Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució, de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aproven l’expedient, els plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i el model d’oferta econòmica; i s’acorda l’obertura del procediment, per concurs públic, per a l’adquisició d’una finca per ubicar la brigada helitransportada i l’helicòpter a la zona nord de l’illa de Mallorca (DGTPFP 273/2016 PATRIM) (AMBDE 241/2017)

    Número de registre 11749 - Pàgines 34164-34174


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears

    Número de registre 11744 - Pàgines 34175-34176


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018

    Número de registre 11745 - Pàgines 34177-34191


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018

    Número de registre 11748 - Pàgines 34192-34349


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

   • Resolució relativa a la sol·licitud de l’entitat ASPAYM Illes Balears pel que fa a la convocatòria del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per a l'any 2017

    Número de registre 11706 - Pàgines 34350-34351


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca d’inclusió i recatalogació d’espècies en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció

    Número de registre 11692 - Pàgines 34352-34354


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 18 d’octubre de 2017 per la qual es modifica la resolució de 25 de setembre que regula la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears durant la temporada 2017-2018

    Número de registre 11743 - Pàgines 34355-34356


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la instal·lació de recepció, emmagatzematge, pretractament i transferència de residus, promoguda per Sertego Servicios Medioambientales SLU (IPPC AAI 01/2015)

    Número de registre 11784 - Pàgines 34357-34368


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la planta d'assecatge solar de llots d'edar, promoguda per TIRME SA (IPPC AAI 03/2014)

    Número de registre 11786 - Pàgines 34369-34377


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es declara l’àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller

    Número de registre 11791 - Pàgines 34378-34380


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Proposta de resolució del director general d’Esports i Joventut i Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports, per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2017,en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

    Número de registre 11736 - Pàgines 34381-34386


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es concedeixen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears a l’empara de Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017).

    Número de registre 11737 - Pàgines 34387-34390


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 9/2017 a l’empara de la Resolució de la Consellera de Transparència, Cultura i Esports de 2 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius del anys 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 13, de 31 de gener de 2017)

    Número de registre 11738 - Pàgines 34391-34393


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'ATB, de 20 d'octubre de 2017 per la qual s'estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats públiques per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i l'Agència de Turisme, tot millorant la competitivitat turística des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de maig de 2018

    Número de registre 11775 - Pàgines 34394-34422


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’aprovació de l’expedient i encomana de gestió a TRAGSA de l’obra “Instal·lació graderies desmuntables i provisionals al Camp Municipal d’esports de Formentera”

    Número de registre 11762 - Pàgina 34423


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial d'un Pla Especial d'ajudes 2018 a favor de tots els ajuntaments (excepte Palma) i entitats locals menors de Mallorca per dur a terme actuacions d'estalvi i d'eficiència energètica de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la prestació de serveis de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril

    Número de registre 11650 - Pàgines 34424-34437


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Fundació Foment del Turisme de Menorca - Aprovació de la convocatòriade les bases que regulen la concessió d'ajuts de la Fundació Foment del Turisme de Menorca a esdeveniments generadors de producte turístic

    Número de registre 11720 - Pàgines 34438-34447


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
   PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Bases reguladores per a la concessió de premis individuals a esportistes destacats d'Alcúdia per a l'exercici 2017

    Número de registre 11765 - Pàgines 34448-34453


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
   PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Bases reguladores per a la concessió de subvencions a esportistes Alcudiencs que hagin participat a l'Edició IRONMAN 70.3 D'Alcúdia

    Número de registre 11764 - Pàgines 34454-34459


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Reglament regulador del procediment de nomenament provisional en comissió de serveis en un grup o subgrup de superior categoria

    Número de registre 11685 - Pàgines 34460-34462


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Modificació Acord Prestacions Incapacitat Temporal Personal Funcionari

    Número de registre 11687 - Pàgines 34463-34464


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació oferta pública d'ocupació per a la exercici 2017 Ajuntament de Bunyola

    Número de registre 11684 - Pàgina 34465


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Bases que regulen la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar curs 2017/2018

    Número de registre 11733 - Pàgines 34466-34469


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de l'Ajuntament de Calvià pel qual es creen fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament

    Número de registre 11728 - Pàgines 34470-34471


  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Bases Beques a l'Esport - 2017

    Número de registre 11714 - Pàgines 34472-34473


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat de l’Illa de Menorca, per a la cessió de l’ús gratuït i temporal de dos pisos de titularitat municipal per a la implantació del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat en el terme municipal de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/007596)

    Número de registre 11719 - Pàgines 34474-34477


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació oferta de col·locació pública 2017

    Número de registre 11732 - Pàgines 34478-34479


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament De Planejament I Gestió Urbanística. Servei Juridicoadministratiu De Planejament. Exp. PJ 2017/0002. Aprovació inicial del Projecte de supressió de la UE 8 del PERI Can Mallol

    Número de registre 11715 - Pàgina 34480


  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Expropiació forçosa mitjançant expedient d'urgència

    Número de registre 11772 - Pàgines 34481-34482


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la Convocatòria de Beques pel curs acadèmic 2017-2018 per a estudiants que cursin estudis no obligatoris i dels models d’instància

    Número de registre 11768 - Pàgines 34483-34494


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació zona de circulació restringida (Cala s'Almonia - Santanyí)

    Número de registre 11796 - Pàgina 34495Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma