Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació definitiva de la modificació del pressupost de l'exercici 2017 del Consorci de Residus i Energia de Menorca, mitjançant expedient de suplement de crèdit 1/2017

    Número de registre 12657 - Pàgines 36894-36895


  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 8/2017 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 12596 - Pàgina 36896


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva del Reglament de normalització lingüística. Exp 3102-17

    Número de registre 12641 - Pàgines 36897-36903


  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació expedient reconeixament extrajudicial de credits

    Número de registre 12656 - Pàgines 36904-36905


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Elevació automática a definitius de l’acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, transport, transferència, tractament i eliminació dels mateixos

    Número de registre 12642 - Pàgines 36906-36907


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 4311/17 de modificació del pressupost de despeses mitjançant concessió de crèdit extraordinari finançat per baixes de crèdit

    Número de registre 12615 - Pàgina 36908Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma