Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 12435
Licitació del contracte de l’obra del projecte de “Renovació de les canonades d’abastiment d’aigua potable i repavimentació als carrers Antoni Maura, de Ses Casetes, Gerrer i de Sa Placeta, T.M. de Sta. Margalida”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Aprovat per decret de batlia de data 6 de novembre de 2017, el Plec de condicions econòmico-administratives que ha de regir la contractació de l’obra del projecte de “Renovació de les canonades d’abastiment d’aigua potable i repavimentació als carrers Antoni Maura, de Ses Casetes, Gerrer i de Sa Placeta, T.M. de Sta. Margalida”, s’exposa al públic per un termini de cinc dies naturals a comptar a partir del dia següent a l’anunci d’aquest edicte al BOIB, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.  

Simultàniament s’anuncia la licitació, si be condicionat al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

1.- Entitat adjudicadora

a).- Organisme: Ajuntament de Santa Margalida.

b).- Dependència que tramita l’expedient: Contractació

c).- Obtenció de documentació i informació:

1).- Entitat: Ajuntament de Santa Margalida.

2).- Domicili: Passeig d’Es Pouàs, 23

3).- Localitat i codi postal: Santa Margalida. 07450.

4).- Telèfon: 971 52 30 30

5).- Fax: 971 52 37 77

6).- Perfil del contractant www.ajsantamargalida.net

7).- Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació d’ofertes.

d).- núm. d’expedient: 46/2017

2.- Objecte del contracte

a).- Tipus: Obra

b).- Descripció de l’objecte: Renovació de les canonades d’abastiment d’aigua potable i repavimentació als carrers Antoni Maura, de Ses Casetes, Gerrer i de Sa Placeta, T.M. de Sta. Margalida.

c).- Lloc d’execució: Carrers Antoni Maura, de Ses Casetes, Gerrer i de Sa Placeta, T.M. de Sta. Margalida.

d).- Duració: 2 mesos     

e).- CPV:  45232400-6; 45233200-1

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a).- Tramitació: Urgent.

b).- Procediment: Obert.

c).- Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa.

d).- Criteris d’adjudicació:

El preu més baix de la part corresponent a l’obra (és a dir el preu més baix de 124.423,20€ més 21% d’IVA).

4.- Valor estimat del contracte: 124.423,20€ més 21% d’IVA per l’obra més 17.240,19€ més 10% d’IVA del cànon de residus.

5.- Pressupost base de licitació:

Import IVA exclòs: 124.423,20 €

IVA: 26.128,87 €

Total IVA inclòs: 150.552,08 €

6.- Garanties

Provisional: No escau

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

7.- Requisits específics del licitador.

Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negoci del licitador, que referit al any de major volum de negoci en un dels darrers tres anys tancats haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, és a dir el volum de negoci en un dels darrers tres anys tancats haurà de ser com a mínim de 212.495,08€ IVA no inclòs.

Aquest volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà d’acord amb l’establert al plec. 

Solvència tècnica

Les empreses licitadores hauran de justificar la seva solvència tècnica o professional d’acord amb:

Experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al que correspongui a l’objecte del contracte, que s’acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l’interessat en el transcurs dels deu darrers anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspongui l’objecte del contracte avalats per certificats de bona execució, incloent import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos. Les obres s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’administració competent si es tracta d’una entitat del sector públic; si es tracta d’una entitat privada es farà mitjançant certificat emès per la mateixa entitat, o si no fos possible, mitjançant declaració de l’empresari.

Es requereix com a mínim que s’acrediti haver realitzat un o més contractes d’aquest tipus per un import anual acumulat per un valor de 99.164,37€ anuals, IVA no inclòs.

8.- Presentació de les ofertes.

a).- Data i hora límit de presentació: Les 14:00 hores del 14è dia natural següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB. Si l’últim dia del termini fos dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà que conclou el primer dia hàbil següent, a les 14 hores.

La data i hora límit fixat es aplicable a qualsevol registre o oficina habilitada on es puguin presentar les ofertes d’acord amb la Llei.

b).- Documentació a presentar: La que estableix el plec de clàusules administratives.

c).- Lloc: Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de Santa Margalida i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Margalida (Passeig d’es Pouàs nº 23 07450), o per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei. En cas de no presentar l’oferta en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Margalida, els licitadors hauran de posar en coneixement de l’Ajuntament de Santa Margalida mitjançant tèlex, fax o telegrama, el mateix dia, la presentació de la proposició identificant el licitador i el procediment a què es  licita, i fent  constar la data i hora de presentació.

9.- Obertura de les ofertes

a).- Entitat: Ajuntament de Santa Margalida.

b).- Domicili: Passeig d’Es Pouàs, 23

c).- Localitat: Santa Margalida 07450.

d).- Data i hora: La que estableixen el plec de clàusules administratives.

0.- Despeses d’anuncis

Els anuncis d’aquest expedient que es publiquin en el BOIB aniran a càrrec de l’adjudicatari.

11.- Perfil del contractant: www.ajsantamargalida.net

 Santa Margalida, 6 de novembre de 2017

El Batle
(Delegació de signatura, Decret núm. 1193 de data 2/12/2016, Primer Tinent de Batle,
Martí A. Torres Valls)
Joan Monjo Estelrich 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma