Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

Núm. 13028
Inici del procediment d’elaboració del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc natural de s’albufera des Grau

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ha signat en data de 28 de setembre de 2017, l’inici del procediment d’elaboració del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc natural de s’Albufera des Grau.

En compliment de l’article 9.2.b  de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), “L’acord d’inici s’ha de notificar a les administracions territorials afectades i, amb el fi de comunicar-ho als interessats, es publicarà en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» i com a mínim en dos del diaris de major tirada de la illa corresponent, sense perjudici d’altres accions de difusió que es considerin adequades”

L’article 29.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, estableix que: Si es solapen en un mateix lloc diferents figures d’espais protegits, les normes reguladores dels mateixos, així com els mecanismes de planificació hauran de ser coordinats per unificar-se en un únic document integrat, amb l’objecte de que els diferents règims aplicables en funció de cada categoria conformin un tot coherent. Constitueixen una excepció als anteriors supòsits en que les diferents figures d’espais protegits corresponguin a diferents Administracions Públiques, sense perjudici de la col·laboració inter-administrativa pertinent.

Per tant, es tramitarà en un únic document el Pla de Gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i el Pla rector d’ús i gestió del parc natural de s’Albufera des Grau.

  

Palma, 17 de novembre de 2017

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat

Miquel Mir Gual


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma