Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 50/2017, de 10 de novembre, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim intern del Consell de la Indústria de les Illes Balears

    Número de registre 12616 - Pàgines 36390-36393


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 31/2017 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2017 per suplement de crèdits (SUP04/2017) i de canvi de destinació de projectes d’inversió d’exercicis anteriors (CD08/2017)

    Número de registre 12623 - Pàgines 36394-36395


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 19/2017 per suplement de crèdit. Exp 3634-17

    Número de registre 12461 - Pàgina 36396


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 20/2017 per suplement de crèdit. Exp. 2499-17

    Número de registre 12463 - Pàgina 36397


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 22/2017 per suplement de crèdit. Exp. 2498-17

    Número de registre 12470 - Pàgina 36398


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 23/2017 per suplement de crèdit. Exp. 2495-17

    Número de registre 12475 - Pàgina 36399


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 24/2017 per suplement de crèdit. Exp. 2496-17

    Número de registre 12477 - Pàgina 36400


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 17/2017 per suplement de crèdit. Exp 3541-17

    Número de registre 12479 - Pàgina 36401


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 18/2017 per suplement de crèdit. Exp 3543-17

    Número de registre 12476 - Pàgines 36402-36405


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Correcció d’error de l’anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per subministrament domiciliari d’aigua

    Número de registre 12564 - Pàgina 36406


  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança preu públic Escoleta Municipal

    Número de registre 12473 - Pàgines 36407-36408


  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança IVTM

    Número de registre 12474 - Pàgines 36409-36411


  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva de sis modificacions pressupostàries per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el pressupost de l'ajuntament per a 2017

    Número de registre 12456 - Pàgines 36412-36413


  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva estudi de detall illeta carrers Bellavista, Mare de Déu del Pilar, Na Pelada i Nou

    Número de registre 12036 - Pàgines 36414-36426Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma