Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 11748
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

1. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017

2. Correcció d’errades observades en la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017 publicada en el BOIB núm. 68 de 03 de juny de 2017, en la versió catalana i castellana.

3. Els ajuts s’han de fer efectius a càrrec de la partida pressupostària 13601.421K03.48021.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2017 per un import màxim de 1.000.000 euros i d’1.100.000 euros per a l’any 2018. D’aquests, 2.000.000 euros s’han de destinar a atendre els ajuts derivats de circumstàncies socioeconòmiques desfavorables i 100.000 euros a atendre les peticions dels alumnes que utilitzen el servei de transport escolar durant el curs escolar 2017-2018.

4. Els serveis tècnics de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa varen examinar les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.

5. Es varen trametre les sol·licituds a la Comissió Avaluadora per estudiar-les i fer-ne l’informe que havia de servir de base a la proposta de resolució.

6. La Comissió Avaluadora es va reunir dia 5 d’octubre de 2017 per estudiar i  valorar les sol·licituds de subvenció i va acordar els alumnes que obtindrien l’ajut.

7. El director general d’Innovació i Comunitat Educativa va dictar la proposta de resolució dia 18 d’octubre de 2017 d’acord amb l’informe del Cap de Secció de Serveis Complementaris.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les Lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

4. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017

5. Correcció d’errades observades en la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017 publicada en el BOIB núm. 68 de 03 de juny de 2017, en la versió catalana i castellana.

Resolució

1. Aprovar la concessió d’ajudes individualitzades de menjador del curs 2017-2018  a favor dels alumnes dels centres docents no universitaris que es relacionen a l’annex 1.

2. Denegar la concessió d’ajudes de menjador escolar del curs 2017-2018 als alumnes sol·licitants que es relacionen a l’annex 2 per no complir algun dels requisits de la convocatòria i detallats en els mateixos llistats.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, en la forma prevista de la convocatòria.

Palma, 19 d’octubre de 2017

El conseller d’Educació i Universitat
Martí March i Cerdà

 

ANNEX 1: Concedides

Codi

Centre

Import

WU5NQB

C FRANCESC DE BORJA MOLL (07007735) (Palma)

740

3U51FB

C FRANCESC DE BORJA MOLL (07007735) (Palma)

528

WWWCJ8

CC AIXA-LLAÜT (07013528) (Palma)

740

X2TUDZ

CC AIXA-LLAÜT (07013528) (Palma)

740

D7CEEQ

CC AIXA-LLAÜT (07013528) (Palma)

740

X5WATV

CC AIXA-LLAÜT (07013528) (Palma)

740

N1C5ET

CC AIXA-LLAÜT (07013528) (Palma)

740

PIPT75

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL (07003501) (Palma)

740

RHRVPS

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL (07003501) (Palma)

740

5S9TCI

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL (07003501) (Palma)

740

69S3TU

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL (07003501) (Palma)

740

F6Q5U4

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL (07003501) (Palma)

528

Q4U9YO

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL (07003501) (Palma)

528

2KDZHX

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

740

1X78C8

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

740

Y8OV8D

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

740

JBFRTL

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

740

Z9P7MR

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

528

I1TTRP

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

528

P5DY8Q

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

528

SAHLXH

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

528

UNOSV7

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

528

YCEZBK

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

528

NMG3O8

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

528

2V8RGG

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

V73X4J

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

WCYLKW

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

QYKC33

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

I75LGQ

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

T2XG2N

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

WDT36R

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

G8OGES

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

LXZE54

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

J2HTHN

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

Q8JYH7

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

QX61SM

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

STRCHC

CC BALMES (07003456) (Palma)

317

L43QE1

CC BALMES (07003456) (Palma)

317

HJGP73

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

YUY2F1

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

A8CWL1

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

CPA3IP

CC BALMES (07003456) (Palma)

528

QWT4EF

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

UT8HZ5

CC BALMES (07003456) (Palma)

317

SE5KOU

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

LKJJK9

CC BALMES (07003456) (Palma)

740

PYMCIP

CC BALMES (07003456) (Palma)

528

LF9KK7

CC BALMES (07003456) (Palma)

528

OQOG4K

CC BALMES (07003456) (Palma)

528

HM11AX

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

4WH782

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

VJGMU2

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

XGBEH1

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

TFMET9

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

AICWMR

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

2AITRD

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

528

H8ZWSI

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

528

ZJW9NI

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

72YKUV

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

740

F8XVME

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

528

CTTDTA

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

528

EZ21GD

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

528

WGOSTS

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

528

XMGGEA

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

528

9EAST9

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

YS3UXV

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

FPDMHT

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

EWUQGY

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

R6TEOO

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

TMYQWR

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

WP87N5

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

4IZLQP

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

WOMQSN

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

5PUY2B

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

EXUXPI

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

T798QW

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

9SPJDI

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

4NLFVH

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

740

J5HBM7

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

528

44D6J9

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

528

PTVYXH

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

528

9PAPHU

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

528

BF9DAN

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

VGOZVR

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

FAD5ES

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

1N1VJZ

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

3HJB62

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

4K3QG2

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

UMVXK5

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

7EA7F5

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

88SAXT

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

740

KHMD46

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

528

8EZNKW

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

528

QKR4MH

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

528

623FK1

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

528

TM72OA

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

528

T8BUMR

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

Q439UM

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

A6USWM

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

61D6E1

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

O4LQEK

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

P942GR

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

WKWDV7

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

7PISHZ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

J741HC

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

28GYWZ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

SX422D

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

NAI6NZ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

HDYKLM

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

NLY9AD

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

KVMN8Q

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

EELB92

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

JVRYVP

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

UA6PNQ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

4DY7NP

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

27UHRC

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

GEB1OY

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

RYLSNC

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

BDY5RR

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

R4WMTZ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

2TNIOA

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

1ZDBLC

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

G3ECJW

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

IJ36O1

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

IFYUYN

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

JN2VLS

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

CV61MG

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

A4C24F

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

OQSI8J

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

VNGVDS

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

EGV856

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

NZ5RQ8

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

S88Q93

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

8ORS4R

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

QHDQL9

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

XIOB3W

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

KBWPIL

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

740

ZIPQCR

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

7S4HWB

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

JMUXZ7

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

YR2PHY

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

X8YQGO

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

Y83UEY

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

UTKNZD

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

528

ZPTF4A

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

317

JE76XO

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

317

C4B3PY

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

317

G865HV

CC COOP. SON VERÍ NOU (07013085) (Llucmajor)

528

TDUC8Z

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

740

426Q5S

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

740

ATV9AB

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

740

TFI5JD

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

740

TCUYYC

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

740

V79J1R

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

740

ZYO8NI

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

740

D9CEN1

CC COR DE MARIA (07001927) (Maó)

528

KBAX56

CC CORPUS CHRISTI (07003171) (Palma)

740

HJRH6U

CC CORPUS CHRISTI (07003171) (Palma)

740

ZR8VC3

CC CORPUS CHRISTI (07003171) (Palma)

740

W2Y9YH

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

3VNI8V

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

TKR95B

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

W5ARZZ

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

QIL4K2

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

W1XECL

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

5K9I1X

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

64CMF6

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

BWVS77

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

MFACME

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

VN2TI6

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

528

CG7S7O

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

740

ZINXIM

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

528

1MLZZP

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

528

ZEH4GV

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

528

FMJMOW

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

528

EZUG3Q

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

740

T2OH2K

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

740

N8LY3Q

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

740

JQKB8G

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

740

H6XNOG

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

740

Z39HZ9

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

528

4MQHT2

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

528

8KNW9H

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

528

JM2JDS

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

528

Z3MYCO

CC FRA JOAN BALLESTER (07000650) (Campos)

740

ZTWD6H

CC FRA JOAN BALLESTER (07000650) (Campos)

740

1FXNGP

CC FRA JOAN BALLESTER (07000650) (Campos)

740

X7HTHT

CC FRA JOAN BALLESTER (07000650) (Campos)

740

YSN5TF

CC FRA JOAN BALLESTER (07000650) (Campos)

740

2MHGZT

CC FRA JOAN BALLESTER (07000650) (Campos)

740

KPOJB1

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

XW3TLI

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

4TPEB1

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

MCF48Q

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

T8ZCMA

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

FNGUIX

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

S5TP66

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

FM87GF

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

IMGYQY

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

3DQH1Y

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

3QHMI1

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

CY2JR4

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

M2Y2L5

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

F67IRP

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

1PFZ57

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

GVAWN6

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

740

Q8UCH9

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

528

N9K4NP

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

528

71GTJB

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

740

N4WZCH

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

740

V172RQ

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

740

3554YN

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

740

ZSLN8K

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

740

9471DO

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

528

NZQW9W

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

528

RNU16Y

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

528

6VF1GZ

CC LA IMMACULADA (07003730) (Palma)

166

5QWRI2

CC LA IMMACULADA (07003730) (Palma)

0

UU1F27

CC LA IMMACULADA (07003730) (Palma)

740

G7FORD

CC LA IMMACULADA (07003730) (Palma)

740

HOBM7B

CC LA IMMACULADA (07003730) (Palma)

740

A5TUOO

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

TUBMU1

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

86WLK4

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

6CDTVQ

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

PP8HI5

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

S3KRJW

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

XF77R8

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

MHR8WS

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

HV5F9S

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

YBZ6L4

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

N3ER2W

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

X6T87I

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

4I91VN

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

OKPQ2U

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

WH4HC9

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

QSRD38

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

3GAYGR

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

3NQOCS

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

COA1HI

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

XQXT3F

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

OPGDOT

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

IFHFCJ

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

8XASCW

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

QS52Z6

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

740

A5R1ZO

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

57VIIR

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

WNB6AB

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

J3I376

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

IVBE28

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

XRA3YZ

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

XT4DYZ

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

ATBZCY

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

317

EOHFCG

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

317

X83SPA

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

317

MTFA25

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

ZX5UEP

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

UEZ5GD

CC LA MILAGROSA (07003468) (Palma)

528

FHU269

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

CVRLHW

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

LI8FJD

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

N687VU

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

IKFEO9

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

PDOKW1

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

DHX7D9

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

XZFFGS

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

P676ZM

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

2G9OLE

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

8QGZCF

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

WP9FRR

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

Q613RM

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

QJN71F

CC LA PORCIÚNCULA (07004084) (Palma)

740

R6B99G

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

FYQS4W

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

ZPECGA

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

Q3RN75

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

M82L11

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

CKZONE

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

MGDCI2

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

VK3PY7

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

H4TZ9A

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

FIYNL7

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

LBG8VO

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

740

DS4EG3

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

528

U38VHG

CC LA SALLE (07000081) (Alaior)

740

XXG4II

CC LA SALLE (07000081) (Alaior)

740

2LDVMA

CC LA SALLE (07000081) (Alaior)

740

ZK7K35

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

1J8X2H

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

2HEP3A

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

CCOH1R

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

ULUS4J

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

C32K5W

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

OUK1PH

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

F67LJT

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

JE9UYC

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

J587YB

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

CNYW4Q

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

4GIHTF

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

OU8SAT

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

U616CA

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

GZXWN9

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

VK7RHU

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

CTHM8T

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

LM5CTL

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

VFZ3H5

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

7LV6G6

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

LKLXG7

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

U6P15C

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

5TVM1N

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

MFXF57

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

784H27

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

8MS41D

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

NUS4HI

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

X94OM7

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

IFIKDB

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

JHN7C7

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

6AN4AO

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

53YYUI

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

G9468K

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

2O3VGH

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

JC75IV

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

MU58YS

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

ZP3AF4

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

FXY4TQ

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

NZXHN1

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

L5P4ZI

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

NZOEFX

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

GK3ETM

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

TFFTZD

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

M6MLTJ

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

5U9EJP

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

UNLMOF

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

LDZFNK

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

WZ2UCJ

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

2RQPC4

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

8ZNPAZ

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

N8EM28

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

5L21QS

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

4I4IO8

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

740

E5HWMW

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

ST5O5O

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

GGVD3W

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

XYTZOB

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

LGGO7O

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

I52UNF

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

317

XYB7A6

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

WLSD4W

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

AEC2V4

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

528

C39798

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

5DDTJS

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

XC8284

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

TJC1GE

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

TCAD94

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

P7OLKR

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

Y23RJO

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

1SEXF7

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

44U175

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

QUJ7JS

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

740

VLYSMT

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

528

57T1RX

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

528

CGME4R

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

528

C5EPKB

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

740

RFEUYZ

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

740

GNTK6P

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

740

1GMZOU

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

740

KKG9CK

CC LA SALLE (07002440) (Marratxí)

740

LMF8VO

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

VQZHAN

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

KIV1TA

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

333LD8

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

PIUW3C

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

3GUKRL

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

65DTM6

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

XMN5O9

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

NN16AO

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

2N5VGF

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

DFEMG6

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

XWFUQH

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

C4R9HP

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

3AMP48

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

BTCUSO

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

6PKD5P

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

J8FVFV

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

5ENJ24

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

740

39SITB

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

NNJH13

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

RGA5VX

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

N3IAKX

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

NZKCG6

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

4GZ5QM

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

E3VG7V

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

528

RRR01

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391)

740

RRR02

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391)

740

RRR03

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391)

740

JO8IVN

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

740

93SXFL

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

740

HXQYJR

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

740

Z8WO7H

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

740

MU8K7G

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

0

WXWLOA

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

528

NKFNNR

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

528

89QOE9

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

JTN1QV

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

GCCJV3

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

4JFXZF

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

NVPWLW

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

IHBTP2

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

N3S6PY

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

M4QOJM

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

F58VBO

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

4A59KW

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

U8CQE3

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

ZO6BTT

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

6VVH4A

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

7N585M

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

IZ1ARD

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

N2CJQ8

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

ELM99E

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

97WSQ6

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

COS4OY

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

KMEKEB

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

AG7SRB

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

IQFSGM

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

740

PM2AIO

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

HZJOOX

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

6NCQ9N

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

W4J329

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

PHPA2F

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

L3995T

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

DNVAOP

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

64P7DU

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

R6M9LT

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

SSW9U7

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

J33FXT

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

9DNSHQ

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

VCM6OK

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

EK5ZF7

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

2JXT4P

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

JLG8FT

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

P9PUNG

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

5UXYWM

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

FNV5T3

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

Z2KS82

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

DBBOWX

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

N2MV9G

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

TBSNFX

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

SKOJWG

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

74YLBE

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

J5334E

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

LLQ5UL

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

QYF97L

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

ZNQR4D

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

WMHTDQ

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

MK5SG4

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

NJMIJL

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

KJHDN2

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

740

7RUBOR

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

528

L7ZJ9E

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

528

RZ1JT2

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

528

AQPHVH

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

528

JZ29NI

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

528

S11ZM1

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

528

L4JHWL

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

528

GCYO43

CC MARE DE DÉU DE LES NEUS (07006871) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

61S5B9

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

740

4WWXGO

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

740

8ZJT6X

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

740

LZZ8YI

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

740

HWI71I

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

528

8HIL5T

CC MONTESION (07004448) (Pollença)

740

ZDP358

CC MONTESION (07004448) (Pollença)

740

4279XM

CC MONTESION (07004448) (Pollença)

740

NJUSAE

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

SY4LX7

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

8XH7J2

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

BK6QB3

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

FEH7T1

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

GUG9LB

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

OS16VA

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

QV7XQW

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

740

NFIOI4

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

528

U62AGP

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

528

UXP2QG

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

528

VDMZMI

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (07001721) (Llucmajor)

528

ZLT6LB

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000030) (Alaró)

740

RHM8LI

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000030) (Alaró)

740

SFAME4

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000030) (Alaró)

740

3F8NG5

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

740

5XX1RW

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

740

KMMHDJ

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

740

NGHOYJ

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

740

WWUK3F

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

740

UXBWFK

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

740

ITPV2X

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

740

KBUADI

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807) (Ciutadella de Menorca)

528

2I3C53

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

740

YAG8GA

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

740

WUZ72A

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

740

FWAQ68

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

740

4R7CRO

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

528

R6UKD7

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

528

MSWY2X

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

740

OSH1DD

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

740

QLH2WN

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

740

AWYBWI

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

528

H9PRFO

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

740

PGMJQF

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

740

1DO4O8

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

740

LE84GM

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

740

XA2TMR

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

528

LXN9OH

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

528

HGGZIQ

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07003687) (Palma)

740

V298EQ

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07003687) (Palma)

740

FD4DPO

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07003687) (Palma)

740

NERNTB

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07003687) (Palma)

740

SW2R6P

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

740

ETBEDN

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

528

Q4OJIY

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

528

JKE4Z5

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA (07003572) (Palma)

740

99WGFW

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA (07003572) (Palma)

740

QIR86O

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA (07003572) (Palma)

740

2L3NG1

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN (07004254) (Palma)

740

WXEXWM

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN (07004254) (Palma)

740

HPI6B9

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN (07004254) (Palma)

740

3WHEZW

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN (07004254) (Palma)

528

TSOMMB

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN (07004254) (Palma)

528

XMOATQ

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN (07004254) (Palma)

528

3LGYNQ

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

740

24ZDS6

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

740

WTYBIK

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

740

SOHZ4W

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

528

5TVX2E

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

528

2YTGBL

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

528

F7K5W6

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

528

VU2ZFX

CC PIUS XII (07003511) (Palma)

740

MA2QPB

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

TE879H

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

LWQ8EF

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

LSPLT1

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

E2J1UI

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

HVJ9G8

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

EO3FXF

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

TGYISR

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

I7APMX

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

NDLUZ1

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

6EYBJI

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

H721MG

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

740

8AC195

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

528

23HSFO

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

528

W6XICV

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

528

1HYRJ6

CC PUREZA DE MARÍA (07002117) (Manacor)

528

3PY8VS

CC PUREZA DE MARÍA (07002117) (Manacor)

528

ZT4ZQW

CC RAMON LLULL (07000212) (Andratx)

740

ZD4MCY

CC RAMON LLULL (07005301) (Santa Maria del Camí)

740

S7LS2N

CC RAMON LLULL (07005301) (Santa Maria del Camí)

740

XSREMP

CC SA REAL (07001344) (Eivissa)

740

8JTOYC

CC SA REAL (07001344) (Eivissa)

740

WDUTFC

CC SA REAL (07001344) (Eivissa)

740

MEVRXE

CC SA REAL (07001344) (Eivissa)

740

VOV948

CC SA REAL (07001344) (Eivissa)

740

8T1L73

CC SA REAL (07001344) (Eivissa)

740

4NW3DU

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

Q37AVD

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

IPADGI

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

7FLVGY

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

OALMMX

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

3FV81U

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

I7QBNY

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

XVYSO9

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

I898YR

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

42EX21

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

I7Q4MT

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

740

Z2CVWT

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

T1GJ5A

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

D2AGW2

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

ULBT2Y

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

8FSW7A

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

4U2653

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

GRSNCI

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

528

9YY1NI

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

2YMB17

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

5IZVPO

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

317

87I97I

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

S75C2Z

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

I5LL5V

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

DHATGQ

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

VQBVXZ

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

317

URNBIO

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

317

N1PCDP

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

15R955

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

66L764

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

528

16XPKY

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

528

Y91B9Q

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

528

Z29IBF

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

R9RYDO

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

740

AN7SDT

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

M5NI3S

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

N2N236

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

BVXTDJ

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

LCCYGW

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

ZA1GC6

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

4ATJEX

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

8JWJRH

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

R58LCC

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

MNVTCI

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

JT6M2Q

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

YGPVA2

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

MX2IHV

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

DSLVJ7

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

740

TAYD2U

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

528

I6FXWB

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

528

V2DKAO

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

528

1IE4UR

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

528

2VTF69

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

528

AMRDKQ

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

24RYOZ

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

SX6R39

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

MZ7IJB

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

F2KW9X

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

YULBMK

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

VI82VS

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

4GBGJ1

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

SXUGX4

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

X9SN7W

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

4V413E

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

24M7YG

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

XLGBND

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

41SVJF

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

AU14U8

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

ZCCOHD

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

CH5SKA

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

ECUXXE

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

2F9BCD

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

DHM6QI

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

GNGSDM

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

TB5BKS

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

34AUR9

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

SSW7LK

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

HDLSBQ

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

N283EE

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

OPYXB8

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

KDBQE8

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

L3BJ16

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

UWQXP7

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

3N3ADM

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

72J4V9

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

UUD3I7

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

PBWFBL

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

MMY5UW

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

MSB4SE

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

5UXJZ7

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

DIRCMG

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

JWGKFR

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

N51IAE

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

7E8I6D

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

AAAPRJ

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

WP9CPK

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

Z91BNB

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

14UOAI

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

GV3SGW

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

LKBYLS

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

38KUWN

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

42VCQL

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

5UJQ9J

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

CQ7X4W

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

FHR4JW

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

P36CWP

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

46EUN1

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

JZ5Y9S

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

NMYZQM

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

7S6KO8

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

CRQ79S

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

528

MAGO1C

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

740

CT2ZZL

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

740

R13WND

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

740

HFV1K2

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

740

137L1M

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

740

DD5DXP

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

740

R8KRCJ

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

740

O9DN2K

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

528

TO4PZR

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

528

FR4A7Y

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

B31WWU

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

H6SIBQ

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

C165O1

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

CK5ITP

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

UNW2FZ

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

FT61JR

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

SZ5FYX

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

1V4WS6

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

9RWYY7

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

DBNA4O

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

TZISG9

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

UGX47Q

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

R5S296

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

BPYTXW

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

IRUK1U

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

UMYRPU

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

OICZJ3

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

6ROZB9

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

FCS3FP

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

8K6YB2

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

TGT6C6

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

A6TS3O

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

ILG5JU

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

WNG1FF

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

ZA9POJ

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

EUIQEI

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

528

MP9FCP

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

528

CS2F62

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

PZFRQ6

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

WJYJG2

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

N27PTW

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

740

4EYYTX

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

528

WS3D1S

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

528

YSC7HH

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

528

G4BSMG

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

528

Q41L4D

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

5J7YS5

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

MNPBSE

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

C9T7R1

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

LFM2CP

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

4OUD7M

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

WVTLEG

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

Y2MXEA

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

5R9KZV

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

IL9V74

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

W5G6HE

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

X35OE3

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

WRU913

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

ZPCQ4Z

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

9TG17U

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

AYHVEB

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

THCOIV

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

HWY7UK

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

3TCVHB

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

4ULDCL

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

E7HJQ3

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

53XX77

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

2XRGZ4

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

740

R82TLA

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

F9OIU1

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

D52G19

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

IIAZWQ

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

4K4T1R

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

2KNLH8

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

W5M8LJ

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

XCBZP2

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

RWBV4Z

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

GBZPMK

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

6JFMFS

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

BTI7QG

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

XPHNHU

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

6TPDAO

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

X5WH5U

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

FY2MM7

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

XH3BBR

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

8RFOKY

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

UDA7QY

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

740

S3QXQJ

CC SAN VICENTE DE PAÚL (07003596) (Palma)

740

I675KS

CC SAN VICENTE DE PAÚL (07003596) (Palma)

740

7UK3PZ

CC SAN VICENTE DE PAÚL (07003596) (Palma)

740

WF9TFK

CC SAN VICENTE DE PAÚL (07003596) (Palma)

740

UA1ZED

CC SAN VICENTE DE PAÚL (07003596) (Palma)

740

F1RJ5F

CC SANT ALFONS (07001058) (Felanitx)

740

MMTGV5

CC SANT ALFONS (07001058) (Felanitx)

740

OJOXQG

CC SANT ALFONS (07001058) (Felanitx)

740

PC2WPS

CC SANT ALFONS (07001058) (Felanitx)

740

JDP34X

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

C9UY6R

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

PEGUIQ

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

JL4T2L

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

4Q2LEM

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

QCLC2P

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

FWDDSU

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

DSSV6G

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

8TGQ41

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

XWFSZO

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

YVEBBM

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

W2C7DH

CC SANT ANTONI ABAT (07002701) (Palma)

740

8LKWII

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

7NFYTE

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

SJOUIK

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

NHQ6DB

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

OGHN8S

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

CTHSCI

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

9I4UDW

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

99A69G

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

6B24MH

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

VSPQDI

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

9U6OQV

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

MXBPN7

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

CWZPUP

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

HONOBX

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

CVYJNJ

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

UHHFAT

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

V6YJ57

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

740

1I6MWA

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

528

XHAXEL

CC SANT FRANCESC (07003298) (Palma)

528

Q27ZRK

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07002130) (Manacor)

740

VF7YNN

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07002130) (Manacor)

740

VHNOHR

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07002130) (Manacor)

740

QMY1ME

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07002130) (Manacor)

740

XOO1ET

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07002130) (Manacor)

528

E4NUCM

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07002579) (Muro)

740

2EMOJJ

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07002579) (Muro)

740

35IFY5

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

5HC6MG

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

661Y97

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

J8NHYZ

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

2L55JI

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

G4OXKO

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

VHPHVF

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

TPZ7VT

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

JVKLFF

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

XV82UG

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

BZH11C

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

ZPT2KF

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

9BSBDY

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

74V2S2

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

UNUN93

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

V8C7N4

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

4HMJOD

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

PLG49G

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

8PKJEM

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

ZMTO75

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

PD2V1I

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

J9PU8O

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

XIKLFY

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

7HEI4Q

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

KFZUF8

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

740

9TTXJ1

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

528

H23KSK

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

528

12P46L

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

528

I7TQJY

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

528

3ZXZ27

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

528

ZOAL6R

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07003444) (Palma)

528

NEYDDR

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07004588) (Sa Pobla)

740

M7LA6H

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07004588) (Sa Pobla)

740

2WVHP7

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS (07004588) (Sa Pobla)

740

U1QL31

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

514A3U

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

ZGV1NY

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

BOD8OV

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

JICE4H

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

JD4NMB

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

DL8C2Y

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

QZAJ8S

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

QK49U5

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

740

B1HAQR

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

528

BTTPJQ

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

528

JZZMIZ

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

528

TLLGJV

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

WQDRT5

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

J1DSU5

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

JCBU2E

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

FCQ57L

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

SS5HV3

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

WAR44T

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

HLX7BS

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

BNXSOG

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

EPBLRT

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

9SB61F

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

2FJZM6

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

DVKSSM

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

584J18

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

841XIN

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

D56K5A

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

AWZNFF

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

FUJ2VF

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

POTNBJ

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

YGM37M

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

13G3BY

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

XK8PEZ

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

YEYKM2

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

QJZHO9

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

Y1RE9F

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

GGZIGS

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

V9WR6V

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

EGZIY3

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

4HUCPE

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

OZO7H7

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

528

FGZF31

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

528

MTHK73

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

528

OUBNTU

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

528

5RFWNQ

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

528

EJT5DO

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

RBSU21

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

740

LSPI2V

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

4N6TPB

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

J1QIMB

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

TOTICJ

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

9LO5WR

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

3KMMZW

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

35DSGC

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

MNS1P4

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

740

17W9S7

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

528

WNSGRW

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

528

CV8KW9

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

528

2ULXWX

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

528

QWUKY6

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

MG3DSR

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

7ZIZW8

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

UM9FDT

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

PCA9TG

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

3DVM1K

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

HUBW3C

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

K6QXUH

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

Z29V5T

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

TFPDP6

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

XS2X1X

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

P7R7TO

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

1A1ELE

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

O5E45O

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

51APBM

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

QRYJR5

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

DC5BLK

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

6U1ZKO

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

8NGPZ3

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

2NZA1E

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

NBIMMK

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

OCV1SF

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

RU8ABS

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

1OEMUX

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

WX8K3N

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

HJMKTE

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

FGIDCS

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

B5ZE5A

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

HS5HST

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

6963J3

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

4ZKX99

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

7UWDHM

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

H98G1O

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

3QS8VT

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

L8ZNZ1

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

GA34EN

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001447) (Inca)

740

T4IDJF

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001666) (Llucmajor)

740

JU3C8R

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001666) (Llucmajor)

740

2EE8QW

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07001666) (Llucmajor)

528

7RY7JZ

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002105) (Manacor)

740

PZS9HE

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

740

5JIOUL

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

122,4

HCBZ63

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

122,4

95XX58

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

740

CWQHCO

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

740

UH3XK9

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

740

H5LAUI

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

740

KK5SPE

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

528

73V2L4

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

528

DRYHZA

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

3LM2U1

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

LAKE6X

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

FLVD4Y

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

SQ8TGC

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

MC18SD

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

IDLLP9

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

KQXLHV

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

UEBV7S

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

99TGJF

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

CS8HQ9

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

QFK7ZQ

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

ZPKA4J

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

TIEKB4

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

UGFTCJ

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

Z6CHLK

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

7C5AS2

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

515RKW

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

WYQDVU

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

8TUW8D

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

SGNQUA

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

ZGDIP2

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

AFPNWR

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

Z1E2CH

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

740

XZUXUI

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

JOAQRZ

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

9GLBSW

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

SA1JKV

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

3XNKJV

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

GHANZI

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

A891AL

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

TUOXWU

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

OMY6XQ

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07003390) (Palma)

528

K3XSC2

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07004266) (Palma)

740

NRQJO2

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07004266) (Palma)

740

YBZ7SM

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07004266) (Palma)

528

PFPVUW

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

OI6C6J

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

5UFU8P

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

2KRBIW

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

DM6FOS

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

Z3H1B5

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

JGRQ78

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

AOF5TD

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

QKXELO

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

GKPSMI

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

M8MVIU

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

B5UNWW

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

740

RS1KZ2

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07005611) (Sóller)

528

TSHQEQ

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

T17NI6

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

LHML3B

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

RYR7QQ

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

MYA7L8

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

RY9XDR

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

BKFJXJ

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

N42QM3

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

FJSU5I

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

E7QZFI

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

OQWQDL

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

VCTMOH

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

1BQGDS

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

U1L6YF

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

XZXK6P

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

WN86WP

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

740

WY4L1I

CC SANTA MAGDALENA SOFIA (07003021) (Palma)

528

U92ANB

CC SANTA MARIA (07002920) (Palma)

740

5IP79O

CC SANTA MARIA (07002920) (Palma)

740

V3VIHO

CC SANTA MARIA (07002920) (Palma)

740

3NZ2T2

CC SANTA MARIA (07002920) (Palma)

740

15W2TU

CC SANTA MARIA (07002920) (Palma)

740

B92E9X

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

2YSG2O

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

Z1QNHN

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

58UFKQ

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

O4XLNA

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

IW4DUA

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

MC1RCN

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

R39VMD

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

JXAIM9

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

C6EJ7H

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

KIES3I

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

2H5QZ4

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

OXL3PV

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

XG3W9U

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

2U1FLE

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

G6WCKI

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

8P2ADV

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

ISDUOG

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

8V111E

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

740

CG7A67

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

528

4H7R7W

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

NX2V7B

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

P33B2L

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

UQ9O6V

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

J27HSK

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

7S5MPZ

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

HIQ247

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

TWCSZ4

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

740

GBUPQ9

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

528

1343Z2

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

528

XYI9MX

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

528

56KTAX

CC SANTÍSIMA TRINIDAD (07003377) (Palma)

740

A4TXPS

CC SANTÍSIMA TRINIDAD (07003377) (Palma)

740

3VVZDD

CC SANTO TOMÁS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA (07001459) (Inca)

740

DW6138

CC SANTO TOMÁS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA (07001459) (Inca)

528

9U5NOT

CC SANTO TOMÁS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA (07001459) (Inca)

317

1JZ3J4

CC VERGE DE MONTI-SION (07004539) (Porreres)

740

C5SF58

CC VERGE DE MONTI-SION (07004539) (Porreres)

740

O47HLH

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

PUJSAE

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

JPOWB9

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

2XQPUQ

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

ADQK5L

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

UK6FO3

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

T4U3F9

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

9BTCNL

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

C2XYK2

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

JBCZ28

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

65BQGP

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

T516VR

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

VE65VF

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

MSM66S

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

E83V14

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

BWWVCL

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

53MK8E

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

PIQBPL

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

NEWEB6

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

AAXCH6

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

IZYMF7

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

EK79UC

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

LHVQXV

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

CK16EY

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

4DJAYS

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

P7XJAB

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

N1HPIU

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

JHE6TM

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

V4PPVT

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

4EXZZK

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

YK6F5H

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

ES81E8

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

PUN7GJ

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

LMLASZ

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

EHJDZE

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

KVW122

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

7452HJ

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

740

ZOAH6J

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

JX3N1Q

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

46RMFZ

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

528

FXVCSN

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

FWC2F1

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

NJ3RAU

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

SX6UBY

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

AW3YPL

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

BO44VK

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

MLKXE7

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

U1483Q

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

740

NKA41N

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

528

PXMAVP

CCEE GASPAR HAUSER (07008405) (Palma)

528

RINM87

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

TDM1F1

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

152YOV

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

TMEFRA

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

JKGBRX

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

NCOIMJ

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

6NU56W

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

4K1DHT

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

W9YAZZ

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

QBOY4O

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

XON99H

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

TNMYJ7

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

QFYGDD

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

LQGC2I

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

VP23SC

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

MKUQDN

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

H5F4Z2

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

HME1MY

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

QPTSX7

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

QA6T4S

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

59T6ZN

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

FQIJM5

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

PJL7HA

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

KX5E75

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

Y37C25

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

GKVR1I

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

4TAR8N

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

LWPI5G

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

K66HON

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

7YK7VB

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

DYICK4

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

QLLMU6

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

I7YIWT

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

QIYHVK

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

YRX7E2

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

OMHE1S

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

JCU8E9

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

T2GV2U

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

WS27FH

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

740

9UCOEW

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

NFGOJ9

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

AWF8WZ

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

4QJPI1

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

RXDAFH

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

BK9DQD

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

PUFBUV

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

G89PDS

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

Q3XVVV

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

317

MVB5HX

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

317

K4FSC9

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

O85S4J

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

JJ7QND

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

BAQX2D

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

528

BB8TU4

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

740

UED9VM

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

740

IHLZCP

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

TNORGC

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

OBCJQU

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

OQJ56B

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

GGTWK3

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

GIKIWN

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

1V1NF2

CEI ITACA (07008260) (Palma)

317

MFKCOC

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA (07002695) (Palma)

740

6DM7J7

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA (07002695) (Palma)

740

N3KGIS

CEI POPEYE (07002609) (Palma)

740

UTI4WW

CEI POPEYE (07002609) (Palma)

740

CTSWBA

CEI SAGRADOS CORAZONES (07001733) (Llucmajor)

528

UOPO86

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

YGQZH4

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

N4L2QJ

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

SNTB8E

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

1RW2ZK

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

CC4T2J

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

GFFE1C

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

RUXIY2

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

GY4KUD

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

RL9P3Q

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

GMWUJM

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

P6HOAY

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

HK4ODB

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

9T345E

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

ZQHGAK

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

K6GBY9

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

K3LQB3

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

AMYBXB

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

X89MWV

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

528

WSU9LE

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

528

E9HYA1

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

740

SWK2PQ

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

528

45PJLV

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

528

5AHG1K

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

528

7I6BKC

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS (07002774) (Palma)

528

LUY72Y

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ (07002907) (Palma)

740

G2S711

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ (07002907) (Palma)

528

GMD4DY

CEIP ANGEL RUIZ I PABLO (07005751) (Es Castell)

740

RMQCVC

CEIP ANGEL RUIZ I PABLO (07005751) (Es Castell)

740

DBJMAI

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

VSADIH

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

OWI48V

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

EG7DRP

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

UO7HJF

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

F6W59L

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

HPJX3C

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

1B6PMX

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

M25NML

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

740

71MXZE

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

528

TOJKVE

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

528

3ITMKV

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

528

G98HYG

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

528

ZQ24SM

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY (07001812) (Maó)

528

B3SYVR

CEIP ANTÒNIA ALZINA (07001599) (Lloret de Vista Alegre)

740

UNDGSQ

CEIP ANTÒNIA ALZINA (07001599) (Lloret de Vista Alegre)

740

8CHD65

CEIP ANTÒNIA ALZINA (07001599) (Lloret de Vista Alegre)

740

4QMZR5

CEIP ANTÒNIA ALZINA (07001599) (Lloret de Vista Alegre)

528

2IOQYQ

CEIP BADIES (07008041) (Llucmajor)

740

FMZKTR

CEIP BADIES (07008041) (Llucmajor)

740

TRZF5A

CEIP BADIES (07008041) (Llucmajor)

740

ER7PX9

CEIP BADIES (07008041) (Llucmajor)

740

4SFXEU

CEIP BADIES (07008041) (Llucmajor)

740

YKVNE1

CEIP BADIES (07008041) (Llucmajor)

740

GGJOXR

CEIP BARTOMEU ORDINES (07000881) (Consell)

740

VJ2YCN

CEIP BARTOMEU ORDINES (07000881) (Consell)

740

FZY75D

CEIP BARTOMEU ORDINES (07000881) (Consell)

740

XOVAYV

CEIP BARTOMEU ORDINES (07000881) (Consell)

528

QT7XKM

CEIP BARTOMEU ORDINES (07000881) (Consell)

528

F3K4E9

CEIP BENDINAT (07006263) (Calvià)

528

Q1BUNG

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

740

1H8IEH

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

740

A4FW6Y

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

740

9ETD59

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

740

4LNHJI

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

740

8H6P4U

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

740

5JTAGG

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

528

R9787L

CEIP BINISSALEM (07013735) (Binissalem)

528

FH5O4V

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

740

995JUE

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

740

R3P6GQ

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

740

CZOVZ2

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

740

7WUIOY

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

740

IXS8LR

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

6I7779

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

D4HEXX

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

7IN23I

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

VTCPZL

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

XQZLUY

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

WRS794

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

Z62U8D

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

YR4NOH

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

L4J9EV

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

740

82Y34T

CEIP BLANQUERNA (07002439) (Marratxí)

528

E4LUSS

CEIP CALONGE (07012883) (Santanyí)

317

UIQF3Y

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

MXEN9W

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

64BD9C

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

P3YP6U

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

S7ZYQX

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

5BEZAB

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

RPTOKQ

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

WCEKBH

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

IKD6EB

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

SLMZG9

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

MUC6H6

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

VR954H

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

7C5CAU

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

1ENALL

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

OJQFJG

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

ASWXWE

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

UIULV2

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

PHIIJS

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

LACK2O

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

740

4I2QES

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

HN62RY

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

JKNCLB

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

9Z2X4N

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

528

ZQR3QJ

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

317

UOPPCD

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

5YKZUZ

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

1UHEPJ

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

MF4YEA

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

LIRFNU

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

TXCWEU

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

FZGWT6

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

46MFX6

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

4Y6EJF

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

JNUO1P

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

740

9G9ITG

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

1EQEL8

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

JB4NX3

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

PAL93R

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

UVS1DJ

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

3GU8IY

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

6SZT57

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

P8GXBM

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

GF4SK7

CEIP CAN BRIL (07004758) (Sencelles)

528

QHDK3B

CEIP CAN MISSES (07001393) (Eivissa)

740

VLGXBN

CEIP CAN MISSES (07001393) (Eivissa)

740

GHL79V

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

OM9LDL

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

OSHO1U

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

QIMYOB

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

SMSV6W

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

DXYUIE

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

H5ATQS

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

ZCUYYM

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

UOV94K

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

Q6N8ID

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

64WU7R

CEIP CAN PASTILLA (07002610) (Palma)

740

UCAZH7

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

PFV337

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

ADW27J

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

D83P9M

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

5AW6FG

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

72Y3NY

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

INAB91

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

MYC2MC

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

E1HEAZ

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

2Z8ZGA

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

1U4VZR

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

O3FYSY

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Josep de Sa Talaia)

528

O59UV1

CEIP CAS CAPISCOL (07013127) (Palma)

740

X4RSG9

CEIP CAS CAPISCOL (07013127) (Palma)

740

PXU7CN

CEIP CAS SABONERS (07007255) (Calvià)

740

EJC7AE

CEIP CAS SABONERS (07007255) (Calvià)

740

MDW2DK

CEIP CAS SABONERS (07007255) (Calvià)

740

FNERD9

CEIP CAS SABONERS (07007255) (Calvià)

528

BQ63C5

CEIP CAS SABONERS (07007255) (Calvià)

528

RET1I9

CEIP COLL D' EN RABASSA (07002658) (Palma)

740

YZD1HI

CEIP COLL D' EN RABASSA (07002658) (Palma)

740

C8YGW6

CEIP COLL D' EN RABASSA (07002658) (Palma)

740

TN1YVI

CEIP COLL D' EN RABASSA (07002658) (Palma)

740

DY1Q4J

CEIP COLL D' EN RABASSA (07002658) (Palma)

740

O9N3OK

CEIP COLL D' EN RABASSA (07002658) (Palma)

740

6KK12X

CEIP COLL D' EN RABASSA (07002658) (Palma)

740

M41ULE

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

KO9EMF

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

TYEWVE

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

TL6V6Q

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

AN5FWY

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

W5JP2E

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

KFFQQG

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

CTRYVC

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

8Y4EH5

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

M2J7D1

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

HX825Y

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

CUOA7U

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

H4FJUN

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

XR74ZX

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

740

52FRNS

CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085) (Ses Salines)

528

TCD2Z1

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

NEIFD9

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

48Y31I

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

TW8I4Q

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

9CXT24

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

1SUT1O

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

VLEHK8

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

VJKOB2

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

6GYIF5

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

6AV75W

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

YGCZR9

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

LBFS2H

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

ST9XO1

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

WFYF92

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

G8M1XI

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

WMGU8A

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

PMOH3A

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

YKMPNF

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

EOQ29C

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

SLSHJO

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

BPZD88

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

LFN1LY

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

WOQMGN

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

RO1SZX

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

2N5KJ4

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

L4SO4Q

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

NMEDCV

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

15NU1C

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

LINY9F

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

Q6INR2

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

740

V6KO3H

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

2H2345

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

TE3QKZ

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

3KIUCF

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

RWPY2V

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

7ELCIM

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

SM2I3L

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

PF77JG

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

AADTTS

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

OKBKLJ

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

LXIT61

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

8LA4RI

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

NYEIUU

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

WUN8RR

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

V9HYXJ

CEIP DE PRÀCTIQUES (07002831) (Palma)

528

PNL9T9

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

LR3A1C

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

KTRUVD

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

TTYIMY

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

3BXMXJ

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

ON6FTA

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

SZCR5N

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

WNU4BC

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

2FLU5Q

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

6DSIBX

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

U9C2EO

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

PWMQBR

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

4N8CII

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

UANUNB

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

NVR9DK

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

I5T62S

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

3VBLJW

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

R2G9ZD

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

46SBGO

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

9X8A83

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

C3YEWP

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

QGMERE

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

MVVN74

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

WC88UZ

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

P9Y1V5

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

46UHVD

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

KVZUSU

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

7LH119

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

YH9XS8

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

XZUJZC

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

IGW1PF

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

528

Z68F1H

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

740

9QUJZM

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

528

RJNMBU

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

528

BIJ1NM

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

528

LPXOS5

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

528

DMLXQX

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

740

WBF4QI

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

740

S9694C

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

QY77GH

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

674BTS

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

43PMBI

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

8JLKJF

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

W64EGQ

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

IUTB4X

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

B9UMWK

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

G9I4PU

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

Q5L1QB

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

XAJG3E

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

WQPBHN

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

8YMMIS

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

4U2IJ1

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

NYZU22

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

SJXO8I

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

R1NAAA

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

AQEI9N

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

WDBISG

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

YRQEP1

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

BWT5U2

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

UU2NTC

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

E3IXXM

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

PCYONE

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

L2CSVA

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

DW28QR

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

K9P5LM

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

CEWCAE

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

9WOTB8

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

7P7XTI

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

KVJYZ8

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

ST2MNL

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

JPMEYL

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

740

W98DDU

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

528

15XD86

CEIP ELS TAMARELLS (07002592) (Palma)

528

25PB1N

CEIP ES CREMAT (07005787) (Vilafranca de Bonany)

740

BKBPWP

CEIP ES CREMAT (07005787) (Vilafranca de Bonany)

528

GW1CIR

CEIP ES FOSSARET (07005593) (Sóller)

740

K552HR

CEIP ES FOSSARET (07005593) (Sóller)

740

L9JQQZ

CEIP ES FOSSARET (07005593) (Sóller)

528

TWA2SU

CEIP ES FOSSARET (07005593) (Sóller)

528

L5V3XF

CEIP ES FOSSARET (07005593) (Sóller)

528

R35VCX

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

2NAZVS

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

459YE6

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

HRDKP3

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

BWLF61

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

QAPOVY

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

GD8BKJ

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

NPQS75

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

2M6YCF

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

DYA1W5

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

RAFXUX

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

KXTBRR

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

E3AZKC

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

P42CTI

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

MIF54B

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

3QNVXU

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

VMN36G

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

LR8E39

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

FHLT9M

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

SRZCZQ

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

V1ILSK

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

233VFM

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

KV51T2

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

XP6C5S

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

8MBQFE

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

NM29YJ

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

86XQYT

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

Y271U8

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

VMMKXU

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

740

CCWZWQ

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

DOD5NW

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

XGZJFY

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

WYF8W4

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

ZU3L3F

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

Z73IQX

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

Z72XIK

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

8DRKZU

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

O1DARB

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (07003225) (Palma)

528

DL1PZ5

CEIP ES PIL·LARÍ (07005933) (Palma)

528

NPAZZT

CEIP ES PIL·LARÍ (07005933) (Palma)

528

Z68C23

CEIP ES PIL·LARÍ (07005933) (Palma)

528

7SBTFH

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

38HOPC

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

W224G2

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

964L3I

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

K3II5C

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

ZBAFMA

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

6YHGFZ

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

ZGEIBX

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

74OXWH

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

V95SZ8

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

ZMUK2Z

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

PKA2SU

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

JVNC33

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

OKH7P2

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

PIEF3G

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

HRHYPM

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

RBKUFU

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

MY5FVU

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

YKY56O

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

WDK2XL

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

OYQ5S8

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

QPM6LZ

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

3VTWC8

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

8S16VN

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

JBT6TC

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

F7LUNI

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

CWXCH7

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

740

VBW4G3

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

GANGPF

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

LMDWMJ

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

9EK43K

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

FW55W2

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

YJ89QW

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

BB6C93

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

KUK8XZ

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

ZBOTCA

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

IXLI11

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

K9KLD2

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

VJDOR5

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

KSJTNL

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

XYIXKA

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

18FHKX

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

UG6X8M

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

528

C1MPR7

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

L8SAD5

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

LIY9KV

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

YLPKB2

CEIP ES PONT (07006691) (Palma)

317

114CFI

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

740

TO1L2Z

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

740

XDBIJV

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

740

Z7WI2P

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

740

X8KBI4

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

528

53OYHM

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

528

N1NDLI

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

740

62R2RF

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

740

8JSDNO

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

740

QTTKMK

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

740

F3S2TN

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

740

IMU9C9

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

740

HS6YP2

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

740

294P2C

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

528

P684YK

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

528

Z61CSQ

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

528

N9V5ZM

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

317

4GBQFG

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

317

GOLJY5

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

HFW67E

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

KFOA1R

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

B51JCL

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

KDWBY1

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

CWBN86

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

B1BK3K

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

APXN6K

CEIP ES PUTXET (07005453) (Selva)

740

Y7VQR9

CEIP ES VEDRÀ (07004795) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

DCJYXM

CEIP ES VEDRÀ (07004795) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

F9RXIH

CEIP ES VEDRÀ (07004795) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

AK7D1I

CEIP ES VEDRÀ (07004795) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

NYTYDW

CEIP ES VEDRÀ (07004795) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

QWIWMH

CEIP ES VEDRÀ (07004795) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

Z3JGY9

CEIP ES VEDRÀ (07004795) (Sant Josep de Sa Talaia)

740

AI9CZB

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

3QRTAB

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

7FFZ2X

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

NMZOEF

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

Y5P7RS

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

SFM88B

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

F436UF

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

8IOH2B

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

F7V42N

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

9Q76QN

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

N89QNW

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

5E3TNQ

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

4UW6J7

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

CXSXS3

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

3VRCAV

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

NX5856

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

JKJ1X1

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

OHYO2Q

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

B6RKRR

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

528

UD9QVJ

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

740

QCVAYN

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

528

TDOA6Z

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

528

FLYNLM

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

528

ZQPU76

CEIP ES VINYET (07000194) (Andratx)

528

EX7R76

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

OXVUKN

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

IBVG3X

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

UDVB4Y

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

ONVN5G

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

HZD5IM

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

MC1CYU

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

NJ7WNP

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

4NIHR9

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

UGZRLS

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

8CJWII

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

64RJZI

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

PDDEJC

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

OVK8NV

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

DWE3Q9

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

740

JAC883

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

528

QB9L56

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

528

NSUDVW

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

528

U1RDJE

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

528

VD11A5

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

528

D2CSTM

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

528

Q8IQTD

CEIP ES VIVERO (07002932) (Palma)

528

GETXYB

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

Q56VYB

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

GYYZSW

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

C941RU

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

GYPUAI

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

EL2Z2P

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

PUYDGV

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

T37HGF

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

NNCB52

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

MFDXEM

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

F2WW6O

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

492K18

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

E7XH4N

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

9S51HJ

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

96SEW1

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

PPSXA8

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

NPUACK

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

U1EYVB

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

GJ4RND

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

X7DZ6N

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

OE7TJI

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

9QS4OK

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

4OO9VT

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

YLC6P8

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

Q231VU

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

YAIQY8

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

OBCJ85

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

35JHLT

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

ZLMJH5

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

F3WUB6

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

EFY6SH

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

SMS8FS

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

I6K6YW

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

2OVA3C

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

740

6HJBD5

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

JXH5ME

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

9Z896S

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

1I9DDR

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

E2W8YF

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

G82IB7

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

KDTI7K

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

NV9WOK

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

MKEH4Q

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

KSEEUY

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

7GBNHB

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

KMTUUN

CEIP ESCOLA GRADUADA (07003304) (Palma)

528

OMN2ZN

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

740

SNZ6W4

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

740

FF1ZRM

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

740

JEMH99

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

317

Q6H8U6

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

317

8OZ71M

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

528

ED4VEL

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

528

LRWZEX

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

528

TCAROV

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

528

G756WP

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

528

5CZ3OP

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

528

68GEYY

CEIP ESCOLA NOVA (07004503) (Porreres)

317

93TV3P

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

J3ZDWW

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

28UNWB

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

14SL5R

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

LNHX1Q

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

PEBZJU

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

FESXXA

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

KUG9DT

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

1EMSQO

CEIP ESTABLIMENTS (07002749) (Palma)

740

LRMC2M

CEIP FELIP BAUÇÀ (07004011) (Palma)

740

KPXU2S

CEIP FELIP BAUÇÀ (07004011) (Palma)

740

5KPX4R

CEIP FELIP BAUÇÀ (07004011) (Palma)

740

GGBHUW

CEIP FELIP BAUÇÀ (07004011) (Palma)

740

8A2GJW

CEIP FELIP BAUÇÀ (07004011) (Palma)

528

AKFYVZ

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

B6NCMS

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

5MEVYT

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

EQIGPJ

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

DMJ91N

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

EJ4DT4

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

5SVUVZ

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

APFP49

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

6G54ZS

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

ST74D2

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

59QHFW

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

740

SGZ23U

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

528

3YMA9S

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

528

DQ2GOM

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

528

ZDWXJV

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

528

QISZWI

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

528

XUHFUQ

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

528

JMZ43S

CEIP GABRIEL JANER MANILA (07002397) (Marratxí)

740

O1S5OA

CEIP GABRIEL JANER MANILA (07002397) (Marratxí)

740

OMLYDE

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

R2EMXE

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

SJD3SW

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

7LTIBW

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

8E3WR4

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

2QNRSM

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

M7L8EI

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

DTJVZV

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

SBLEEA

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

I4PGGD

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

12IZM8

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

2OW6SD

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

4MG89Q

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

3PQACC

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

BBXZZR

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

8Q5HFI

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

4DKGQR

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

WQRLQK

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

K1ZQCQ

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

BDXKM5

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

8V54MU

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

MOH52K

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

XAWN34

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

YUSCJX

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

NTMBKV

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

PCHUQT

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

TE3USO

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

H8MN4U

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

S1YOKK

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

5OW4CW

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

740

XSQVBC

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

J4N33Y

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

ZSYO4Z

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

ZF5T7N

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

ED429L

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

XDWG2Z

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

O4MDRC

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

I9YBFG

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

X29WIJ

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

H36MGX

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

JJG94N

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

TD5ZFY

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

IK2X6T

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

BHOKP1

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

W436IU

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

P8DA5M

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

6G7EW2

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

UUXXPW

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

GIRTY2

CEIP GABRIEL VALLSECA (07003900) (Palma)

528

LU6NVZ

CEIP GALATZÓ (07000534) (Calvià)

528

X8NHOA

CEIP GALATZÓ (07000534) (Calvià)

528

LUIUWT

CEIP GALATZÓ (07000534) (Calvià)

528

JCZSA9

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

740

P9XEJ3

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

740

6OXUWP

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

740

1VRP6Y

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

528

ZMFFI1

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

528

3C3AB5

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

528

9PN7YG

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

740

7J6WQG

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

740

V9EXFQ

CEIP GASPAR SABATER (07007243) (Bunyola)

740

1785ID

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

46AZRM

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

INI177

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

9K31CN

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

7FNRJC

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

VGLVWZ

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

J4919N

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

SQAFXF

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

DZON84

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

WX3MV9

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

VGBUNF

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

OJLUX8

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

CSIK1C

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

E3YYSH

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

3UXKEQ

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

GVEEZ2

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

LWVW64

CEIP GÈNOVA (07002750) (Palma)

740

M4V4OV

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (07002567) (Muro)

740

LCEUND

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (07002567) (Muro)

740

TSXS7R

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (07002567) (Muro)

528

UK2529

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (07002567) (Muro)

528

LREQQA

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

740

YSEOW2

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

740

LSTY4T

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

740

S6O34G

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

528

NA7WZ7

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

528

VQB7KJ

CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS (07000091) (Alaior)

740

5NCSHR

CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS (07000091) (Alaior)

740

O2FL47

CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ (07001010) (Felanitx)

740

6ULIRI

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

R9JPBT

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

CMUA77

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

SXZIDP

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

BRXKMZ

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

FQK8XV

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

JLT6J4

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

QEZ4YM

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

TEXH17

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

BQU5TH

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

48DP37

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

NJSXC4

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

3DW36B

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

8TZ253

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

VKVPZC

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

9GMKDX

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

J1LKLC

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

24977O

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

JRMBK9

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

NJZSFM

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

O6CO3T

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

PVW8PS

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

WQZ9QO

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

31IN1B

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

7J6SH8

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

TK7ZWO

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

57P1FO

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

QWY1CZ

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

740

555W5J

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

Z5VRQE

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

CPA4EA

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

I58R73

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

528

EPMDEP

CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250) (Palma)

317

MK7ZAQ

CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL (07005684) (Son Servera)

740

C482YA

CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL (07005684) (Son Servera)

740

MNFDOZ

CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL (07005684) (Son Servera)

528

LIDTQP

CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL (07005684) (Son Servera)

528

FC7HJP

CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL (07005684) (Son Servera)

528

1JPJSV

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

QE8L5Z

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

AX5OMX

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

NRH7KE

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

ONUCU6

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

BEWDKF

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

3JBRKY

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

398127

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

740

S9UXZ3

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

317

OJ6JCR

CEIP JAUME I (07006809) (Calvià)

317

7FM35B

CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER (07007711) (Manacor)

528

EAFW5L

CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER (07007711) (Manacor)

528

1LJAQW

CEIP JOAN MAS (07004424) (Pollença)

528

L7O6JB

CEIP JOAN MAS (07004424) (Pollença)

528

NQFH3M

CEIP JOAN MAS (07004424) (Pollença)

528

2OH2G6

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

GY8FNO

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

L7YDW3

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

9HN4PD

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

WYDCCY

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

W8FRAE

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

F5H5YS

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

CSIT1N

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

740

VHEDCT

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

528

SQPW4J

CEIP JOAN MAS I VERD (07002543) (Montuïri)

528

3V5IJZ

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

LFOV8S

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

XLM5KP

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

RSPGY8

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

ZBX8UT

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

O9Z8RS

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

QSL12A

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

9HV6E9

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

QTP3XY

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

3WN6QI

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

PUX363

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

9LDVL4

CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) (Campos)

740

B92FHA

CEIP JUNÍPER SERRA (07004382) (Petra)

740

H86EK9

CEIP JUNÍPER SERRA (07004382) (Petra)

740

ILW9T5

CEIP LLEVANT (07001514) (Inca)

740

49KJB4

CEIP LLEVANT (07001514) (Inca)

740

7GYE5H

CEIP LLEVANT (07001514) (Inca)

740

IJOCLZ

CEIP LLEVANT (07001514) (Inca)

740

162Y64

CEIP LLEVANT (07001514) (Inca)

528

57PPOQ

CEIP LLEVANT (07001514) (Inca)

528

4OYKZG

CEIP LLORENÇ RIBER (07000561) (Campanet)

740

VRVCHX

CEIP LLORENÇ RIBER (07000561) (Campanet)

740

ZJYEUN

CEIP LLORENÇ RIBER (07000561) (Campanet)

740

7Q96X7

CEIP LLORENÇ RIBER (07000561) (Campanet)

740

IRSUS7

CEIP LLORENÇ RIBER (07000561) (Campanet)

740

Y45DVK

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

9RXEZT

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

6N3U9Q

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

FQJP35

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

P8PPEK

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

13MK8D

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

VAY2RQ

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

43U7NZ

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

C3ASG9

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

5LDXPL

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

S6SSOG

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

740

I13ETQ

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

528

YTWSYB

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

528

A6G7ZJ

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

528

6LNHQP

CEIP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ (07006342) (Santanyí)

740

6BG5XQ

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

3BRM2V

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

TXZ436

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

CUM6TH

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

VAVLAR

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

23NUX9

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

2IDOV7

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

74TYZL

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

BE4HIK

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

CW11PW

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

G4SYYH

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

L3XDGZ

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

7ZWZNJ

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

8J98TB

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

OSB2XK

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

J8CRBY

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

DFPOYS

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

GLP38K

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

X173DF

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

D27K6Q

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

8PB3CF

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

DDI9RR

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

OYV2UX

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

740

ILB246

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

528

5JT4QY

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

528

P9QV3D

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

528

DD2P9D

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

VJ78N4

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

6ELSBP

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

QMCQ11

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

F55CFS

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

7F71LW

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

F7UBH3

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

9ZAM9K

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

63F8UU

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

N7VQ3Y

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

YUDHUH

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

740

B1B9JR

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

528

56ERF3

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (07000777) (Ciutadella de Menorca)

528

QK88YM

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

740

ZGKRAF

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

740

U9VOHB

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

740

LRGBFT

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

740

KQGQLS

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

740

ZSU3CL

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

528

ZQZMLR

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

528

TW2IYD

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

740

ZA6D52

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

528

Z6QKBB

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

528

QT58ID

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

528

Y8FCCT

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

528

TDQXID

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

528

T1BWKU

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ (07004229) (Palma)

740

AJ3A8W

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ (07004229) (Palma)

740

ARLUIM