

43118252Z        Maymó Gaspar, Aina M.

43000821K       Jaume Llabrés, Juana

43125635Z       Frontera Gallardo, Victoria

43111083K       Cortés Femenía, Javier

43142109C       Moragues Moragues, Carmen

43222880S      Juan San Nicolás, Mª del Mar

43116765E      Gil Villalonga, Virginia

44326906H      Persson Galiano, Cristina

43124122L       López Gil, Rafael Elias

78208234T      Fernández Bernadino, Ana Mª

39704554E      Expósito del Barco, Rosa

43078055K      Company Martorell, Margarita

43165570K      Muñoz Resta, Virginia

43062623E      Oliver Colom, Bartomeu

 

Annex V

Escala d’auxiliars de la UIB, especialitat oficial de laboratori de la UIB

 

DNI                 Cognoms i nom          

72502184C       García Gabilondo, Miguel

43211721B       Font Pico, Maria Francesca

43189236C       González del Valle Muntaner, Gabriel

43119055N       Oliver Casasnovas, Bartolome

43164960D      Rodríguez-Navas González, Carlos

46742585F       García Halbaut, Francisco Eugenio

43038536Q      Valls Gaya, Margarita

43737269D      Arqué Clemens, Meritxell

43146661H      Cabeza Leones, Sergio David

43136989Y       Martínez Arenas, Ana

43192125B       Ruiz Martínez, Raquel

43051539R       Casellas Sastre, Antonia

43195401K       Sola Gutierrez, Trinidad

45372412J        Ruiz-Díaz Zurita, Mónica Mariana

43210049H      Alomar Castaño, Catalina

43097497M     Navarro Perez, Eva Maria                                 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma