Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 12301
Licitació del contracte “Servei de manteniment, conservació i operació de la planta dessaladora d’aigua de mar de Badia de Palma i de les seves instal·lacions annexes”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1.-Entitat adjudicadora

a.  Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

b.  Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació.

c.  Àrea responsable del contracte: Àrea de construcció i gestió d’abastiment i dessaladores.

d.  Número d’expedient: CO/SE/17/21  

2.-Objecte del contracte:

a. Descripció de l’objecte del contracte: Servei de manteniment, conservació i operació de la planta dessaladora d’aigua de mar de Badia de Palma  i de les seves instal·lacions annexes.

b. Tipus de contracte: Serveis.

c. Divisió per lots i nombre de lots: No.

d. Lloc d’execució: Palma (Mallorca).

e. Termini d’execució: Un  (1) any.

3.- Tramitació i procediment:

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Criteris d’adjudicació:

1. Criteris avaluables mitjançant fórmula: 55%

2. Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: 45%

d. Criteris d’adjudicació de caràcter social: SI

4.- Pressupost base de licitació:

a. Import net:    2.376.055,82 €  

b. IVA (21%):      498.971,72 €

c. Import total:  2.875.027,54 €

5.- Valor estimat del contracte:  4.989.717,22  €  , l’IVA  exclòs

6.- Garanties exigides:

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, l’IVA exclòs.

7.- Requisits específics del contractista:

a. Classificació: la que indica la clàusula 6  del plec de clàusules administratives particulars.

b. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: la que indica la clàusula 6  del plec de clàusules administratives particulars.

c. S’inclouen condicions especials d’execució de caràcter social: SI

 

8.- Presentació d’ofertes:

a. Data límit de presentació: 11/12/2017  a les 13:30 hores.

b. Modalitat de presentació: presencial o per correu.

c. Lloc de presentació: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

1. Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.

2. Localitat i codi postal: Palma, 07009.

3. Telèfon: 971177658      Fax: 971177681

4. Adreça electrònica: contractacio@lagencia.cat

9.- Obtenció d’informació:

a. Perfil del contractant: http://www.abaqua.cat

b. Data límit d’obtenció de documents i informació:  La mateixa que per a la presentació d’ofertes.

10.- Obertura de les ofertes:

a. Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

b. Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.

c. Localitat i codi postal: Palma, 07009

d. Data: S’informarà en el perfil del contractant.

11.- Altres informacions:

a. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.

b. Data d’enviament al Diari Oficial de la Unió Europea: Palma de Mallorca, 27 d’octubre  de 2017.

c. S’inclouen criteris d’adjudicació i condicions d’execució de caràcter social, de conformitat a l’establert a l’acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 29/04/2016 per el que s’estableixen directrius d’inclusió de clàusules de caràcter social a la contractació.

 Palma, 3 de novembre de 2017

 El Director gerent

Antoni Garcías Coll


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma