Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 11745
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets 

1. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017

2. Correcció d’errades observades en la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017 publicada en el BOIB núm. 68 de 03 de juny de 2017, en la versió catalana i castellana.

3. Els ajuts s’han de fer efectius a càrrec de la partida pressupostària 13601.421K03.48021.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2017 per un import màxim de 1.000.000 euros i d’1.100.000 euros per a l’any 2018. D’aquests, 2.000.000 euros s’han de destinar a atendre els ajuts derivats de circumstàncies socioeconòmiques desfavorables i 100.000 euros a atendre les peticions dels alumnes que utilitzen el servei de transport escolar durant el curs escolar 2017-2018.

4. Els serveis tècnics de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa varen examinar les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.

5. Es varen trametre les sol·licituds a la Comissió Avaluadora per estudiar-les i fer-ne l’informe que havia de servir de base a la proposta de resolució.

6. La Comissió Avaluadora es va reunir dia 5 d’octubre de 2017 per estudiar i  valorar les sol·licituds de subvenció i va acordar els alumnes que obtindrien l’ajut.

7. El director general d’Innovació i Comunitat Educativa va dictar la proposta de resolució dia 18 d’octubre de 2017 d’acord amb l’informe del Cap de Secció de Serveis Complementaris.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les Lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

4. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017

5. Correcció d’errades observades en la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017 publicada en el BOIB núm. 68 de 03 de juny de 2017, en la versió catalana i castellana.

Resolució

1. Aprovar la concessió d’ajudes individualitzades de menjador del curs 2017-2018  a favor dels alumnes dels centres docents no universitaris que es relacionen a l’annex 1.

2. Denegar la concessió d’ajudes de menjador escolar del curs 2017-2018 als alumnes sol·licitants que es relacionen a l’annex 2 per no complir algun dels requisits de la convocatòria i detallats en els mateixos llistats.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, en la forma prevista de la convocatòria.

 

Palma, 19 d’octubre de 2017

El conseller d’Educació i Universitat
Martí March i Cerdà

 

ANNEX 1: Concedides Transport

H6OSSX

CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT MÚSICA) (07000959) (Escorca)

317

TUSFXU

CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT MÚSICA) (07000959) (Escorca)

317

RK75UO

CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT MÚSICA) (07000959) (Escorca)

317

AZK2KR

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

OL5N4F

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

14Z245

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

6PI6G4

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

GSBAYO

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

FRKRBU

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

YDQH3F

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

RUQM6V

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

IMCMDQ

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

DG9WYY

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

BIOIEV

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

13IBAB

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

81272L

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

L9FITE

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Marratxí)

317

16DOG7

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

528

CB7RD1

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

528

L1AB1R

CEIP EL TERRENO (07003791) (Palma)

317

BP6FGS

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

317

JNE2VD

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

317

Q1CZGZ

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

317

37ODEN

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

317

18D6UK

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

317

3X14Y1

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

8ZHDHR

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

T2FLZU

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

M5JOOQ

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

W5IT4M

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

P3J9ND

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

CYTLZY

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

QD5TV7

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

8Y4KIU

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

DR5DQM

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

YME53G

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

U4GF3X

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

OA3EKT

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

8PUTVW

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

BDJTZQ

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

WI85G2

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

O55I4D

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

61AKP5

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

M9ZHT5

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

WFC5JR

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

317

XNJJXB

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

317

KL74BC

CEIP NA CARAGOL (07006688) (Artà)

317

EDLKCI

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

528

UWQQQV

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

528

YU1PP6

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

ZY7FQN

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

K9JDLG

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

528

S8GI4K

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

W689C7

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

PVXDL8

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

AWADRL

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

4B9I27

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

ZQ5N6G

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

J13IUW

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

FUCU39

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

BOKXOO

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

T6W64A

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

X44BIN

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

SZWYWM

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

LLPGNO

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

317

EFW6GQ

CEIP REI JAUME III (07001745) (Llucmajor)

317

RUCK58

CEIP REI JAUME III (07001745) (Llucmajor)

317

6XT719

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

317

F5YLC7

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

317

7UW19U

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

317

YISBXY

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

317

ITTEY3

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

317

KEPJVQ

CEIP S'HORT DES FASSERS (07008752) (Alcúdia)

317

6AC924

CEIP S'HORT DES FASSERS (07008752) (Alcúdia)

317

SNAF6Q

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

BRUNUM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

T6H9C4

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

DOKDJD

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

OYWYL6

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

MUVO2V

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

P9DFEZ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

ZVBOLF

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

5S1Y7F

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

V7EX5S

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

Q6BNVZ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

F7TYUA

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

528

3DF3VP

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

VL5UWR

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

NCN8RC

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

OHYVQP

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

A8BR5D

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

HG2R28

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

NWT2P5

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

ECSSJQ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

ZEHTFO

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

UD84T4

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

C5TZR8

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

4QIPAB

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

KKXLIL

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

H1YDRU

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

K9FIU5

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

YDZ9Y9

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

PYT8U2

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

KHE5FK

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

JIN6QE

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

1PD37H

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

LG6L4O

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

4N936Z

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

EGY8KH

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

W5AORZ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

NNANZM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

6PA9PD

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

O5PSJ6

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

3L1B46

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

TM64PZ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

GK77KE

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

M92QVG

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

LCGSNP

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

TEM7A7

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

4WKZI8

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

FVG7OY

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

6NNL45

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

O7KLJ2

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

6XZDHL

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

O3RC4S

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

LMU2QH

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

LB39SD

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

4OF299

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

23Q5IH

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

DX36WP

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

AL8SOF

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

CTK2BR

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

GJNEYB

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

W2RWK9

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

35ON3S

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

S8G3FK

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

ME1N6U

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

ULVY4E

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

RPY6D8

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

ZBG71U

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

MMTQ5L

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

8JV9XN

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

YREIGT

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

8W2Z3X

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

F4C9IH

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

YELG5V

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

YZB36L

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

7CFHST

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

L359FH

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

LDRGKM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

2QV59B

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

635T9W

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

ADLPT9

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

CWSZNM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

EWAH9H

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

FIYN3A

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

ZOZRFY

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

NL16DK

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

E4CPRR

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

1H3IS2

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

56MQT4

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

AN1D71

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

IZZ22K

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

A2R13J

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

DMOMUO

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

1EUW6L

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

MLVI2G

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

AYIFJ8

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

I8MOM3

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

3FX3U4

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

M6FKH7

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

JDHNJP

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

8JW7EH

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

59SF58

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

D8LEA4

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

XIM7HI

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

W1XLRQ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

317

EEYC3W

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

317

3AOIJU

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

317

VNKO7N

CEIP TALAIOT (07008031) (Manacor)

317

ANNEX 2: Denegades

Codi 1: No complir els motius per desplaçament

ABP85B

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

AEJC6P

CC RAMON LLULL (07000212) (Andratx)

1

AIR7UO

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

ATKK98

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

AVID6N

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

AZJPUK

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

1

A4UY67

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

A81KNO

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

BCWX3Q

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

1

BDQQ2Q

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

BSL8CQ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

BS834P

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

BUTZUG

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

B2PGS7

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

B4KT4K

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

B9HCEN

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

B98ALD

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

CCOECC

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

CHQZ51

CC AIXA-LLAÜT (07013528) (Palma)

1

CJKDQ9

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

CJ1OIB

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

CMISNN

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

CSCWG3

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

CSUING

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

CTSRQV

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

C1N125

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

C6LLVD

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

C975O9

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

DEVJ6Y

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

DFBW2J

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

DIZEOV

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

DI8VYD

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

DI9C2V

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

DKHU3H

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

DM8U6S

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

DTY1XK

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

DU3TQ3

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

1

DYQDTL

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

EBYDPB

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

EDJX53

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

1

EEPG3P

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

EHMMQK

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

EI9S77

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

EPJ5AJ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

EQR163

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

EW1L7U

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

EW7RTY

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

EY7G2M

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Marratxí)

1

E16SM5

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

E335LW

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

E8Z7SG

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

E91XYB

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

FCR4N5

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

FCU1LE

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

FGGWTM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

FHDKPU

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

FKMLSB

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

1

FQDIZF

CEIP REI JAUME III (07001745) (Llucmajor)

1

FTDGKD

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

FW7HNW

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Marratxí)

1

FXS63M

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

F3STCZ

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

1

F3VR6Q

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391) (Binissalem)

1

F8A6BD

CC ESCOLÀPIES PALMA (07003614) (Palma)

1

GGJT3B

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

GH43VZ

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

GM2SL6

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

GN1YUY

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

GUFYB6

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

GW32UG

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

G3U2Y8

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

1

G4CXA4

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

G5APYX

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Marratxí)

1

G5WGFZ

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

HFKP89

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

HFXBGL

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391) (Binissalem)

1

HKACVI

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

1

HKCPZQ

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

1

HOJG8T

CEIP SANT LLUÍS (07005064) (Sant Lluís)

1

HXR9HF

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

HZBO5N

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

1

H2M452

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

H4AQDE

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

H5O661

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

H7X8UJ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

H8JP9B

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

IH33VF

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

IIPOQW

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

IKAW4T

CC AIXA-LLAÜT (07013528) (Palma)

1

IKMIDF

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

IKS6CV

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

IMNHQ7

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

1

IOWESV

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

IPOZB8

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

1

IP8SQB

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

IS23NM

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (07002567) (Muro)

1

IUCTBD

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

IUGJY9

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

IUR1H9

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

1

IVKXN3

CC ESCOLÀPIES PALMA (07003614) (Palma)

1

I2XP2A

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

1

I4K5QT

CC SANTÍSIMA TRINIDAD (07003377) (Palma)

1

I5MIET

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

I5PXUI

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

I8JKLL

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

JAN5J3

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

JASUEJ

CC ESCOLÀPIES PALMA (07003614) (Palma)

1

JAXOMA

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

JBHRLS

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

JHLAPW

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

JHMYDD

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

JI1S2D

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

1

JM5W3J

CC LA SALLE (07004333) (Palma)

1

JNFYXR

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

JR1Z9S

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

JTW2HB

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

JZWJ4X

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

1

J321L8

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

J9S16L

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

J9V3OO

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

KCSF1I

CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT MÚSICA) (07000959) (Escorca)

1

KC6COA

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

KHTK5V

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

KLLU7J

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

1

KLQMXI

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

KL7MFQ

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

KPKTZV

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

1

KSRF9P

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

KXMQFX

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

K21AX5

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

K6ADNG

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

K7R66U

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

K847Q2

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

LFH7Q5

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

LHQB8N

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

LJVHOX

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

1

LLTO4F

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

LOYWQZ

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

LQKL6Z

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

LQPDQA

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

LR7HM9

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

L2MRDY

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

L3OZVC

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

L8QC6L

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

L83KMQ

CC ESCOLÀPIES PALMA (07003614) (Palma)

1

L9TYLV

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

MAGLX1

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

MAOCBN

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

1

MAWADT

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

MBMY8C

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

MBP232

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

MCOCDP

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

MDHDAB

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

MKF3OW

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

MKIKN3

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

MMVE5M

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391) (Binissalem)

1

MNS7NM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

MQB1TF

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

MXKZRV

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

NBOO98

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

NCAMYP

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

NISOLK

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

NIWW2P

IES SANT MARÇAL (07014879) (Marratxí)

1

NI6QSK

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

NN9RTJ

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

NQ6YQU

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

NRVNQZ

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

1

NRYPN6

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

NUSVYP

CEIP SON FERRIOL (07002683) (Palma)

1

NVD6CT

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

NXAS4U

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

NXU3J1

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

N86SJG

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

N96X8S

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

1

ODNHP5

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

1

OJIRMS

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

OJ795I

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

OK1O7K

CC CORPUS CHRISTI (07003171) (Palma)

1

OOK287

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

OP3PY9

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

OWDZBS

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

1

OY8KEF

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

O1L6OH

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Marratxí)

1

O751Y5

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

O77DZ6

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

PD1C64

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

PF8KU6

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

PIHILF

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

PJA5VQ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

PNSHKM

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

PTFMZC

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

PTZQUD

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

PVAGY9

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

P5HLA8

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

QBLO6C

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

QI6PJX

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

QUQKW3

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

QX8WK3

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

1

QZ4RG2

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391) (Binissalem)

1

Q643XZ

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

Q73NK6

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

Q9MABE

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

1

RAOPDJ

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

RDUFPI

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

RGIKS2

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

RK62GW

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

RLX2V3

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

RP7TQ3

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

RWWPKI

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

RX5RD9

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

R1EACV

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

R81XCN

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

R9H9KV

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

SAUAQF

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

SBIUN4

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

SBXK9Y

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

SCI32Z

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

1

SES1QT

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

SE7IIZ

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

SI4FT3

CC LA IMMACULADA (07003730) (Palma)

1

SR9PHK

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

ST48GF

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

SVJPLP

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

SWRECB

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

S3ZONF

CC ESCOLÀPIES PALMA (07003614) (Palma)

1

S7XCE5

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

S999LH

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

TBIZYR

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

TCCGC5

IES SON FERRER (07008363) (Calvià)

1

THGXX4

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

TIO8UH

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

1

TJPVQV

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

TKIABC

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

TMRQ6N

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

TYOEIM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

T4UUO8

CC SAN BUENAVENTURA (07001711) (Llucmajor)

1

T85IKM

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

1

UAHB4A

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

UBZSUN

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

UGM6ND

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

UG5DTI

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

UHFS4S

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

UI8U6B

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

UMI2QI

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

UMK712

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

1

UPJQ5C

CC MARE DE DÉU DE LES NEUS (07006871) (Sant Josep de Sa Talaia)

1

UP5TC7

CC SANTÍSIMA TRINIDAD (07004643) (Sant Antoni de Portmany)

1

URVJP7

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

UT3O5E

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

UYWZ6U

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

U5PGFD

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

VCRE9X

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

VJFWNS

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

VJR9VV

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

VJYH8C

CC SAN JOSÉ (07001939) (Maó)

1

VJ7CXW

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

VLQ4KG

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

VMXXPZ

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

VNFJR6

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

VQBQXS

CEIP REI JAUME III (07001745) (Llucmajor)

1

VQ6RO5

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

VRMZIZ

CC SANTA MÓNICA (07003262) (Palma)

1

V16S9L

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

V4N1EN

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

1

WBG9PD

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

WC7KVX

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

WFA7GO

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

1

WTWZVJ

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

WWOA9O

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

WWX9SK

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

WYX3EG

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

1

W1SROV

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

W2MJCP

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

1

W66WQY

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

XAON5X

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

XA6RRG

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

XCZ1ZS

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

XF4TVI

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

XG94Y1

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

XMGFOR

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

XMJERD

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

XOJZQU

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

XSDCHW

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

1

XVVIH9

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

1

XW3CW8

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

XXATO5

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

X3FR9E

CEIP ELEONOR BOSCH (07005261) (Santa Margalida)

1

X887FY

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

YD453G

CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT MÚSICA) (07000959) (Escorca)

1

YEBL3Q

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

1

YF8DVH

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

YGPNEX

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

1

YHI12Y

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

1

YKK5LD

CC RAMON LLULL (07000212) (Andratx)

1

YNXB39

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

YRSXRH

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

YS7OKO

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

1

YUGFBO

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

YXR93G

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

YZ6Y3K

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

Y11VA2

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

Y98ORC

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

1

ZADDTJ

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

ZE9M4H

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

ZF9EN9

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

ZIZSU3

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

ZJFENZ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

ZKHH17

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

ZTTIWR

CC ESCOLÀPIES PALMA (07003614) (Palma)

1

ZWLDQX

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

ZYLK3K

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

Z6FKSP

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

Z7CPXA

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

1EXVY5

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

1FQ675

IES JOAN MARIA THOMÀS (07007152) (Palma)

1

1L8XY9

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Marratxí)

1

1MAS63

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

1NJZDN

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

1N9VSO

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

1O1MJL

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (07002567) (Muro)

1

1QUWBC

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

1

12JCEF

CEIP SON FERRIOL (07002683) (Palma)

1

12YM4M

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

13BBEZ

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

1315VB

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

15ZMU8

CEIP ES PUIG (07001629) (Lloseta)

1

2GIO38

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

2GR6QC

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

2H2VD5

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

2H8WRC

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

2H9X69

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

2JZDP7

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

2KS64H

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (07003559) (Palma)

1

2RXAYV

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

2TP6JG

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

2UIJCW

CC LLADÓ (07002622) (Palma)

1

2UL812

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

2XBWJE

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

2ZRFGB

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

21TJ7T

CEIP PERE CERDÀ (07006287) (Sóller)

1

22GSYP

CC SANT SALVADOR (07000315) (Artà)

1

22T2I8

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

24C77F

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

24363J

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

2997TQ

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

3AOQV1

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

3AQG5K

CC RAMON LLULL (07000212) (Andratx)

1

3GKL73

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

3LZESG

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

3MCIPJ

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

3OH51S

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

1

3PJFPP

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

1

3P8459

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

3QRCJO

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

3QSRW5

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

3TF19N

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

3YRTDG

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

3ZVVPP

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

3ZWCKV

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

35EYN1

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

36WWHE

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

1

4DDKYN

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

4FTHTH

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

4GQTVB

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

1

4S7JIH

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

1

4TH5MH

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

4T2G77

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

4W1SOD

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

4W8M6J

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

47VOGL

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002919) (Palma)

1

5AZ8P9

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

5G1P3H

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

1

5JLRG1

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

5J4LPD

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

5KB9I5

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

5KN63V

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

5QBSLE

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

5QVFAL

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

5REQAR

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

5R39CR

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

5VGWAF

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

5WF2R6

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

52BW82

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

53NKNH

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

58MQA2

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

6E1PMA

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

6E9COD

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

6HTQ14

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

6QBMI2

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

6TFSYL

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

6XBETP

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

6XNGJQ

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

1

62ZYJY

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

689GJA

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

7ETS3Q

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

7EXK1B

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

7FYJI9

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

7GNT6E

CC RAMON LLULL (07000212) (Andratx)

1

7KKL9E

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

7NZA23

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Palma)

1

7O2FCQ

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

7RU928

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

7R471C

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

7SE11Q

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

7WH3ZB

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

7Z1DK5

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

73M27A

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

74N9BH

CC PEDRO POVEDA (07003341) (Palma)

1

8BW9AS

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

8G97LV

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

8H7YGV

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

1

8IIXBS

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

8NRWHM

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

8ROZDN

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Marratxí)

1

8RP7OX

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

8R9Q7X

CC ES LICEU (07006664) (Marratxí)

1

8S34PZ

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

8W6X96

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061) (Sant Antoni de Portmany)

1

8YVPPU

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

818EP1

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

84C1VR

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

1

85Z12F

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

87PUUL

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

883LJ6

CC MANJÓN (07003602) (Palma)

1

89Y5RH

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (07002567) (Muro)

1

8961RU

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1

9BQ791

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

9C3K21

CEIP SES QUARTERADES (07000509) (Calvià)

1

9FXK55

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

9KGGVO

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

9LMQFE

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

1

9MSP3X

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Santa Eulària)

1

9PB6V4

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

9PT2BS

CC SANT JOSEP OBRER II (07003067) (Palma)

1

9QMRQE

CC SANTA TERESA (07002427) (Marratxí)

1

9S9P6Q

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

9T4LNG

CC SAGRATS CORS (07005623) (Sóller)

1

9UBSPX

CC BISBE VERGER (07005416) (Santanyí)

1

9WAU9Z

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Palma)

1

9ZRLDR

CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT MÚSICA) (07000959) (Escorca)

1

912PN4

CC MADRE ALBERTA (07004278) (Palma)

1

94KLWZ

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (07004230) (Palma)

1


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma