Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12249 - Pàgina 35449


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 49/2017, de 3 de novembre, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient, i del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 12247 - Pàgines 35450-35451


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació defintiva modificació Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de sanejament

    Número de registre 12173 - Pàgines 35452-35453


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva expedient de modificació pressupostaria num. 11/2017 i modificació de plantilla de personal

    Número de registre 12169 - Pàgines 35454-35455


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora dels patrocinis

    Número de registre 12212 - Pàgines 35456-35464


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics d'Inca

    Número de registre 12219 - Pàgines 35465-35480


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació del Reglament Regulador dels mercats temporals de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 12218 - Pàgines 35481-35498


  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Elevació a definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball

    Número de registre 12162 - Pàgina 35499


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi acústic i Mapa de Soroll del municipi de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 12063 - Pàgines 35500-35576


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva expedient 2017/011297 de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari

    Número de registre 12254 - Pàgines 35577-35579


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva del conveni urbanístic de planejament relatiu a la unitat d’actuació UA-11SE, delimitada en les Normes Subsidiàries de planejament municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 12190 - Pàgines 35580-35585


  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Elevació automàtica modificació ordenança reguladora del preu públic pel servei de classes de musica, ball i agrupació coral de l’escola de música de Valldemossa

    Número de registre 12181 - Pàgines 35586-35588Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma