Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 11744
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 17 d’octubre de 2017, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat va emetre una memòria d’anàlisi d’impacte normatiu en la qual es va establir la necessitat d’iniciar un procediment per a l’elaboració d’un projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

2. Per resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 d’octubre de 2017, es va ordenar l’inici del procediment i de la tramitació del projecte d’ordre indicat.

Fonaments de dret

1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L’article 42 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, regula el procediment d’elaboració de les disposicions administratives, i l’article 44 la informació pública.

3. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre l’esborrany del Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears, a informació pública, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat, ubicada al carrer Ter, número 16, 2 planta, a la seva web http://dgfpfp.caib.es, i al Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini per a la informació pública de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat, carrer del Ter, 16, 2ª planta, 07009 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat.

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s’estableix en l’apartat 2 anterior, d’acord amb l’article 34.2 f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d’entrada electrònic de l’Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l’òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d’emetre una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 d’octubre de 2017

El conseller d’Educació i Universitat,

Martí X. March Cerdà


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma