Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Consell d'Illa de Menorca

    Número de registre 12313 - Pàgines 36107-36112


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de funcionament de la Comissió de Greuges del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 12316 - Pàgines 36113-36118


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 21/2017 per suplement de crèdit. Exp. 2497-17

    Número de registre 12468 - Pàgina 36119


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Correcció d'errades de l'edicte número 8180 del BOIB núm. 91 de dia 27/07/2017. Ordenança reguladora del preu públic per a l’assistència a activitats culturals y artístiques de l’Ajuntament de Esporles

    Número de registre 12384 - Pàgina 36120


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 23/2017, per suplement de crèdit

    Número de registre 12373 - Pàgina 36121


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari 22/2017

    Número de registre 12375 - Pàgines 36122-36123


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria

    Número de registre 12317 - Pàgina 36124


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de planejament i gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de planejament. Exp: PE 2016/0005. El Ple va aprovar definitivament l’estudi de detall relatiu a la implantació d’una estació de servei al c/ Poima, 12, Polígon Can Valero

    Número de registre 12418 - Pàgina 36125


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 12445 - Pàgines 36126-36132Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma